Konkurs architektoniczny na opracowanie Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym
Wyróżnienie honorowe

<<< powrót
 • KKM Kozień Architekci
Skład zespołu:
 • dr inż. arch. Marek Kozień  
 • dr inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak  
 • mgr inż. arch. Katarzyna Kozien-Kornecka  
 •  
 • współpraca:  
 • mgr inż. arch. Joanna Filipek  
 • mgr inż. arch. Magdalena Harbat-Rączka  
 • mgr inż. arch. Jakub Kornecki  
 • mgr inż. arch. Michał Rączka  
 • mgr inż. arch. Małgorzata Szewczyk  
 • mgr inż. arch. Beata Tokarska  
 • inż. arch. Ewelina Krok  
 •  
 •  
 • http://www.kozien.pl/  
 •  

Architektura jest budulcem miasta - struktury przestrzennej trwającej w czasie. Pomiędzy tą odczuwalną materią, jaką jest miasto, a społeczeństwem w nim żyjącym zachodzi wzajemne oddziaływanie. Zmiany społeczne implikują zmiany miasta, zmiany miasta są powodem zmian społecznych. Architektura edukacji i sportu może być narzędziem w budowaniu poczucia wspólnoty ale też we wspieraniu wartości historycznych i kulturowych. Nowe obiekty w ten sposób uczestniczą w budowaniu tożsamości miasta.

1. IDEOWY OPIS KONCEPCJI

Zbudowany w okresie międzywojennym i rozbudowany w okresie powojennym zespół zabudowań szkolnych w Kazimierzu Dolnym przy ul. Szkolnej jest dziełem Karola Sicińskiego, architekta o niezaprzeczalnym wpływie na dzisiejszy charakter i niepowtarzalny klimat tego miasta. Istniejący budynek po katastrofie budowlanej i wyburzeniu skrzydła wschodniego oraz dokonanych wstępnych ocenach stanu technicznego musi zostać poddany generalnemu remontowi z warunkiem jego dostosowania do aktualnych potrzeb instytucji oświatowej. To trudne zadanie projektowe wymaga odpowiedzi na pytanie podstawowe. Czy i w jakim stopniu należy dążyć do uzyskania jego dawnego charakteru tak mocno zapisanego już w miejskim krajobrazie, jako dominanta kubaturowa wyłaniająca się z zielonego wzgórza? Jednocześnie nowy obiekt Gminnego Zespołu Szkół pełnić ma rolę przestrzeni nie tylko szkolnej ale i powinien stanowić miejsce realizacji aktywności różnych grup uczestnictwa w oświacie i stać się przestrzenią przyjazną, otwartą, elastyczną zintegrowaną z otaczającą obiekt architekturą Kazimierza Dolnego.

Przyjęto następujące założenia projektowe:
- poszukiwanie podziału form architektonicznych nawiązujących do skali architektury lokalnej i szanujących cechy lokalnego krajobrazu miasta
- tworzenie kameralnych i różnorodnych form w mieście
- komponowanie przestrzeni z wyraźnym określeniem ważnych wnętrz urbanistycznych
- dostosowanie projektowanego układu urbanistycznego do ciągu ekologicznego przebiegającego przez teren szkolny
- włączenie otwartych terenów zieleni w zasięg oddziaływania obiektów zespołu szkół
- uzyskanie funkcjonalnego wydzielenia przestrzeni szkolnej od terenów publicznych
- powiązanie przestrzenne i funkcjonalne obiektów z otwartymi wnętrzami krajobrazowymi
- aktywizacja powierzchni dachowych
- poszukiwanie rozwiązań materiałowo-kolorystycznych w relacji do tradycji lokalnej

2. OPIS KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt szkoły podstawowej wymaga poszukiwania rozwiązań zmierzających do stworzenia nowego układu przestrzennego, który pomimo szerokiego programu użytkowego nawiązywać będzie to skali i charakteru rozwiązań urbanistycznych tak niezwykłego miasta, jakim jest Kazimierz Dolny. Elementem niewątpliwie sprzyjającym poszukiwaniu właściwej skali dla projektowanych form architektonicznych jest lokalizacja, która jest zapisana, jako miejsce zaistnienia w krajobrazie miasta i jego sylwecie dużego i zwartego układu zabudowy z dominantą szczytu formy centralnej. Można tu doszukiwać się podobieństwa do wpisywania w krajobraz polskich miasteczek zabudowań klasztornych, czy dużych gmachów publicznych (sądy, szkoły średnie, koszary itp.). Z drugiej strony zabudowa znacznie rozciągnięta w poprzek doliny Grodarza stanowić może niebezpieczeństwo utworzenia zespołu dzielącego dolinę rzeki. Katastrofa budowlana skrzydła wschodniego i zły stan skrzydła zachodniego pozwala na zmianę istniejącego układu szkoły. Zaproponowano zespół złożony od strony zachodniej z przełamanej i przesuniętej formy o zmiennej wysokości opadającej zgodnie z układem formy wzgórza a poprzez to odsłonięcie od strony miasta dachu i szczytu ściany frontowej elementu centralnego. Skrzydło wschodnie (na miejscu skrzydła zawalonego) stanowi most przerzucony ponad ulicą łączący formalnie i funkcjonalnie sąsiadujące budynki szkolne tworząc wyraźnie określony zespół funkcji środowiskowych (elementy Domu Kultury) Kierunki zabudowy w układzie swobodnym nawiązują do układu pierwotnego i stwarzają malowniczy zespół wnętrza placowego z wejściami do obu szkół ( podstawowa, gimnazjum) równocześnie z otwarciami lub wglądami w dalekie plany krajobrazowe.

Zespół sal sportowych z boiskami terenowymi zaproponowano na szerokim płaskim placu w pobliżu rzeki Grodarz z założeniem jak najdalszego odsunięcia zabudowy od koryta rzeki lokalizując w jej pobliżu teren otwarty sportowo-rekreacyjny i wydzielając szpalerem zieleni wysokiej od obiektów kubaturowych rozciągniętych wzdłuż ul. Góra Kwaskowa. Dążąc do rozdrobnienia skali zespołu sportowego przyjęto rozwiązanie jego podziału na kilka obiektów o różnej skali i wysokościach zmiennych z tendencją do ich obniżania w miarę zbliżania się do koryta rzeki. Największe skalarnie elementy funkcjonalne jak sala gimnastyczna i pływalnia zostały przekryte elementami dachowymi o niejednorodnej formie w układzie kalenicowym. Powstał w ten sposób zróżnicowany formalnie i kompozycyjnie zespół form charakterystyczny dla układów narastających w czasie, podlegający ciągłym przekształceniom o zaskakujących i niecodziennych zderzeniach formalnych.

Dostępność piesza i kołowa

Ciągi piesze pozwalają na swobodne przenikanie ludzi z obszaru placu przedwejściowego w rejonie ul. Szkolnej w obszar zieleni rekreacyjnej wzdłuż rzeki Grodarz oraz poprzez przejście kładką łączącej zespół szkół z obiektami sportowymi.

Główne wejście do obiektu szkoły podstawowej oraz do strefy środowiskowej dostępne jest od ul. Szkolnej poprzez plac ze schodami i pochylniami. Od strony południowej placu znajduje się wejście do gimnazjum.

Dostęp do zespołu sportowego jest możliwy od ul. Góra Kwaskowa dla osób postronnych lub wewnętrznym ciągiem pieszym prowadzącym kładką od strony obiektów szkół.

Ogólnodostępny rekreacyjny ciąg pieszy wzdłuż północnego brzegu rzeki Grodarz (zgodnie z MPZP) nie przecina terenów szkolnych i powiązany jest z ul. Szkolną.

Teren szkoły podstawowej jest całkowicie wydzielony i dostępny jedynie dla osób upoważnionych. Zasada ta obejmuje również teren gimnazjum oraz teren zespołu sportowego.

Podjazd w rejon strefy wejściowej do szkoły podstawowej i gimnazjum możliwy jest od ul. Lubelskiej (zatoka) oraz od ul. Szkolnej. Parkingi dla samochodów osobowych zlokalizowano w pasie drogowym ul. Góra Kwaskowa.

Przystanek dla autobusu szkolnego znajduje się od strony ul. Lubelskiej.

Podjazdy gospodarcze (rozładownia dla zespołu żywieniowego i i magazynów) mieszczą się wzdłuż wschodniej granicy działki starej szkoły (wydzielona strefa rozładunku z nawrotem). Istnieje również możliwość podjazdu pod istniejącą stację trafo w rejon przyszkolnego placu grody ul. Lubelskiej.

Przed wejściem głównym do obiektów szkolnych wprowadzono jedynie zatokę dla postoju ograniczonego.
Parkingi – ul. Góra Kwaskowa - 45 samochodów

Miejsca postojowe dla rowerów –(szkoła podstawowa i gimnazjum) – 40 rowerów

Zieleń

Kazimierz Dolny jest miastem nie tylko otoczonym zespołami zieleni porastającymi okoliczne wzniesienia, lecz równocześnie silnie zielenią przerośnięty co wynika to z charakteru jego zabudowy, którą poza ścisłym centrum tworzą wille usytuowane wśród zieleni ogrodowej. Dlatego projekt stara się pomimo stosunkowo niewielkich działek zachować ten zielony klimat miasta.
Zieleń wysoka stanowi istotny element kompozycji urbanistycznej wyznaczając i podkreślając układ strefowania terenu i elementów boiskowych w obrębie wydzielonych terenów sportu.Są to szpalery drzew, które stanowią jednostronne wydzielenie bieżni lekkoatletycznej oraz ujęcie w ruszt siatkowy ekranów zielonych pnączy zimozielonych. Uzupełnione o strzyżone żywopłoty będą stanowić tło dla boisk zapewniając im kameralność, bezpieczeństwo i ograniczając dostęp osobom niepowołanym oraz zwierzętom. Istotnym elementem uzupełniającym boiska (wg życzenia Inwestora o nawierzchni sztucznej) będą trawniki uzupełnione krzewami ozdobnymi (róże) oraz żwirowymi ścieżkami spacerowymi i biegowymi. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektów szkoły podstawowej i gimnazjum wprowadzono elementy zieleni rekreacyjnej. Zieleń wprowadzono w obszar dziedzińca wejściowego do szkoły podstawowej oraz na niektórych dachach obiektów. W rejonie szkoły podstawowej proponuje się na tarasie przyległym do pracowni biologicznej organizację laboratorium doświadczalnego hodowli kwiatów, bylin, warzyw zaś na dachu przyległym do czytelni biblioteki szkolnej rozległy zielony taras rekreacyjny z widokiem w dolinę rzeki Grodarz.

Wokół projektowanej zabudowy proponuje się szpalery drzew wzdłuż ciągów pieszych przyległych do projektowanej zabudowy sportowej oraz wprowadzenie luźnego układu grup niskich kwitnących krzewów w obszarze zieleni ogólnodostępnej oraz pnączy w pobliżu ścian elementów nowo wzniesionych. Cała zieleń ma być kompozycją jednorodną dającą wrażenie rozległości terenu zielonego przyległego do architektury.

System zieleni na dachach budynków konstruowany na układzie płytkich zbiorników z folii magazynujących wodę opadową i podsiąkowo udostępniający ją roślinom. Przewidywana warstwa substratu dla wzrostu roślin ma mieć od 20-50cm.

Podstawową formę zieleni będą stanowiły murawy typu świeżego uzupełniane niskimi trawami kępowymi, oraz kwietnymi (krwawniki, maki, rumianki itp.). Takie rozwiązanie niskiej zieleni zapewni malarskość nawierzchni zielonej oraz ograniczy zakres wielu zabiegów pielęgnacyjnych związanych z tradycyjnymi trawnikami.

Nawadnianie zapewni system automatyczny oparty na liniach kroplujących zapewniający bezawaryjność i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Miejsce upamiętnienia starego cmentarza żydowskiego

Załączony do konkursowych materiałów wyjściowych projekt arch. Wojciecha Cieplaka z 2003 r z opracowaniem wykonanym przez prof. arch. Konrada Kuczę – Kuczyńskiego zostaje przez zespół w pełni uszanowany i wprowadzony jako integralny element opracowania konkursowego.

4. OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ

ARCHITEKTURA


Układ kompozycji przestrzennej zespołu obiektów szkolnych o znacznej kubaturze zlokalizowanych na stosunkowo niedużych działkach określił potrzebę ich podziału celem uzyskania sekwencji wnętrz urbanistycznych nawiązujących do skali i malowniczego charakteru oraz klimatu Kazimierza Dolnego. Układ tych wnętrz zamkniętych bądź częściowo otwartych zgodny jest z koniecznością wydzielania przestrzeni publicznych od szkolnych celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania tworząc mozaikowy, lecz równocześnie czytelny podział przestrzenny. W dużej mierze jest to wynik etapowej realizacji założenia oraz pasmowego spływającego ze zbocza w dolinę rzeki Grodarz układu trzech działek. Jest to kompozycja zachowująca istotę pierwotnego obiektu szkolnego z zewnętrznym dziedzińcem, górującym obiektem z historyzującą elewacją wejściową okoloną dwoma bocznymi skrzydłami zabudowy z dwupoziomowym placem przedwejściowym. Obiekty zostały włączone w kompozycję urbanistyczną zielonego terenu parkowego. Elementem wiążącym całość układu jest liniowy obiekt o silnej transparentności mieszczący elementy programu ogólnodostępnego.

4.1.–Szkoła podstawowa z biblioteką, aulą, małą salą gimnastyczną oraz blokiem żywienia i elementami części środowiskowej
Zespół pomieszczeń szkoły podstawowej zrealizowano w oparciu o zachowany segment środkowy wykonany wg projektu arch.K.Sicińskiego oraz dobudowę do niego dwóch nowych skrzydeł: wschodniego i zachodniego.

Zachowany segment środkowy z historyzującą fasadą wejściową przejmie w parterze funkcje holu wejściowego z przejściem do szatni uczniowskich oraz do skrzydła zachodniego szkoły podstawowej oraz wschodniego będącego w istocie zespołem pomieszczeń środowiskowych. Poziom + 350 sala gimnastyczna,poz.+910 –aula szkolna.

Skrzydło zachodnie to w parterze sale dla dzieci młodszych zaś I-piętro sale dla dzieci starszych. Na piętrze II-gim zlokalizowano salę biologii z ogrodem badawczym na tarasie zewnętrznym. W segmencie tym mieścić się będą również pomieszczenia nauczycielskie i dyrekcyjne.

Skrzydło wschodnie to w parterze strefa żywienia, na I-szym piętrze sale szkolne dzieci starszych oraz dzieci gimnazjalnych pełniące równocześnie funkcje środowiskowe (komputery, technika i.i.) Na II-gim piętrze biblioteka szkolna z własnym tarasem rekreacyjnym. Skrzydło to mieści również pom. zaplecza sali gimnastycznej, auli itp.

4.2.– gimnazjum z elementami części środowiskowej
Obiekt gimnazjum zlokalizowano na działce nr ewid.1221 po likwidacji Willi Promień. Zespół wejściowy do obiektu znajduje się od strony placu wiążącego przestrzennie obydwa obiekty dydaktyczne. Połączone są one również łącznikiem przerzuconym ponad ulicą. Mieści on część programu środowiskowego połączoną z wybudowanym w I-szym etapie skrzydłem pomieszczeń z blokiem żywieniowym i biblioteką.

4.3 .– sala gimnastyczna
Sala gimnastyczna stanowiąca pierwszy kubaturowy element zespołu sportowego z salą o wym .18 x 30 m z trybuną dla widzów i możliwością zamontowania trybun teleskopowych posiada pełne zaplecze szatniowe, administracyjne, magazynowe. Strefa wejściowa do zespołu sportowego (w tym dla pływalni realizowanej w następnym etapie) z szatnią, zespołami sanitarnymi i bufetem z ogródkiem zewnętrznym. Na piętrze galeria sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym i salą siłowni, solarium i sauny.

4.4 .– pływalnia
Obiekt pływalni zlokalizowano na terenie po zlikwidowanej szkole kontenerowej. Oprócz założonego w Regulaminie programu użytkowego mieścić będzie również salę do fitness z zapleczem szatniowo-sanitarnym zlokalizowanym w obiekcie sali gimnastycznej. Sala dostępna od strefy wejściowej sali gimnastycznej. Obiekt częściowo podpiwniczony dla zlokalizowania pomieszczeń podbasenia z otaczającą powierzchnią techniczną, strefą urządzeń technologicznych basenu oraz pomieszczeniami central wentylacji. Od strony zachodniej sala otwiera się na fragment doliny Grodarz a od strony wschodniej na patio sąsiadujące ze strefą wejściową i letnim ogródkiem dla bufetu.
Ponad częścią pomieszczeń szatniowych parteru znajduje się zielony taras sąsiadujący z salą fitness i umożliwiający wgląd w salę basenową.

5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE.

5.1. Konstrukcja


Budynek szkolny zaprojektowano jako konstrukcję żelbetową mieszaną słupowo – ścianową. Rozważane są dwa warianty wykonania ścian zewnętrznych: monolityczne wylewane lub murowane z bloczków (np.SILKA). Materiałem ścian wewnętrznych jest cegła silikatowa (SILKA lub Ytong), o różnych grubościach: od 15cm do 24cm w zależności od wymogów przeciwpożarowych i akustycznych.

Ściany działowe piętra (poza ścianami o wysokich parametrach akustycznych) z systemowych elementów g-k, a w toaletach – a systemowych elementów mdf.

Zakłada się wykorzystanie stropów filigran i monolitycznych prefabrykowanych indywidualnie biegów klatek schodowych. Zakłada się dylatowanie konstrukcji skrzydeł bocznych oraz dylatacje wind. Dachy zaprojektowano jako stropodach odwrócony z nawierzchnią żwirową i płytami betonowymi. Na części dachu odwróconego tarasy zielone. Dachy kryte w częściach nachylonych blachą miedzianą.

Konstrukcja obiektów sportowych oparta jest na strukturze żelbetowej, monolitycznej oraz części płytowo-słupowej. Fundamentowanie bezpośrednie w postaci żelbetowej płyty fundamentowej. Ściany budynku Sali gimnastycznej przewiduje się do wykonania jako warstwowe z powłoką zewnętrzną z kamienia i tynku. Ściany osadzone w gruncie przewiduje się do wykonania w konstrukcji żelbetowej z dodatkiem środków uszczelniających wzmacniane poziomym i pionowym żebrowaniem na zewnętrznych powłokach. Wyżej przewiduje się konstrukcję murowaną.

Konstrukcją nośną przekrycia hali sportowej są wiązary z drewna klejonego, zaprojektowane na rozpiętości 21,00m.

5.2. Podstawowe rozwiązania materiałowe elewacyjne i wykończenia wnętrz

Elewacje


Materiały elewacyjne nawiązują zarówno materiałowo jak i kolorystycznie do stosowanych w obiektach kazimierskich. W częściach cokołowych budynków i murach najczęściej stosowany będzie kamień wapienny (inspiracja elewacją synagogi w Kazimierzu Dolnym). Powyżej partie ścienne wykonane w technice tynkowej (tynk biały, jak Kamienica Biała w Kazimierzu Dolnym) oraz betonowej.

W budynku części szkolnej zaprojektowano stolarkę okienną i drzwiową drewnianą w kolorze buku. Okna wyposażono w system solar-conrol co daje możliwość utrzymania odpowiedniego mikroklimatu wnętrz.
W obiekcie sportu stolarka i ślusarka stosowana wymiennie.
Dachy kryte w częściach nachylonych blachą miedzianą.

Wykończenie wnętrz.

Stropy podwieszane, podłogi pływające i okładziny ścian parteru i piętra służyć będ uzyskaniu właściwego klimatu akustycznego. Posadzki: żywice epoksydowe lub opcjonalnie PCV w hallu parteru i korytarzach i przestrzeniach wspólnych, salach lekcyjnych. W sanitariatach, szatniach oraz zapleczu kuchennym płytki ceramiczne.
W klatkach schodowych - terazzo.

Okładziny wewnętrzne: zmywalne okładziny płytowe włóknocementowe, tapety z włókna szklanego . Malowanie akrylowe, tynki gipsowe lub gładzie we wszystkich pomieszczeniach poza technicznymi, magazynowymi i klatkami schodowymi.

Wnętrza obiektu sportowego: sufity - konstrukcja żelbetowych stropów z szalunku metalowego z podwieszonymi elementami infrastruktury technicznej oraz z niepełnym rysunkiem siatkowych metalowych sufitów podwieszonych i specjalistycznych sufitów akustycznych.

Ściany i elementy konstrukcyjne wylewane w betonie szalunkowym.

Posadzki przemysłowe wylewane. Posadzki sportowe hali i siłowni projektuje się jako punktowo elastyczne z wykładzin syntetycznych. Pozostałe posadzki będą wykańczane jako wylewane, okładziny ceramiczne lub wykładziny PCV. Na trybunach przewiduje się montaż plastikowych siedzisk sportowych. Balustrady i poręcze będą wykonywane ze stali lakierowanej proszkowo.

Zewnętrzne boiska będą wykonane z syntetycznych wykładzin sportowych. Przewiduje się ogrodzenie boisk z siatki stalowej powlekanej.


6. OCHRONA POŻAROWA

Klasyfikacja pożarowa.


Budynki klasyfikuje się do kategorii ZLI i ZLIII zagrożenia ludzi. Obiekty należą do obiektów niskich i średniowysokich (SW). Przewiduje się konstrukcję żelbetową zapewniającą klasę B odporności pożarowej. Elementy oddzielenia przeciwpożarowego w klasie REI 120 (ściany) oraz REI 60 (stropy). Klatki schodowe ewakuacyjne w strefie obiektu średniowysokiego z nadciśnieniem (wentylacja pożarowa) oraz wyjścia bezpośrednie na zewnątrz. Długości przejść ewakuacyjnych 10 i 40m oraz 30 i 60m odpowiednio dla kategorii ZLI i ZLIII wyposażenie obiektu w oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe.

Sieć hydrantów wewnętrznych ø25 w części ZL. Odpowiednie dojazdy zapewnia układ dróg pożarowych.
Wszystkie elementy konstrukcji wykonane jako nierozprzestrzeniające ognia. Długości przejść ewakuacyjnych wewnątrz sali sportowej, w tym z widowni, nie przekraczają 40 m. Z poziomu przyziemia zapewnia się dwa wyjścia bezpośrednio na zewnątrz oraz jedno poprzez korytarz w łączniku. Z poziomu parteru zapewnione są dwa wyjścia bezpośrednio na zewnątrz z poziomu widowni. Przewiduje się zastosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz podświetlonych znaków na drogach ewakuacyjnych. W budynku zostaną zainstalowane hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym oraz gaśnice proszkowe.

.
.
.
.

7. INSTALACJE

Obiekty wyposażone zostaną odpowiednio w instalacje: ochrona przeciwporażeniowa, ochrona przepięciowa, ochrona przeciwpożarowa, oświetlenia, punkty dostępu, systemy teletechniczne, instalacja wod-kan, odwodnienie dachów, instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, oddymiania, węzeł cieplny,instalacja ziębnicza, automatyka.
Oświetlenie terenu projektowane jest w taki sposób, aby podkreślić rozwiązania architektoniczne obiektów z wyodrębnieniem oświetlenia dróg, chodników i fasad. Oświetlenie projektuje się lampami ze źródłami wysokoprężnymi, energooszczędnymi.

7.1. Rozwiązania technologiczne

Basen ze stacją uzdatniania wody instalacja podciśnieniowa
Zakłada się wykonanie zamkniętego obiegu uzdatniania wody. Woda do stacji pobierana będzie z rynien przelewowych niecki poprzez zbiornik wyrównawczy. Doprowadzenie wody do niecki będzie odbywało się poprzez dysze napływowe, denne. Pompy do wody nieuzdatnionej są zintegrowane z filtrem wstępnym. Pompa współpracująca dodatkowo z falownikiem dostosowując tym samym wydajność instalacji.

Do wspomagania podgrzewania wody basenowej należy rozważyć zaprojektowanie kolektorów słonecznych umieszczonych na dachu budynku co z pewnością wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacji obiektu.

Przestrzeń nad basenem sportowym ukształtowano w taki sposób, aby możliwe było doprowadzenie przewodów wentylacyjnych wyciągowych nad lustro wody celem wydajnego usuwania pary wodnej z hali pływalni.

7.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Jako źródło ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania przewiduje się ciepło wytwarzane we własnej kotłowni gazowej. Piony prowadzone będą w szachtach instalacyjnych, a rozprowadzenie poziome w stropach podwieszanych lub w podłogach.
Przewiduje się ogrzewanie grzejnikowe.

7.3. Instalacje wentylacji

Wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną zaprojektowano dla pomieszczeń wymagających zwiększonej intensywności wentylowania, której nie zapewnia wentylacja grawitacyjna( sala gimnastyczna, basen, sale ćwiczeń itp.) Wentylacja wywiewna obejmie wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne jak zespoły sanitarne, szatnie). Projektowany system wentylacji przewiduje nawiew i wywiew powietrza zewnętrznego, bez recyrkulacji. Wymiana powietrza w pomieszczeniach realizowana będzie w systemie góra-góra, z usytuowaniem elementów nawiewnych i wywiewnych instalacji w górnych strefach pomieszczeń, powyżej stref przebywania ludzi.

Dla grup pomieszczeń o odmiennych wymaganiach funkcjonalnych (technologicznych) i sanitarnych, zastosowano odrębne zespoły instalacji nawiewnych i wywiewnych.
W uzasadnionych ekonomicznie i technicznie przypadkach, przewiduje się zastosowanie odzysku ciepła w centralach nawiewno-wywiewnych. Wywiew powietrza z pomieszczeń zapewnią instalacje wywiewne (sprzężone z nawiewem i niezależne), wyposażone w wentylatory dachowe i kanałowe.

7.4.ogrzewanie

Na potrzeby grzewcze, ciepłej wody, zakłada się budowę kotłowni gazowych. Przewiduje się niezależne kotlownie dla szkoły podstawowej, gimnazjum, sali gimnastycznej i pływalni. Ze względu na trudną do określenia realizację etapów wydaje się być to rozwiązaniem uzasadnionym ekonomicznie i technicznie. Pomieszczenia kotłowni będą umiejscowione w strefie przyziemia lub podziemia w ścisłym powiązaniu z lokalizacją przyłącza gazowego – wielkość pomieszczenia będzie dostosowana do potrzeb każdego z elementów zespołu.
Przewiduje się rozdzielenie funkcji grzewczej oraz wentylacji, jak również rozdzielenie układów dla bloku sportowego i dydaktycznego.

7.5. Gospodarka odpadami

Odbiór i utylizacja odpadów wg lokalnych zasad zgodnie z właściwymi przepisami.

7.6. Instalacje elektroenergetyczne

Obiekt zostanie wyposażony w sieci i instalacje elektryczne, niskoprądowe i przeciwpożarowe, w niezbędnym do użytkowania zakresie.

7.7. Oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne związane zarówno z niezbędnym oświetleniem stref wejściowych placowych, terenów sportowych otwartych oraz ciągów spacerowych, oświetlenia ulicznego, oraz oświetlenia iluminacyjnego obiektów

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl