Konkurs na opracowanie Koncepcji architektoniczno-budowlanej i zagospodarowanie terenu dla budowy obiektu wielofunkcyjnego: kultura, historia, bezpieczeństwo publiczne
III miejsce

<<< powrót
  • Pracownia Architektoniczna BNS S.C.
Skład zespołu:
  • arch. Krystyna Szypulska,  
  • arch. Bożena Staniszewska,  
  • arch. Katarzyna Chmiel,  
  • arch. Maciej Boguski,  
  • arch. Marcin Karbownik  
  •  
  •  
  • http://www.bns.warszawa.pl/  
  •  

1. Założenia przyjęte do projektu

• Racjonalne gospodarowanie terenem: objęte projektem zagospodarowania część terenu skupiono w rejonie narożnika działki i w kierunku wschodnim. Część północną terenu przeznaczono na rezerwę pod późniejsze działania inwestycyjne.
• Ekonomika rozwiązań projektowych: zwarta bryła budynku, ściany, okna i dachy o bardzo dobrych parametrach izolacyjności stanowić będą gwarancję niskich kosztów eksploatacji.
• Ranga obiektu: wielofunkcyjny obiekt objęty programem inwestycji powinien mieć rangę przestrzenną ponadlokalną, zarówno z zewnątrz jak i we wewnątrz.
• Strefy funkcjonalne: wielofunkcyjnego obiektu powinny być ze sobą powiązane: strefy kultury i historii powinny być w związku bezpośrednim , strefa bezpieczeństwa wydzielona lecz powiązaną komunikacyjnie. Każda ze stref będzie miała swoje odzwierciedlenie w bryle zewnętrznej. Głównym elementem i przestrzenną dominantę zespołu będzie sala widowiskowa, której dach będzie górował nad pozostałą częścią budynku i stanowił znak w przestrzeni.
• Rozwiązania elewacyjne materiałowe: nawiązując materiałowo do historycznych budynków w Brześciu Kujawskim i okolicy, jako główny materiał elewacyjny zaproponowano cegłę licową. Dla skontrastowania z cegłę zastosowano współczesne materiały w postaci dużych przeszkleń w niektórych partiach elewacji oraz beton architektoniczny.
• Program funkcjonalny: koncepcja spełnia wszystkie wymagania zapisów programu funkcjonalno-użytkowego do konkursu. Zmniejszono nieznacznie podane w programie orientacyjne powierzchnie niektórych pomieszczeń dla utrzymania zadanej powierzchni łącznej netto części A – 2000m2
• Skala obiektu: budynek będzie dwukondygnacyjny i rozdrobniony na geometryczne bryły, by skalę swą dopasować się do okolicznej zabudowy. Z poziomu parteru będą dostępne funkcje obsługujące dużą liczbę użytkowników, na piętrze usytuowano kameralne pomieszczenia
• Budynek będzie „zapraszał” użytkowników poprzez odpowiednią ekspozycję i ukształtowanie terenu przed wejściem oraz przeszkloną strefę wejściową. Główne wejście do budynku będzie eksponowane z kierunku dojścia i dojazdu z centrum Brześcia Kujawskiego.
• Przy dojeździe od autostrady widoczne będą nakładające się bryły poszczególnych funkcji z dominantę w postaci bryły sali widowiskowej i strażą pożarną na pierwszym planie.
• Amfiteatr plenerowy będzie zlokalizowany od strony planowanych terenów zielonych i powiązany z nimi. Scena plenerowa połączona z zapleczem sali wielofunkcyjnej

Projekt zagospodarowania terenu

Obsługa komunikacyjna


Przewidziano dwa wjazdy na teren: główny wjazd z którego dostępny będzie parking dla samochodów osobowych i autokarów oraz plac manewrowy przed budynkiem straży z drogi nr 62 stanowiącej dojazd do autostrady. Drugi wjazd zaprojektowano z ulicy Kolejowej, będzie on powiązany z ciągiem pieszo-jezdnym i z niego możliwe będą dostawy do sceny zewnętrznej i magazynu przy sali widowiskowej jak również do części wystawienniczej.

Wyjazd wozów straży pożarnej dla uzyskania bezkolizyjności z ruchem będzie sterowany światłami.

Wielkość placu przed wejściem i sposób jego zagospodarowania umożliwi autokarom podjazd pod wejście główne w celu wysadzenia pasażerów, zawrócenie i przejazd na parking zlokalizowany we wschodniej części terenu.

W pobliżu wejścia do budynku zlokalizowano miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca rezerwowane dla służb.

Przewidziano:
• 8 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych 5 miejsc parkingowych dla służb
• 94 miejsca dla samochodów osobowych
• 10 miejsc dla autokarów

Możliwe jest zlokalizowanie dodatkowego parkingu dla 40 samochodów w północnej części działki przeznaczonej na rezerwę inwestycyjną, jeżeli zaproponowana w projekcie liczba miejsc parkingowych okazałaby się niewystarczająca.

Dojście piesze prowadzi chodnikiem wzdłuż ulicy Kolejowej od strony centrum miasta jak i od strony nowo powstających osiedli mieszkaniowych. W rejonie placu przed wejściem proponuje się zlokalizowanie przejść dla pieszych.

Do obiektu będzie można dojechać również rowerem. Istniejąca ścieżka rowerowa z kierunku nowych osiedli mieszkaniowych i od centrum miasta zostanie połączona odcinkiem biegnącym wzdłuż wschodniej granicy terenu objętego opracowaniem przy granicy z terenami rolnymi, a następnie po dawnym nasypie kolejowym. W ramach ścieżek parkowych odgałęzienie ścieżki rowerowej będzie prowadzić do amfiteatru a następnie ciągiem pieszo jezdnym do wejścia głównego. W rejonie amfiteatru i przy wejściu głównym przewidziano stanowiska parkingowe dla rowerów.

Zieleń

Na terenie rośnie niewiele drzew, głównie w części północnej działki. Zaproponowano nasadzenie szpaleru brzóz wzdłuż ulicy Kolejowej, oraz kształtowanych niskich drzew i krzewów ozdobnych na placu przed wejściem. Zieleń na placu wejściowym w formie geometrycznych trawników z nasadzeniami bylin, w kontraście do naturalnych łagodnych linii ścieżek w rejonie zieleni parkowej. W parku zaproponowano placyk z ławeczkami zlokalizowany na osi amfiteatru i sali widowiskowej. Oś prostopadła placyku trafia na przejście pomiędzy budynkami dawnej stacji kolejowej. Budynki być może w przyszłości zostaną przez Inwestora przejęte i staną się częścią kompleksu kulturalnego.

Nawierzchnie głównego placu będą stanowiły płyty wibrobetonowe w układzie ortogonalnym.

3. Opis przyjętych rozwiązań projektowych

3.1. Opis rozwiązań funkcjonalnych


Części obiektu mieszczące funkcje historia – kultura będą przestrzennie połączone, przy zachowanej możliwości podziału. Część z funkcją bezpieczeństwo publiczne wydzielono, zapewniając jednak bezpośredni dostęp do pomieszczeń w głównym budynku.

Wszystkie poziomy obiektu i pomieszczenia dostępne będą dla osób niepełnosprawnych, poprzez windę dostępną z hallu wejściowego i podnośnik w części wystawowej. Komunikację pionową oprócz windy zapewniają trzy otwarte klatki schodowe.
Główne wejście do zespołu budynków przewidziano z placu na osi widokowej dojścia z miasta, a wejście dodatkowe na styku części kulturalnej i straży pożarnej, będzie obsługiwać obie funkcje. Przez wejście to będzie też można dostawać się bezpośrednio do pokoi gościnnych.

Istnieje możliwość etapowania realizacji inwestycji:
• etap 1: budynek mieszczący funkcje historia-kultura wraz z zagospodarowaniem placu przed wejściem (zieleń, mała architektura), częścią parkingów zlokalizowanych przed budynkiem i amfiteatrem ze sceną zewnętrzną
• etap 2: budynek ochotniczej straży pożarnej z placem manewrowym i parkingiem zlokalizowanym we wschodniej części działki.
• etap 3: założenie parkowe

CZĘŚĆ A

Parter budynku pełni rolę reprezentacyjną. W otwartej przestrzeni dwukondygnacyjnego foyer zlokalizowano szatnie, kasy, kawiarnię, główną klatkę schodową i windę oraz niezbędne do obsługi sali widowiskowej sanitariaty. Przestrzeń foyer przy dużych imprezach może zostać powiększona o powierzchnię sali tanecznej i część przestrzeni wystawowej. Umożliwi to zastosowanie ścian mobilnych. Sala widowiskowa mieści 315 widzów. Przewyżka sali zapewnia dobrą widoczność sceny i pozwala na dostęp do niej z poziomu parteru i I piętra (po jednym wejściu głównym z każdego poziomu i jednym dodatkowym okazjonalnym od strony wystaw). Do tylnej ściany Sali przylega kabina projekcyjna. Scena ma dwustronny dostęp do zaplecza magazynowego i garderób.

Zaplecze to obsługiwać będzie również scenę zewnętrzną z przyległym plenerowym amfiteatrem.

Z foyer w kierunku wschodnim prowadzi korytarz, przy którym zlokalizowano funkcje biurowe oraz salę konferencyjną i salę spotkań z zapleczem.

I piętro – Na piętrze przy klatce schodowej zlokalizowano hall z którego dostępna będzie sala kameralna i górny poziom sali widowiskowej. Sala kameralna może być otwarta na przyległy do niej taras dachowy. Od hallu prowadzi korytarz, przy którym znajduje się sala plastyczna, sala multimedialna oraz pomieszczenia instruktorów muzyki. Przy sali plastycznej usytuowano gabinet grafika.

Na końcu korytarza zlokalizowano pokoje gościnne. W godzinach poza działaniem obiektu będą one dostępne bocznym wejściem, poprzez klatkę schodową.

Piwnice: budynek będzie częściowo podpiwniczony. W piwnicach zlokalizowane będą niezbędne pomieszczenia techniczne takiej jak wentylatornia, węzeł co , przyłącza wody, elektryczności itp. Ostateczny zakres podpiwniczenia będzie możliwy do ustalenia na dalszych etapach projektowych, w zależności od potrzeb. Część podpiwniczona obsługiwana będzie komunikacyjne przez dwie klatki schodowe i windę. W częściach niepodpiwniczonych przewiduje się podposadzkowe kanały dla rozprowadzenia instalacji.

CZĘŚĆ B

Przestrzeń wystawowa będzie dwukondygnacyjna. Parter dostępny będzie bezpośrednio z głównej przestrzeni foyer. Piętro w formie antresoli dostępne będzie wewnętrzną klatką schodową i podnośnikiem dla niepełnosprawnych. Z piętra możliwe będzie wyjście na zewnętrzny taras dachowy. Taras może być również miejscem ekspozycji rzeźby lub okolicznościowych instalacji zewnętrznych. Parter oświetlony będzie bezpośrednio przez okna z możliwością kontroli dostępu światła ruchomymi żaluzjami zewnętrznymi. Przestrzeń piętra oświetlona będzie pośrednio światłem górnym pochodzącym ze świetlików. Wewnętrzna antresola otwarta jest widokowo na wysoką ścianę sali wielofunkcyjnej. Ściana ta, może być miejscem ekspozycji dużych form przestrzennych i instalacji. Podczas reprezentacyjnych imprez parter wystaw może być udostępniony dla gości przez bezpośrednie wyjście z sali widowiskowej.

CZĘŚĆ C

Budynek straży będzie jednokondygnacyjny. Główną przestrzenią jest garaż dla trzech wozów strażackich. Jedno stanowisko wyposażone w kanał podposadzkowy do napraw. W przestrzeni garażu zlokalizowana będzie również szafa do suszenia węży.

Z hali garażu będzie wejście do strefy biurowo – magazynowo – sanitarnej. Szatnia brudna stanowiąca „luz” gdzie zostawiane są zanieczyszczone ubrania, będzie dostępna bezpośrednio z hali garażowej i powiązania z umywalnią oraz szatnią czystą, gdzie zostawiana jest odzież codzienna strażaków. W obiekcie nie przewiduje się całodobowych dyżurów - w związku z tym przewidziano jedynie pokój biurowy bez rozbudowanego zaplecza socjalnego. Oprócz tego w obiekcie będzie magazyn sprzętu rezerwowego, warsztat do obsługi i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz warsztat do naprawy sprzętu mechanicznego. Na terenie przyległym bezpośrednio do budynku zlokalizowano magazyn materiałów pędnych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl