Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Ratusza w Rewalu
III wyróżnienie

<<< powrót
  • AKCENT Pracownia Projektowa
Skład zespołu:
  • Romuald Saczewa    
  • Leszek Świątek    
  • Anna Dąbrowska  
  • Małgorzata Janiszyn  
  • Karolina Maj    
  • Tomasz Melnicki  
  •  
  • http://akcent.com.pl 

1. Przyjęte założenia projektowe

Projektowany ratusz odzwierciedlać ma potrzeby dynamicznie rozwijającej się gminy Rewal, której cechą charakterystyczną, oprócz walorów przyrodniczych i krajobrazowych, jest duża zmienność liczby mieszkańców i turystów w skali roku. Przyjęto założenie, że planowany obiekt powinien być atrakcyjną przestrzenią zarówno w okresie zimowym (obsługującym wówczas stałą liczbę mieszkańców – ok. 900 osób) jak i w okresie wakacyjnego szczytu turystycznego, gdy liczba przebywających na tym terenie szacowana jest na ok. 20 000 osób.

Ratusz powinien być wizytówką Rewala, podkreślać wagę zlokalizowanych w nim instytucji i transparentność podejmowanych przez nie decyzji, odzwierciedlać dążenia lokalnego samorządu o dbałość środowiska przyrodniczego, a jednocześnie kreować markę gminy otwartej na organizację masowych imprez rozrywkowych i sportowych.

Dlatego w zaprojektowanym obiekcie zastosowano rozwiązania ekologiczne, energooszczędne i bioklimatyczne. Uszanowano istniejącą wysoką zieleń i zastane ukształtowanie terenu. Wytworzono przestrzenie publiczne o różnej skali – kameralne, zadaszone forum mieszkańców – odpowiednik Rynku oraz otwarte, zielone Błonia dla przeprowadzania dużych imprez masowych przed ratuszem.
Przyjęcie formuły tzw. double skin (podwójnej powłoki) dla kompaktowej bryły ratusza daje efekt przejrzystości budynku, pozwalając na ogromne zyski energetyczne (tzw. pasywne ogrzewanie słoneczne).

Obok zasadniczej bryły budynku , na narożniku działki, w sąsiedztwie obecnego budynku Urzędu Gminy ustawiono ażurową Wieżę Ratuszową, z dostępną za pomocą szybkobieżnej windy przeszkloną Platformą Widokową. Wysokość wieży nad poziomem terenu wynosi ok 25 m (latarnia w Niechorzu – ok. 45 m). Wieża wyznacza główne wejście do nowego ratusza , będącego w bliskiej relacji do głównego wejścia obecnego urzędu, co ma wyznaczać cechę pewnej ciągłości władzy i kontynuacji działań na rzecz rozwoju gminy. Wieża może stanowić komercyjny element inwestycji i przynosić dochody ze sprzedaży biletów wstępu na platformę widokową.

2.1. Lokalizacja i Kompozycja urbanistyczna

Ze względu na brak intensywnej, ciągłej tkanki miejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie dość rozległego terenu objętego zakresem opracowania (powierzchnia terenu porównywalna np. do rynku w Koszalinie- tam otoczonego czterokondygnacyjną, zwartą zabudową) odstąpiono od próby wytworzenia klasycznego placu rynkowego. Zrezygnowano również z formuły lokowania „obiektu – pomnika” w otwartej przestrzeni działki, gdyż oderwane od kontekstu „budynki rzeźby” mogą powstawać równie dobrze w innych miejscowościach, nie zawsze nawiązując do ducha i klimatu miejsca.

Stwierdzono, że ważnym elementem kompozycyjnym terenu jest narożnik południowo – zachodni, gdzie koncentruje się kilka osi widokowych i ciągów komunikacyjnych, znajduje się wejście na uliczkę, wzdłuż której położony jest obecny urząd gminy oraz budynek policji.

Uznając istniejącą, zwartą kępę zieleni jako wartościową dominantę wysokościową, we wspomnianym narożniku wytworzono plac wejściowy do kompaktowego, transparentnego budynku ratusza, wycofanego za obszar zieleni. Narożnik wzmocniono wolnostojącą wieżą ratuszową, flankującą wejście do budynku, widoczną z daleka jako nowy symbol Rewala.

Wykorzystano różnicę wysokości terenu (wynoszącą prawie 2 m), stąd w części północnej działki zaplanowano parking naziemny, częściowo wybrukowany, częściowo zazieleniony, z którego prowadzą dwa wejścia do ratusza i wewnętrzne, kaskadowe schody wiodące na płytę zadaszonego rynku. W części wschodniej pozostawiono otwarty teren zielony, o łagodnym południowym stoku, pełniący funkcję błoni.
We wschodniej elewacji ratusza, otwierającej się na błonia, zaplanowano wielkopowierzchniową fasadę multimedialną, wykorzystywaną m.in. w trakcie imprez masowych (kolejny, komercyjny element inwestycji). Nasłonecznioną południową elewację zaplanowano z możliwością rozsuwania kilku przęseł fasady na jej pełnej wysokości, w celu otwarcia wnętrza ratusza na zacieniony brzozowy lasek.

Wytworzono nową, pasmową kompozycję urbanistyczną dla przedmiotowego terenu. Od zachodu pas wybrukowanych placów wejściowych (od południowego zachodu - plac wejściowy z wieżą ratuszową, od północnego zachodu - wybrukowany na fragmencie parking – reprezentacyjny podjazd), pas intensywnej wysokiej zieleni (od południa - istniejący lasek brzozowy, od północy - zadaszająca częściowo parking konstrukcja, niosąca pnącza bujnej zieleni) oraz pas wschodni – biegnące od północny na południe trawiaste błonia. Układ pasmowy poprzecznie przecięty jest wstęgą kanału wodnego oraz symbolicznym pasmem informacyjnym – polem widzenia wielkopowierzchniowej elewacji multimedialnej – telebimu – otwartej na błonia. Naziemny parking w północnej części działki, o zróżnicowanych nawierzchniach podporządkowany jest wspomnianej kompozycji pasmowej.

2.3 Usytuowanie i funkcja obiektów kubaturowych
Ratusz składa się z trzech zasadniczych budynków umieszczonych w jednym, transparentnym obiekcie o lekkiej drewnianej konstrukcji, stanowiącym zewnętrzną powłokę całego założenia. Wewnątrz, między budynkami powstała zadaszona przestrzeń – Forum mieszkańców – będąca odpowiednikiem kameralnego, małomiasteczkowego Rynku, funkcjonującego przez cały rok niezależnie od zewnętrznych warunków atmosferycznych. Przy rynku usytuowano usługi typu- punkt informacji, szatnia, poczta, bankomat. Do rynku prowadzą uliczki – dojścia z parkingów, wejście główne od strony wieży oraz otwarcie na południowy lasek brzozowy. W zachodniej części usytuowano największy z budynków mieszczący zasadniczo pomieszczenia Urzędu Gminy. W centralnej części usytuowano kolejny budynek - Salę Konferencyjną z 204 miejscami, z pomieszczeniami towarzyszącymi i technicznymi oraz wydzielonymi pokojami gościnnymi. Wschodnią część zajmuje Sala Ślubów – Urząd Stanu Cywilnego oraz Sala Rady Gminy. W przyziemiu tego budynku, stykającego się z błoniami, usytuowano dostępną również w czasie imprez zewnętrznych- toaletę publiczną.

Niewielki Ośrodek zdrowia umiejscowiono w przyziemiu budynku zachodniego z wydzieleniem niezależnego, zewnętrznego wejścia od strony obecnego budynku policji. Niezależne wejście zaplanowano również dla straży miejskiej.

2.3. Forma architektoniczna
Przewidziano prostą, neutralną formę budynku, opisaną na modularnej siatce konstrukcyjnej elementów z drewna klejonego, barwionego białym lazurem. W iluminacji wieczornej witryny pełnić będą funkcję „rozświetlonych lampionów”, ciepłym światłem wlewać się będą w przestrzeń zadrzewionego placu oraz otwartych Błoni. Przed nadmiernym przegrzewaniem obiektu chronić będą dachowe płyty kolektorów słonecznych, podpinane do struktury dachu rolety tekstylne i żaluzje. Naturalny przewiew zapewni otwierana w kilku przęsłach na pełną wysokość elewacja południowa oraz rozsuwane wejścia w elewacji północnej. Część forum zacieniana będzie przez kępę lasku brzozowego a wprowadzony do wnętrza niewielki zbiornik wodny poprawi mikroklimat kameralnej przestrzeni rynku. Zróżnicowano wewnętrzne elewacje budynków otwierających się na rynek, utrzymując biały kolor jako dominujący. Atrakcyjnym elementem fasady rynku jest przestrzenne, duże akwarium umieszczone w parterze budynku centralnego, podkreślające morski charakter gminy. Ważnym elementem kompozycyjnym jest Wieża Ratuszowa z przeszklonym holem kasowym oraz transparentną platformą widokową. Dwa pylony wykonane w konstrukcji żelbetowej, stabilizowane będą stalowymi strunami z zamaskowanym mechanizmem naciągu. W iluminacji wieczornej struny podkreślać będą smukłość wieży i nadawać jej charakter lekkości. U podstawy wieży zaplanowany płytki zbiornik wodny połączony kanałem z płytkim, analogicznym basenem na błoniach. W lustrze wody odbijać się będzie zarówno fasada budynku jak i smukła wieża ratuszowa.

2.4. Układ komunikacyjny
Zasadniczy parking naziemny (z wydzielonymi 2 miejscami dla autobusów) umieszczono w północnej części działki. Pozostawiono większość istniejących miejsc parkingowych w części południowej, dostępnych bezpośrednio z ulicy. Od strony południowej zamknięto placem wieży ratuszowej istniejącą ulicę między budynkiem policji a planowanym ratuszem. Ulicę tą przekształcono w pieszojezdnię, zapewniając jedynie dojazd dla pojazdów uprzywilejowanych. Łączna ilość miejsc parkingowych dl samochodów osobowych 125.

2.5. Etapowanie
Ze względu na złożoność inwestycji przewidziano możliwe etapowanie inwestycji, w tym zróżnicowano źródła finansowania proponując inwestycje publiczne oraz komercyjne (możliwość zastosowania mechanizmów PPP – Partnerstwa Publiczno Prywatnego). Zaproponowano również innowacyjne rozwiązania przyjazne środowisku dla których można pozyskać dofinansowanie lub niskooprocentowane kredyty ekologiczne. Założono, że budowa nowego ratusza w Rewalu jest również pewnym procesem społecznym, uznano więc, że transparentna forma budynku symbolizować będzie przejrzystość podejmowania decyzji politycznych i trafność zamierzeń inwestycyjnych przy czynnym udziale i wsparciu lokalnej społeczności.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl