Konkurs otwarty na opracowanie projektu koncepcyjnego Lubelskiego Centrum Konferencyjnego oraz siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
I wyróżnienie honorowe

<<< powrót
  • Grupa Projektowa MODULA
Skład zespołu:
  •  
IDEA

Punktem wyjścia dla stworzenia projektu Centrum Konferencyjnego wraz z Urzędem Marszałkowskim była koncepcja budynku, który będzie starał się przekazać i wyeksponować ideę integracji – symbol spotkania kultur Wschodu i Zachodu, którego miejscem jest właśnie Lublin. W celu realizacji tego zadania, pierwszym przyjętym założeniem było połączenie części konferencyjnej z urzędową w celu stworzenia jednej, spójnej całości – „organizmu” miejskiego. Przedstawiona koncepcja jest próbą stworzenia przestrzeni, z której wspólnie korzystają władze lokalne i przybywający na konferencje goście, integrującej mieszkańców i przyjezdnych oraz budynek z miastem.

Miejsce, w którym stanąć ma projektowany zespół jest wyjątkowym i charakterystycznym punktem na mapie Lublina. Z jednej strony zamyka strefę Starego Miasta, z drugiej sąsiaduje z Centrum Spotkania Kultur, które w przyszłości będzie sceną wydarzeń najwyższej rangi i jakości. Niezwykle cenne jest również bliskie sąsiedztwo Ogrodu Saskiego – miejskiej oazy zieleni. Tak bogaty i silny kontekst zobowiązuje do zastosowania maksimum środków, aby poprzez architekturę nowego obiektu, podkreślić i wyeksponować walory otoczenia.

Planowany zespół ma na celu uszanowanie zastanych wartości i poprzez maksymalną integrację budynku z najbliższym sąsiedztwem i uzupełnienie kompozycji kwartału. W oparciu o tą ideę powstały podstawowe założenia projektu.

- Stworzenie nowej – charakterystycznej i rozpoznawalnej formy budynku
o współczesnym wyrazie, dominanty przestrzennej
- Zespolenie kubaturowe Centrum Konferencyjnego z budynkiem Urzędu Marszałkowskiego w celu stworzenia spójnego architektonicznie kompleksu, który pomimo odmiennego przeznaczenia każdej części, tworzy jeden, dobrze funkcjonujący mechanizm
- Integracja z sąsiadującym budynkiem biurowo – mieszkalnym w sposób zapewniający nieuciążliwe współ funkcjonowanie obu obiektów.
- Dostosowanie rzędnych wysokościowych budynku do wysokości otaczającej zabudowy.
- Przedłużenie placu przed Centrum Spotkania Kultur wraz z zapoczątkowaną na nim linią historycznego przebiegu ul. Ignacego Radziszewskiego
- Podkreślenie osi widokowej Ogrodu Saskiego
- Spełnienie warunków i wymagań zapisanych w Decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- Wkomponowanie nowej kubatury w istniejącą sieć infrastrukturalną
- Czytelna i czysta organizacja przestrzenna wnętrz, ułatwiająca korzystanie z obiektu, oraz płynne połączenie Centrum Konferencyjne z Urzędem w wyznaczonych miejscach.
- Zapewnienie niezbędnej elastyczności kształtowania wnętrz, zwłaszcza sal wielko powierzchniowych.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Kompleks zlokalizowany jest wzdłuż ulicy Artura Grottgera, frontem zwrócony ku Alejom Racławickim. Dojścia i dojazdy do obiektu znajdują się od strony ul. Grottgera. Do garażu podziemnego prowadzi rampa zlokalizowana za budynkiem Urzędu oraz winda samochodowa w strefie Centrum Konferencyjnego.
Plac wejściowy, znajdujący się w podcieniu bryły jest przedłużeniem i jednocześnie zamknięciem placu przed Centrum Spotkania Kultur. W rysunek posadzki wkomponowane zostały punkty oświetleniowe, podkreślające zapoczątkowaną przed Teatrem linię historycznego przebiegu ul. Radziszewskiego, która kończy się w miejscu, gdzie zlokalizowane jest drugie wejście do hallu Centrum Konferencyjnego (mogące służyć jako wejście VIP).

Plac został zintegrowany z parterem obiektu poprzez kontynuację rysunku i materiału posadzki poprzez kontynuację rysunku i materiału posadzki. Część przeznaczona na Urząd Marszałkowski posiada odrębne, zaznaczone wgłębieniem elewacji wejście wprost do przestrzeni wysokiego hallu, który otwierając się aż do ostatniej kondygnacji, tworzy wewnętrzny dziedziniec i jednocześnie zamyka bryłę szklanego łącznika. Posadzka z placu wejściowego prowadzi poprzez część recepcyjną, poprzez szatnię, aż do zewnętrznego tarasu kawiarni.
Zatoki dla autobusów i miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się wzdłuż ul. A.Grottgera.
ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE

Rozbudowane funkcje kompleksu skupia wokół siebie szklany łącznik – „ulica”, skupiający główną komunikację całego obiektu – odrębnie dla obu budynków, jednocześnie zapewniając bezpośrednie połączenie Centrum Konferencyjnego z Urzędem Marszałkowskim na kondygnacjach 0, +1 i +4. Poza wyznaczonymi strefami, w których znajdują się przejścia i wspólną przestrzenią garażową, obie części funkcjonują oddzielnie.

Urząd Marszałkowski

Zgodnie z wytycznymi zapisanymi w programie, obiekt został podzielony na autonomiczne strefy funkcjonalne. Kancelaria Ogólna i Kancelaria Sejmiku zlokalizowane zostały na parterze, Zarząd Województwa i Departament Organizacyjno – Prawny na pierwszym piętrze. Na pozostałych kondygnacjach rozmieszczone zostało 16 komórek organizacyjnych z pełnym zapleczem oraz przestrzeń biurowa podzielona na pokoje 2-osobowe i sale typu open space.
Centrum układu stanowi prostokątne wycięcie – dziedziniec wewnętrzny, który poczynając od hallu wejściowego, aż do ostatniej, szóstej kondygnacji, wiąże przestrzennie całość budynku. Przekryty szklanym dachem dziedziniec stanowi zamknięcie i jednocześnie najszersze miejsce szklanego łącznika.

Centrum Konferencyjne

Parter budynku oprócz hallu wejściowego i recepcji, zajmuje Centrum Turystyki i Promocji, które prócz Informacji Turystycznej zawiera też Centrum Prasowe i towarzyszące im salę spotkań, salę konferencyjną i pokoje biurowe. Część wystawiennicza rozmieszczona została na dwóch kondygnacjach: -1 i +1, płynnie skomunikowanych za pomocą ruchomych schodów dostępnych z głównego hallu. Przestrzeń wystawowa umożliwia elastyczną aranżację wnętrza wraz z możliwością podziału na 2 części w obrębie kondygnacji.

Główny blok funkcjonalny – część konferencyjna zajmuje kondygnacje od +2 do +5. Największa sala o powierzchni 420m2, umieszczona na piątym piętrze, została zaplanowana jako dwukondygnacyjna. Dookoła Sali biegnie antresola przeznaczona dla mediów. Na potrzeby bezpośrednich transmisji zaprojektowano również magazyn na niezbędny sprzęt, umieszczony na szóstym piętrze.
Dwukondygnacyjna jest także restauracja na poziomie +4. W swej wyższej części zamyka ona budynek zewnętrznym tarasem na dachu, z którego rozprzestrzenia się panoramiczny widok na Ogród Saski.
Na każdej kondygnacji przewidziane zostały wydzielone powierzchnie na potrzeby cateringu, organizatorów wystaw i konferencji oraz szatnie.
Całość Centrum Konferencyjnego spina ciąg ruchomych schodów umieszczony w przestrzeni szklanego łącznika.
ELEWACJE

Koncepcja plastyczna elewacji kontynuuje idee sprzężenia obu budynków w jedną, spójną bryłę. W części Centrum Konferencyjnego przybiera ona formę zamkniętego, monolitycznego bloku. W tej strefie najważniejsze dzieje się w środku. Elewacja Urzędu na odmienny charakter. Masa kamienia równoważy się tu z nierównomiernie rozmieszczonymi elementami szklanymi, niejako rozpuszczając bryłę budynku.
Zastosowany materiał – biały Corian – koresponduje z wykończeniem Centrum Spotkania Kultur, a jednocześnie tworzy neutralne tło dla projektów oświetleniowych, jakie mogą stać się częścią ważnych imprez i wydarzeń.

Elewacja została lekko pozałamywana, tworząc nieregularny układ płaszczyzn biegnący wzdłuż całego kompleksu. Inspiracją dla tej kompozycji była struktura skały lessowej – niezwykle charakterystycznej dla całej Lubelszczyzny.

Na potrzeby montażu informacji wizualnej przeznaczona została niższa część elewacji frontowej, dobrze widoczna z perspektywy Alej Racławickich.

WNĘTRZA

Podstawowym założeniem dla koncepcji wnętrz jest czystość i czytelność układu funkcjonalnego. Rozbielone płaszczyzny ścian i posadzek pozwalają skupić uwagę na najważniejszych elementach – ekspozycji. Elementy kamienne i szklane ocieplone zostały wykończeniami drewnianymi i rozproszonym światłem. W części Urzędu przewidziane jest zastosowanie czytelnych i spójnych oznaczeń stref funkcjonalnych oraz poszczególnych pokoi, umieszczonych w widocznych miejscach.
Jako dodatkowe wnętrze budynku traktowany jest wewnętrzny dziedziniec Centrum Konferencyjnego, który otwiera się na wnętrze sąsiedniej kamiennicy. „Ślepa” ściana biurowca zaprojektowana została jako „zielona fasada”- z układem zieleni nawilżanej poprzez system hydroponiczny.

KONTROLA DOSTĘPU

W przestrzeni hallu wejściowego zarówno w części Centrum Konferencyjnego, jak i Urzędu Marszałkowskiego, przewidziane zostały pomieszczenia przeznaczone dla ochrony i dozoru obiektu. Przewiduje się umieszczenie tam central instalacji BMS i SMS.
Układ funkcjonalny budynku został zaprojektowany w sposób umożliwiający bezproblemowy podział na strefy kontrolowanego dostępu w systemie „jednego klucza”.

INSTALACJE

Zespół znajduje się w zasięgu infrastruktury miejskiej i zostanie do niej podłączony. Przewidziane zostały standardowe instalacje: wod-kan, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej. Obiekt zostanie wyposażony też w instalację systemów klimatyzacyjnych, zapewniających utrzymanie komfortu cieplnego przez cały rok. Ze względu na duża energochłonność takiego rozwiązania, przewiduje się zastosowanie central wentylacyjno – klimatyzacyjnych z odzyskiem energii. Przewody wentylacyjne przebiegały będą w przestrzeni sufitów podwieszonych. Na potrzeby wentylatorki, jak i pozostałych przyłączy instalacyjnych przewidziane zostało miejsce w przestrzeni garażowej.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl