Konkurs na opracowanie urbanistyczno - architektonicznego projektu koncepcyjnego obiektu Centrum Administracji w Tarnowie
I Nagroda

<<< powrót
 • KKM Kozień Architekci
Skład zespołu:
 • Projekt:  
 • Marek Kozień  
 • Magdalena Kozień- Woźniak  
 • Katarzyna Kozień – Kornecka  
 •  
 • Współpraca:  
 • Marcin Gierbienis  
 • Jakub Kornecki  
 • Agnieszka Kowalczyk  
 • Magdalena Habrat-Rączka  
 • Michał Rączka  
 • Beata Tokarska  
 •  
 • http://www.kozien.pl 

1.   IDEOWY OPIS KONCEPCJI

Obiekt Centrum Administracji w Tarnowie powinien stanowić miejsce dla szeregu stref aktywności różnych grup uczestnictwa i mieć charakter przestrzeni przyjaznej, otwartej, elastycznej i integrującej przestrzenie zamknięte z otaczającą obiekt przestrzenią miasta.

Przyjęcie   założenia   dużego   stopnia  aktywizacji  społecznej obiektu administracji lokalnej wymaga  z  jednej  strony  szerokiego  otwarcia  i powiązań z otaczającymi funkcjami, a z drugiej - ze względu na swój charakter - wyizolowania celem zminimalizowania utrudnień dla współmieszkańców obszaru.

Ta dychotomia wymaga rozwiązania przestrzennego zachęcającego do wniknięcia w obszar zielonego skweru  przy równoczesnym maksymalnym jego wydzieleniu od otaczających ulic i zabudowy mieszkaniowej. Te założenia programowe określają przyjęte w projekcie zamierzenia autorskie:

- dążenie do stworzenia zespołu obiektów Centrum Administracji powiązanych ze sobą terenami zieleni miejskiej
- włączenie otwartych terenów zieleni w zasięg oddziaływania obiektu
- integrowanie przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej
- uzyskanie znacznych powierzchni przestrzeni zewnętrznej przekrytej
- stworzenie maksymalnie otwartej i dostępnej przestrzeni  na poziomie terenu
- otwarcia widokowe na tereny przyległej przestrzeni placowej oraz dalekich widoków sylwety miasta
- tworzenie wnętrz o zróżnicowanej wysokości i znacznym zakresie
- ograniczenie przeszkód budowlanych jako barier dla elastycznego podziału przestrzeni wewnętrznej
- uzyskanie rozpoznawalnej i zindywidualizowanej formy architektonicznej.

2.   OPIS KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja nowego obiektu Centrum Administracji w Tarnowie na terenie położonym w kwartale ulic M.B. Fatimskiej, Cegielnianej, i J. Dwernickiego sąsiaduje z istniejącą od strony zachodniej zabudową mieszkaniową oraz terenami poprodukcyjnymi ( przekształcanymi w obiekty usługowe) od południa z zespołem obiektów sakralnych, od wschodu z obiektami sakralnymi jak kościół z plebanią i nieuporządkowaną zabudową mieszkaniową zaś od północy z zespołem zieleni ogródków działkowych. Wprowadzenie w ten obszar nowego obiektu o cechach centrotwórczych spowoduje zmianę jakościową tego obszaru podnosząc jego znaczenie w obszarze miejskim i będzie stymulować jego przekształcenia. Lokalizacja i jej uwarunkowania pozwalają na poszukiwanie rozwiązań zmierzających do stworzenia współdziałającego zespołu obiektów powiązanych ze sobą założeniem zieleni parkowej oraz poszukiwań układu przestrzeni miejskiej o wyraźnie zdefiniowanym układzie kompozycyjno – programowym. wytworzenie wyraźnie zarysowanego placu przeciętego ul. M.B.Fatimskiej wiążącego plac przedwejściowy do Kościoła z zielenią rekreacyjną z sadzawką wydzielając obszar zabudowy obiektu administracyjnego od zabudowań kościelnych od strony południowej.

- liniowe zabudowanie wschodniej pierzei ul. Dwernickiego zamykając i porządkując układ urbanistyczny zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
- wytworzenie rozległej, liniowej przestrzeni publicznej wzdłuż strony zachodniej ul. M.B.Fatimskiej jako teren dla organizacji imprez otwartych
- wytworzenie silnego powiązania ul. M.B.Fatimskiej i ul. Dwernickiego poprzez otwarte i ogólnie dostępne przejście pod przewieszonymi liniami zabudowy kubaturowej i wydzielony nimi dziedziniec z zielenią parkową ( istniejącą)
- wprowadzenie znacznych powierzchni zewnętrznych zadaszonych wiążących wejścia do obiektu.
- dążenie do maksymalnego zachowania istniejącej zieleni wysokiej,
- kompozycyjne wycofanie z obszaru przestrzeni publicznej placów i zatok postojowych dla samochodów
- uzyskanie wrażenia „wlewania się” terenu zielonego w obiekt kubaturowy dając wrażenie wieloplanowości układu przestrzennego silnie wiążąc całość założenia kompozycji urbanistycznej.

dostępność piesza i kołowa

Istniejący ciąg pieszy od strony ul. M.B.Fatimskiej pozwala na wprowadzenie ludzi w obszar projektowanej otwartej, liniowej przestrzeni miejskiej stanowiącej przedpole obiektu centrum. Drugi kierunek wejścia to otwarte przejście poprzez obiekt od ul. Dwernickiego w rejon strefy wejściowej. Główne wejścia do obiektu znajdują się z pod zawieszonej bryły obiektu. Proponuje się dwa niezależne zasadnicze wejścia.Jedno do Sal Obsługi Klienta i drugie do strefy reprezentacyjnej z salą konferencyjną dla obrad Rady Miasta oraz pomieszczeń recepcyjnych i Kancelarii Prezydenta. Dostęp dla pracowników kontrolowany z portiernią od strony dziedzińca zielonego. Wprowadza się pełne wydzielenie ruchu kołowego od ruchu pasantów.

Ruch kołowy całkowicie usunięty z powierzchni działki. Podjazdy od strony ul. M.B.Fatimskiej w obręb placu przedwejściowego w rejonie obiektu Sali Obsługi Klienta oraz od strony ul.Dwernickiego przed strefę przejścia z istniejącą zielenią wysoką. Podjazdy gospodarcze od ul. Dwernickiego oraz z dolnego poziomu parkingu.

Parkingi

Wykorzystując ukształtowanie terenu zaprojektowano dwupoziomowy parking w północnej części działki ( od strony ul .Cegielnianej ) ze zjazdem na poziom dolny przekrytym zjazdem w narożniku ulic Cegielnianej i Dwernickiego. Wyjścia z parkingu przekrytego bezpośrednio na poziom placu przedwejściowego. Z tego poziomu parkowania dostępne są również pom. techniczne oraz możliwe wejście do części reprezentacyjnej. Poziom płyty górnej to parking naziemny z wjazdami od ul. Cegielnianej
Wzdłuż nowo projektowanego budynku od ul. Dwernickiego zlokalizowano naziemny parking zatokowy.

Obliczenie ilości miejsc parkingowych

Na powierzchni terenu przyjmuje się parkowanie wzdłuż ul. Dwernickiego 67 + 94 + 29 = 190 miejsc postojowych

Parking na płycie parkingu podziemnego 74 miejsc postojowych 
Parking podziemny jednopoziomowy dla samochodów osobowych  - 88 miejsc postojowych

Łącznie 352 miejsc postojowych
 
Zieleń

Przyjęto zasadę maksymalnego zachowania istniejącej zieleni wysokiej na terenie lokalizacji. Drobne korekty będą polegać na jej uzupełnieniu czy ewentualnej wymianie w ramach prac konserwacyjnych ( jak formowanie koron, dosadzanie, wycinka drzew chorych).

Jako podstawowe działania przyjęto:
- uzupełnienie zieleni wysokiej wzdłuż chodnika w ul. M.B.Fatimskiej od strony zachodniej wzdłuż płyty parkingu dwupoziomowego,
- wprowadzenie zieleni wysokiej jako układu geometrycznego w rejonie południowo – zachodniego narożnika działki. Będzie to rodzaj zielonego skweru rekreacyjnego wzbogaconego o sadzawkę ze spadającą do niej kaskadą wodną z dolnego gzymsu frontowej, nadwieszonej części obiektu,
- wprowadzenie „wewnętrznego” odkrytego dziedzińca zielonego ( trawnik z kwiatonami) i bluszczem na ścianach sali konferencyjnej (obrad rady Miasta)
- ujecie istniejącej zieleni wysokiej na terenie działki w wydzielone z powierzchni utwardzonej powierzchnie trawnikowe w formie kół z obmurowaniami i małą architekturą (siedziska)
- zachowanie z uzupełnieniami szpalerów drzew wzdłuż ciągów pieszych przyległych do projektowanej zabudowy kwartału.
- proponuje się wprowadzenie luźnego układu grup niskich kwitnących krzewów w obszarze parku oraz pnączy w pobliżu wybranych ścian obiektu i ściany parkingu od ul. M.B.Fatimskiej.

Cała zieleń ma być kompozycją jednorodną dającą wrażenie rozległości terenu zielonego przyległego do architektury.

3. OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ

ARCHITEKTURA
Obiekt to kompozycja dwóch liniowych ciągów zabudowy, z których jeden stanowi czterokondygnacyjny wielo klatkowy budynek biurowy jako pierzejowa zabudowa ul. Dwernickiego z otwartym, ogólnodostępnym przejściem w jego środkowej części. Drugą linię zabudowy wyznaczają dwa obiekty powiązane ze sobą nadwieszoną nad placem „belką”. Oba te ciągi zabudowy zostały poprzecznie powiązane czterema łącznikami mieszczącymi klatki schodowe ewakuacyjne. Przestrzeń pomiędzy mini wypełnia Sala Obsługi Klienta, zieleń „otwartego” dziedzińca , oraz sala obrad z zieloną przestrzenią rekreacji.
Plac miejski ze względu na ukształtowanie terenu dwupoziomowy z przekrytym parkingiem jednopoziomowym na poziomie dolnego placu i z wyniesioną platformą parkowania na poziomie ul. Cegielnianej.

PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE
 
Uwarunkowania lokalizacyjne ( przecięcie terenu wA500 wzdłuż istniejącej ul.Ks.J.Marszałka) wymusiły przyjęcie funkcjonalnego podziału obiektu w poziomie piwnic i parteru na dwa obiekty zlokalizowane w południowej i północnej części działki. Oba są jednak powiązane przestrzennie w poziomach nadziemnych od 1-go piętra zarówno w części tylnej ( od. Ul.Dwernickiego) jak i frontowej ( nadwieszona nad placem belką przestrzenna 3-kondygnacyjną).
Trakt tylnej i frontowej zabudowy powiązano w części południowej działki łącznikami komunikacyjnymi wraz z Salą Obsługi Klienta. W tej części budynku zaproponowano zlokalizowanie tych Wydziałów Urzędu, które posiadają najsilniejszy kontakt z obsługą Klienta jak Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd Stanu Cywilnego, Geodezja itp.
W części północnej działki zlokalizowano te funkcje,które posiadają charakter reprezentacyjny z Salą Obrad czy Kancelarią Prezydenta
 
KONSTRUKCJA I MATERIAŁY

Konstrukcja żelbetowa monolityczna wsparta na siatce słupów noszących stropy miedzy piętrowe i podpierające wyprofilowaną płytę przekrycia obiektu .Część podziemna to konstrukcja wylewanych ścian żelbetowych i stropów bezbelkowych na siatce słupów żelbetowych.
Wysokość maksymalna obiektu 17,50 m.
Nadwieszony segment frontowy obiektu stanowi belkę przestrzenną  typu mostowego zawieszoną ponad strefą wejść głównych do obiektu. Konstrukcja oparta na dwóch kratownicach stalowych tzw. belki ściany o wysokości trzech kondygnacji ( ca 11,0 m ) i długości 105,0 m i szerokości 9,0 m .Przęsła wolnopodparte o max. długości 42 m.

Elewacja części nadziemnej to w części wylewane żelbetowe ściany „fiszbinowe” tworzące system zewnętrznych żaluzji chroniących przed bezpośrednim oddziaływaniem insolacji na wnętrza biurowe traktów wschodniego i zachodniego oraz przeszklone ściany kurtynowe - szkło antisol z systemem wewnętrznych żaluzji .
Wnętrza obiektu - sufity - konstrukcja żelbetowych stropów części wystawowej i biurowej w żelbecie z szalunku metalowego z podwieszonymi elementami infrastruktury technicznej oraz z rysunkiem gipsowych pełnych sufitów podwieszonych.
                                                                                      
Podstawowe materiały zastosowane w obiekcie : stal , beton , szkło ,posadzki przemysłowe .
W poziomie przyziemia ściana ze szkła transparentnego bądź zmatowionego  o ograniczonej ilości konstrukcji metalowej ( tzw przegroda całoszklana) .Jedynie strefy wejść wykonane będą w konstrukcji podziału metalowego ściany szklanej. Ściany zewnętrzne w strefie ścian pełnych wykonane jako wielowarstwowe z zewnętrzną warstwą izolacji cieplnej i montowanymi okładzinami kamiennymi na podkonstrukcji (jasny piaskowiec) .
Pionowe elementy konstrukcyjne betonowe,
Klatki schodowe łączące poziomy foyer, żelbetowe ze stopnicami kamiennymi , poręczami i obudową ze szkła trójwarstwowo laminowanego, hartowanego.


Wnętrza obiektu - sufity - konstrukcja żelbetowych stropów z szalunku metalowego z podwieszonymi elementami infrastruktury technicznej oraz z niepełnym rysunkiem siatkowych metalowych sufitów podwieszonych oraz pełnych podwieszonych sufitów akustycznych. Ściany i elementy konstrukcyjne wylewane w betonie szalunkowym. Posadzki przemysłowe zgodnie z wymogami Inwestora (wg Regulaminu Konkursu). W salach system posadzkowych gniazd technologicznych oraz montażowych dla przegród demontowanych. Elementy akustyczne np.w salach strefy reprezentacyjnej ( sala obrad ) drewno kolorowane .

Sala Obrad zlokalizowana w reprezentacyjnej części obiektu stanowi element niezależny powiązany z obiektem przestrzenią holu wystawowo – rekreacyjnego mieszczącego podstawowe funkcje usługowe .
Sala o zmiennym układzie wyposażenia podłogi i szerokim wachlarzu możliwości adaptacyjnych.
Przyjęta pojemność sali zgodnie z wytycznymi Inwestora ca 150 widzów.
Sala dostępna wejściami dwustronnymi łączącymi ją ze strefą foyer.

Proponuje się ruszt technologiczny stalowy zawieszony ponad całą podłogą parteru zapewniający dowolność montażu elementów oświetleniowych oraz podwieszeń elementów akustycznychych.
Wzdłuż ścian na wysokości 1-go piętra zaprojektowano galerie techniczne dla stanowisk sterowania oświetleniem scenicznym, nagłośnieniem oraz kabin tłumaczy. 

Z sufitu opuszczone elementy konstrukcji stalowych pomostów z elementami ekranów akustycznych jako uzupełnienie rusztu technicznego dla oświetlenia regulowanego oraz uchwytów do mocowania głośników i  elementów scenografii.

Ze względu na różnorodność możliwości wykorzystania pomieszczenia  wprowadza się raster rozpraszający na powierzchnię sufitu naw bocznych. Sufit z zawieszonym jednorodnym rastrem rozpraszającym z tubusami oświetlenia  montowany na ciemnym stropie akustycznym ( kolor ścian ).
Ekrany akustyczne ścienne zapewniające izolacyjność przegrody od hałasu zewnętrznego oraz jako ustrój akustyczny dla uzyskania właściwego dla założeń projektowych czasu pogłosu. Przeszklona dolna tylna część sali od strony wewnętrznego - zieleńca wyposażona będzie w automatyczny system kurtyn akustycznych gwarantujący znaczne możliwości regulacji charakterystyki akustycznej wnętrza oraz zapewniające w razie potrzeby jego zaciemnienie .

 
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Klasyfikacja pożarowa.
Budynek  klasyfikuje się do kategorii ZLI i ZLIII zagrożenia ludzi.
Obiekt należy do obiektów średniowysokich (SW).

Strefy pożarowe.
Budynek w dopuszczalnych powierzchniach stref pożarowych.  5000m2 ,

Klasa odporności pożarowej.
Przewiduje się konstrukcję żelbetową zapewniającą klasę B odporności pożarowej.
Elementy oddzielenia przeciwpożarowego w klasie REI 120 (ściany)  oraz REI 60 (stropy).
Wszystkie zastosowane elementy – nie rozprzestrzeniające ognia.

Ewakuacja.
Wyjścia  na poziomie parteru .
Klatki schodowe ewakuacyjne z nadciśnieniem (wentylacja pożarowa) oraz wyjścia bezpośrednie na zewnątrz. Długości przejść ewakuacyjnych 10 i 40m oraz 30 i 60m odpowiednio dla kategorii ZLI i ZLIII   wyposażenie obiektu w oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe.

Instalacje przeciwpożarowe
Ochrona obiektu instalacją sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowego rozgłaszania (DSO).
Sieć hydrantów wewnętrznych  ø52 w części technicznej, magazynowej .  hydranty ø25 w części ZL. Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych zapewniają hydranty na sieci wodociągowej zewnętrznej. Awaryjne zasilanie dwustronne.

Dojazdy pożarowe
Odpowiednie dojazdy zapewnia układ dróg pożarowych o wymaganych parametrach technicznych
Dla zapewnienia możliwości wykrycia i sygnalizacji alarmu pożarowego w każdym obiekcie zostanie zainstalowany automatyczny SWP połączony z Państwową Strażą Pożarną. System będzie współpracował z innymi systemami działającymi w czasie ewakuacji i gaszenia pożaru
Część sterująca systemów będzie realizować następujące funkcje: zamykanie żaluzji i klap pożarowych, zdejmowanie blokad, sterowanie wentylacją windami i systemem DSO, pracą lokalnych centralek oddymiania, systemem obsługi parkingowej. Centralki zlokalizowane zostaną w pomieszczeniach ochrony i portierniach.

Rozdział energii
Całość obiektu projektuje się zasilić z sieci dwoma liniami (zasilanie podstawowe i rezerwowe) do rozdzielnicy głównej  zlokalizowanej wraz z transformatorem i rozdzielnicą  Rozdzielnica główna stanowiąca główny punkt rozdziału energii, wykonana jako dwusekcyjna pracująca w układzie SZR-u z rezerwą ukrytą.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl