Konkurs architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania Rynku Staromiejskiego wraz ze studium komunikacyjnym w celu określenia sposobu dostępu do parkingu podziemnego lokalizowanego pod Rynkiem Staromiejskim w Koszalinie
Wyróżnienie I stopnia

<<< powrót
  • Zbigniew Fijałkowski
Skład zespołu:
  • Zbigniew Fijałkowski  
  • Magdalena Wroniszewska  
  • Krzysztof Pogłód - rozwiązania komunikacyjne 

OPIS KONCEPCJI

Przestrzeń śródmieścia miasta, a w szczególności rynek, jest najcenniejszym elementem jego struktury. Szczególnej rangi temu miejscu przydaje zarówno lokalizacja w jego otoczeniu kluczowych obiektów publicznych, w tym administracji, a także związane z nim dziedzictwo historii, zarówno w sensie materialnym, jak i sentymentalnym. Wymienione powody oraz potrzeby czysto funkcjonalne, sprawiają, że przestrzeń rynków objęta jest w wielu miastach szczególną ochroną, polegającą zwłaszcza na radykalnym ograniczeniu dostępności dla samochodów, na rzecz dostępności
dla ludzi. Taki też kierunek myślenia stara się zaproponować przedstawiana koncepcja zagospodarowania Rynku Staromiejskiego w Koszalinie.

-ROWIĄZANIA PRZESTRZENNE

Główna przestrzeń rynku jest prostokątem o proporcjach zbliżonych do kwadratu. W jego strukturze dominującymi elementami są ratusz, wyznaczający lekko przesuniętą oś otwartej części placu, oraz dwa bliźniacze budynki mieszkalne, tworzące wschodnią i zachodnią pierzeję rynku. Od strony południowej domknięcie stanowi podobny budynek, jednak ze względów natury komunikacyjnej, odsunięty znacząco od narożników budynków wyznaczających sąsiednie pierzeje. Otwarcie to w połączeniu z dwoma szerokimi arteriami przebiegającymi przez rynek, sprawia, że jego przestrzeń od strony południowej nie stanowi wystarczającego oparcia dla tej skali placu. W konsekwencji również regularna i niezwykła w tym otoczeniu forma ratusza, nie znajduje na drugim końcu osi dorównującej jej wartością „pary” , jak ma to miejsce w przypadku pozostałych ścian placu.

Wspomniane wcześniej arterie, przeprowadzone po krawędziach rynku, odcinają jego środkową część od dostępu do dwóch pierzei. Wynikająca z tego niedogodność nie decyduje wprawdzie o sposobie percepcji rynku, jednak sprawia, że eliminuje to pewne cechy, którymi przestrzeń ta powinna się charakteryzować, jeśli ma stanowić pełnowartościową przestrzeń publiczną. Rozwiązaniem, które wydaje się tu być racjonalnym kompromisem pomiędzy oczekiwaniami uspokojenia rynku, a potrzebami komunikacji, jest przeniesienie ruchu tranzytowego na pierścień ulic poza śródmieściem, który w większości już funkcjonuje, przesunięcie ruchu lokalnego z rynku na otaczające go ulice, a pozostawieniu przejazdu wyłącznie południowym jego skrajem, przede wszystkim dla komunikacji publicznej, a przy ograniczeniu uczestników ruchu dopuszczonych do takiego przejazdu.

Konsekwencją opisanych powyżej uwarunkowań jest ulokowanie kubatury projektowanego obiektu usługowego na południowej krawędzi rynku. W ten sposób poprawione zostają proporcje rynku, oraz jego domknięcie od południa. Użytkowo, pozwala to także poprzez osłonięcie, ograniczyć niekorzystny kontakt z zachowaną ulicą. Z drugiej strony, takie usytuowanie obiektu uzasadnione jest także tradycją historyczną, gdyż to właśnie w tym rejonie ustawiane były stragany, miały postój wozy konne…

W myśleniu o samym rynku niezbędne jest także zwrócenie uwagi na sąsiadujący z nim plac przy Katedrze. Oba te place stanowią struktury urbanistyczne sprzężone ze sobą. Stąd też proponowane zagospodarowanie, podział funkcjonalny i niektóre elementy formy wchodzą także w obszar
otoczenia kościoła katedralnego.

-ROWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE

Opisane powyżej pryncypia komunikacyjne spowodują konieczność wprowadzenia modyfikacji systemu drogowego tej części Koszalina. Ruch tranzytowy na kierunku ulicy Zwycięstwa – Szczecińska jest skierowany na ciąg Jana Stawisińskiego – Krakusa i Wandy. Ulica Stawisińskiego w przypadku braku
przepustowości może zostać rozbudowana do przekroju 2x2, ulica Krakusa i Wandy – do przekroju 2x3;
Ruch tranzytowy na kierunku ulic Młyńska – 1 Maja już obecnie jest kierowany na ciąg Alei Monte Cassino – Alei Armii Krajowej – Krakusa i Wandy, znaczenie ciągu Młyńska – 1 Maja jest ograniczone, z uwagi na ograniczoną przepustowość;

W otoczeniu rynku wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch okrężny odwrotny do ruchu wskazówek zegara, od ulicy Zwycięstwa ulicami Mickiewicza, Zawiszy Czarnego, Kazimierza Wielkiego, Bolesława
Krzywoustego, nową ulicę poprowadzoną skrajem Parku Książąt Pomorskich, Słowackiego do ul. Zwycięstwa. Przekrój tego ciągu ulicznego – 2 pasy ruchu w jednym kierunku; ulice te stworzą „pętlę” wokół Rynku Staromiejskiego

Przekrój ulicy Zwycięstwa na odcinku od ul. Słowackiego – Mickiewicza do ul. Kazimierza Wielkiego – Bolesława Krzywoustego będzie ograniczony do dwóch pasów ruchu w obu kierunkach (1x2) oraz na odcinku między ulicami 1 Maja i Bogusława ruch będzie ograniczony wyłącznie do autobusów
komunikacji miejskiej oraz dojazdu mieszkańców bez prawa przejazdu. Proponuje się ewentualne zastosowanie słupków chowanych do powierzchni jezdni na czas przejazdu pojazdu uprawnionego, uruchamianych pilotem, posiadanym przez kierowców pojazdów uprawnionych (autobusy komunikacji
miejskiej, służby miejskie, policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna) Zlikwidowany zostanie przejazd przez rynek w ciągu ulic Księżnej Anastazji i 1 Maja, a przejazd w ciągu ulicy Asnyka ograniczony do pojazdów uprzywilejowanych, obsługi ratusza itp. Wprowadzone będą środki
uspokojenia ruchu, zalecane jest zastosowanie w tym celu słupków chowanych do powierzchni jezdni uruchamianych pilotem;

Wprowadzi się ograniczenie ruchu wyłącznie dla dojazdu do posesji położonych przy ulicach w obszarze ograniczonym ulicami, tworzącymi „pętlę”, tj. na ulicach Bogusława, Księżnej Anastazji, 1 Maja, Bolesława Chrobrego, Domina, Wyszyńskiego i Andersa; na większości ulic wprowadzony
zostanie ruch jednokierunkowy; na wszystkich ulicach wprowadzone zostaną środki uspokajania ruchu;
Pod Rynkiem Staromiejskim zlokalizowano dwukondygnacyjny parking podziemny dla samochodów osobowych z wjazdami od ulicy Zwycięstwa (z kierunku wschodniego) i Młyńskiej (z kierunku północnego) oraz dwa wyjazdy - w ulicę Asnyka w kierunku wschodnim i ul. 1 Maja w kierunku południowym. Lokalizacja zarówno wjazdów, jak i wyjazdów nie narusza opisanych powyżej zasad segregacji ruchu kołowego w obrębie rynku i otoczenia.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl