Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej gimnazjum i hali sportowo-widowiskowej w Mogilanach
I nagroda równorzędna

<<< powrót
  • WZ Projekt
Skład zespołu:
  • arch. Zdzisław Woźniak  
  •  
  • konsultacje i współpraca:  
  • arch. Jan Skąpski  
  • mgr inż. Jan Sokołowski 
OPIS PROJEKTOWANEGO ZAŁOŻENIA URBANISTYCZNEGO
I ARCHITEKTONICZNEGO

Proponowane rozwiązanie honoruje eksponowaną lokalizację, na tle, otwartego na wspaniałe krajobrazy, południowego skłonu działki.
Układ urbanistyczny założenia został zdeterminowany przez b. duży spadek terenu
oraz, w sumie, dość ograniczoną powierzchnię przeznaczoną pod zabudowę.
Obiekty zaprojektowano rozczłonkowane w pionie i w poziomie tak, by dość duże kubatury nie zdominowały okolicy. Szczególną uwagę zwrócono na piątą elewację, czyli dachy, gdyż obiekty będą oglądane zarówno od spodu skłonu jak i z jego dalsze-go wzniesienia.
Dla hali widowiskowo-sportowej przewidziano przekrycie dachem kolebkowym, na dźwigarach łukowych. Próba przekrycia dachami połaciowymi tak dużych przestrzeni, nawet przy pewnym rozczłonkowaniu, daje zawsze „stodołowate” efekty.
Przekrycie łukowe pozwala uniknąć przerostów kubatury i jest najlepszym rozwiąza-niem ze względów akustycznych. Należy również traktować to jako próbę rozbicia monotonii, powtarzalnych, dwuspadowych przekryć, realizowanych na tym terenie, zespołów zabudowy jednorodzinnej.
Dachy w budynku gimnazjum proponuje się dwojakie. Trakty boczne – przekrycie dachami płaskimi / w systemie dachu „odwróconego”, z pokryciem żwirem, gdyż będą one oglądane z góry / oraz symetryczne przekrycie połaciowe „nawy głównej”, miesz-czącej hole rekreacyjne oraz bibliotekę. Przeszklenie ściany szczytowej umożliwi oglą-danie wspaniałych panoram. Zawieszona nad podcieniem wejściowym „czapa” dachu naczółkowego jest ukłonem w stronę tradycji.

W projekcie uwzględniono, zarówno dobre połączenie szkoły ze salą widowiskowo-
sportową, jak i jej samodzielne funkcjonowanie. Sposób powiązania umożliwia etapo-wą realizację założenia.
W rozwiązaniach funkcjonalnych zwrócono uwagę na jak najoszczędniejsze gospoda-rowanie powierzchniami, szczególnie komunikacyjnymi. Próba wykorzystania, założo-
nych w programie, powierzchni ruchu, stworzyła by znaczne przerosty kubaturowe.
Dla zmaksymalizowania oszczędności, wykorzystywano, jak najczęściej, dopuszczal-ną tolerancję do 10% powierzchni.
Dobrą komunikację pionową w szkolę zapewni dwustronny układ centralnej klatki schodowej, z zainstalowanym centralnie dźwigiem osobowym.
Przeszklenie szczytu dachu nad schodami / np. oknami połaciowymi / zapewni dużą ilość światła w centralnej części obiektu.

W obiekcie hali sportowo-widowiskowej / parkiet 48x24 / uzyskano 432 miejsca sie-dzące na widowni, z zachowaniem obowiązujących przepisów dla szerokości przejść
/ z wykorzystaniem poszerzonego odstępu między rzędami do 55 cm /.
Trybuna została podzielona na sekcje szczelinami, umożliwiającymi wprowadzenie
kotar / mocowanych do ściągów dźwigarów /, rozdzielających salę na 3 części.
Wyprowadzona, tubusowa bryła kawiarni, podbudowana stożkowatą skarpą jest nawiązaniem do pobliskiego „wzgórza” zbiornika wody.

Zwraca się uwagę na b. duży zakres robót ziemnych przy realizacji obiektów kubatu-rowych i terenowych / duże płaszczyzny boisk, kreowane na pochyłym terenie /.
Dla zmniejszenia ilości robót j.w. oraz dla ukrycia dużych kubatur, zarówno hala jak
i budynek gimnazjum „wgryzają” się, częściowo, w skłon terenu.
Ze względu na szczupłość terenu oraz potrzebę rozwiązania drogi pożarowej / sala
kat. ZL I - wymagana odległość od obiektu 5-15 m + miejsce do zawracania /, brak możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych od frontu budynków.
Zaproponowano dodatkowe miejsca postojowe na parkingu od strony pd-zach.
PLANOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE :

Budynek gimnazjum został zaprojektowany / w przeważającej części / w technologii tradycyjnej. Warstwowe ściany zewnętrzne i podłużne ściany konstrukcyjne w traktach
sal zajęć, w rozstawie osi 7,20 oraz 6,60 m, przewidziano z materiałów ceramicznych.
Stropy typu FERT o zwiększonej rozpiętości / CERAM 45 B /.
Trakty holi rekreacyjnych i korytarzowych wytyczono w osiach 5,40 i 2,10 m, z ukła-dem słupów i belek żelbetowych, wspierających płyty stropowe, wylewane w szalun-kach na budowie.
Przekrycie traktu centralnego, w formie dwuspadowego dachu połaciowego, przewi-dziane do realizacji z profili stalowych / rozpiętość 9,60 m, kąt pochylenia 35-40 st. /,
z pokryciem z blachy płaskiej, powlekanej, układanej na rąbek stojący, na podkładzie
z płyt OSB.

Hala sportowo-widowiskowa przekryta dachem kolebkowym, z użyciem dźwigarów łu-kowych oraz płatwi z drewna klejonego. Dźwigary nad salą główną i trybunami, o roz-piętości 30 m, wsparte będą na słupach żelbetowych, ustawionych w rozstawie 5,40 m i spiętych wieńcami. Konstrukcja trybun żelbetowa, w oparciu o skośne belki, wsparte na podciągach pomiędzy słupami. Na tych podciągach wsparta będzie również płyta żelbetowa stropu nad holem szatniowym. Przekrycie części obiektu nad holem wejś-ciowym, foyer, oraz salą siłowni – z użyciem dźwigarów łukowych z drewna klejonego lub stalowych / maksymalna rozpiętość 9 m /.
Przekrycie hali z blach trapezowych, stalowych, powlekanych. Blachy gięte w łuk fabrycznie.

Ponadto przy realizacji obiektu zakłada się następujące materiały wykończeniowe
/ zewnętrzne / :

- wykończenie ścian zewnętrznych : styropian 12 cm + tynki na siatce poliwęglano-wej / z ew. boniowaniem na fragmentach /
- wykończenie pasów cokołowych, podokiennych, przyziemia : płyty z piaskowca ciosanego
- wykończenie pasów międzyokiennych / piętro / : okładzina z desek, z drewna impregnowanego ciśnieniowo
- wykończenie schodów i pochylni : płytki ceramiczne typu gres
- ściany szklone holu, jadalni i biblioteki oraz ściany szklone hali sportowej :
ślusarka aluminiowa + szklenie komorowe, bezpieczne / układ wzmocniony profi-
lami stalowymi /
- pozostałe drzwi i okna : drewniane / kol. naturalny / + szklenie komorowe
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl