Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rewaloryzacji i adaptacji obiektów Zespołu Redity Napoleońskiej wraz z budową współczesnych obiektów kubaturowych i rekonstrukcją Bramy Południowej na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku
I miejsce

<<< powrót
  • ArC2 Fabryka Projektowa
Skład zespołu:
  • arch. Mariusz Szlachcic  
  • arch. Renata Gajer-Hackemer  
  • arch. Robert Budny  
  • arch. Tomasz Lato  
  • inż. Dominik Gomółka  
  •  
  •  
  • http://arc2.com.pl/  
  •  

Opis przyjętych rozwiązań projektowych.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja rewaloryzacji i adaptacji obiektów Zespołu Redity Napoleońskiej na cele kulturalne , edukacyjne i wystawiennicze oraz budowa współczesnego obiektu kubaturowego na terenie fortyfikacji Góry Gradowej Centrum Hewelianum w Gdańsku.

Ideą projektu jest stworzenie niezwykle atrakcyjnej nowoczesnej przestrzeni publicznej i przywrócenie historycznej idei otwarcia Redity w kierunku miasta.

Projekt składa się z dwóch części, rewitalizowanych obiektów wchodzących w skład Zespołu Redity Napoleońskiej oraz współczesnej kubatury ulokowanej w przeciwskarpie Galerii Przeciwskarpowej i nowoprojektowanej kondygnacji podziemnej fosy. Lokalizacja nowej kubatury tworzy przedpole dla istniejących budynków Zespołu Redity, rozszerza jej ofertę programową, oraz pełni rolę łącznika komunikacyjnego, spinającego ważne kierunki w rejonie opracowania- trakt pieszo-jezdny ulicy Gradowej, ciąg pieszy od Bramy Południowej do Bramy Północnej. Jednocześnie obiekt spełnia surowe warunki konserwatorskie, stropodachy budynku wkomponowane zostają w naturalne nachylenie skarpy i przeznaczone są do zazielenienia, część kubatury ukryta w podziemnej części Suchej Fosy nie narusza ekspozycji na Reditę. Nowa kubatura łączy się ze wszystkimi historycznymi obiektami wchodzącymi w skład Zespołu Redity, poprzez klatki schodowe, pochylnie, windy, umożliwia pełną dostępność wszystkich poziomów historycznych obiektów dla niepełnosprawnych oraz pozwala stworzyć różne ścieżki zwiedzania całego zespołu. Windy i klatki schodowe komunikujące poziomy ukryte są w niewidocznych przestrzeniach między murami Redity częściowo osłonięte odtworzonymi skarpami w poziomie półki Redity.

Dwa projektowane mosty – techniczny od strony Budynku Radiostacji oraz od strony Majdanu uzupełniają dostępność pomieszczeń Redity z poziomu terenu.

Nad wewnętrznym, historycznym dziedzińcem, zawieszono wspornikowo taras widokowy, który stanowi jego częściowe zadaszenie. Panoramiczny kształt stanowiący kulminację założenia, jest jednocześnie niezwykłą atrakcją widokowo – turystyczną. Pozwala podziwiać widok na miasto, ale również obserwować wydarzenia, które rozgrywają się na wewnętrznym placu. Przezroczysta obudowa sprawia, że jest niezwykle lekki, a dla użytkowników dziedzińca jest formą „żyrandola”.

SUCHA FOSA Z GALERIĄ PRZECIWSKARPY

Projekt zakłada usunięcie wtórnych przemurowań związanych z poprzednią funkcją, oraz wtórnie nagromadzonych warstw ziemi do pierwotnego poziomu użytkowego określonego w badaniach archeologicznych.

Na płaszczyznę nawierzchni wykończonej z kostki szarej brukowej został nałożony raser z punktowego oświetlenia ledowego tworząc atrakcyjną przestrzeń na różnego rodzaju plenerowe wystawy i działania artystyczne.

W otworach wejściowych przeciwskarpy przewiduje się wykonanie drzwi wejściowych na wzór zachowanych przykładów z fortyfikacji Góry Gradowej. W otworach strzelniczych należy przewiduje się wykonanie stolarki okiennej.

Projekt zakłada likwidację istniejącej kładki dla pieszych, oraz budowę dwóch nowych mostów.

DZIEDZINIEC WEJŚCIOWY

Projekt przewiduje likwidację istniejącego drzewostanu, oraz likwidację wszystkich wtórnych nawarstwień związanych z poprzednia funkcją. Nawierzchnia dziedzińca wykończona zostanie kostką brukową, zgodnie z informacjami wynikającymi z badań archeologicznych, w części centralnej, oraz nawierzchnią z szarego betonu w części zawierającej rampy oraz schody terenowe.

Pochylnia łącząca różne poziomy drzwi do pomieszczeń kazamat przebiega wzdłuż ściany, a centralna część placu przeznaczona jest na wszelkiego rodzaju działania artystyczne i miejsce spotkań odwiedzających Kazamaty.

POZIOM NAD DZIEDZIŃCEM

Projekt zakłada usunięcie wszystkich przemurowań, nawarstwień związanych z poprzednią funkcją. Na szczycie Redity odtworzony zostanie historyczny nasyp ziemny.

Na obszarze dachu wykonane zostaną pochylnie i stopnie łączące ze sobą poziomy dachu. Projekt zakłada wykonanie szklanych balustrad w obszarze przeznaczonym do komunikacji. Z poziomu tarasu dostępny jest panoramiczny taras widokowy częściowo zawieszony nad dziedzińcem.

Na budynku wieży obserwacyjnej proponujemy wykonać malowanie imitujące nawierzchnię betonową.

KAZAMATY

Projekt przewiduje usunięcie wszelkich przemurowań i nawarstwień związanych z poprzednią funkcją. Wewnątrz pomieszczeń odtworzone zostaną oryginalne poziomy posadzek, oraz nawierzchnie – ceglane lub brukowane. Odtworzone zostaną strzelnice armatnie oraz wrota wewnętrzne. W otworach strzelnic przewiduje się wykonanie stolarki okiennej. Na półce Redity odtworzone zostaną w oparciu o materiały ikonograficzne dzieła ziemne. W przestrzeni murów zewnętrznych przewiduje się wykonanie klatki schodowej oraz windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Od strony Bramy Północnej przewiduje się wykonanie tunelu łączącego szyb windy i klatkę schodową. W pomieszczeniach kazamat zaprojektowano pomieszczenia higieniczno sanitarne, porządkowe oraz pomocnicze.

PRZEJŚCIA PODZIEMNE

Projekt przewiduje usunięcie wszelkich przemurowań i nawarstwień związanych z poprzednią funkcją oraz przywrócenie dawnych rzędnych chodników. Nawierzchnie podłóg do odtworzenia jako ceglane.

W korytarzu podziemnym „ FORT NOCEK” proponujemy zamontowanie kamer i głośników, które w czasie rzeczywistym będą przenosiły obrazy i odgłosy nietoperzy do wyznaczonego korytarza audiowizualnego.

WARTOWNIA BRAMY PÓŁNOCNEJ

Przewidywane jest odtworzenie historycznego wejścia głównego do wartowni, a miejscu obecnego wejścia odtworzenie strzelnic.

WARTOWNIA BRAMY POŁUDNIOWEJ

Przewidywana jest likwidacja wtórnych przemurowań i nawarstwień związanych z poprzednią funkcją. Przewiduje się całkowitą rekonstrukcję Bramy Południowej oraz muru Carnota na podstawie zachowanych materiałów ikonograficznych i zachowanych reliktów w części podziemnej.

Wartownia stanowi część strefy wejściowej nowej kubatury zaprojektowanej w skarpie nasypu.

Opis rozwiązań funkcjonalnych

POZIOM 0


Główne wejście do projektowanej kubatury budynku prowadzi traktem brukowanym od strony ulicy Gradowej, oraz ciągiem pieszym od Bramy Północnej do Bramy Południowej, gdzie znajduje się hol wejściowy prowadzący do sal przeznaczonych na funkcje kulturalne, edukacyjne, wystawiennicze.

Z wewnętrznego patio znajduje się wyjście z windy, która umożliwia dojazd do strefy wejściowej od strony Majdanu ( parkingu naziemnego). Z holu głównego dostępne są przestrzenie przeznaczone na funkcje kulturalne i wystawiennicze, toalety oraz pomieszczenie porządkowe. Wydzielony korytarz umożliwia połączenie z kondygnacją użytkową Redity klatką schodowa i windą. Z poziomu 0 wewnętrzne schody prowadzą na kondygnację antresoli, która mieści funkcję kulturalną i wystawienniczą. Z antresoli dostępna jest toaleta dla niepełnosprawnych, pomieszczenie biurowe, magazynowe wraz częścią techniczną oraz połączenie z Galerią Przeciwskarpową. Wyjście ewakuacyjne z antresoli na zewnątrz prowadzi na ścieżkę wzdłuż zrekonstruowanego muru Carnota.

Niezależne wejście z zewnątrz budynku ma wyodrębniony blok mieszczący pomieszczenia techniczne w tym węzeł cieplny.

Od strony Bramy Północnej w skarpie nasypu Suchej Fosy znajduje się wejście do podziemnego korytarza, który umożliwia połączenie z poziomem 2 – kondygnacją redity.

POZIOM 1

Przestrzenie Suchej fosy przeznaczone są na organizacją wystaw i imprez plenerowych. Dostępność z poziomu 0 projektowanych kubatur sal wystawienniczych schodami oraz windą przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Od strony ciągu pieszego() Od strony Bramy północnej dostępność schodami terenowymi wykonanymi w nasypie oraz windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych z podziemnego korytarza.

Galeria przeciwskarpowa dostępna od strony suchej fosy mieści funkcje kulturalne, edukacyjne, wystawiennicze.

POZIOM 2

Pomieszczenia kazamat adaptowane są na funkcje kulturalne, edukacyjne, wystawiennicze. Wejście główne od strony dziedzińca oraz klatką schodową i windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych od strony suchej fosy i nowoprojektowanej kubatury.

POZIOM DACHU REDITY

Taras przeznaczony na organizację imprez kulturalno-edukacyjnych, połączony z panoramą widokową. Dostępny od strony dziedzińca zewnętrznymi schodami. Winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych łączy poziom tarasu z nowoprojektowaną kubaturą, salami wystawienniczymi Redity oraz poziomem Suchej Fosy.

Opis przyjętych rozwiązań technicznych, rozwiązań konstrukcyjnych, w tym Wynikających z lokalizacji zespołu redity napoleońskiej oraz opis infrastruktury technicznej.

Rozwiązania konstrukcyjne


Zespół Redity Napoleońskiej wraz z budową współczesnych obiektów kubaturowych i rekonstrukcją Bramy Południowej na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku stawia przed projektantem znaczne wyzwania konstrukcyjne. W trakcie uzgodnień rozwiązań konstrukcyjnych wraz z zespołem architektów udało się wpisać i dopasować konstrukcje nowych obiektów kubaturowych oraz dostosowanie obiektów istniejących w wizję koncepcyjną rekonstrukcji tej części Centrum Hewelianum.

Zaproponowany nowy obiekt kubaturowy wpisany został w istniejącą skarpę. Wykonanie tej konstrukcji wymagać będzie zabezpieczenia wykopu za pomocą zabicia ścianek szczelnych z brusów stalowych, które przeniosą obciążenia od istniejących naziomów wokół wykopu. Ponadto dla części obiektu przylegających do istniejących murów (np. konstrukcja w osi „I”, podbicie żelbetowymi filarami przejść łukowych zawartych pomiędzy osiami „5-6/B-G”, czy wykonanie słupów i ściany w nowych pomieszczeniach pod suchą fosą w osiach „6” i „7”) konieczna będzie ich stabilizacja poprzez podtrzymanie konstrukcyjne. Dobór metody podtrzymania np. za pomocą systemu jet grouting lub klasycznego podbicia fundamentów przyjęty zostanie na etapie projektowania po szczegółowym ustaleniu warunków posadowienia oraz rachunku ekonomicznego. Metoda klasycznego podtrzymania konstrukcji na czas podbicia wysokościowego fundamentów odbywać się będzie metodą kroczącą w systemie 1/3 oraz dodatkowo za pomocą podtrzymania filarów podbijanych w osiach „5-6/B-G” wymianami przenoszącymi obciążenia z podbijanego filara na filary sąsiednie. Oprócz wymienionych wyżej miejsc podobne zabiegi konstrukcyjne dotyczyć będą również innych części dostosowania i adaptacji obiektów istniejących do nowej funkcji, np. korytarze, klatki schodowe i windy w osiach „G-H” czy „P-R”. Łącznie nowych obiektów ze starymi, wykonywanie przejść i przebić, odtwarzanie konstrukcji (np. mur Carnota), uszczelnianie i izolacje wykonywane będą klasycznymi metodami budowlanymi z zachowaniem wytycznych konstrukcyjnych projektu oraz uzgodnień konserwatorskich.

Konstrukcja nowych obiektów kubaturowych wykonana zostanie jako konstrukcja mieszana żelbetowo-stalowa. Posadowienie przewiduje się na żelbetowej płycie fundamentowej, co zapewnia równomierną pracę obiektu i wyrównanie osiadań w przewarstwionych niejednorodnych gruntach istniejącej skarpy. W przypadku dużych sił skupionych od słupów wewnętrznych zastosowane zostaną w płycie dyble na przebicie lub pogłębienia konstrukcyjne. Konstrukcja nośna ścian zewnętrznych wykonana zostanie jako żelbetowa. Ściany te w części stanowić będą jednocześnie mury oporowe zabezpieczające skarpy wokół obiektu oraz podpory płyt dachowych. Nad częścią suchej fosy wykonany zostanie strop żelbetowy. Przekrycie dachu dostosowane do geometrii skarpy stanowić będzie żelbetowy dach płytowy z poprzemieszczanych wysokościowo w osiach „1-5” płaszczyzn konstrukcyjnych zapewniających w ten sposób doświetla szedowe wnętrza obiektu. Żelbetowe płyty dachowe o różnych kątach nachylenia, ze względu na swoją rozpiętość oraz obciążenia naziomami ziemnymi, wykonane zostaną ze strzałkami odwrotnymi, co zapewni spełnienie warunku stanów granicznych ugięć i zarysowania. Podpory płyt dachowych stanowią żelbetowe ściany konstrukcyjne oraz wewnętrzne słupy stalowe usytuowane w osiach „1-2”. Konstrukcja obiektu w osiach „3-5” jest dwukondygnacyjna zaproponowana jako mostowa oparta na kratownicach stalowych usytuowanych w osiach „3” i „4”. Kratownice mają rozpiętość w osi „3” -38,4 m, a w osi „5” - 48,3 m. Konstrukcja kratownic wysokościowo dostosowana jest do wysokości pomieszczenia antresoli. Kratownice stanowią zatem podpory dla żelbetowych płyt dachowych oraz żelbetowej płyty stropowej antresoli. Uzyskano w ten sposób pod antresolą przestrzeń bez podpór konstrukcyjnych, co umożliwia dowolną aranżację wystawienniczą wnętrza. Jako zwieńczenie kubatury rekonstrukcyjnej w poziomie dachu nad dziedzińcem proponuje się wykonanie kołowej kładki widokowej, której konstrukcja składać się będzie ze stalowych ażurowych struktur przestrzennych.

Usztywnienie bryły budynku na działanie sił poziomych zapewnione zostanie poprzez system ścianowych (tarczowych) elementów nośnych oraz ciągów komunikacji pionowej (klatki schodowe i windy). Zaproponowany układ nośny zapewnia optymalne wykorzystanie przekrojów konstrukcyjnych oraz równomierne rozkłady sił i ich transmisję na płytę fundamentową, a co najważniejsze elastyczne kształtowanie przestrzeni wystawienniczych.

W związku z budową nowych obiektów kubaturowych oraz zmianą przebiegu skarp, ich rekonstrukcji zmiany geometrii oraz stabilizacji skarp istniejących wykonane zostaną analizy stateczności skarp uwzględniające kołowe i krzywoliniowe powierzchnie poślizgu. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa skarpy (stateczność) podane zostaną również rozwiązania związane z ich trwałością, czyli odwodnieniem skarp (drenaże), zabezpieczeniem przeciwerozyjnym oraz wzmocnieniem skarp niestabilnych. Przewiduje się zabezpieczenie stabilizacyjne skarp za pomocą gwoździowania z opinką. Długość gwoździ wynikać będzie z obliczonych niekorzystnych linii poślizgu skarpy. Zabezpieczenie przeciwerozyjne skarpy planuje się poprzez wykonanie właściwego jej darniowania.

Podstawowe materiały konstrukcyjne, z których planowane jest wykonanie obiektu to betony konstrukcyjne o klasie od C30/37 do C50/60, przyjmowane w zależności od obszarów o największych rozpiętościach i największych wytężeniach, zbrojone stalą klasy AIIIN (BSt500S). Konstrukcje stalowe ryglówki i innych elementów wsporczych (słupy nośne i kratownice mostowe antresoli) wykonane zostaną ze stali St3SX lub w przypadku dużych wytężeń ze stali 18G2. Należy zaznaczyć, że użyte do wykonania budynku materiały są neutralne dla środowiska.

Przedstawiona koncepcja konstrukcji oparta została na szacunkowych analizach statyczno- wytrzymałościowych, w związku z tym na etapie dalszych uszczegółowień projektowych, obciążeń oraz rozwiązań konstrukcyjnych, przekroje elementów podane w niniejszej koncepcji konkursowej oraz rozwiązania materiałowe mogą ulec niewielkim zmianom.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl