Konkurs architektoniczny na opracowanie Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym
Projekt konkursowy

<<< powrót
 • FUNKCIONA Architekci Sp.p. Muñoz i Partnerzy Spółka Partnerska
Skład zespołu:
 • arch. Agnieszka ZYGMUNT  
 • arch. Miguel MUÑOZ  
 • inż. arch. Beata PTASZYNSKA  
 • arch. Jorge CANO GONZALVO  
 • arch. Daniela FACCIO  
 • arch. Elena GÓMEZ  
 • arch. Adrián CATALÁN  
 • arch. Cristina FIDALGO  
 •  
 •  
 • http://www.funkciona.com/  
 •  

WPROWADZENIE

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno – programowej Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym.

W ramach Zespołu Szkół przewidziano: szkołę podstawową (dwuciągowe), gimnazjum (dwuciągowe), sale gimnastyczną (sportową) o wym. areny 30 x 18, krytą pływalnię z niecką o wym. 25 x 12 m. W ramach zespołu szkół przewidziano także wspólny blok żywienia z zapleczem w układzie catering, bibliotekę z czytelniami, blok sportowy z salą gimnastyczną i dwiema małymi salami, oraz krytą pływalnią, a także urządzenie sportowe terenowe (bieżnie, boiska).

Teren objęty opracowaniem konkursowym znajduje się w rejonie ulicy Szkolnej i ul. Góra Kwaskowa w Kazimierzu Dolnym. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się w strefie 7 – „Kazimierz, Kwaskowa Góra, Dolina Grodarza” i obejmuje trzy oddzielne tereny oznaczana jako „działka starej szkoły”, „nowa działka” i „połączone działki”.

Łącznie tworzy to zintegrowany układ terenu oświaty i sportu przedzielony ulicą Szkolną i rzeką Grodarz.

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE

TEREN


Budynki Gminnego Zespołu Szkół zlokalizowano na trzech działkach przeznaczonych pod planowaną inwestycję.

Na działce starej szkoły, oznaczonej symbolem UO, zlokalizowanej przy ul. Szkolnej przewidziano Szkołę Podstawową (w przebudowanym budynku) wraz z Gimnazjum (w nowo dobudowanym skrzydle).

Nowa działka ograniczona rzeką Grodarz od północy i ulicą Kwaskowa Góra od południa, którą oznaczono symbolem UO, US, została przeznaczona na obiekty sportowe i urządzenia terenowe. Tu znajdzie się Sala Gimnastyczna i Pływalnia wraz z boiskami sportowymi i bieżnią sportową oraz placem zabaw dla dzieci z klas młodszych.

Na działce miedzy ulicą Szkolną i rzeką Grodarz, która jest oznaczona symbolem MN i UO przewidziano Centrum Kultury, gdzie znajdzie się biblioteka szkolna dla szkoły podstawowej i gimnazjum, biblioteka publiczna dla dzieci i dla dorosłych, czytelnia, mediateka.

Wszystkie części zespołu są niezależne, ale tworzą zamkniętą, spójną funkcjonalnie całość. Mimo barier w postaci ulicy i rzeki, które na pierwszy rzut oka rozdzielają elementy kompleksu, wykorzystano naturalne uwarunkowania okolicy, takie jak np. różnica poziomów terenu (dzięki której umieszczono podziemne przejście pomiędzy szkołą i centrum kultury), czy mostki przez rzekę, aby wytworzyć dodatkowe atrakcyjne połączenia miedzy częściami kompleksu.

BUDYNKI

SZKOŁA PODSTAWOWA


Szkoła podstawowa zajmuje istniejący budynek, który zostanie przebudowany i rozbudowany o funkcje wspólne dla szkoły i gimnazjum takie jak blok żywieniowy i aula wielofunkcyjna.

Zgodnie z wytycznymi przewidziano dwa ciągi klas nauczania zintegrowanego I-III (2 x 3 x 24 = 144 uczniów) i dwa ciągi nauczania IV-VI (2 x 3 x 24 = 144), w sumie dla 288 uczniów.

Miejsce wejścia głównego do szkoły podstawowej i do gimnazjum jest wspólne dla obydwu budynków. Dopiero po zejściu po schodach z poziomu ulicy poniżej ruch wejścia ulegają rozdzieleniu – do szkoły podstawowej i do gimnazjum.

Wejście prowadzi obok przestronnej auli wielofunkcyjnej otwartej na korytarz, i obok jadalni za którą mieści się od strony północnej blok żywieniowy – docelowo wspólny dla obydwu szkół.

Przed wejściem do szatni zlokalizowano miejsce związane z kontrolą dostępu do szkoły (ochrona, woźny). Na kondygnacje gdzie mieszczą się sale lekcyjne można dostać się poprzez dwie klatki schodowe i jedną windą (dla niepełnosprawnych).

Centralną część kondygnacji wejściowej zajmuje aula wielofunkcyjna, której poziom obniżono w stosunku do wejścia, aby uzyskać wysokość sali ok. 4 m do konstrukcji. Aula doświetlona jest od góry poprzez przeszklone panele ze szkła hartowanego i poprzez okna od strony wschodniej. Aula jest elementem wspólnym szkoły i gimnazjum, wybudowanego w kolejnej fazie. Aula jest też połączona przejściem podziemnym z budynkiem centrum kulturalnego (III faza), i w ramach działalności kulturalnej może być wykorzystywana jako sala widowiskowa lub teatralna. Z uwagi na fakt, że Sala gimnastyczna zostanie zrealizowana w II fazie, do czasu wybudowania Sali gimnastycznej, aula wielofunkcyjna będzie wykorzystywana także jako sala do zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Układ funkcjonalny Szkoły Podstawowej jest bardzo czytelny, gdyż na najniższej kondygnacji umieszczono wejście do budynku, szatnie, blok żywieniowy i aulę wielofunkcyjną.

Na kondygnacjach 0 i 1 mieszczą się rozdzielone odpowiednio bloki dydaktyczne dla dzieci młodszych (klasy I-III) i starszych (klasy IV-VI). Z poziomu 0 jest też wyjście na dziedziniec zewnętrzny budynku, gdzie dzieci mogą spędzać czas w czasie przerw lekcyjnych w pogodne dni.

Najwyższą kondygnację (+2), która zajmuje tylko część centralną budynku, przeznaczono na administrację szkoły, pokoje nauczycielskie i gabinety dyrekcji szkoły.

Każda kondygnacja wyposażona jest w niezbędną ilość sanitariatów. W każdym zespole sanitariatów (dla dziewczynek i dla chłopców) przewidziano wewnątrz kabinę przystosowana dla niepełnosprawnych, co uważamy za rozwiązanie bardziej komfortowe niż wydzielona toaleta dla wszystkich.

GIMNAZJUM

Gimnazjum zostanie zrealizowane jako II faza inwestycji. Będzie to nowe skrzydło dobudowane do istniejącego budynku szkoły podstawowej (zrealizowanej w I etapie i już działającej) w miejscu rozebranej części budynku. Gabaryty nowej części nawiązują do dawnego skrzydła wschodniego, które zostało rozebrane, a nowoczesna forma gimnazjum harmonijnie współgra ze starą częścią (szkoła podstawowa) i jest spójna z architekturą całego zespołu (zespół sportowy, centrum kulturalne).

Zgodnie z wytycznymi przewidziano dwuciągowe gimnazjum dla 3 klas (2 x 3 x 24) czyli ok. 144 uczniów.

Wejście do Gimnazjum jest ze strefy wspólnej ze Szkołą podstawową (poziom -1), a następnie się rozdziela i prowadzi do szatni, i do klatki schodowej prowadzącej na wyższe kondygnacje.

Tutaj mieści się też przejście do jadani, w której będzie wydzielona część dla dzieci ze szkoły podstawowej i uczniów z gimnazjum.

Podział funkcjonalny gimnazjum jest podobny jak w Szkole Podstawowej i odpowiada poszczególnym piętrom budynku – kondygnacja 0 i 1 to kondygnacje, gdzie prowadzone jest nauczanie. Na poziomie 0 przewidziano bezpośrednie wyjście na dziedziniec zewnętrzny (tutaj istnieje też możliwość przejścia do szkoły podstawowej poprzez hol przy dziedzińcu), który będzie atrakcyjnym miejscem w czasie przerw między lekcjami.

Na kondygnacji +2 zlokalizowano administrację szkoły, pokoje nauczycieli i gabinety dyrekcji. Na tej kondygnacji istnieje możliwość bezpośredniego przejścia na poziom +2 szkoły podstawowej (piętro administracji i nauczycieli).

Komunikację pionową między piętrami zapewnia klatka schodowa i winda usytuowane przy styku obydwu budynków – szkoły podstawowej i gimnazjum.

Zespoły toalet, na każdym piętrze zlokalizowano w rejonie klatki schodowej, w północnej części skrzydła.

DOM KULTURY

Centrum / Dom Kultury pełni rolę biblioteki szkolnej, biblioteki publicznej oraz mediateki.

Budynek dostępny jest dla dzieci szkolnych – wejściem północnym, poprzez przejście pod ulicą z poziomu auli szkolnej, na poziom 0 budynku domu kultury, lub przejściem pieszym przez ulicę Szkolną. Wejście południowe przeznaczone jest dla użytkowników zewnętrznych – zarówno dzieci jak i dorosłych.

Centralną część budynku stanowi biblioteka wykorzystywana zarówno przez szkołę jak i przez okolicznych czytelników. Po obydwu stronach biblioteki zlokalizowano pomieszczenia, gdzie mieszczą się czytelnie, pracowanie komputerowe i inne pomieszczenia obsługujące bibliotekę. Cały księgozbiór w bibliotece ma zabezpieczenia elektroniczne, toteż użytkownicy mogą swobodnie korzystać z wszystkich książek na miejscu, a przy wyjściach zamontowane są bramki wykrywające te zabezpieczenie (identycznie jak w sklepach).

Poprzez połączenie ze szkołą przejściem pod ulicą, dom kultury / biblioteka ma w zasięgu aulę wielofunkcyjna.

SALA GIMNASTYCZNA

Sala Gimnastyczna zostanie zrealizowana jako II etap inwestycji – równolegle do budowy Gimnazjum. Sala zajmuje centralną część „nowej” działki. Dostęp do Sali zapewniony jest dla dzieci szkolnych – od strony zachodniej, poprzez przejście piesze wzdłuż Domu Kultury i następnie mostek na rzeczce, a dla użytkowników z zewnątrz – od strony wschodniej, od ulicy Kwaskowa Góra, gdzie przewidziano miejsca parkingowe wzdłuż ulicy.

Wejście główne, docelowo planowane jest jako wspólne wejście dla Sali i pływalni, mieści recepcję, kawiarnię, i główny trzon komunikacyjny z windą.

Jako, ze Sala jest zagłębiona w terenie, toteż poziom wejścia głównego jest najwyższym poziomem trybun, dzięki czemu mają tam łatwy dostęp widzowie poruszający się na wózkach oraz rodzice z wózkami dziecięcymi.

Poziom -1 i -2 mają swoje oddzielne bloki szatniowe, które mogą służyć zarówno dzieciom szkolnym jak i użytkownikom zewnętrznym. Szatnie na poziomie -1 są powiązane funkcjonalnie z siłownią i salą fitness zlokalizowanymi na kondygnacji -1, a szatnie na -2 są przeznaczone dla użytkowników sali do gier zespołowych.

Od strony wschodniej Sali przewidziano klatkę ewakuacyjną, która prowadzi bezpośrednio z kondygnacji -1, -2 na poziom terenu.

Sala przylega do budynku Młyna, który planujemy przystosować do celów gastronomicznych i wówczas może stanowić zaplecze dla imprez sportowych i rekreacyjnych na powietrzu, które to mogą być organizowane na tym terenie.

PŁYWALNIA

Kryta pływalnia została zaplanowana jako ostatni – IV etap inwestycji. Pływalnia zostanie dobudowana do istniejącego już wówczas i działającego obiektu Sali Gimnastycznej.

Wejście dla widzów przewidziano od strony północno-wschodniego narożnika bezpośrednio na poziom trybuny, co jak w przypadku Sali Gimnastycznej, ma ułatwić bezpośredni dostęp osobom na / i z wózkami.

Dostęp dla użytkowników pływalni (zarówno dzieci szkolnych, jak i użytkowników zewnętrznych) odbywać się będzie poprzez wejście główne w Sali Gimnastycznej (tam mieścić się będzie recepcja, rejestracja i szatnia odzieży wierzchniej wspólna dla Sali i Pływalni), a następnie klatką / windą na kondygnację -1, i dojście do zespołu szatniowego pływalni (usytuowanego już w obrysie obiektu pływalni).

Z poziomu -1 pływalni (poziom szatni i niecki basenu) przewidziano 2 wyjścia ewakuacyjne – po zachodniej i po wschodniej, które prowadzą bezpośrednio na teren.

W części północnej na poziomie -1 zlokalizowano blok toalet, magazyny sprzętu, a także pomieszczenia instalacyjne.

W razie potrzeby na instalacje i urządzenia techniczne można także przeznaczyć część poziomu -2 – pod niecką basenową.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl