Konkurs na opracowanie koncepcji budynku Domu Kultury KADR przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • Rafał Cieślak, Tomasz Nowiński
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch. Rafał Cieślak  
  • mgr inż. arch. Tomasz Nowiński 

IDEA PROJEKTU
Główną ideą projektu jest stworzenie nowoczesnego miejsca (budynku, otoczenia), przestrzeni, w której osoby w różnym wieku, przede wszystkim dzieci i młodzież, ale również dorośli mogli w ramach działań niekomercyjnych, spędzać wolny czas, w sposób twórczy, realizując i rozwijając swoje pasje, pomysły, inicjatywy w zakresie szeroko rozumianej kultury, działalności artystycznej, społecznej, wychowawczej, rekreacyjnej, naukowej, itp.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Działka na której planowana jest realizacja budynku położona jest w centralnej części osiedla Służewiec, nieopodal istniejącego i działającego budynku DK „KADR”. W chwili obecnej na działce znajduje się parterowy budynek usługowy, który zostanie rozebrany w ramach planowanej inwestycji. Lokalizacja działki w otoczeniu trzech ulic stwarza dobre możliwości ekspozycji budynku w przestrzeni miejskiej, tak aby był on łatwo rozpoznawalnym i ważnym elementem osiedla. Budynek usytuowano na działce zgodnie z ustaleniami MPZP Służewca Wschodniego, oraz w odległości od 18,5m do 20,30m od istniejącego budynku biurowego. Odległość ta ma związek z wysokością projektowanego budynku, oraz obowiązującymi przepisami. W tak powstałej przestrzeni pomiędzy budynkami zaprojektowano zjazd do garażu podziemnego, oraz niewielki plac będący przedłużeniem hallu wejściowego. Plac pomyślano jako miejsce spotkań i integracji młodzieży w ramach działalności Domu kultury, z przeznaczeniem na małe imprezy plenerowe, przestrzeń wystaw, happeningów, inicjatyw artystycznych.
Wjazd do garażu podziemnego znajduje się (zgodnie z ustaleniami MPZP) od strony ulicy Orzyckiej. Pod wspólnym zadaszeniem zintegrowano pochylnię zjazdu, wiatę śmietnikową, oraz miejsce parkowania rowerów i skuterów.

ZIELEŃ NA DZIAŁCE
Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działce, MPZP ustala na 10%. Aby zrealizować ten zapis zaprojektowano trawniki i zieleń niską w otoczeniu budynku na gruncie rodzimym, oraz nawierzchnie trawiaste w formie tzw. dachów zielonych. Zadaszenie nad wjazdem do garażu będzie pokryte trawnikiem. Taki sam trawnik projektuje się również nad częścią ostatniej kondygnacji budynku. Pozostałą powierzchnię działki (posadzka placu, chodniki, schody) w otoczeniu budynku planuje się wykonać z kostki granitowej i elementów betonowych.
Powierzchnia trawników na gruncie 118 m2
Powierzchnia dachów zielonych 176 m2 x 40% = 70 m2
Ogółem powierzchnia biologicznie czynna 188 m2 = 10,5% pow. działki

MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW
Wskaźnik miejsc parkingowych na działce wynosi 25 mp/1000 m2 powierzchni usług. Dopuszcza się bilansowanie miejsc postojowych w liniach rozgraniczających ulice, oraz budowę parkingów i garaży podziemnych. Wymagana ilość miejsc postojowych dla projektowanej inwestycji wynosi: 2895 m2 : 1000 x 25 = 72 m.p. Zaprojektowano wymaganą ilość miejsc postojowych na działce według poniższego bilansu:
w garażu podziemnym 40 m.p.
w liniach rozgraniczających ulicy Orzyckiej 25 m.p.
w liniach rozgraniczających ulicy Cybernetyki 7 m.p.
Ogółem 72 m.p. w tym 3 dla niepełnosprawnych

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Budynek będzie zasilany w media z sieci miejskich. Planuje się wykonanie przyłączeń do sieci cieplnej, energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, a także teletechnicznej, według warunków technicznych wydanych przez gestorów tych sieci. Korzystne usytuowanie budynku względem stron świata, oraz duża powierzchnia płaskiego dachu daje możliwość zastosowania kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej. Takie rozwiązanie poprawi bilans energetyczny budynku, oraz wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacji.

BILANS POWIERZCHNI NA DZIAŁCE
Powierzchnia zabudowana 1 266,0 m2 70,4%
Powierzchnia biologicznie czynna 118,0 m2 +70 m2 6,6% + 3,9% = 10,5% p.dz.
Powierzchnia utwardzona 413,0 m2 23,0%
Powierzchnia działki nr 5/5 1 797,0 m2 100,0%
Wskaźnik intensywności zabudowy 5 193 m2 : 1 797 m2 = 2,88 < 5,0

BUDYNEK DOMU KULTURY „KADR”
Budynek został zaprojektowany w taki sposób aby korzystanie z niego przez użytkowników było możliwie jak najbardziej wygodne i czytelne, oraz umożliwiające pełna integracje osób niepełnosprawnych.. W oparciu o program funkcjonalny, wymiary działki, oraz ustalenia MPZP, zaprojektowano budynek o zwartej bryle, wypełniający w całości dostępną powierzchnię w granicach linii zabudowy od strony ulic otaczających działkę. Architektura budynku ma być prosta i elegancka. Elewacja frontowa pokryta gładką, grafitowo-szarą cegłą betonową i tylna z blachy drobno-falistej, jest trwała i nawiązują do fabryczno-przemysłowego charakteru dzielnicy Służewiec. Czerwone, panelowe obramowania okien od frontu, oraz dwa podświetlane ekrany, nadają elewacji dynamiki i wprowadzają wątek artystyczny, podkreślając charakter obiektu. Mają również za zadanie chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem i hałasem, znajdujące się tam pomieszczenia. Duża powierzchnia przeszklona parteru ze wszystkich stron budynku, oraz podcienie, „włączają” przestrzeń ulicy do wnętrza i zapraszają przechodnia do udziału w szerokiej ofercie działań artystycznych obiektu. Z uwagi na duży ruch uliczny i związany z tym hałas, oraz warunki nasłonecznienia, większość pracowni zlokalizowano od strony wschodniej (ul. Orzycka). Na elewacji frontowej zaprojektowano dwa ekrany o konstrukcji stalowo-szklanej, podświetlane, służące do ekspozycji plakatów, banerów i innych informacji wizualnych i reklamowych mówiących o działalności placówki, oraz prezentujące prace powstałe w pracowni plastycznej, fotografie, itp. W przyszłości ekrany te mogą zostać zastąpione przez telebimy pracujące w technologii LED.
Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnację podziemną. Wysokość maksymalna- 19,9 m, minimalna – 19,35 m , wymiary maksymalne. w rzucie 48,8 x 26,8m.

PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY
Program funkcjonalny budynku został w pełni odwzorowany w przedstawionej koncepcji. Niewielkie zmiany wprowadzono w lokalizacji pionowej niektórych funkcji, oraz w wielkości powierzchni użytkowych. Ideą tych zmian było stworzenie schematu budynku, który w całości wychodzi na przeciw potrzebom inwestora, jest przyjazny i czytelny dla użytkownika. Budynek posiada prosty układ komunikacji poziomej na piętrach. Komunikacja pionowa to dwie klatki schodowe zamknięte, ewakuacyjne, schody główne do sali widowiskowej, oraz dwie windy, z których jedna pełni rolę bardziej reprezentacyjna, a druga techniczno-użytkową.

KONDYGNACJA PODZIEMNA
Zlokalizowano tu garaż dla samochodów osobowych na 40 stanowisk, oraz pomieszczenia techniczne i warsztatowe.

PARTER
Usytuowano tu wszystkie funkcje które wymagają łatwego dostępu z zewnątrz i działają przez cały czas otwarcia placówki, a więc: Klub seniora (użytkownicy w starszym wieku, o ograniczonej zdolności poruszania się, łatwość komunikacji), Klub internetowy (użytkownicy w różnym wieku, użytkowanie przez cały dzień, duża rotacja użytkowników), Strefa wolnego czasu dla dzieci i młodzieży (duża liczba użytkowników w młodym wieku, nie zawsze korzystających z pozostałej oferty Domu kultury, duża rotacja w ciągu dnia).
Tu znajduje się również największe zgrupowanie toalet ogólnodostępnych, Kawiarnia, Szatnia, oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej budynku z hallem wejściowym z dostępem do wind i klatek schodowych, który pełni również częściowo funkcję Foyer dla Sali widowiskowej zlokalizowanej na piętrze. Przestrzeń hallu wejściowego łączy się z przestrzenią Foyer sali widowiskowej na piętrze. Jest tu również miejsce na organizowanie wystaw, lub innych działań artystycznych skierowanych do szerokiej publiczności z zewnątrz.

I PIĘTRO
Z uwagi na wymiary działki i budynku, podjęto decyzję o lokalizacji Sali widowiskowej oraz powiązanych z nią funkcjonalnie pomieszczeń (sala prób, magazyny, garderoby) na tym poziomie. Sala widowiskowa nie jest użytkowana tak intensywnie jak pozostała część budynku, a przy zachowaniu odpowiednich powiązań komunikacyjnych (winda, klatka schodowa, schody reprezentacyjne) i przestrzennych z parterem budynku, jak dwupoziomowe Foyer, może również, dobrze funkcjonować na piętrze. Takie usytuowanie powiększa tzw. przestrzeń rozprężną dla widzów użytkujących salę, oraz tworzy dodatkową powierzchnię wystawową.

Sala posiada dwa kierunki ewakuacji, pochyłą widownię, oraz dodatkowo antresolę. Za sceną umieszczono salę prób, o nieco mniejszej niż przewidziano w programie powierzchni, oraz garderoby dla artystów. Zaplecze techniczne rozlokowano wokół sceny, natomiast warsztat, w podziemnej kondygnacji budynku. Komunikację pomiędzy poziomami zapewnia duża winda techniczna.
Na tym poziomie usytuowano również Teatr lalkowy z całym zapleczem funkcjonalnym. Taka lokalizacja umożliwia dogodne powiązanie z parterem budynku (analogiczne jak dla sali widowiskowej), podczas organizacji przedstawień dla publiczności z zewnątrz. Program toalet zrealizowano w powiązaniu ze strefą wejściową na parterze. W ten sposób uniknięto nadmiernej rozbudowy sanitariatów na piętrze, gdzie ich użytkowanie będzie jedynie okazyjne.

II PIĘTRO
Umieszczono tu cały program Administracji budynku , oraz pomieszczenia Szkoły tańca. Pozostałą część kondygnacji zajmuje przestrzeń sali widowiskowej, pomieszczenia techniczne sceny (projektor, oświetlenie, akustyka), komunikacja oraz toalety.

III PIĘTRO
Jest tu zlokalizowany program pracowni tematycznych Domu kultury, Akademia Życia, Pracownie plastyczne, Pracownie edukacji kulturalnej. Przy rozplanowaniu pomieszczeń kierowano się zasadą, jak najlepszego doświetlenia, oraz zestawiania pomieszczeń w grupy tematyczne. Środkowy trakt posiada doświetlenie górno-boczne światłem zachodnim. Program kondygnacji dopełnia komunikacja, oraz blok toalet.

IV PIETRO
W całości przeznaczono na pomieszczenia bloku Kultura fizyczna. Zaprojektowano tu również zadaszony Taras od strony zachodniej. Taras stanowi uzupełnienie programu budynku. Może być użytkowany w okresie wiosenno – letnim jako miejsce prowadzenia rozmaitych zajęć grupowych, jak gimnastyka, zajęcia plastyczne, wychowawcze, itp. Zadaszenie tarasu pełni dodatkowo funkcje „dachu zielonego”, jest pokryte roślinnością.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Cały budynek jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych, oraz dostosowany do ich potrzeb. Wejścia główne i boczne dostępne są z poziomu terenu. Jedna z wind łączy wszystkie kondygnacje z garażem podziemnym. Na wszystkich kondygnacjach znajdują się toalety dla niepełnosprawnych. Wszystkie drzwi oraz szerokości przejść umożliwiają poruszanie się osób na wózkach.

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE
Budynek zaprojektowano w konstrukcji szkieletu żelbetowego, słupy, podciągi, płyty. Posadowienie na ławach i stopach żelbetowych. Od strony sąsiedniego budynku, ściana szczelinowa. Ściany zewnętrzne trójwarstwowe: bloczki betonowe, izolacja termiczna z wełny mineralnej, elewacja od frontu z cegły betonowej gładkiej, oraz na fragmentach dwuwarstwowe, tynkowane systemowo. Elewacja tylna i boczne z blachy mikro-falistej w kolorze srebrno-szarym. Obramienia okien od frontu z paneli kasetowych, blaszanych, w kolorze czerwonym. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne żelbetowe, oraz z bloczków betonowych. Ścianki działowe z bloczków betonowych, oraz płyt G-K. Schody i szyby windowe, żelbetowe. Stropodach płaski, niewentylowany, kryty papą termozgrzewalną.
Posadzki przemysłowe, żywiczne, oraz kamienne lub z gresu. Sufity podwieszane, gładkie z płyt G-K. Wykończenie powierzchni ścian: beton architektoniczny, bloczki betonowe, nietynkowane, tynk gipsowo-wapienny, malowany.
Okna, fasady, drzwi – ślusarka aluminiowa, systemowa, w kolorze srebrnym lub szarym, szklona zestawem, szkło przezierne, naturalne. Na elewacji frontowej zaprojektowano dwa ekrany o konstrukcji stalowo-szklanej, podświetlane, służące do ekspozycji plakatów, banerów i innych informacji wizualnych i reklamowych mówiących o działalności placówki.

INSTALACJE TECHNICZNE
Budynek będzie wyposażony we wszelkie niezbędne instalacje techniczne.
Instalacja c.o. i c.w.u. zasilana z węzła cieplnego. Instalacja wodno-kanalizacyjna zasilana z sieci miejskiej. Instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzona do sieci miejskiej. Instalacja elektryczna: oświetleniowa, gniazd wtykowych, zasilania komputerów, siłowa, przeciwpożarowa. Instalacja teletechniczna i informatyczna. Instalacja wodna gaśnicza, p.poż w garażu, oraz hydrantowa w całym budynku. Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Instalacja wentylacji oddymiającej. Klimatyzacja w wybranych pomieszczeniach. Ponadto należy rozważyć możliwość instalacji kolektorów słonecznych na dachu, do podgrzewania ciepłej wody użytkowej

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU
Budynek średniowysoki SW. Kategoria zagrożenia ludzi ZL I. Klasa odporności pożarowej części nadziemnej B, części podziemnej PM < 500 MJ/m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w części nadziemnej 5000 m2, cały budynek w jednej strefie. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w części podziemnej 2500 m2 , nie jest przekroczona. Długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach 40 m. Klatki schodowe ewakuacyjne, obudowane, zamykane drzwiami i oddymiane. Długość dojść ewakuacyjnych 40 m. Garaż podziemny wyposażony w stałe urządzenia gaśnicze. Długości dojść ewakuacyjnych w garażu 60 m.
Budynek spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl