Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Ostrowiecki Browar Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
Projekt Konkursowy

<<< powrót
  • SO.D.A - Studio Dobrej Architektury
Skład zespołu:
  • arch. Marek Ostrowski  
  • arch. Piotr Żolik  
  • arch. Tomasz Kuriański  
  • stud. Karolina Tarkowska  
  • stud. Paweł Kochański  
  •  
  •  
  • http://www.studio-soda.pl/ 

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU OSTROWIECKI BROWAR KULTURY.

1. Optymalne wykorzystanie istniejących budynków Starego Browaru.
2. Wyróżnienie istniejących budynków o znacznej wartości historycznej.
3. Wprowadzenie czytelnych podziałów funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi instytucjami wchodzącymi w skład OBK.
4. Stworzenie wydzielonej przestrzeni publicznej dziedzińca, dostępnej równoważnie z każdego obiektu wchodzącego w skład OBK.

II. INSTYTUCJE I ICH LOKALIZACJA.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY.

Z uwagi na złożoność programową, Miejskie Centrum Kultury podzielono funkcjonalnie na dwa niezależne kompleksy, z uwagi na realizowane zadania przez instytucje w nich zlokalizowane.

Budynki A, B i C.
W budynku dawnej suszarni (A) umieszczono pomieszczenia administracyjno - socjalne. Budynek połączony został funkcjonalnie z budynkiem dawnego magazynu (B1) gdzie zlokalizowano funkcje warsztatowe oraz pomieszczenia instruktorów. Budynek dawnej słodowni (B2) w całości został przeznaczony dla galerii fotografii. Dodatkowo do budynku B1 dostawiono obszerny hol z funkcją wystawienniczą, łączący wejścia do Miejskiego Centrum Kultury, Galerii Fotograficznej i sal wystawienniczych Biura Wystaw Artystycznych. W piwnicy zlokalizowanej pod projektowanym holem umieszczono obszerny magazyn dostępny poprzez obszerny hol wejściowy.

Budynek D i E.
Funkcje Miejskiego Centrum Kultury związane z teatrem i kinem pozostawiono
w budynku dawnego magazynu zbożowego (D), wzbogacając program teatru
o planowane pomieszczenie kostiumerii oraz dodatkowe pomieszczenia obsługujące takie jak garderoby, sala ćwiczeń, pracownia lalkarska i sale warsztatowe. Budynek połączono funkcjonalnie z ostatnią kondygnacją nowo projektowanego budynku narożnego, gdzie zlokalizowano studio radiowe i filmowe oraz studia nagrań zespołu muzycznego. W pozostałej części nowo projektowanego budynku (zlokalizowanego w miejscu budynku E przeznaczonego do rozbiórki) zlokalizowano gastronomie, galerię z wyrobami artystycznymi, księgarnie oraz sale konferencyjną wraz z pokojami gościnnymi.

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH.
Zlokalizowane w całości w budynku dawnej warzelni piwa (C). Kondygnacja parteru
i część piwnic przeznaczone zostały na pomieszczenia wystawowe, natomiast wyższą kondygnację zajmują pomieszczenia administracji i pracownia techniczna. Dodatkowo w części piwnic zlokalizowano pomieszczenie magazynu.

BIBLIOTEKA.
Biblioteka w całości została zlokalizowana w rozbudowanym budynku dawnego młyna (F). Budynek został „oczyszczony” z licznych współczesnych dobudówek, w celu przywrócenia historycznego charakteru. W istniejącym budynku zlokalizowano dział udostępnień dla dorosłych wraz z magazynem, natomiast w obiekcie nowo projektowanym umieszczono salę wielofunkcyjną, dział specjalny, dział dziecięcy oraz pomieszczenia administracyjno - socjalne. Oba budynki spina przeszklony hol, zapewniający łatwą komunikację pomiędzy poszczególnymi strefami oraz dobrą ekspozycję historycznej elewacji młyna.

III. URABNISTYKA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Całość kompleksu stanowi czytelne założenie urbanistyczne, wyraźnie nakreślone przez pierzejową zabudowę wzdłuż ulic Polnej, Wardyńskiego i Siennieńskiej. Podjęte działania projektowe skupiają się na uwidocznieniu historycznego założenia kompleksu. Główne osie kompozycyjne projektowanego zagospodarowania, zorientowane zostały tak aby na ich zamknięciu znalazły się obiekty dominujące czyli stara suszarnia i młyn. Nowo projektowany budynek narożny ukształtowany został tak by wraz z zabudowaniami starego młyna tworzył strefę wejściową do całości założenia i podkreślał geometrie istniejącego dziedzińca.
We wnętrzu dziedzińca zlokalizowano scenę oraz galerię plenerową, umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie budynku C i D których mieszczą się kino, teatr oraz sale wystawowe BWA. Południowa ściana starego magazynu zbożowego stanowi tło dla projektowanej sceny.

Zachowuje się istniejący wjazd na działkę w zachodniej części terenu objętego opracowaniem, w pobliżu którego zlokalizowano terenowy parking na około 60 samochodów osobowych. Parking oddzielony został buforem w postaci zieleni wysokiej. Wjazd wraz z terenami utwardzonymi stanowią zarówno drogę dojazdu do kompleksu, jak również drogę dostaw.

Całość założenia, zarówno w skali urbanistycznej, jak również w skali architektonicznej poszczególnych budynków, został ukształtowany tak, aby zapewnić maksymalnie swobodny przepływu osób odwiedzających pomiędzy poszczególnymi instytucjami, zapewniając jednocześnie możliwość niezależnego funkcjonowania MCK i BWA oraz biblioteki.

IV ARCHITEKTURA.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, projekt przewiduje oczyszczenie istniejącej tkanki ze współczesnych nawarstwień i modyfikacji, i pozostawienie jedynie najbardziej wartościowych historycznie obiektów, przywracając im pierwotny charakter, poprzez wydobycie waloru ceglanych elewacji. Projekt przebudowy Ostrowieckiego Browaru Kultury opiera się na zasadzie czytelnego rozgraniczenia elementów zastanych i nowoprojektowanych. Proponowane obiekty, dzięki zastosowaniu skromnych środków wyrazu architektonicznego, stanowią tło oraz podkreślają charakter starego browaru.

Dążąc do podkreślenia zwartej bryły założenia, zdecydowano się na przebudowę i uzupełnienie istniejących budynków, kosztem rozbudowania kompleksu w stronę dziedzińca. Nowa zabudowa została wyraźnie wyróżniona materiałowo, co ułatwia odczytanie układu i charakteru dawnej zabudowy. Z uwagi na zdecydowanie horyzontalny układ istniejących budynków, w szczególności od strony ulicy Polnej, proponuje się wprowadzenie bryło o zdecydowanie wertykalnych podziałach. Taki zabieg pomaga optycznie skrócić „zbyt długą” pierzeje, jak również podkreśla lokalnie, historyczne podziały elewacji. Projektowana nadbudowa wyrównuje zróżnicowany poziom budynków, ukrywając w swym wnętrzu historycznie obcą bryłę nadscenia, przez co wydobyte zostają lokalne dominanty przestrzenne w postaci komina i wieży młyna. Materiał nadbudowy jest lekki i transparentny, podkreślając jednocześnie historyczną odmienność zastanej i nowo wprowadzanej tkanki.

V ODNIESIENIE DO WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH.

Wszystkie obiekty zostały zaprojektowane zgodnie z zapisami oraz sugestiami zawartymi w wytycznych konserwatorski, w odniesieniu do udostępnionej ekspertyzy technicznej oraz obowiązującego prawa. Całość kompleksu przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl