Konkurs otwarty na opracowanie projektu koncepcyjnego Lubelskiego Centrum Konferencyjnego oraz siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
Wyróżnienie honorowe

<<< powrót
 • Studio EL Pracownia Projektowo-Realizacyjna
Skład zespołu:
 • Główny projektant:  
 • arch. Edward Lach  
 •  
 • Skład zespołu:  
 • arch. Paweł Wręczycki  
 • arch. Magdalena Bezdel  
 • arch. Katarzyna Kunka-Sirojć  
 • arch. Elżbieta Komarzyńska  
 •  
 • http://studioel.pl  
 •  
 • Wizualizacje:  
 • stud.Tomasz Kujawski  
 • PL:AS MA POLISH MODERN ARCHITECTS  
IDEA


Powstanie kompleks dwóch obiektów, będący istotnym uzupełnieniem tkanki miejskiej w postaci śródmiejskiego kwartału zabudowy i tworzącego pierzeję wschodnią Placu Teatralnego.
Pierzeja ta stanie się dynamiczną i nowoczesną oprawą powstającego po sąsiedzku Centrum Spotkań Kultur, w szczególności Placu – Przestrzeni Miejskiej przed nim.

PRZESTRZEŃ

Dysponując działkami zabudowanymi w 85 %, obowiązującą linią zabudowy, obowiązującymi wysokościami gzymsów i nie dysponując informacjami i wytycznymi o zamierzeniach planistycznych, praktycznie nie ma się wpływu na środowisko urbanistyczne w bezpośrednim i dalszym otoczeniu.
Uznano, że wyniki rozstrzygniętego niedawno konkurs na „Teatr w Budowie” spełniają te potrzeby i stanowić będą wytyczne do sformułowań Planu Miejscowego.
W projekcie konkursowym ograniczono się więc do zagospodarowania terenu działek konkursowych i terenu miejskiego od linii zabudowy do krawężników jezdni.

FUNKCJA

Ze względu na odmienność wymagań a co za tym idzie, rozwiązań funkcjonalnych, oba elementy kompleksu opisane będą oddzielnie;

LCK – Lubelskie Centrum Konferencyjne

Podjęto następujące decyzje funkcjonalne;
- projektuje się budynek o pięciu kondygnacjach nadziemnych i trzech podziemnych
- wejście główne do obiektu projektuje się w narożniku półn.- zach. budynku przy skrzyżowaniu al. Racławickich i ul. Grottgera, gdzie zbiegają się przejścia piesze z Ogrodu Saskiego i z pl. Teatralnego.
- dodatkowe, uzupełniające wejście projektuje się z ul. Grottgera przy końcu budynku
obok wjazdu samochodów.
- wjazd samochodów do parkingu poniżej terenu i na plac wyładowczy z obrotnicą na parterze, na końcu działki tuż obok takiego samego wjazdu do UM.
- na parterze lokalizuje się główny hall recepcyjny dla całego obiektu, część pomieszczeń Centrum Turystyki i Promocji, pomieszczenia obsługujące /szatnie, toalety, catering/
- przestrzeń hallu recepcyjnego podnosi się kaskadą schodów-tarasów do poziomu 1 piętra, gdzie znajduje się kawiarnia z salonem prasowym przy zielonym patio, które jest wspólne z UM.
- na 1 piętrze lokalizuje się pozostałe pomieszczenia Centrum Turystyki i Promocji, sale spotkań i najmniejszą salę konferencyjną części konferencyjnej, hall wejściowy, foyer, pomieszczenia obsługujące /szatnie, toalety, catering/
- na 2 piętrze lokalizuje się duże sale konferencyjne części konferencyjnej, hall wejściowy, foyer, pomieszczenia obsługujące /szatnie, toalety, catering/
- na 3 piętrze lokalizuje się sale części wystawienniczej, hall wejściowy, foyer, pomieszczenia obsługujące /szatnie, toalety, catering/
- na 4 piętrze lokalizuje się sale części wystawienniczej, hall wejściowy, foyer, pomieszczenia obsługujące /szatnie, toalety, catering/
- część administracyjno-biurowa rozłożona jest na piętrach od 1 do 4
- garaż umieszczono na kondygnacjach -1 i -2 w ilości 106 stanowisk
- na kondygnacji -3 umieszczono archiwum, magazyny i pomieszczenia techniczne

Elastyczność funkcji
Podstawową troską w kształtowaniu dyspozycji funkcjonalnych w układzie pionowym
jak i poziomym budynku było uzyskanie pełnej elastyczności w zmienności funkcji
w części konferencyjnej i wystawienniczej.

Proponowane rozwiązanie oferuje trzy jednakowe poziomy /+2, +3, +4/, które mogą przyjąć funkcje konferencji jak i funkcje wystawiennicze, z wyjątkiem konferencji międzynarodowych, które muszą być na poziomie +2, gdzie są kabiny tłumaczy. Takie możliwości uzyskano przez wprowadzenie konstrukcji stropów o rozpiętości 23m /opis w rozdziale konstrukcji/

Takie rozwiązanie oferuje otwartą, czystą przestrzeń, którą dzielić się będzie na potrzebne segmenty funkcjonalne z użyciem ścianek przesuwnych i które magazynowane będą w zatokach przy elewacji zachodniej. Segmenty te mogą być kształtowane przy elewacji w przypadku potrzeby światła dziennego, w środku lub przy ścianie nawy serwisowej w zależności od potrzeb sytuacyjnych.
Wprowadzenie w pełni elastycznych trzech poziomów umożliwi uniwersalną, dynamiczność zmienność funkcji co jest wyjściem naprzeciw dynamicznie zmieniającym się współcześnie potrzebom w tym zakresie.

Kształtowanie różnych segmentów funkcjonalnych możliwe będzie przez montaż szyn w stropie podwieszonym w przemyślany sposób w miejscach zaprojektowanych
po analizie potrzeb. Układ szyn zsynchronizowany będzie w pełni z systemami instalacji wentylacji i klimatyzacji i wszystkimi instalacjami elektrycznymi.
Przestrzeń kształtowania zamkniętych segmentów funkcjonalnych otoczona jest wzdłuż elewacji przestrzenią foyer z dwoma blokami komunikacji pionowej od parteru po 4 piętro. Od strony al. Racławickiej przy głównym wejściu, jest to blok dwóch wind
i blok pary schodów ruchomych, a od strony ul. Grottgera przy drugim wejściu,
blok dwóch wind.

UM – Urząd Marszałkowski
Podjęto następujące decyzje funkcjonalne;
- projektuje się budynek o sześciu kondygnacjach nadziemnych i dwóch kondygnacjach podziemnych
- wejście główne do budynku projektuje się z ul. Grottgera
- wjazd do parkingu poniżej terenu i na plac wyładowczy z obrotnicą z ul. Grottgera przy końcu działki, obok wjazdu do LCK.
- na parterze, w pobliżu wejścia głównego, zlokalizowano hall z informacją
- hall rozwiązano jako wielko-przestrzenne atrium spinające wszystkie kondygnacje ze zlokalizowanym centralnie blokiem komunikacji pionowej, złożonej z trzech wind.
- wokół atrium przebiegają galerie komunikacyjne obsługujące pomieszczenia biurowe.
- przestrzeń hallu recepcyjnego podnosi się kaskadą schodów-tarasów w kierunku LCK do 1 piętra, gdzie znajduje się bar kawowy przy zielonym patio, które jest wspólne z LCK.
- rozłożenie bloków funkcjonalnych na poszczególnych piętrach projektuje się zgodnie z wytycznymi zawartymi w tabeli programowej /załącznik nr 6/ - na piętrach od 2 do 5 programowe 4 węzły dyrektorskie lokalizuje się wzdłuż głównej elewacji od strony ul. Grottgera
- wspomniane galerie w Urzędzie Marszałkowskim oddalone od siebie o 2 moduły konstrukcyjne /16m/, mają swoje „odbicie” w korytarzach komunikacyjnych LCK, które wyznaczają elastyczną przestrzeń konferencji lub wystaw o szer.16 m. - na styku UM i LCK, pomiędzy szlakami komunikacyjnymi projektuje się zielone Patio o szer.16 m wspólne dla obu budynków.
- na styku UM i LCK na szlakach komunikacyjnych projektuje się postulowane, bezpośrednie ich połączenie na parterze, 1 piętrze /schody wyrównujące 80 cm/ i ostatnim piętrze /schody wyrównujące różnicę 180 cm/
- projektowane wielko-przestrzenne atrium zapewni Urzędowi Marszałkowskiemu właściwy prestiż i klimat otwartego, demokratycznego urzędu.

ARCHITEKTURA


Prestiżowe obiekty użyteczności publicznej wbudowane w pierzeję kwartału śródmiejskiego, otrzymują wyróżniający je charakter, poprzez kompozycje tektoniczną różnych wysokości kondygnacji, perforacji elewacji, lokalizację głównych wejść i przede wszystkim oryginalność, wyjątkową estetykę i jakość pokrywającego pierzeję materiału.

Elewacje
Fasada główna budynku /ul. Grottgera, al. Racławicka/ wykończona będzie blokami biało-zielonego, półprzepuszczalnego, matowego szkła, wyprodukowanego technologią wylewaną.

Na części elewacji, które są ścianami pełnymi bez dostępu światła lub pasami konstrukcji, elementy szklanej fasady są nieruchome i mocowane z zachowaniem pustki powietrznej niczym tradycyjny mur wielowarstwowy. W częściach gdzie wymagany jest dostęp światła dziennego /biura, halle, foyer etc./ elementy paneli szklanych są ruchome. Zapewniają one wtedy ochronę przeciwsłoneczną i rozpraszają światło /elewacja zachodnia/. W ten sposób zapewniony zostaje dopływ światła do wnętrz oraz pozwala to na zastosowanie otwieranych okien, znajdujących się za szklaną fasadą.
Każdego wieczoru gra świateł będzie aranżowana przez sztuczne podświetlenie szklanych elementów fasady, co spowoduje że dolne części szklanych elementów zaczną iluminować.
Istotną propozycją jest wkomponowanie w elewację LCK będącą pierzeją Placu Teatralnego, transparentnej fasady medialnej w postaci ekranu z mediamesh o wielkości 10 x 35 m, która zapewni promocję różnorodnych wydarzeń w LCK w kierunku przestrzeni publicznej Placu. Mediamesh to siatka ze stali nierdzewnej z wkomponowanymi diodami LED, Instalacja ta zapewni projekcję video o najwyższej rozdzielczości, zarówno w nocy jak też w dzień.

Elewacja południowa i wschodnia UM to aluminiowa fasada strukturalna, która w częściach transparentnych okien, pomiędzy warstwami szkła zespolonego, będzie miała zatopioną delikatną siatkę miedzianą, która filtrować będzie bezpośrednie światło słoneczne.

KONSTRUKCJA

Budynek wpisany jest w plan nieregularnego trapezu o wymiarach rzutu 134,65 m i 26,45 m (bok krótszy) 51,33 m (bok dłuższy). Ze względu na długość, bryła obiektu podzielona została dylatacją konstrukcyjną na dwie części, w których wydzielono dwie różne funkcje obiektu (konferencyjną i administracyjną). Funkcje te determinują zastosowane w poszczególnych częściach bryły budynku rozpiętości konstrukcji i wymagane dla nich obciążenia.

Część konferencyjna oparta jest na głównym module konstrukcyjnym rozpiętości 23x12 m. Część administracyjna zakłada moduł konstrukcyjny oparty na siatce 8,00x8,00 m. Ze względu na złożoność rzutu budynku, przewiduje się konstrukcję obu części w układzie szkieletowym, płytowo-słupowym z systemem ścianowych (tarczowych) elementów nośnych i usztywniających. Należy podkreślić, że przewidywane kształtowanie konstrukcji części konferencyjnej, wpisane w projektowany układ funkcyjny, zapewnia niezwykle elastyczne wykorzystanie przestrzeni dla funkcji konferencyjnych typu „open space”, bez żadnych barier konstrukcyjnych w postaci słupów lub ścian. Do konstruowania tej części budynku wykorzystane zostaną prefabrykowane sprężone płyty typu TT o rozpiętości 23 m, podparte prefabrykowanymi sprężonymi belkami skrajnymi o rozpiętości 12 m. Płyty TT będą projektowane indywidualnie jako prefabrykaty, w których trasy przebiegu strun sprężających będą dobrane tak, żeby dodatkowo umożliwić otworowanie żeber płyt, pozwalające na przejścia instalacyjne wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń. Układ szkieletowy części administracyjnej proponowany jest jako płytowo-słupowy z żelbetowymi płytami stropowymi pracującymi w układzie krzyżowym. Takie rozwiązanie zapewnia optymalne wykorzystanie przekrojów konstrukcyjnych oraz równomierne rozkłady sił i ich transmisję na istniejące w parkingu podpory słupowe. Słupy bezgłowicowe pozwalać będą na swobodne prowadzenie instalacji technicznych.

Elementami usztywniającymi cały nadziemny układ konstrukcyjny budynku będą żelbetowe trzony nośne wind oraz innych elementów tarcz ściennych. Sztywność pozioma budynku zostanie zapewniona poprzez tarcze stropowe.

Dwie kondygnacje podziemne projektowanego budynku przewidziano na garaże podziemne. Dodatkowo w części występuje jeszcze trzecia kondygnacja podziemna. Brak na etapie konkursu jakichkolwiek danych gruntowych nie pozwala na precyzyjny opis i analizę części podziemnej, jednak biorąc pod uwagę występowanie w okolicy dużych obiektów kubaturowych, przyjmuje się, że budynek posadowiony zostanie bezpośrednio na żelbetowej wannie szczelnej z płytą denną, bez dylatacji konstrukcyjnej. Całość konstrukcji podziemnej przewiduje się do wykonania ze szczelnego betonu hydrotechnicznego W8. Jeśli badania gruntowe wykażą agresywność wody gruntowej w stosunku do betonu stosowane będą odpowiednie izolacje zabezpieczające płytę fundamentową i ściany podziemia przed jej destrukcyjnym działaniem.

Ponieważ część projektowanego budynku przylegać będzie do obiektu sąsiada, który ma posadowienie prawdopodobnie na wyższym poziomie niż część konferencyjna budynku, konieczne będzie zabezpieczenie jego fundamentów i przeniesienie obciążeń na poziom projektowanej niżej płyty fundamentowej. Proponuje się wykorzystanie do tego celu palisady kolumnowej typu „jet grouting” ze zbrojeniem samonośnym z kształtowników stalowych. Na oczepie palisady można będzie oprzeć fundamenty budynku sąsiada. W celu zapewnienia jej stateczności, palisada będzie kotwiona, w zależności od różnicy poziomów posadowienia obu budynków, za pomocą kotew gruntowych sprężanych. Alternatywnym rozwiązaniem może być zabicie pod fundamentem budynku sąsiedniego (przed wykonaniem jego konstrukcji) ścianki z grodzic stalowych lub wykonanie ścianki szczelinowej, zakończonych oczepem żelbetowym, na którym oparte zostaną fundamenty sąsiada. Ścianka stalowa lub szczelinowa również kotwiona będzie za pomocą kotew gruntowych sprężanych, w zależności od różnicy poziomów posadowienia obu budynków.

Podstawowe materiały konstrukcyjne, z których planowane jest wykonanie budynku to betony konstrukcyjne o klasie od B37 do B60, przyjmowane w zależności od obszarów o największych rozpiętościach i największych wytężeniach oraz dla konstrukcji sprężonych cięgnami sprężającymi, zbrojone stalą klasy AIIIN (BSt500S). W części wystąpić mogą konstrukcje stalowe wykonane ze stali 18G2. Należy zaznaczyć, że użyte do wykonania budynku materiały są neutralne dla środowiska.

Przedstawiona koncepcja konstrukcji oparta została na szacunkowych analizach statyczno-wytrzymałościowych, w związku z tym na etapie dalszych uszczegółowień projektowych, obciążeń oraz rozwiązań konstrukcyjnych, przekroje elementów podane w niniejszej koncepcji oraz rozwiązania materiałowe mogą ulec niewielkim zmianom.

KONCEPT ENERGETYCZNY

Budynek jest projektowany jako energooszczędny, by możliwie w największym stopniu zminimalizować udział i koszty tradycyjnej energii. W zimie do ogrzewania budynku wykorzystywane będzie ciepło z gruntu. W lecie służyć ono będzie do schładzania budynku poprzez system orurowania zatopiony w stropach. Pompy zasilane będą częściowo energią pozyskaną z umieszczonych na dachu baterii słonecznych. Odzysk energii nawiewu i wywiewu domyka całość konceptu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl