konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania powierzchni Rynku w Kłobucku
I wyróżnienie honorowe

<<< powrót
  • Projekt 3 Spółka Cywilna, Marek Pelc Wojciech Student
Skład zespołu:
  • arch. Marek Pelc  
  • arch. Wojciech Student  
  • arch. Adam Patas  
  • arch. piotr Jarosz  
  • arch. Rafał Paszenda  
  • arch. Tomasz Nosiadek  
  • Krzysztof Sobik - projektant konstrukcji, drogi  
  • Karolina Matuszek-Siodmok - projektant konstrukcji, opracowania kosztowe 
Mimo różnych przeciwności losu, jak klęski wojenne i żywiołowe, Kłobuck stanowił ważny ośrodek miejski o rozwiniętej i ludnej osady parafialnej, przy której lokowano średniowieczne miasto.

Na podstawie analizy układu przestrzennego Kłobucka w kontekście znanych zapisów historycznych przyjęliśmy za podstawę kompozycji przestrzennej rynku kształtowanie zielonego wypełnienia północnego kwartału przy rynkowego.

Według najstarszego znanego źródła kartograficznego z 1790 roku punktem centralnym Kłobucka był rynek wyznaczony w XIV w. na północ od kościoła parafialnego. Od południa rynek ograniczony był placem kościelnym oraz kamienicą Mikołaja Wolskiego, zlokalizowaną w linii ogrodzenia placu kościelnego na 5-ciu parcelach. Od zachodu 5 parcelami (pierwotnie było ich 6) zabudowanymi budynkami drewnianymi. Od wschodu 3 parcelami (pierwotnie 4). W północnej części bloku rynkowego wyprowadzona została ulica w kierunku północnym, wzdłuż, której po obu stronach istniała zwarta zabudowa. Zatem północna pierzeja rynku w tym czasie nie istniała.

Ograniczenie rynku stanowiła ulica przebiegająca w kierunku wschód-zachód. W latach 20-tych XIX stulecia przystąpiono do planu regulacji miasta, w trakcie której powiększono rynek, którego powierzchnia wynosiła 2743 m2 (wymiary 50 x 55 m).

W połowie XIX i na początku XX wieku zabudowano północny blok przyrynkowy. Zabudowę tę zlikwidowano w latach 70-tych XX w. Wymiary Kłobuckiego rynku od momentu lokacji wynosiły 55 x 55 m znacznie różniły się od obecnego kształtu.
Zgodnie z obowiązującymi warunkami konserwatorskimi zaznaczono historyczną wielkość dawnego rynku poprzez utrwalenie linii regulacyjnych północnego bloku. Na podstawie powyższych danych zaprojektowaliśmy północny kwartał przyrynkowy jako zieloną wyspę nawiązującą do historycznego faktu okresowego nie zabudowania tego obszaru.

Linie podziałów parceli kwartału wyróżniliśmy krajobrazowymi cięciami zakrzywionej płaszczyzny odzwierciedlającej pierwotny, przed lokacyjny rysunek zastanego krajobrazu.

W zamyśle projektantów najważniejszym założeniem koncepcji jest dotarcie do istoty pierwotnej funkcji terenów wokół rynku (w rozumieniu rynku lokacyjnego) jako elementów kompozycji przestrzennej placu im. Jana Pawła II. Projekt zakłada zachowanie zieleni wysokiej w postaci drzew wartościowych dających możliwość dalszej pielęgnacji oraz uzupełnienia zieleni poprzez nasadzenia szczególnie w obrębie zielonej wyspy kwartału północnego.

W obrębie zielonej wyspy zastosowano naturalną nawierzchnię trawiastą z założeniem nieograniczonego dostępu do całego obszaru. Kamienne murki terenowe służą jako siedziska wkomponowane w tarasowo ułożone płaszczyzny zieleni. W centralnej części północnej pierzei przyrynkowej zaprojektowano wielofunkcyjny podest o funkcji sceny lub miejsca kameralnych spotkań okolicznościowych (korzystna ekspozycja z panorama kościoła p.w. św. Marcina i Małgorzaty w tle)

Podniesione narożniki „wyspy” mieszczą funkcje obsługi rynku. W części przy ul. Armii Krajowej (47KL2) utworzono wiatę przystankową o charakterze centralnego przystanku miejskiego. Oba przystanki (dwukierunkowo) zlokalizowano przy ul. Armii Krajowej. W południowo-zachodnim narożniku zaprojektowano punkt informacji miejskiej z zadaszonym miejscem spotkań z otwarciem w kierunku kościoła i południowej ulicy wylotowej z rynku (ul. 3 Maja).

Powierzchnię rynku zaprojektowano jako nachyloną płaszczyznę wyłożoną kostką brukową. Charakterystycznym elementem kompozycji przestrzennej płyty jest relikt średniowiecznej studni obudowany kamienno-szklanną konstrukcją. Płaszczyznę nawierzchni urozmaicono rozcięciem posadzki na linii przekątnej rynku zgodnej z historycznym przebiegiem traktu komunikacyjnego, wychodzącej od studni w kierunku północno-wschodnim. Rozcięcie zaprojektowano w formie betonowo-kamiennego koryta przekrytego szkłem hartowanym, piaskowanym, montowanym w płaszczyźnie nawierzchni. W korycie zamontowane zostaną oprawy oświetleniowe dla uzyskania efektu świecącej linii na całej długości przekątnej rynku. Obudowę płyty rynku stanowią elementy małej architektury w postaci ław / siedzisk i słupów oświetleniowych.

Nawierzchnie poszczególnych dróg dojazdowych i dojść ujednolicono z zastosowaniem bezprogowych przejść pomiędzy poszczególnymi płaszczyznami. Wszelkie wydzielenia ruchu i miejsc postojowych zrealizowano za pomocą słupków stalowych lub żeliwnych oraz elementów kamieniarskich.

Elementy żeliwnych obudów odwodnienia, słupki rozgraniczające, kosze wykończenie ławek zaprojektowano jako stylizowane historycznie w tym projektowane indywidualnie z uwzględnieniem lokalnego charakteru materiałów wykończeniowych.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl