Konkurs na opracowanie urbanistyczno - architektonicznego projektu koncepcyjnego obiektu Centrum Administracji w Tarnowie
III Nagroda

<<< powrót
 • Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan – Architekci Spółka partnerska
Skład zespołu:
 • Paweł Szumielewicz - autor  
 • Maciej Sobczyk - autor  
 • Wojciech Ciechan - autor  
 • Kinga Wilk – współpraca autorska  
 • Marcin Łapiński - opracowanie  
 • Paweł Posłuszny - wizualizacja  
 • Anna Grzybowska - studium wykonalności  
 • Grzegorz Szafarski - kosztorys  
 •  
 • http://www.sscarchitekci.pl 

Idea projektu

Nadrzędnym celem podczas projektowania Centrum Administracyjnego w Tarnowie była racjonalizacja rozwiązań na wszystkich płaszczyznach analizowanych w toku poszukiwań projektowych. Pierwszym analizowanym czynnikiem była optymalizacja kosztów realizacji i eksploatacji budynku. Drugim elementem było znalezienie optymalnego układu funkcjonalnego o maksymalnie dużej elastyczności. W następnej kolejności skupiono się na stworzeniu skromnej, harmonijnej formy współgrającej z otoczeniem i przyjaznej w odbiorze. Wreszcie ostatnim, co nie znaczy najmniej istotnym, elementem były poszukiwania czytelnego układu przestrzennego, będącego wyrazem przejrzystości i jawności działań struktur organizacyjnych współczesnych społeczności.

Kompozycja i układ przestrzenny
Kompozycja projektowanego zespołu oparta jest na osi ulicy Fatimskiej jako głównej w tym rejonie przestrzeni publicznej. Zdecydowano kontynuować linię zabudowy wyznaczoną przez budynki klasztoru. W wyniku tego zabiegu uzyskano przestrzeń o charakterze szerokiej alei ramowanej pierzeją kamieniczek i kościołem z jednej oraz projektowanym budynkiem, szpalerami drzew i budynkiem klasztoru z drugiej strony.

Jako główną zasadę kompozycyjną przyjęto pasmowy układ elementów kubaturowych, małej architektury, zieleni i posadzki ustawionych prostopadle do ulicy Fatimskiej. Pasma te wyznaczane są przez skrzydła budynku Centrum Administracyjnego, szpalery istniejącej i projektowanej zieleni wysokiej, zieleń niską, zbiornik retencyjny, parkingi i ciągi piesze oraz rysunek posadzki. Takie działanie tworzy w ciągu projektowanej alei podziały dostosowane skalą do otaczającej tkanki miasta.
Potraktowanie ul. Fatimskiej jako szerokiej arterii podkreśla rangę obiektów przy niej zlokalizowanych i stanowi kręgosłup do zrównoważonego budowania różnorodnych funkcji miejskich, w tym centro twórczych. Zachowanie wysokości zabudowy w granicach trzech kondygnacji nadziemnych daję gwarancję zachowania ekspozycji widokowej panoramy starego miasta z rejonu ulic Nowodąbrowskiej, Błonie, Spokojnej. Z analizy urbanistycznej obszaru sąsiadującego z inwestycją Centrum Administracyjnego wynika, że zabudowa mieszkaniowa dochodzi do wysokości pięciu kondygnacji nadziemnych, a zabudowania użyteczności publicznej oraz budynki przemysłowe, nie przekraczają wysokości trzech kondygnacji, co w obu przypadkach daje wysokość zabudowy w granicach 14-15 m. W projektowanym centrum wprowadzono więc ograniczenie wysokości budynku do 14,5 m ponad projektowanym poziomem terenu. Ograniczenie to nabiera szczególnego znaczenia w kontekście przeciwległej pierzei ulicy Fatimskiej, gdzie przeważa drobna zabudowa mieszkaniowa o wysokości do dwóch i pół kondygnacji.

Koncepcja zagospodarowania

Obszar opracowania jest bardzo zróżnicowany pod względem funkcji, skali i charakteru zabudowy. Posiada bogatą rzeźbę terenu i zdegradowaną szatę roślinną. Proponowana koncepcja zagospodarowania terenu porządkuje przestrzeń i wytwarza wyraźnie zdefiniowane wnętrza urbanistyczne, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących walorów miejsca.

Projektowany budynek ukształtowany jest w formie sześciu skrzydeł, wznoszących się po terenie, prostopadłych do ulicy Fatimskiej, spiętych od frontu szklanym łącznikiem. Jest to świadome podkreślenie pierzei ulicy Fatimskiej przy zachowaniu wyraźnych podziałów elewacji zbliżonych gabarytowo do zabudowy w przeciwległej pierzei ulicy. Od strony ulicy Dwernickiego uzyskujemy poprzerywaną pierzeję wytworzoną rytmem prostopadłych skrzydeł, analogicznie do zabudowy mieszkaniowej po drugiej stronie tej ulicy. Zieleń wypełniająca przestrzeń pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przechodzi pasami pomiędzy skrzydłami budynku Centrum Administracyjnego, przez szklane łączniki, aż do przestrzeni projektowanej alei. W przestrzeniach pomiędzy skrzydłami budynku powstają niewielkie kameralne ogródki, które są miejscem odpoczynku pracowników i użytkowników sali konferencyjnej.

Pomiędzy budynkiem Centrum Administracyjnego i zabudowaniami klasztoru, poza linią zabudowy wyznaczoną przez te budynki, znajduje się zespół parkingów zatopionych w kompozycji zieleni wysokiej oraz zbiornik retencyjny. Cały układ powiązany jest komunikacyjnie i kompozycyjnie z aleją ulicy Fatimskiej. Parkingi oddzielone są od alei pasem zieleni ze szpalerami drzew. Zbiornik retencyjny ulokowany jest w najniżej położonej części placu i kaskadowo opada w kierunku zachodnim, zgodnie z ukształtowaniem terenu. Jego najwyższy, wschodni basen otwiera się na ciąg pieszy alei, jest płytki i ma charakter miejskiej fontanny.

Aleja w osi ulicy Fatimskiej , pomiędzy jej pierzejami jest pomyślana jako jednorodny element pod względem charakteru i kompozycji na całej szerokości. Dlatego ulicę na tym odcinku wraz z zatoczkami przystanków komunikacji zbiorowej oraz ciągami pieszymi zaleca się wykonać jako nawierzchnię brukowaną, z zastosowaniem elementów zwalniających ruch kołowy. Ma to na celu silniejsze zintegrowanie obu ścian urbanistycznych alei oraz aktywację istniejącej pierzei wschodniej. Powstanie dużego obiektu administracyjnego jest szansą na rozwój usług i podniesienie standardów istniejącej zabudowy. Aleja oprócz drogi, ciągów pieszych poprzecinanych terenami zielonymi, posiada szereg przestrzeni rekreacyjnych urządzonych elementami małej architektury. Oprócz typowych mebli miejskich jak ławki, latarnie, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, znajdują się w jej obrębie elementy dodatkowo uatrakcyjniające przestrzeń i przyciągające społeczność niezwiązaną z działaniem urzędu. Są to trzy placyki lekko zagłębione poniżej poziomu chodników, z ławkami wzdłuż krawędzi. Na jednym z nich proponuje się instalacje wodotrysków w posadzce z płyt kamiennych, pod którymi znajduje się odpływ wody. Na drugim placyku projektuje się kompozycję głazów wychodzących z posadzki z frezowanych płyt kamiennych. Trzeci skwer wypełnia kompozycja z geometrycznych bloków kamiennych również wyrastająca z frezowanej posadzki.

Układ komunikacyjny w obrębie projektowanego obszaru zakłada częściowy rozdział komunikacji pieszej od komunikacji kołowej. Główne ciągi piesze przebiegają wzdłuż ulicy Fatimskiej. Od nich odchodzą prostopadłe ścieżki piesze w kierunku ulicy Dwernickiego. Projektowany ruch kołowy, który obsługuje parking naziemny i podziemny oraz dojazdy techniczne i gospodarcze wprowadzany jest od ulicy Dwernickiego. Te dwa układy komunikacyjne, tj. pieszy i kołowy zazębiają się ale nie krzyżują. W ulicy Fatimskiej pozostaje jeszcze tranzytowy ruch kołowy, który jest na odcinku alei spowolniony. Wydzielono zatoczki przystanków autobusowych pośrednich przy ulicy Fatimskiej oraz długą zatoczkę przy ul Cegielnianej na potrzeby przystanku końcowego przeniesionego z centralnej części placu.
Na obiekty małej architektury składają się takie elementy jak latarnie uliczne, latarnie parkowe, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, zadaszenia przystanków. Wszystkie te elementy przewiduje się wykonać we spójnej konwencji stylistycznej według indywidualnych projektów lub doboru jednolitych stylistycznie elementów typowych. Użyto w nich nowoczesne, lekkie materiały takie jak stal, szkło, drewno czy pleksi.

Realizacja projektu wymaga usunięcia jedynie siedmiu drzew. Pozostałe drzewa zostały ujęte w projektowanej kompozycji. Oprócz zieleni wysokiej przewiduje się zieleń niską w formie trawników oraz pasy niskich krzewów ozdobnych lub kwiatów dekoracyjnych. Przed projektowanym budynkiem występują też grupy większych krzewów.

Istniejące sieci i przyłącza wymagają przełożenia lub likwidacji w celu uprzątnięcia terenu pod inwestycję. Zakłada się też budowę niezbędnych sieci i przyłączy takich jak: ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, kablowej zasilającej oraz oświetlenia terenu, teletechnicznej.

Lokalizacja Centrum Administracyjnego jest optymalna zarówno pod względem nasłonecznienia jak i wykorzystania ukształtowania terenu. Jednakże zaproponowane zagospodarowanie terenu wymaga wykonania przekładki sieci wodociągowej na długości segmentu I. Jednak na odcinku równoległym do ulicy Fatimskiej, zgodnie z warunkami konkursu, magistrala wodociągowa Ø500 pozostaje bez zmian.

Koncepcja budynku

Budynek Centrum Administracyjnego oparty jest na prostym układzie przestrzennym sześciu, szeregowo ustawionych skrzydeł - segmentów, spiętych łącznikiem. Ten bardzo klasyczny układ daje możliwość optymalnego wpisania się w ukształtowanie terenu, dzięki lokowaniu każdego segmentu w poziomie wznoszącego się zbocza. Jest też czytelny wręcz intuicyjnie wyczuwany przez użytkowników. Daje możliwość znakomitego doświetlenia wszystkich pomieszczeń użytkowych, ciągów komunikacyjnych i poczekalni. Zaletą przyjętego rozwiązania jest także łatwość zmiany układu pomieszczeń. I wreszcie pozwala na etapowanie inwestycji, bez utraty wartości użytkowych czy estetycznych obiektu.
Segmenty budynku tworzą wyraźny rytm wznoszących się po zboczu elementów, przeplatanych pasami szkła i zieleni. W tym rytmie wyraźnie wyróżnia się skrzydło mieszczące Salę Rady Miejskiej i Kancelarię Prezydenta Miasta. Jest ono w większej części przeszklone a podcięty od ulicy Fatimskiej parter stanowi podcień głównego wejścia do budynku. Pozostałe segmenty budynku są do siebie bardzo podobne, chodź nie identyczne. Łączniki między skrzydłami lekkie, przeszklone, pozwalają na przepuszczenie widoku. W parterze od strony wewnętrznych ogródków do łącznika przylegają pomieszczenia użytkowe przekryte zielonym dachem i obudowane od strony ogrodu ścianami obrośniętymi zielenią. Przylegające do budynku, od strony alei na szerokości łączników, zieleńce dają efekt przechodzenia zieleni niskiej przez budynek na drugą stronę, spotęgowany widokiem koron drzew przez transparentne elewacje.

Projektowany obiekt jest budynkiem o wysokości trzech kondygnacji nadziemnych, w pełni podpiwniczonym. W podpiwniczeniu znajduje się parking podziemny, pomieszczenia techniczne i pomocnicze. Parking podziemny może być nieogrzewany. Parking jest połączony komunikacyjnie z górnymi kondygnacjami budynku ewakuacyjnymi klatkami schodowymi i windami. Zjazd do parkingu z ulicy Dwernickiego, ze względu na korzystne ukształtowanie terenu, zlokalizowano na wysokości czwartego segmentu ale struktura budynku pozwala na umiejscowienie go w dowolnym skrzydle. W piwnicy przewidziano wydzielone kanały i tunele technologiczne dla instalacji wewnętrznych. Na parterze zlokalizowane są wszystkie funkcje budynku wymagające łatwego dostępu interesantów czyli: Biuro Obsługi Mieszkańców, Właściwa Sala Obsługi, Sala Obsługi Wydziału Komunikacji, Biuro Dowodów Osobistych, Biuro Ewidencja Ludności oraz Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W segmencie wejściowym znajduje się duża sala konferencyjna będąca też salą Rady Miejskiej, foyer, hol wejściowy z szatnią, portiernią, sanitariaty, winda oraz schody reprezentacyjne prowadzące do kancelarii Prezydenta. Pełnoszklane fasady tego segmentu dają możliwość rozświetlenia reprezentacyjnych wnętrz i połączenia ich wizualnie z otaczającymi ogrodami. Wydzielenie sali Rady Miejskiej od strony holu i foyer oraz przestrzeni zewnętrznej budynku przeszklonymi ścianami jest odzwierciedleniem idei jawności i dostępności władz samorządowych. Równolegle do ulicy Fatimskiej, na wszystkich kondygnacjach nadziemnych zaprojektowano łącznik stanowiący kręgosłup komunikacji poziomej. W nim znajdują się pochylnie niwelujące różnice poziomów pomiędzy poszczególnymi skrzydłami. Od niego odchodzą sięgacze komunikacyjne obsługujące poszczególne segmenty. Na wprost sięgaczy przy łączniku znajdują się poczekalnie. W miejscach większego natężenia ruchu interesantów przewiduje się wprowadzenie instalacji zarządzania ruchem klientów, aby oczekujący po pobraniu odpowiedniego numerka czekał na swoją kolej w poczekalni a nie przed stanowiskiem obsługi lub okienkiem kasy. Dla ułatwienia orientacji poczekalnie poszczególnych segmentów są wykańczane w kolorze właściwym dla segmentu. Przy skrzyżowaniu łącznika i sięgacza w każdym skrzydle znajdują się windy a na końcu sięgacza komunikacyjnego zlokalizowane są schody i wyjścia ewakuacyjne z budynku. Kancelarie prezydenckie zlokalizowano w przeszklonym segmencie wejściowym. Dzięki temu znajdują się one przy reprezentacyjnych schodach, nad holem głównym i Salą Rady Miejskiej. Wszystkie typowe skrzydła budynku mają układ przestrzenny przewidziany do lokalizacji pomieszczeń biurowych zgodnie z wytycznymi programowymi Zamawiającego. Ponieważ program jest bardzo zróżnicowany pod względem wielkości i struktury pomieszczeń, głębokości traktów użytkowych i układ konstrukcyjny został tak przewidziany aby zaspokoić wszystkie potrzeby użytkowe. Układ skrzydeł jest na tyle elastyczny, by mógł odpowiedzieć na różnorodne potrzeby użytkowe także w przyszłości wobec zmieniających się zadań Urzędu. Archiwum znajduje się w ostatnim, szóstym segmencie na poziomie pierwszego i drugiego piętra. Dowóz dokumentów do archiwum możliwy jest przez parking podziemny i windę towarowo osobową. Możliwe jest też wykonanie dodatkowego wejścia w północnym końcu łącznika

z zewnętrznym podjazdem dla samochodu dostawczego. Na parterze trzeciego, segmentu od strony ulicy Dwernickiego przewidziano wbudowane miejsce gromadzenia odpadów stałych, ze względu na centralne położenie i bliskie dojście ze wszystkich skrzydeł.

Wielkość, proporcje skrzydeł budynku oraz odległości między nimi zostały tak dobrane aby zapewnić we wszystkich pomieszczeniach użytkowych komfortowe warunki oświetlenia światłem dziennym i spełnić wymogi techniczne dotyczące przesłaniania. W pięciu segmentach stosuje się duże, wysokie okna o parapecie na wysokości 85 centymetrów, a w segmencie wejściowym szklaną ścianę osłonową. Zakłada się stosowanie przeszkleń o przepuszczalności światła i współczynniku g stosownym do ekspozycji elewacji i stopnia jej przeszklenia, dla zapewnienia optymalnych warunków oświetlenia i nasłonecznienia przez cały rok. Zróżnicowana wielkość otworów okienny w zależności od ukierunkowania elewacji względem stron świata, ma za zadanie ograniczyć starty ciepła i pozyskanie energii słonecznej zimą. Stosownie do wielkości otworów okiennych dopasowana została głębokość traktów, płytkie od północy i głębokie od południa. Zabieg ten ma również zoptymalizować warunki oświetlenia i zminimalizować ryzyko przegrzewania się pomieszczeń po południowej stronie w okresie letnim. Dodatkowymi elementami filtrującymi światło słoneczne są zaprojektowane w pobliżu budynków drzewa liściaste, które chronią budynek przed przegrzewaniem w lecie i przepuszczają światło w okresie zimowym.
Budynek zaprojektowano w sposób bardzo racjonalny poprzez odpowiednie rozwiązanie przegród zewnętrznych budynków, rozplanowanie kubatury budynku oraz rozwiązania w zakresie instalacji wentylacji, klimatyzacji, ciepłownictwa i chłodnictwa, a także właściwe zastosowanie zieleni w otoczeniu budynku.

Konstrukcja

Budynek Centrum administracyjnego ma konstrukcję żelbetową, monolityczną. Układ konstrukcyjny szkieletowy, słupowo – płytowy z elementami tarczowymi. Dodatkowe usztywnienie stanowią szyby windowe, szachty instalacyjne i ściany szczytowe. Dla zachowania lekkości, kładki w łącznikach wsparto jedynie na zewnętrznych ścianach segmentów, wykorzystując wewnętrzną balustradę jako belkę konstrukcyjną

We wszystkich przegrodach budowlanych budynku stosuje się izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, membrany paro przepuszczalne, maty drenażowe, przeciwkorzenne, izolacje termicznie i akustyczne - stosownie do potrzeb, w celu zapewnienia najlepszych parametrów użytkowych, technicznych i estetycznych tych przegród. Ciężka konstrukcja żelbetowa jest traktowana jako bufor magazynujący energię cieplną, która dzięki dobrej izolacji termicznej będzie zatrzymywana w budynku.

Materiały wykończeniowe
Elewacje segmentów typowych wykończone są wysokiej jakości tynkiem silikatowym, cienkowarstwowym. W elewacji znajdują się przeszklone otwory okienne i drzwiowe, wykonane w oparciu o systemy profilowe ślusarki otworowej stalowej lub aluminiowej. Glify zewnętrzne i podokienniki otworów wykańczane są obróbkami stalowymi lub aluminiowymi lakierowanymi identycznie jak ślusarka otworowa. Elewacja całoszklana, wykonana jest w oparciu o profilowy system fasadowy stalowy lub aluminiowy o szkleniu strukturalnym, co daje efekt gładkiej szklanej płaszczyzny. Fasada z herbem miasta nad wejściem głównym wykonana jest z płyt ze szkła hartowanego mocowanego do elewacji systemem okuć punktowych z wyraźnym odsunięciem tafli szkła od ściany elewacji. Tafle powlekane są sitodrukiem z pozostawieniem rysunku herbu i nazwy budynku np. Urząd Miasta Tarnowa lub Centrum Administracyjne Miasta Tarnowa). Raster sitodruku jest indywidualnym wzorem będącym wielokrotnym powtórzeniem napisów związanych z funkcją obiektu np. Centrum Administracyjne Miasta Tarnowa. Szklana ściana może być podświetlana. Szklenia na elewacjach wykonane są ze szkła bezbarwnego o właściwych parametrach termicznych, przejrzystości i refleksyjności gwarantujących niskie zużycie energii. Zielone fasady wykonano w technologii ogrodów wertykalnych kompozycyjnie spójnych z zielonymi dachami.

Stropodachy wykonane są jako pełne, niewentylowane, kryte papą termozgrzewalną i zabezpieczone warstwą żwiru. Zadaszenia nad wejściami pomocniczymi zaprojektowano ze szkła hartowanego mocowanego do elewacji na okuciach punktowych i cięgnach stalowych. Dachy zielone wykonane w technologii ogrodów intensywnych, dają możliwość zastosowania wielu gatunków roślin uzyskując niemal pełnowartościowe tereny zielone.

Posadzki w obrębie ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych wykonane są z płytek gresowych i kamienia sztucznego. W pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, socjalnych, bufetu również z płytek gresowych. W pomieszczeniach biurowych zastosowano wykładziny homogeniczne PCV lub linoleum. W salach konferencyjnych i salach spotkań oraz w pomieszczeniach biurowych Kancelarii Prezydenta stosuje się obiektowe wykładziny dywanowe. Wykładziny i okładziny posadzek wyłożono na ściany w formie cokołów. W garażu podziemnym wykonano posadzki betonowe. W pomieszczeniach technicznych w zależności do funkcji – gresowe lub z wykładzin elektrostatycznych. W sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych oraz w części pomieszczeń technicznych ściany wykończone są płytkami ceramicznymi.
Ścianki działowe przewiduje się wykonać z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. Część ścian wewnętrznych to systemowe, przeszklone, aluminiowe konstrukcje słupowo - ryglowe. Drzwi wewnętrzne wykonano jako gładkie, płytowe, za wyjątkiem drzwi w ściankach szklanych, gdzie zastosowano przeszklone drzwi aluminiowe. W budynku w pomieszczeniach użytkowych i na ciągach komunikacyjnych, za wyjątkiem szklanych łączników, zaprojektowano akustyczne sufity podwieszane, kasetonowe oraz z płyt gipsowo-kartonowych z okładzinami lub powłokami akustycznymi. Ściany malowane farbami emulsyjnymi, w ciągach pieszych akrylowymi lub lateksowymi. W Kancelarii Prezydenckiej ściany ciągów komunikacyjnych wykończone okładzinami panelowymi lub sztucznym kamieniem.
Oświetlenie sztuczne stanowisk pracy, ciągów komunikacyjnych, poczekalni zgodne z obowiązującymi normami. Oprawy oświetleniowe dostropowe, montowane w sufitach podwieszonych a w kładkach montowane na stropach żelbetowych.

Instalacje
Projektowany budynek wyposażony jest w instalacje:
- klimatyzacji komfortu dla pomieszczeń biurowych, ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych, sal konferencyjnych,
- klimatyzacji precyzyjnej dla serwerowni, pomieszczeń teleinformatycznych, centrali telefonicznej, UPS, archiwum,
- wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń nieobjętych klimatyzacją, w garażu wentylacja dwustopniowa z czujnikami stężenia CO,
- elektrycznego zasilania ogólnego z systemem sterowania oświetlenia oraz zasilania gwarantowanego stanowisk komputerowych, z szafami dystrybucyjnymi w pomieszczeniach teleinformatycznych,
- sieci strukturalnej,
- wody i kanalizacji sanitarnej, w tym ciepłej wody użytkowej i zasilania hydrantów,
- centralnego ogrzewania,
- sygnalizacji pożaru,
- kontroli dostępu,
- telewizji dozorowej,
- automatycznego, gazowego systemu gaszenia pożaru w obrębie archiwów,
- systemu klucza centralnego
- systemu zarządzania ruchem w punktach obsługi klientów.
Większość pomieszczeń technicznych a więc klimatyzatornie, pomieszczenie agregatu, centrala telefoniczna, rozdzielnia elektryczna, wymiennikownia ciepła, hydrofornia, pomieszczenie przyłączy wody znajduje się w podpiwniczeniu. Na kondygnacjach nadziemnych zlokalizowane są serwerownie oraz pomieszczenia teleinformatyczne. Klimatyzatornie przewidziano oddzielne dla każdego segmentu budynku. Takie rozbicie mimo iż nie jest konieczne obniża koszty eksploatacji budynku. Podnosi sprawność instalacji, ponieważ minimalizuje ilość i długości kanałów wentylacyjnych. Wentylacja i klimatyzacja wyposażona jest w system rekuperacji ciepła co zdecydowanie poprawia energooszczędność budynku. Przewiduje się stosowanie gruntowych wymienników ciepła współpracujących z wentylacją, obniżających koszty ogrzewania zimą i chłodzenia latem budynku. Na instalacji wodociągowej przewiduje się montowanie zaworów czasowych pozwalających zminimalizować zużycie wody.

Aranżacja i wyposażenie
Układ konstrukcyjny budynku i jego struktura pozwala na bardzo elastyczną aranżację pomieszczeń oraz ich podziały. W standardowych pomieszczeniach biurowych wykorzystano meble o wymiarach narzuconych przez Zamawiającego. W pomieszczeniach gabinetowych przyjęto meble o podwyższonym standardzie i większych wymiarach. W salach obsługi klientów stosuje się stanowiska obsługi oddzielone lekkimi ściankami wysokości 2 metrów z blatem pomiędzy stanowiskiem pracy a miejscem dla interesanta. W przestrzeniach poczekalni przewiduje się meble poczekalniowe i stoliki do wypełniania dokumentów o standardzie i ilości miejsc dostosowanym do lokalizacji. Salę Rady Miejskiej zaaranżowano przy pomocy mebli konferencyjnych w sposób przystosowany do obrad, prezentacji czy wystąpień. Łatwo można zmieniać aranżację w przypadku innego wykorzystania sali. Dodatkowo w sali przewidziano miejsce na dwa składane stanowiska tłumaczy symultanicznych. W całym budynku przewiduje się, czytelny i spójny z założeniami kolorystycznymi wykończenia wnętrz, system informacji wizualnej.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl