Konkurs architektoniczny na koncepcję architektoniczną budynku Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Projekt konkursowy

<<< powrót
 • Studio EL Pracownia Projektowo-Realizacyjna
Skład zespołu:
 • Główny projektant:  
 • arch. Edward Lach  
 •  
 • Skład zespołu:  
 • arch. Elżbieta Komarzyńska  
 • arch. Elżbieta Grodzka  
 • arch. Katarzyna Kunka-Sirojć  
 •  
 • http://studioel.pl  
 •  
 • Wizualizacje:  
 • PL:AS MA POLISH MODERN ARCHITECTS  
IDEA


Projektowany Wydział Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, będzie manifestował nową wartość estetyczną i funkcjonalną rozwijającej się uczelni, z pełnym jednak poszanowaniem kontekstu już istniejących obiektów uczelni, jak też otaczającego krajobrazu.

PRZESTRZEŃ

Celem projektowym jest uporządkowanie przestrzenne amorficznej, istniejącej obecnie przestrzeni pomiędzy Kampusem a skrzyżowaniem alei Jana Pawła II i alei Armii Krajowej.

Punktem centralnym nowego założenia będzie Plac – Forum Studenckie, które lokalizuje się w miejscu działek prywatnych.

Po stronie północnej Placu znajdują się istniejące zabudowania i zieleń uczelni, po stronie zachodniej Placu znajdzie się projektowany budynek Wydziału Nauk Społecznych, po stronie południowej Placu znajdzie się przyszły budynek dydaktyczny, po stronie wschodniej Placu znajduje się aleja Armii Krajowej i zieleń izolacyjna pomiędzy,

Tak zdefiniowane założenie przestrzenne uporządkuje tę część miasta, jako otwartą przestrzeń publiczną, dostępną dla studentów uczelni jak i mieszkańców miasta.

Przestrzeń publiczna zlokalizowana na styku przestrzeni Kampusu uczelni i przestrzeni miasta stanie się idealnym miejscem dla organizacji imprez o charakterze masowym o różnym charakterze, zarówno uczelnianym jak też miejskim.
Pojemność tej przestrzeni, którą szacuje się na ok. 3000 uczestników zapewni właściwa skalę i atrakcyjność możliwych do organizowania w niej imprez. Na co dzień będzie to przestrzeń spotkań i rekreacji o różnym charakterze dla społeczności uczelnianej, jak też poprzez ukształtowanie posadzki i lokalizację estrady miejscem
do różnorodnych, okazjonalnych występów.


ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren opracowania ze względu na budżet i konieczność pozyskania jego części, podzielono na trzy etapy;

Etap I – realizacyjny, to budynek WNS z bezpośrednim otoczeniem i dojściami oraz parkingiem terenowym rozbudowanym wzdłuż ulicy serwisowej na terenie własnym. Pojemność parkingu to 127 stanowisk, a więc 24 obecnie istniejące i 103 nowoprojektowane.

Etap II – studialny, to zagospodarowanie i uporządkowanie pozostałego terenu własnego i pozyskanego od Gminy wraz z lokalizacją przyszłego budynku dydaktycznego. Uporządkowaniu podlegać będzie komunikacja kołowa, pieszo-jezdna i piesza oraz zieleń niska i wysoka.

Etap III – studialny, to lokalizacja i ukształtowanie „serca” założenia czyli Placu – Forum Studenckiego, na terenie pozyskanym od właścicieli prywatnych i częściowo własnym. Realizacja Placu zakończy przekształcenia przestrzenne wraz z porządkowaniem Kampusu Akademii im. Jana Długosza.

Zagospodarowanie w Etapie I ze względu na ograniczony budżet ograniczy się do bezpośredniego otoczenia budynku /chodniki, zieleń/ w powiązaniu z układem istniejącym.
Ze względu też na niski budżet, niezbędną ilość /100/ parkingów projektuje się jako parking terenowy wzdłuż ulicy wewnętrznej i korygując istniejący parking.
Jako opcję pokazuje się w części graficznej parking podziemny pod budynkiem na 90 stanowisk, a w części kosztowej szacunek kosztów z tym parkingiem.

Zagospodarowanie w Etapie II dotyczyć będzie uporządkowania zieleni i ciągów pieszych na terenie własnym i pozyskanym od Gminy. Na tym ostatnim spina się też drogi lokalne łącznikiem, zaś śladem jednej z nich prowadzi się ciąg pieszo-jezdny do alei Armii Krajowej dla samochodów własnych i uprzywilejowanych. Po stronie południowej na terenie własnym i częściowo Gminy lokalizuje się przyszły budynek dydaktyczny.

Zagospodarowanie w Etapie III to Plac – Forum Studenckie.
Projektowany budynek WNS i Plac projektuje się jako spójną, przestrzenną całość. Elewacja wschodnia budynku, która jest pierzeją Placu, otwiera się na niego i przenika z nim głębokim podcieniem z głównym wejściem do budynku i otwartym, ekspresyjnym widokiem wewnętrznego atrium.
Tutaj też znajduje się rzeżbiarsko ukształtowana aula, niczym kulisy estrady zlokalizowanej pod nią i ukierunkowanej na Plac.
Posadzka Placu o 4% wznoszeniu się od elewacji, kształtować będzie jakby naturalną widownię w trakcie większych spektakli czy koncertów.
Wzdłuż korony Placu po stronie wschodniej rozmieszczone będą swobodnie pylony oświetleniowe i nagłaśniające Placu jak też z umieszczonymi na nich ekranami multimedialnymi. Posadzkę Placu stanowić będzie kompozycja płyt i kostki granitowej o różnej wielkości.
Powyższy opis to wytyczne koncepcyjne do projektu Placu – Forum, sam projekt to ciekawe, indywidualne zadanie wymagające głębokiej analizy potrzeb i możliwości funkcjonalnych i kompozycyjnych.

FUNKCJA


Projektuje się cztery kondygnacje nadziemne i fragmentaryczne podpiwniczenie na magazyn i pomieszczenia techniczne. Istnieje możliwość zaprojektowania pełnej kondygnacji podziemnej z parkingiem o pojemności 90 stanowisk pod warunkiem zwiększenia budżetu dla inwestycji. Szczegóły podano w części kosztowej.
Kondygnacje nadziemne projektuje się z logiczną segregacją i lokalizacją funkcji w pionie ;

Poziom -1/ częściowe podpiwniczenie z lokalizacją magazynów i pomieszczeń technicznych /przyłącza, wentylatornia/

Poziom 0/ główne wejście, szatnia, recepcja, biblioteka, stołówka, dziekanat, ogród wewnętrzny-rekreacja, blok sanitarny/

Poziom +1/ aula, sale wykładowe, sale ćwiczeń, pracownie komputerowe, blok sanitarny/

Poziom +2/ pozostałe sale wykładowe, sale ćwiczeń, sala prób chóru z pomieszczeniami towarzyszącymi/

Poziom +3/ zespoły pomieszczeń biurowych czterech Instytutów ;
Instytutu Administracji
Instytutu Zarządzania i Marketingu
Instytutu Filozofii, Socjologii i Psychologii
Instytutu Muzyki
bloki sanitarne/

Parter to funkcje ogólne, usługowe, dwa kolejne piętra to dydaktyka, a piętro ostatnie, zwieńczające, to pomieszczenia pracowników naukowych. Tak ukształtowany budynek jest czytelny, przyjazny w udostępnianiu, atrakcyjny swą otwartością ekspresyjnej formy i powiązany funkcjonalnie i kompozycyjnie z Placem – Forum.


ARCHITEKTURA

Kompozycja i ukształtowanie architektoniczne budynku WNS jest w synergii z jego lokalizacją i rolą jaką spełnia w kompozycji uporządkowanego Kampusu.
Elewacja wschodnia budynku jest główną pierzeją Placu a więc jest niejako scenografią dla różnorodnych wydarzeń w tej przestrzeni publicznej.
Główne wejście w podcięciu, otwarty widok kompozycji atrium wewnętrznego, ekspresyjny nawis auli, jakby kulisy nad miejscem dla estrady, to wszystko to dynamiczna przestrzeń przenikania się budynku z przestrzenią Placu.
Tak rozwiązana elewacja wraz z Placem, otwarte na miasto, stanowić będą niezwykle atrakcyjne miejsce w mieście, wzbogacając jego krajobraz.

Pozostałe elewacje bryły budynku otrzymują zamierzony poziom spokoju, prostoty i monumentalności, subtelnie zarazem i z pewnym ładunkiem ekspresji, komponować się będzie z pozostałymi obiektami Kampusu i z otaczającym krajobrazem.

Język architektury, detal, to manifestacja czasu powstania i współczesnych możliwości technologicznych.
Fasady projektowanego budynku przejmą rolę komunikacji wnętrza budynku z otoczeniem i swoją formą w sposób abstrakcyjny i czytelny zarazem zobrazują główne funkcje obiektu.
Barwa piaskowca komponować się będzie przyjażnie z zielonym kontekstem otaczającego krajobrazu.
Pozostałe materiały fasad projektowanego budynku to blacha miedziana, stal chromowana, szkło, aluminium.

KONSTRUKCJA


Ze względu na konieczną elastyczność w kształtowaniu wnętrz budynku jak też ewentualny parking w poziomie -1, przyjmuje się konstrukcję szkieletową, słupowo – płytową, o modułach 8,1 x 8,1 i 8,1 x 12,15 m
konstrukcja całego budynku żelbetowa, monolityczna, wylewana,
klatki schodowe żelbetowe, monolityczne, wylewane,
konstrukcja auli, wybitnie indywidualna, będzie rzeżbą w żelbecie, monolityczną i wylewaną na miejscu.

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE I INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Pomieszczenia techniczne projektuje się w poziomie -1, za wyjątkiem pomieszczeń technicznych na piętrach, mieszczących tablice rozdzielcze elektryczne i telekomunikacyjne.
W poziomie -1 znajdą miejsce ;
- węzeł cieplny
- przyłącza
- centrala klimatyzacyjno – wentylacyjna
- rozdzielnie energetyczne
- urządzenia łączności energetycznej
Dodatkowo na dachu projektuje się lokalizację wieży chłodniczej klimatyzacji auli.

Rozprowadzenie instalacji z pomieszczeń technicznych w poziomie -1 poprzez piony instalacyjne obok trójkątnej klatki schodowej do poszczególnych poziomów budynku.
Tam w stropie podwieszonym korytarzy instalacje zostaną doprowadzone do kolejnych pomieszczeń.

STANDARD WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA

Aula wyposażona będzie w klimatyzację, instalacje audiowizualne, nagłośnienie oraz instalację zaciemnienia.
Sale wykładowe będą miały możliwość ich zaciemnienia i wyposażone będą w ekrany i tablice.
Zapewniona też będzie możliwość zastosowania rzutnika multimedialnego oraz podłączenia komputerów do sieci ogólnouczelnianej.
Pokoje pracowników naukowych i administracji wyposażone będą w sieć komputerową ogólnouczelnianą.
Hall wejściowy wraz z szatnią i recepcją, stołówka, foyer auli otrzymają według indywidualnego projektu, reprezentacyjny charakter z zastosowaniem odpowiednich, trwałych materiałów wykończeniowych.
Atrium w parterze wzbogacone zostanie ogrodem rekreacyjnym.
Aula zaprojektowana będzie z pełną troską o wymiar estetyczny ,jak też trwałość zastosowanych rozwiązań.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl