Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Budynku ASP dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15
Projekt konkursowy

<<< powrót
 • Pracownia Projektowa Archad – Artur Moryson
Skład zespołu:
 • mgr inż. arch. Artur Moryson;  
 • dr inż. arch. Dorota Balińska;  
 • mgr inż. arch. Przemysław Deryło;  
 • mgr inż. arch. Dorota Myśliwiec;  
 • mgr inż. arch. Anna Nawalaniec;  
 • mgr inż. arch. Marta Pawlik;  
 • mgr inż. arch. Anna Zawada;  
 • mgr arch. krajobrazu Anna Domaradzka.  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • http://www.archad.pl/ 

1. Opis przyjętych rozwiązań projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów koncepcji trudnych do pokazania na rysunkach

Przedmiotem opracowania jest konkursowa koncepcja architektoniczna budynku użyteczności publicznej w zabudowie pierzejowej, wraz z projektem zagospodarowania terenu. Podstawową funkcją obiektu jest zaspokojenie potrzeb dydaktycznych i wystawienniczych Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, przy ul. Spokojnej 15. Projektowany budynek zabudowuje wolny północno-wschodni narożnik kwartału i od strony zachodniej bezpośrednio przylega do istniejących zabytkowych obiektów. Od strony południowo-zachodniej projektuje się stworzyć w przestrzeni pomiędzy istniejącą zabudową a projektowaną podłużny dziedziniec, stanowiący dodatkowe tereny wystawowe na „wolnym powietrzu”. W nawierzchni dziedzińca planuje się połączyć pola utwardzone z niską roślinnością ozdobną i trawiastą, która będzie stanowiła podstawę dla wystawianych eksponatów.

Ze względu na zapisy decyzji o warunkach zabudowy o maksymalnej wysokości budynków, pomieszczenia dolnej kondygnacji znajdują się 2,50 m poniżej przyległego terenu. W celu zapewnienia maksymalnego oświetlenia sal dydaktycznych na dolnej kondygnacji, od strony wschodniej wzdłuż elewacji, projektuje się fosę o głębokości 1,50 m i szerokości 0,80 m.

Wnętrze obiektu organizuje centralnie zlokalizowane dwukondygnacyjne atrium, do którego prowadzą ciągi komunikacyjne i na które bezpośrednio wychodzi większość sal dydaktycznych. Atrium przylega do wschodniej ściany istniejącego budynku nr 2, co stwarza niezwykle efektowną możliwość wyeksponowania zabytkowej elewacji we wnętrzu nowego obiektu. Dla zapewnienia komunikacji pomiędzy starą i nową częścią kompleksu planuje się wykonanie ażurowych schodów łączących poziom -2,50 z klatką schodową w istniejącym budynku. Całość atrium zostanie zwieńczona przeszklonym zadaszeniem w celu optymalnego doświetlenia wnętrza.

Dzięki zastosowaniu licznych połączeń optycznych pomiędzy poszczególnymi poziomami budynku, wytworzona zostanie we wnętrzu niebanalna i różnorodna przestrzeń wystawiennicza, sprzyjająca równocześnie spotkaniom oraz indywidualnemu odpoczynkowi. Proponuje się duże przeszklenia w strefach ogólnodostępnych tj. w atrium od strony południowej i głównej strefy wejściowej od strony północnej. Przeszklenia te mają za zadanie otworzyć wnętrze budynku na otaczający teren i wyeksponować wysokie walory zabytkowego zespołu.

Pod względem bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie wyodrębnia się dwie kategorie zagrożenia ludzi ZL I i ZL III oraz zapewnia się ewakuację dwoma klatkami schodowymi bezpośrednio na zewnątrz budynku.

2. Opis rozwiązań funkcjonalnych budynku

Główne wejście do budynku z poziomu terenu przewidziano od strony północnej, bezpośrednio od ulicy Spokojnej. W obrębie reprezentacyjnego holu wejściowego ze schodami na poziom – 2,50, zlokalizowano szatnię okryć zewnętrznych, klatkę schodową K1 oraz dźwig osobowy DO. Pomocnicze wejście znajduje się na elewacji południowej, od strony planowanych miejsc postojowych. W obrębie kondygnacji dydaktycznych przewidziano w powtarzalnym układzie zespoły pomieszczeń dydaktycznych oraz węzły sanitarne. Przestrzeń komunikacyjna na poziomie -2,50 – atrium ma zróżnicowaną wysokość 5,0-10,5 m, co umożliwia aranżację wnętrza jako wszechstronnej przestrzeni wystawienniczej. Pomieszczenia dydaktyczne rozmieszczone są na dwóch kondygnacjach, zlokalizowanych poniżej i powyżej poziomu terenu. Salom dydaktycznym na wyższej kondygnacji zapewniono dodatkowo oświetlenie górne za pomocą pasmowych świetlików dachowych. W wybranych salach dydaktycznych planuje się wykonanie antresoli dostępnych za pomocą schodów drabiniastych. Pod poziomem antresoli zlokalizowano boksy szatniowe dla studentów i podręczne magazyny. Sale dydaktyczne przewiduje się wyposażyć w wymagane instalacje i sprzęty wg wytycznych Użytkownika oraz urządzenia tj. zlewy i umywalki. Odpady powstające w trakcie zajęć planuje się usuwać za pośrednictwem windy towarowej. Dostęp do kondygnacji dydaktycznych zorganizowano za pomocą 2 klatek schodowych i 2 dźwigów (towarowego i osobowego). Do przedsionka przylegają klatka schodowa K2 i dźwig towarowy DT o udźwigu 1500 kg. Przedsionek stanowi jednokondygnacyjne domknięcie bryły budynku, o efektownych przeszkleniach wysokości ~9,0 m. Rozwiązanie takie stwarza możliwość wykorzystania wnętrza od strony ul. Spokojnej jako dużej „gabloty wystawowej” stanowiącej kontynuację ekspozycji zgromadzonej na dziedzińcu. Na poziomie -2,50 umieszczono dodatkowe pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Dostępność całości obiektu dla osób niepełnosprawnych zapewniono poprzez zastosowanie odpowiedniego dźwigu osobowego oraz ukształtowanie stref wejściowych bez barier architektonicznych.

3. Opis przyjętych dyspozycji materiałowych i kolorystycznych w nawiązaniu do obiektu zabytkowego

Koncepcja konkursowa została zaprojektowana zgodnie z zapisami decyzji o warunkach zabudowy i wskazaniami Stołecznego Konserwatora Zabytków. W celu nawiązania do sąsiednich zabudowań dawnych Miejskich Zakładów Sanitarnych, zaprojektowano układ wzajemnie przenikających się brył, o wysokości nieprzekraczającej 10 m, przekrytych dachami dwuspadowymi o nachyleniu połaci 11°.

Poprzez analogię do istniejących obiektów posiadających charakterystyczne nieotynkowane, ceglane elewacje, proponuje się zastosować materiały zewnętrzne tj. cegłę, tynk cienkowarstwowy imitujący cegłę, płyty kamienne – piaskowiec, blachę ocynkowaną.

Planuje się zastosować detal ceglany wzbogacający fakturę płaszczyzn i tworzących optyczne podziały w obrębie elewacji oraz stanowiący współczesną parafrazę form neogotyckich.

4. Opis rozwiązań odpowiedniej energochłonności budynku

Przewiduje się, aby budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, ciepłej wody użytkowej, oświetlenia wbudowanego zostały zaprojektowane w taki sposób, by ilość ciepła i energii elektrycznej potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. Proponuje się zastosować wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z systemem odzysku ciepła (rekuperacja). Przegrody zewnętrzne budynku powinny odpowiadać wymaganiom izolacyjności cieplnej. Należy zastosować szklenie o niskim współczynniku przenikalności cieplnej oraz rolety wewnętrzne.

5. Opis przyjętych rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych

Ze względu na stwierdzony poziom wód gruntowych, niekorzystne warunki gruntowe i poziom posadowienia istniejących budynków w bezpośrednim sąsiedztwie, zrezygnowano z wykonywania kondygnacji podziemnej. Przyjęte zagłębienie obiektu jest optymalne ze względu na funkcję i koszty realizacji konstrukcji.

Budynek zaprojektowano w konstrukcji układu płytowo-słupowego. Konstrukcje poziome stanowią stropy żelbetowe o wytrzymałości 400 kg/m². Konstrukcje pionowe stanowi siatka słupów żelbetowych z usztywnieniem w kierunkach prostopadłych w postaci szybów windowych i ścian żelbetowych. Ściany zewnętrzne w konstrukcji osłonowej i trójwarstwowej z wykończeniem z tynku cienkowarstwowego imitującego cegłę, cegły i płyt kamiennych z piaskowca. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej, ułożone nad ociepleniem na konstrukcji stropodachu – wykonywać wg rozwiązań systemowych, grubość ocieplenia wyniknie ze współczynnika przenikania ciepła przyjętego systemu – pokrycie wentylować. Stolarka otworowa i systemy fasadowe aluminiowe.

Elewacja północna.
Elewacja południowa.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl