Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Budynku ASP dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15
Projekt konkursowy

<<< powrót
 • TATEMONO
Skład zespołu:
 • Justyna Chmielewska  
 • Artur Chołdzyński  
 • Anna Kowalczyk  
 • Michał Rogoziński  
 • Katarzyna Wołosz  
 • Justyna Wrona  
 •  
 •  
 •  
 • http://www.tatemono.pl/ 

Urbanistyka. Opis rozwiązań projektowych.

Kompozycja.


Od północy, budynek został zlokalizowany wzdłuż istniejącej linii zabudowy wyznaczonej przez istniejący budynek, przy założeniu otrzymania zgody od zarządcy drogi na zastosowanie odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej mniejszej niż wymagana przepisami. Projekt zakłada rozbiórkę istniejącego muru i bramy wjazdowej, z pozostawieniem lokalizacji i utrzymaniem funkcji istniejącego wjazdu.

Od wschodu zachowano odległości projektowanych ścian z oknami i ścian bez okien wymagane przepisami od sąsiadującej działki budowlanej.

Od południa budynek przylega do granicy opracowania.

Od zachodu, zgodnie z warunkami konkursu, zaprojektowany budynek przylega do istniejących obiektów zabytkowych w częściach nie posiadających okien i detali architektonicznych.

Zgodnie z warunkami konkursu i zapisami decyzji o warunkach zabudowy projektowany budynek posiada dachy dwuspadowe o nachyleniu 11 stopni z kalenicą równoległą do frontu działki tj. do ulicy Spokojnej na odcinku gdzie ma ona przebieg południkowy.

Obsługa komunikacyjna.

Projekt zakłada dostępność projektowanego dziedzińca zachodniego dla samochodów, w tym dla samochodów ciężarowych o ładowności do 10 ton, głównie dla obsługi technologicznej i technicznej zaprojektowanego budynku (transport materiałów, prac, dzieł sztuki, materiałów eksploatacyjnych itp.).

Istniejący wjazd z ulicy Spokojnej zlokalizowany w północno-wschodniej części działki wykorzystano dla obsługi technologicznej projektowanego budynku, rozumianej jak wyżej . Projekt zakłada ruch wózków widłowych między projektowanymi pracowniami i samochodem ciężarowym zaparkowanym przy krawężniku ulicy Spokojnej, okazjonalnie możliwy jest wjazd mniejszych samochodów dostawczych na teren działki z parkowaniem w portyku wgłębnym.

Wymagane dla projektowanego budynku miejsca parkingowe dla samochodów osobowych zlokalizowano w południowej części działki nr 2, na terenie zagospodarowanym tymczasowo do czasu budowy w tej części działki nowych budynków.

Zieleń wysoka.

Projekt zakłada ochronę istniejącego drzewostanu z wyjątkiem drzew zlokalizowanych
w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej granicy działki, kolidujących z projektowaną zabudową, opisanych w warunkach konkursu jako możliwe do usunięcia.

Media.

Zgodnie z treścią decyzji o warunkach zabudowy teren planowanej inwestycji znajduje się w zasięgu miejskiej sieci infrastruktury technicznej; podłączenie poszczególnych mediów nastąpi na warunkach określonych przez gestorów mediów.

Architektura. Opis rozwiązań projektowych.

Opis rozwiązań funkcjonalnych.


Zaprojektowano budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej.

Projekt funkcjonalny stanowią przestrzenie pracowni dydaktycznych rozlokowane na poszczególnych kondygnacjach wzdłuż korytarzy - kręgosłupa komunikacyjnego o przebiegu południkowym, którego kierunek jest wyznaczony przez lokalizację możliwych wjazdów na teren inwestycji.

Oprócz komunikacji poziomej korytarze pełnią także funkcję ciągów technologicznych i transportowych z suwnicami umieszczonymi pod stropami. Do korytarzy, w połowie długości przylega strefa wewnętrznej komunikacji pionowej z windą osobową i towarową.

Projekt przewiduje lokalizację głównego wejścia do budynku z dziedzińca zlokalizowanego od strony wschodniej, obniżonego względem poziomu otaczającego terenu.

Dodatkowe wejście zlokalizowane jest w poziomie ulicy Spokojnej od strony północnej. Wejście dodatkowe umożliwia m.in. wydzielenie i okresowe niezależne użytkowanie części projektowanego budynku zlokalizowanej pomiędzy głównym korpusem projektowanego budynku i częścią historyczną; stanowi ono także drogę transportu technologicznego (patrz „Obsługa komunikacyjna”) oraz dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Na kondygnacji podziemnej, w części budynku od strony zachodniej, zlokalizowano pomieszczenia techniczne.

Forma.

Zaprojektowany budynek jest kompozycją dwóch brył umieszczonych w przestrzeni przylegających dziedzińców na styku z zabudową historyczną. Główną bryłę stanowi prostopadłościan na planie trapezu przykryty dachem dwuspadowym z kalenicą równoległą do frontu działki zgodnie z warunkami konkursu. Dziedziniec wejściowy, zlokalizowany od strony wschodniej, jest zagłębiony poniżej poziomu otaczającego terenu.

Skala całości i wzajemne proporcje poszczególnych części kompozycji nie naruszają wartości architektonicznych reprezentowanych przez istniejącą zabudowę historyczną.

Podział i definicje projektowanych kubatur zostały przeprowadzone tak aby współczesny charakter projektowanego obiektu nie dominował nad kompozycją zabytkowego zespołu lecz stanowił harmonijne powiązanie z istniejącą zabudową.

Konstrukcja części podziemnej, użyte materiały, kolorystyka

Ze względu na lokalizację projektowanego budynku przy granicy działki oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy historycznej objętej ochroną konserwatorską, przy wysokim poziomie występowania wody gruntowej, część podziemną budynku przewiduje się wykonać w technologii wanny szczelnej z żelbetowymi ścianami szczelinowymi i szczelną płytą denną.

Powierzchnia ścian szczelinowych będzie oczyszczona i pozostawiona w naturalnym kolorze betonu z naturalnie występującą nieregularną fakturą użytą dla kształtowania architektury wnętrz.

Konstrukcja części nadziemnej, użyte materiały, kolorystyka.

Konstrukcję części nadziemnej planuje się żelbetową. Podpory w polach ca 1140 x 660cm, stropy żelbetowe sprężane o całkowitej grubości do 25cm.

Stropodachy pełne na dźwigarach stalowych ze świetlikami szklanymi.

Ściany działowe z cegły pełnej, z płyt gipsowych oraz przestawne, ruchome umożliwiające częste zmiany aranżacji pomieszczeń.

Posadzki z betonu chemicznie utwardzanego powierzchniowo, odporne na uderzenia, działanie środków chemicznych itp., w naturalnym kolorze betonu; schody wykonane w betonie architektonicznym, w naturalnym kolorze betonu.

Przeszklone elewacje, ślusarkę okienną i drzwiową oraz świetliki w poziomie stropodachu przewiduje się wykonać z profili stalowych z wypełnieniem pakietami szkła o parametrach wymaganych przepisami i warunkami użytkowania poszczególnych pomieszczeń.

Wszystkie profile stalowe, łącznie z konstrukcją dachu, malowane na biało.

Ściany z żelbetu i z cegły planuje się jako tynkowane i malowane na biało.

Pełne ściany zewnętrzne przewiduje się wykonać jako trójwarstwowe z warstwą licową ze światłocieniowym ułożeniem cegieł ceramicznych jak na rysunku detalu; cegłę dla fasad planuje się betonową lub silikatową, zawsze w kolorze jasnoszarym.

Dachy kryte blachą tytanowo-cynkową w kolorze jasnoszarym.

Wyposażenie techniczne i technologiczne.

Budynek będzie wyposażony w instalacje techniczne niezbędne dla funkcjonowania projektowanych pomieszczeń w tym m.in. instalację ogrzewania, instalację wentylacji mechanicznej, instalacje wodne i kanalizacyjne, instalacje elektroenergetyczne silno-
i słaboprądowe, instalacje gazów technologicznych, sprężonego powietrza itp.

Na tym etapie, oprócz przewidzianej dla pomieszczeń technicznych rezerwy w planie, przewidziano także rezerwę w przekroju dla przełazowej przestrzeni technologicznej zlokalizowanej nad płytą denną poniżej poziomu posadzki kondygnacji podziemnej.

Projekty instalacji technicznych i zagospodarowania przestrzeni przewidzianych dla urządzeń technicznych będą mogły być sporządzone po wykonaniu szczegółowego projektu technologii projektowanych pomieszczeń w następnej fazie procesu projektowego.

Opis rozwiązań energochłonności budynku.

Budynek został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami dotyczącymi energochłonności zawartymi w obowiązujących na terenie Polski przepisach, w tym zgodnie z wymaganiami dotyczącymi energochłonności zawartymi m.in. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Projekt zakłada zastosowanie rozwiązań, które spełniają wymagania dotyczące m.in. izolacyjności przegród budowlanych, izolacyjności cieplnej przewodów i komponentów, dopuszczalnej powierzchni okien i związanych z tym wartości współczynnika przepuszczalności energii całkowitej dla przyjętego rodzaju oszklenia, powierzchniowej kondensacji pary wodnej, szczelności przegród na przenikanie powietrza itp.

Nie planuje się rozwiązań niezgodnych z wymogami obowiązujących w Polsce przepisów w zakresie energochłonności budynku.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl