Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania gmachu Centrali BGK w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7
II miejsce

<<< powrót
 • FUNKCIONA Architekci Sp.p. Muñoz i Partnerzy Spółka Partnerska
 • JOAQUIN MAGRAZO FERNANDO USED ARQUITECTOS ASOCIADOS S.L.
Skład zespołu:
 • FUNKCIONA Architekci Sp.p. Muñoz i Partnerzy Spółka Partnerska  
 •  
 • arch. Agnieszka Zygmunt  
 • arch. Miguel Muñoz  
 • arch. Olga Marcos  
 • arch. Adrián Catalán  
 • arch. Daniela Faccio  
 • arch. Alex Pollock  
 • inż. arch. Beata Ptaszynska  
 •  
 • http://www.funkciona.com/  
 •  
 • JOAQUÍN MAGRAZO FERNANDO USED ARQUITECTOS ASOCIADOS S.L.  
 •  
 • arch. Fernando-Jose Used Bescos, Saragossa, Hiszpania  
 • arch. Joaquín Magrazo Gorbs, Saragossa, Hiszpania  
 • arch. Carmen Magrazo Pérez  
 • techn. arch. Jose Angel Perez Benedicto  
 • inż. Sergio Torne Darriba  
 •  
 • http://www.magrazousedarquitectos.com/ 

1. WPROWADZENIE

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania dla gmachu Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, wpisanego do Rejestru Zabytków pod numerem A-761, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 01.07.1965 r.

W związku z dużą liczbą użytkowników historycznie dopasowujących pomieszczenia do swoich potrzeb, gmach Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego nie posiada jednolitego wyglądu wnętrz. Dodatkowo dobór materiałów budowlanych i wykończeniowych do realizacji w/w prac spowodował, że w wielu miejscach zatracono zabytkowy charakter obiektu. Fragmentaryczne działania inwestycyjne i remontowe spowodowały, iż obecnie budynek nie spełnia standardów przyjętych przez BGK dla pomieszczeń biurowych. Realizacja poszczególnych etapów według koncepcji konkursowej będzie polegać na modernizacji wnętrz, przebudowie i rozbudowie z zachowaniem zabytkowego charakteru wnętrz przy jednoczesnym dostosowaniu budynku do potrzeb funkcjonalno – organizacyjnych i technicznych oraz spowoduje, że Gmach Centrali BGK w centrum Warszawy osiągnie klasę B+ budynku biurowego.

2. ZAŁOŻENIA IDEOWE PROJEKTU

Przedstawiona koncepcja projektowa ma na celu przywrócenie świetności budynkowi z zachowaniem jego zabytkowego charakteru przy równoczesnym dostosowaniu go do obecnych, nowoczesnych wymogów i standardów (w tym współczesnych rozwiązań technicznych), przy zachowaniu uwarunkowań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa placówek bankowych. W ramach pracy konkursowej w szczególności zwrócono uwagę na następujące elementy:

1) opracowanie spójnej koncepcji zagospodarowania powierzchni użytkowej w budynku – uporządkowano funkcję budynku poprzez wykorzystanie jego kształtu zbliżonego do kwadratu z trzema wewnętrznymi dziedzińcami; powierzchnie biurowe usytuowano po obwodzie budynku oraz wokół dziedzińca centralnego, w każdym narożniku budynku przewidziano bloki sanitarne; stworzono nową przestrzeń na poziomie dachów użytkowych dziedzińców wewnętrznych, która służy rekreacji i odpoczynkowi oraz jest wyrazem troski Banku o komfort pracy swoich pracowników, a także nową przestrzeń dla gastronomii na poziomie +4 na dachach łączników; wszystkie trzy dziedzińce zostały przekryte na poziomie +5 wspólnym przeszklonym dachem, umożliwiając całoroczne korzystanie z nowopowstałych, atrakcyjnych przestrzeni.

2) opracowanie spójnej koncepcji rozmieszczenia urządzeń technicznych i instalacyjnych – przewidziano optymalne wykorzystanie kondygnacji podziemnych i poziomu stropodachu na potrzeby instalacyjne, oraz wykorzystanie istniejących i rozbudowę szachów instalacyjnych do doprowadzenia niezbędnych instalacji do pomieszczeń biurowych; zaproponowano system rozprowadzania instalacji w poziomie w przestrzeni sufitów podwieszonych oraz prowadzenie instalacji klimatyzacyjnych w przestrzeni parapetowej przy fasadzie zewnętrznej. Zaprojektowano energooszczędne systemy wykorzystujące zyski ciepła i minimalizujące koszty eksploatacyjne budynku.

3) lokalizację kantyny pracowniczej, która to została usytuowana na nowej kondygnacji +4 na dachach łączników, dzięki czemu odzyskano ok. 375 m2 powierzchni biurowych

4) sposób zagospodarowania dziedzińców wewnętrznych (świetlików) – wewnętrzne atria zostały odrestaurowane poprzez wymianę przekrycia na identyczne jak istniejące w formie od strony wewnętrznej, przeszklone, o konstrukcji i nawierzchni szklanej umożliwiającej stąpanie po nich, dzięki czemu umożliwiają doświetlenie sal operacyjnych przy jednoczesnym ich wykorzystaniu na cele użytkowe (rekreacja, ekspozycja produktów bankowych). Dziedzińce o przeszklonej posadzce są dodatkowo przekryte przeszklonym zadaszeniem na poziomie +5, co umożliwia ich całoroczne użytkowanie jako miejsca odpoczynku i spotkań pracowników banku.

5) rozbudowę kubatury / zwiększenie współczynnika powierzchni biurowej w budynku – dzięki przeniesieniu kantyny z piętra 2-go na nowe powierzchnie na piętrze 4-tym, oraz stworzenie nowych powierzchni biurowych na kondygnacji antresoli, powierzchnia biurowa uległa powiększeniu (ok. 1700 m2 – nowe powierzchnie na antresoli, ok. 375 m2 – powierzchnie odzyskane po kantynie na 2 p. oraz dodatkowo pow. użytkowych atriów – ok. 1200 m2 jako strefa wypoczynku, ekspozycji produktów bankowych, itp.).

6) wyróżnienie stref do przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i rekonstrukcji – prace konserwatorskie obejmują głównie strefy wyłączone z zakresu opracowania konkursowego (hall wejściowy i sale konferencyjne), prace rekonstrukcyjne obejmą przede wszystkim świetliki nad salami operacyjnymi, gdzie przewiduje się demontaż istniejących (z uwagi na ich zły stan techniczny) oraz zaprojektowanie nowej konstrukcji wiernie odwzorowującej wewnętrzną strukturę o kształcie piramidy schodkowej od strony sal operacyjnych z nowoczesną konstrukcją i nawierzchnią szklaną od zewnątrz, która umożliwi dostęp na poziom atrium z kondygnacji +2.

3. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE
Poniżej przedstawiono zestawienie powierzchni użytkowych oraz propozycje funkcjonalne dla każdej kondygnacji budynku.

3.1. POZIOM -2
Poziom -2 obejmuje część południową budynku, gdzie zlokalizowano przestrzenie techniczne i instalacyjne. Dostęp do tych pomieszczeń – poprzez klatkę schodową południowo-centralną i południowo-zachodnią.

3.2. POZIOM -1
Poziom -1 mieści kilka funkcji:

1) serce banku czyli strefa skarbca oraz archiwów w części centralnej o ściśle ograniczonym dostępie - z poziomu sal operacyjnych dostęp poprzez dedykowaną windę;

2) parking podziemny w części południowej dostępny poprzez windę samochodową z dziedzińca gospodarczego od strony ul. Nowy Świat, przewidziany na 14 samochodów, motocykle i rowery, z możliwością wydzielenia w tym rejonie miejsca na czasowe składowanie materiałów budowlanych w czasie robót budowlanych;

3) zespoły szatniowe w części zachodniej, przeznaczone dla pracowników banku oraz dla podmiotów zewnętrznych korzystających z powierzchni w budynku, a także dla ochrony budynku;

4) przestrzenie biurowe lokalizowane od strony fasady głównej, od północy i wschodu, z dostępem do światła dziennego poprzez okna w fasadzie głównej (suterena), dostępne z hallu głównego klatkami schodowymi i windami po obydwu stronach wejścia;

5) pomieszczenia techniczne – uzupełniające pomieszczenia na poziomie -2, oraz pomieszczenia gospodarcze i gromadzenia odpadków.

3.3. POZIOM 0
Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony północnej, przy hallu wejściowym i głównej klatce schodowej, które to są wyłączone z opracowania konkursowego. Z hallu głównego prowadzą wejścia do sal kasowo-operacyjnych, które zostały przebudowane w sposób umożliwiający nowoczesne funkcjonowanie tego typu działów (część biura jest otwarta na salę, do strefy klienta, a część, dostępna od wewnętrznego korytarza biurowego). W salach operacyjnych dobudowano także poziom antresoli o funkcji biurowej.

W celu ujednolicenia świetlików w trzech atriach, a także z uwagi na zły stan techniczny dwóch oryginalnych, przewidziano demontaż wszystkich trzech świetlików i odtworzenie oryginalnego wzoru i kształtu (piramidy schodkowej) od strony wewnętrznej (od dołu) czyli od strony sal operacyjnych. Górna powłoka świetlika (posadzka atrium) została zaprojektowana w taki sposób, który umożliwia bezpieczne stąpanie po przeszklonej powierzchni.

Sale kasowo-operacyjne są połączone dedykowaną windą ze strefą skarbca na poziomie -1.
Od strony ulicy Nowy Świat znajduje się dostęp do podwórza gospodarczego, gdzie zlokalizowano windę towarowo-samochodową, służącą do komunikacji z poziomem parkingu podziemnego na -1, a także do transportu materiałów budowlanych do budynku.

3.4. POZIOM antresoli
Poziom antresoli jest dodatkową kondygnacją w budynku. W strefie centralnej i zachodniej mieści biura z widokiem na salę kasowo-operacyjną, a w części frontowej i wschodniej – biura od strony fasady głównej, zlokalizowane nad biurami części parteru. Dostęp do poziomu antresoli jest ograniczony wyłącznie dla pracowników i jest realizowany poprzez klatki schodowe (i windy) po obydwu stronach głównego wejścia do budynku oraz poprzez klatki schodowe w narożnikach płd.-zach i płd.-wsch.

3.5. POZIOM +1
Na poziomie +1 zlokalizowano strefę Zarządu Banku oraz gabinety dyrektorskie i węzły dyrektorsko-sekretarskie. Z uwagi na brak dostatecznych wytycznych co do ilości poszczególnych typów gabinetów na każdej kondygnacji zaproponowano elastyczny układ modularny przestrzeni biurowych zawsze zgrupowanych wzdłuż fasady zewnętrznej budynku oraz wokół atriów, który to w zależności od potrzeb poszczególnych departamentów Banku może być modyfikowany.

3.6. POZIOM +2
Na poziomie +2 w części południowej znajduje się strefa sal konferencyjnych, które były poza zakresem opracowania. Reszta traktów (przylegające do fasady zewnętrznej oraz do atrium) została przeznaczona na biura i gabinety i może być modyfikowana w ramach tych modułów w zależności od potrzeb. Na poziomie +2 znajdują się zejścia na użytkowy dach przeszklonego atrium, służącego jako przestrzeń rekreacyjna. Szklana posadzka atrium jest wykonana z półprzezroczystego materiału, przepuszczającego światło do wnętrza, ale nieprzejrzystego i uniemożliwiającego wgląd do środka (lub od środka).

3.7. POZIOM +3
Na poziomie +3, podobnie jak na poniższych kondygnacjach, zaprojektowano przestrzenie biurowe w ramach powtarzalnych modułów zlokalizowanych wokół atrium i wzdłuż fasad zewnętrznych. Trzony sanitarne, tak jak na innych kondygnacjach biurowych, usytuowano w narożnikach budynku. Klatki schodowe obsługujące piętro to dwie południowe w narożnikach oraz centralna południowa – ewakuacyjna, a także reprezentacyjne klatki w części północnej, z których zachodnia została odtworzona na piętrze +4 (aktualnie kończy się na piętrze +3).

3.8. POZIOM +4
Na poziomie +4 przewidziano kantynę dla pracowników wraz z kuchnią usytuowaną od strony południowej, obsługiwaną od podwórza gospodarczego windą towarową. Dla celów części jadalnej kantyny wykorzystano powierzchnie zaadoptowanych dachów łączników pomiędzy dziedzińcami wewnętrznymi. Dzięki usytuowaniu kantyny na wysokości powstała atrakcyjna przestrzeń pod przeszklonym zadaszeniem z widokiem na atria i ich szklane podłogi – idealne miejsce do odpoczynku w porze obiadowej.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl