Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji Alei Niepodległości w Sopocie
Wyróżnienie

<<< powrót
 • Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku
Skład zespołu:
 • mgr inż. Jan T. Kosiedowski  
 • dr inż arch. Gabriela Rembarz  
 • mgr inż. arch. Tomasz Stanisławczyk  
 • mgr inż. arch. Monika Wierzba  
 • inż. arch. Maja Wiśniewska  
 • mgr inż. arch. kraj. Grażyna Nowińska  
 • dr inż arch. Justyna Martyniuk-Pęczek  
 • mgr inż. arch. Magdalena Stefanowicz  
 • mgr inż. arch. Magdalena Miara  
 •  
 •  
 • http://www.bpbk.com.pl/  
 •  

1. Główne Założenia

Teren konkursowy stanowi jedną z głównych przestrzeni publicznych Sopotu. Ocena formy przestrzeni miasta na osi Alei Niepodległości odpowiada w sposób szczególny za wizerunek Sopotu – bałtyckiego kurortu - ukształtowanego duchem „Fin de Siecle” oraz malowniczą architekturą początku XX wieku. Jest to podwójnie ważne w sytuacji, gdy program usługowy, lokowany nie tylko w poziomie parterów budynków, ulega korzystnej intensyfikacji. Podniesienie jakości przestrzeni publicznej w rejonie Alei Niepodległości, której percepcja odbywa się dziś głównie zza szyb przejeżdżających samochodów, staje się niezbędnym działaniem w procesie rewitalizacji sopockiej strefy cyrkulacji pieszych.

Głównymi założeniami urbanistycznymi niniejszej koncepcji są:
a) uzyskanie spójności przestrzenno-estetycznej głównego wnętrza urbanistycznego wyznaczonego pierzejami Al. Niepodległości – RDZENIA - i powiązanie go z przylegającymi obszarami ogólnodostępnymi - ZATOKAMI głównej przestrzeni publicznej miasta (12 zakresów),
b) ukształtowanie 12 ZATOK jako enklaw spokoju – pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie uciążliwości głównego traktu komunikacji kołowej – w przyszłości bezpiecznych i atrakcyjnych miejsc odpoczynku pieszych,
c) uczytelnienie wjazdu do miasta,
d) podkreślenie charakterystyki miasta – żywotnego kurortu morskiego o ponad stuletniej tradycji.

Na podstawie wyników analiz urbanistycznych wyznaczono w terenie konkursowym 3 STREFY, których hasłowe nazwy odzwierciedlają dominujące cechy funkcjonującego w nich krajobrazu miejskiego. Są to: ZIELEŃ, HISTORIA, NOWOCZESNOŚĆ. Nazwy stref uznano za drogowskazy dla podejmowanych decyzji projektowych. Wprowadzony podział umożliwia na nadanie 12 Zatokom niezbędnego indywidualizmu przy zachowaniu głównych zasad gwarantujących spójność estetyki całości terenu objętego konkursem. Każdej z 12 ZATOK nadano nazwy, które podkreślają indywidualne cechy przestrzeni każdej z nich.
Opisane zasady pozwalają na realizację niniejszej koncepcji w podziale na zadania, gwarantując jednocześnie, iż efekt skończoności uzyska się po dokonaniu przebudowy oddzielnie każdego z zadań.

2. Główne elementy koncepcji

2.1. Elementy odpowiedzialne za efekt spójności:


a) jednolita posadzka - proponowany wzór to fala (kolor piaskowy),
b) zestaw elementów małej architektury (skrzynie na kwiaty i trawy, ławki, siedziska, kioski, wiaty i zadaszenia przystanków, śmietniki). Proponuje się umiarkowanie nowoczesne formy z wykorzystaniem ograniczonej liczby naturalnych materiałów tj. drewno egzotyczne jatoba, stal malowana proszkowo, szkło hartowane matowe, przywodzących skojarzenia z prostotą mebli i urządzeń plażowych. Proponuje się kolory pastelowe, naturalne drewno, szare (matowo-stalowe) kolory elementów metalowych,
c) ujednolicone szyldy nawiązujące do stylistyki okresu międzywojennego z zastosowaniem czcionki z początku XX wieku,
d) skrzynie z zielenią usytuowane równolegle do osi Al. Niepodległości jako ograniczniki na skraju jezdni i chodnika,
e) podkreślenie miejsc przejścia przez Al. Niepodległości przez wymianę materiału posadzki (proponuje się granitową kostkę lub betonowe płyty w kolorze piaskowym),
f) podkreślenie głównych skrzyżowań poprzez przywrócenie historycznej formy oświetlenia – lampa w kształcie szyszki wisząca na przecięciu osi ulic,
g) podkreślenie indywidualną iluminacją najcenniejszych dla urbanistycznej struktury wnętrza urbanistycznego Al. Niepodległości budynków zabytkowych.

2.2. Elementy odpowiedzialne za uczytelnienie wjazdu do miasta.

Proponuje się przesłonić ściany pożarowe budynków przy Al. Niepodległości wielko skalarnymi bilbordami przedstawiającymi zdjęcia przedwojennego Sopotu – sceny z plaży z początków XX wieku. Możliwe jest tu zastoso¬wanie niezależnych od ścian stelaży (na własnym fundamencie).

2.3. Koncepcja oświetlenia i iluminacji.

W celu uzyskania efektu uwypuklającego walory każdej z trzech stref proponuje się następującą strategię iluminacji:
a) latarnie wzdłuż ulicy (forma zgodna z wytycznymi do konkursu), jako nawiązanie do zrewitalizowanego Parku Północnego,
b) oświetlenie dekoracyjne:
- dodatkowe lampy w formie odtworzenia historycznej „szyszki” ulokowane nad skrzyżowaniami i nad środkiem jezdni pomiędzy co drugą parą latarni,
- podświetlenie donic w formie pasków LED,
- punktowe oświetlenie posadzkowe dopasowane do wzoru posadzki (świecące płytki chodnika),
- podświetlenie drzew od dołu reflektorami ukrytymi w posadzce,
- iluminacja charakterystycznych obiektów architektonicznych, nadająca budynkom plastyczności i tajemniczości.

2.4. Koncepcja kształtowania zieleni.

W celu odnowy układu zieleni i uzyskania efektu sugerującego dekompozycję w duchu odtworzenia historycznej alei proponuje się wprowadzenie układu zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem (zielony bufor) w układzie 2 drzewa pomiędzy 2 latarnie (co ok. 6m), przy zachowaniu min. szerokości pasa dla drzew 1,2 m. Uwzględniając walory historyczne fasad kamienic i konieczną ich ekspozycją proponuje się drzewa do wysokości do ok. 3 m, a pomiędzy drzewami podłużne donice/skrzynie z wysoką trawą ozdobną działającą jako przesłonienie najbardziej uciążliwej strefy jezdni.

W pozostałych fragmentach proponuje się:
a) wprowadzenie nasadzeń krzewów, jako tzw. zieleni niskiej zamiennie za trawniki, wprowadzenie pnączy, wprowadzenie nowych grup roślin w formie kompozycji wieloletnich bylin,
b) renowację zieleni na istniejących skwerach – skwery winny mieć indywidualny charakter, odmienny od charakteru zagospodarowania ulicy,
c) stworzenie ozdobnych wjazdów tzw. „witaczy” od strony Gdańska i Gdyni na granicy z Sopotem - zaproszenia do miasta, zieleń ta winna mieć charakter reprezentacyjny.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl