Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej rewitalizacji Budynku Audytoryjnego na terenie Kampusu Centralnego dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie
Wyróżnienie honorowe

<<< powrót
 • Bulanda Mucha ARCHITEKCI sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • arch. Andrzej Bulanda  
 • arch. Włodzimierz Mucha  
 • arch. Jacek Chyrosz  
 • arch. Jan Mazur  
 •  
 • arch. Blanka Gluzińska  
 • arch. Aleksander Gruszka  
 • arch. Giandomenico Racamato  
 • arch. Ewelina Siestrzewitowska  
 • arch. Piotr Steckiewicz  
 • arch. Daniel Szulowski  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • http://www.bimarch.pl/ 

Idea projektowa polega na odczytaniu ducha budynku i twórczym rozwinięciu głównych idei przyświecających jego twórcom, a także na wprowadzenie w duchu harmonijnego kontrastu między starym a nowym elementów współczesnych do historycznych wnętrz odpowiadając w ten sposób na nowy współczesny program użytkowy, przy możliwie pełnym zachowaniu wytycznych konserwatorskich, programowych i konstrukcyjnych.
 
- Strategia projektowa polega na przywróceniu, na ile to możliwe, oryginalnej bryły pierwotnego budynku wzniesionego w latach1820-1822 wg projektu Michała Kado i Piotra Aignera. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi główna zasadą którą należy się kierować jest zachowanie wartości „dawności” gmachu, który już dziś wyróżnia się w pejzażu Kampusu swą szlachetną, laserunkową , przebarwioną fasadą, na tle innych odnowionych w jednolitych kolorach budynków.
- Za wartość nadrzędną przyjęto odtworzenie głównej symetrycznej bryły budynku, utrzymanej w duchu surowego klasycyzmu Jeana Nicolasa Duranda.
- Kompozycja programu budynku podporządkowana jest klasycystycznej symetrii przy czym funkcje główne/podstawowe zlokalizowano w korpusie centralnym a funkcje pomocnicze, komunikacyjne w skrzydłach bocznych budynku
- Tak przebudowana bryła budynku Audytoryjnego ma przywracać zamierzony symetryczny względem osi wejściowej założenia Kampusu układ przestrzenny z budynkiem dawnego Budynku Sztuk Pięknych.
- Wyburza się elementy dodane w okresie późniejszym i zmieniające bryłę budynku
- Pozostawia się jako relikt w formie ostańca-ściany dekoracyjny portal na elewacji południowej autorstwa Stefana Szyllera
- Powraca się do pierwotnej idei B. Podczaszyńskiego , autora pierwotnej przebudowy z drugiej połowy XIX w. stworzenie piwnic pod budynkiem i przeznaczenia ich na funkcje podstawowe w części centralnej oraz pomocniczo techniczne w skrzydłach
- Przywraca się pierwotny układ wejść do budynku w skrzydłach bocznych
- Przywraca się pozycję klatek schodowych w skrzydłach bocznych
- Wykorzystuje się poddasze na funkcje towarzyszące
- Redukuje się do niezbędnego minimum nowe okna połaciowe w dachu
- Przez odpowiednie rozwiązania techniczne eliminuje się konieczność umieszczenia na dachu urządzeń technicznych zniekształcających bryłę budynku
- Zachowuje się wskazane przez SKZ relikty wnętrzarskie i eksponuje się je w nowych miejscach zgodnie z ich przeznaczeniem i nową funkcją budynku
- Uporządkowanie terenu wokół budynku i konieczny remont ściany oporowej od strony zachodniej wykorzystuje się do podziemnej rozbudowy budynku wyznaczając nową kubaturę na bibliotekę wydziałową z dużym księgozbiorem.
- Wprowadza się do budynku współczesny wystrój wnętrz skontrastowany z elementami pierwotnymi
- Wykorzystuje się możliwości technologiczne współczesnych rozwiązań materiałowych dla uzyskania zwiększenia elastyczności aranżacji wnętrz oraz możliwości ich zmiennej adaptacji
- Budynek wyposaża się we współczesne systemy instalacyjne i sterujące pozwalające na optymalizację pracy i minimalizację zużycia energii
- Wykorzystuje się źródła energii odnawialnej dla poprawy bilansu energetycznego, eliminacji urządzeń dachowych  oraz możliwość kształtowania świadomości użytkowników w dziedzinie poszanowania energii i zrównoważonego rozwoju.
- Optymalizuje się działania konstrukcyjno naprawcze w oparciu o wytyczne ekspertyzy w celu osiągnięcia maksimum efektu przy minimalnym nakładzie finansowym

Dostępność budynku
Przywrócono historyczny układ wejść w ryzalitach bocznych od strony wschodniej.
Wejście południowe jest głównym wejściem do Budynku. Wejście północne stanowi poza przewidzianą ewakuacją także możliwość organizacji niezależnego wejścia do biblioteki i księgarni oraz do pokoi gościnnych.

Dodano wejścia w skrzydłach od strony zachodniej umieszczone na osiach wejść głównych, przez co wytworzono czytelny układ komunikacji parteru. Wejścia te pełnią rolę wejść dla niepełnosprawnych, gospodarczych i technicznych, a także wyjść ogrodowych na zachodni taras przed budynkiem.
 
Niepełnosprawni
Budynek w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w toalety piętrowe dla niepełnosprawnych oraz wydzielone miejsca w audytorium.
 
Zagospodarowanie terenu
Przewiduje się uporządkowanie terenu wokół budynku, umieszczenie oświetlenia parkowego. Wzdłuż zachodniej pierzei budynku w uwolnionej po wyburzeniach przestrzeni może znajdować się ciąg pieszy i letni taras odpoczynkowy dostępny wyjściami pomocniczymi w fasadzie zachodniej. Rozwiązanie to da Kampusowi nowa , inną , kameralną ,publiczna przestrzeń otwartą. Z uwagi na różnicę poziomu i naturalne ukształtowanie skarpy poziom wejść pomocniczych do budynku bezpośrednio z poziomu terenu. W przestrzeni tej umieszczono świetliki podłogowe doświetlające czytelnię. Współczesny akcent w  historycznej strukturze. Wzmocniona ściana oporowa  pokryta bluszczem. Od strony południowej do ściany oporowej przylega istniejąca winda zewnętrzna włączona w nowy układ funkcjonalny. Tu tez zlokalizowano stojaki rowerowe dla użytkowników budynku. Wejścia od strony zachodniej pełnią też rolę wejść technicznych i dostawczych. W związku z modernizacją ściany zmienia się pozycję śmietnika, lokalizując go w szczytowej ścianie istniejącego budynku zapleczowego.
 
Potencjał rozbudowy w kierunku zachodnim - przyszła rozbudowa budynku wynikająca z potrzeb programowych będzie możliwa w kierunku zachodnim od poziomu+1 w miejscu obecnego budynku pomocniczego i połączona z budynkiem istniejącym szklanymi kładkami wchodzącymi centralne okno w skrzydła północnego

Relikty
Zgodnie z decyzją SKZ utrzymano i wyeksponowano detale wystroju wnętrz. Lista detali do pozostawienia nie musi ograniczać się jedynie do zaproponowanych przez SKZ i może zostać powiększona w trakcie prac rozbiórkowych i inwentaryzacyjnych. Naczelną zasadą jest traktowanie detali jako niezależnych obiektów o wartości artystycznej  i możliwość ich ponownego umieszczenia po konserwacji w innym niż pierwotnie miejscu, lepiej odpowiadającym ich funkcji. I tak: umywalkę ze stojakiem umieszczono w audytorium, szafę w dziekanacie, balustradę i schody stalowe i drewniane w klubie.

PROGRAM

Układ funkcji we wnętrzach podporządkowany jest dwóm zasadom generalnym. Pierwsza to umieszczenie funkcji głównych w korpusie centralnym a funkcji pomocniczych i komunikacyjnych w skrzydłach bocznych, druga to minimalizacja ruchu studentów w pionie i umieszczanie funkcji dydaktycznych o dużej koncentracji ruchu bliżej parteru. Zasadą kompozycyjną kształtowania parteru jest też utrzymanie czystości kompozycyjnej i symetrii układu przestrzennego charakterystycznych dla budynków klasycystycznych.
 
Audytorium
Zgodnie z decyzją Inwestora umieszczone zostało na parterze w części centralnej zgodnie z jego historyczną, symboliczna lokalizacją. Wysokość audytorium odwzorowuje historyczną wysokość pomieszczenia i pełną skalę otworów okiennych. W stare odrestaurowane wnętrze wbudowano współczesny wielkogabarytowy mebel drewniany, baldachim pod którym znajdują się siedzenia i katedra profesorska. Obiekt ten kontrastuje z prostą forma historycznego układu okien, fasady. Wyposażenie zgodnie z wytycznymi, właściwa akustyka zapewniona przez dobór ekranów sufitowych.
 
Biblioteka
Biblioteka wydziałowa wraz z czytelnią została umieszczona w nowych piwnicach pod częścią centralną budynku co ma wymiar symboliczny związany z rangą tej funkcji w procesie dydaktycznym i naukowym oraz wielkością możliwej do wygenerowania wraz z rozbudową do ściany oporowej w kierunku zachodnim jednoprzestrzennej powierzchni. W skład zespołu wchodzą magazyny otwarte (ca 50tys vol) , czytelnia wydziałowa doświetlona światłem dziennym, aneksy komputerowe, pomieszczenia obsługi. Zespół posiada niezależne wejście i jest dostępny z holu głównego.
 
Klub
Zwieńczeniem głównego korpusu na poddaszu jest klub wydziałowy z barem i z uwagi na wysokość dachu z antresolą. Tu przenosi się zdemontowaną z parteru zabytkową klatkę stalową z balustradą. Eksponując ją w nowym współczesnym miejscu. Klub jest miejscem odpoczynku, integracji cichej rozrywki, konsumpcji. Światło dzienne w zakresie akceptowalnym przez Konserwatora wprowadza się przez ciąg okien połaciowych z elewacji wschodniej. W przypadku braku zgody SKZ na ten zabieg klub może funkcjonować bez światła dziennego
 
Sale wykładowe
Wszystkie sale wykładowe umieszczono w głównym korpusie budynku łącząc je w grupy z możliwością łączenia. Główne audytorium o pełnej historycznej wysokości znajduje się na parterze (zgodnie z tradycją miejsca i wytycznymi Inwestora).2 sale czterdziesto osobowe wypełniają pozostałą część korpusu centralnego budynku. 4 sale 30 osobowe uzupełniają korpus centralny na I piętrze, po obu stronach pustki nad audytorium. 4sale 40 osobowe zlokalizowane są na drugim Pietrze wzdłuż korytarza. Istnieje możliwość ich połączenia w jedną przestrzeń wystawową czy bankietową, lub stworzenia dwóch sal na 80 0sób

Pokoje gościnne
2 pokoje zostały zlokalizowane na poddaszu w skrzydle północnym z oknami połaciowymi od północy w najmniej inwazyjnej widokowo lokalizacji z malowniczym widokiem na Kościół Wizytek.
 
Gabinety Profesorskie
Zostały utworzone w skrzydłach bocznych od strony zachodniej w czytelnym dla struktury budynku układzie powtarzalnym. Tworzą strefę ciszy składającą się z dwóch gabinetów i holu rozmów/konsultacji. W ramach tej sekcji istnieje możliwość innej, zmiennej aranżacji pomieszczeń włącznie z wykorzystaniem tej powierzchni na małe salki seminaryjne lub pokoje cichej pracy
 
Administracja
Biura obsługujące Wydział umieszczono na ostatniej kondygnacji. W części centralnej znajduj się dziekanaty z gabinetami Dziekanów i sekretariaty Instytutów a w skrzydle bocznym Dział Finansowy wraz z kasą i Dział Administracyjny.
 
Księgarnia
Księgarnię wraz z wydawnictwem zlokalizowano w skrzydle północnym na parterze, z możliwością niezależnego wejścia od strony zachodniej. Funkcja dostępna niezależnie od pracy Wydziału.
 
Pomieszczenia techniczne
Przyłącza, rozdzielnie NN i pomieszczenie pomp ciepła zlokalizowano w piwnicy. Wentylatornię na poddaszu z wykorzystaniem istniejących otworów nadgzymsowych w skrzydłach bocznych od strony zachodniej jako czerpnie powietrza oraz odtworzonych kominów jako wyrzutni.
 
Działania proekologiczne
Przyjęte rozwiązania materiałowe oraz zastosowane technologie umożliwiają ubieganie się o otrzymanie certyfikatu LEED/BREAM świadczącego o proekologicznym podejściu do projektowania co dla Inwestora-placówki dydaktyczno naukowej powinno mieć duże znaczenie w kształtowaniu świadomości młodych pokoleń. Jest też na pewno wizytówką Uczelni i jej prorozwojowych aspiracji. Jednym z elementów tej strategii jest wykorzystanie odnawialnego źródła energii w tym przypadku ciepła/chłodu Ziemi dla zapewnienia poprawy bilansu energetycznego, a przez to jako efekt uboczny, eliminacji skraplaczy dachowych z budynku. Cel ten zostanie osiągnięty przez wykonanie pod centralnym korpusem budynku i na jego zachodnim przedpolu 20 odwiertów zapewniających pokrycie części zapotrzebowania na energię oraz odprowadzenie zysków ciepła z klimatyzacji.

Środki inwestycyjne przeznaczone na ten cel przewyższają nakłady na tradycyjne formy pozyskiwania i odprowadzania energii. Jednak zwracają się wg ocen specjalistów w okresie do 10 lat, umożliwiają też otrzymanie bezzwrotnych pożyczek na ten cel ze środków Funduszu Poszanowania Energii.

PODSTAWOWY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

1. Wyburzenia
2. Remont ściany oporowej wzmocnienie palisady
3. wymiana więźby dachowej drewnianej w części środkowej na więźbę stalową wraz z ociepleniem
4. ocieplenie istniejącej więźby dachowej drewnianej w dwóch pozostałych częściach budynku
5. wymiana stropów międzypiętrowych na stropy żelbetowe wsparte na belkach stalowych zapewniających nośność zgodną z wymogami.
7. wzmocnienie filarów międzyokiennych.
8. podbicie ścian zewnętrznych do istniejącego poziomu najniższych piwnic.
9. wykonanie dodatkowego pomieszczenia  ( czytelni ) w poziomie piwnic.
10. likwidacja dobudówek budynku.
11. wybudowanie dwóch nowych klatek schodowych wraz z windami i szachtami wentylacyjnymi
12. wybudowanie nowych ścian działowych
13. wymiana całkowita stolarki okiennej i drzwiowej
14. prace konserwatorskie elewacyjne remont, uzupełnienia zabezpieczenia
15. wykonanie nowych posadzek, tynków ścian i stropów
16. instalacje
17. prace wykończeniowe
18. wyposażenie
 
Wnętrza
Zasada kształtowania wnętrz współczesne meble i ściany wydzieleń wbudowane na zasadzie kontrastu w stare mury. Jedynym wyjątkiem są klatki schodowe reprezentacyjne wraz z podłogami holi piętrowych, które potraktowano odtworzeniowo w duchu epoki.

Meble współczesne, drewno naturalne, szkło, stal nierdzewna. Prosta geometryczna estetyka, trwałość, ponadczasowość. Przyjęte rozwiązania projektowe gwarantują wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa użytkowania ,odpowiednich warunków higienicznych oraz ochrony środowiska, oszczędności energii.

Materiały użyte do wykończenia wnętrz uwzględniają reprezentacyjny charakter obiektu i cechują się trwałością użytkowania.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl