Konkurs otwarty na opracowanie projektu koncepcyjnego Lubelskiego Centrum Konferencyjnego oraz siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • Architects PL
Skład zespołu:
  • arch. Tomasz Gęsiak  
  • arch. Paweł Kochanek 
Plan Zagospodarowania:


Zarys budynków Lubelskiego Centrum Konferencyjnego oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na zadanych działkach, został tak zaprojektowany aby maksymalnie wykorzystać dostępne możliwości terenu oraz stworzyć spójną pierzeję ul. Artura Grottgera. Budynki z względów funkcjonalnych oraz w odniesieniu do sąsiedniej skali urbanistycznej zostały od siebie odsunięte tak aby uzyskać rozbicie dwu brył w planie jak i przestrzeni. Dodatkowym atutem rozsunięcia obiektów jest uzyskanie przeszklonej fasady UM, gdzie uzyskano doświetlone pomieszczenia biurowe oraz w przypadku etapowanie inwestycji budynek UM będzie mógł stanowić atrakcyjne wypełnienie pierze do momentu zakończenia 2 fazy inwestycji. Oba budynki zostały połączone przeszklonymi łącznikami na każdej kondygnacji tak, aby zapewnić ciągłość pierzei. Dominującym elementem obu budynków stanowi podzielony pas kondygnacji 2 - 4 wpisany w obowiązującą linię zabudowy. Pas parteru został cofnięty, aby uzyskać podcień oraz poszerzenie komunikacji pieszej wzdłuż ulicy Grottgera, co podyktowane jest przewidywanym wzrostem natężenia ruchu pieszego przy użytkowaniu projektowanych obiektów oraz adaptowanego budynku Teatru. Zaprezentowane rozwiązanie poziomu parteru pozwala na uzyskanie dodatkowej przestrzeni miejskiej w zwartej zabudowie. Kondygnacja piąta obu obiektów została cofnięta i przekryta dachem, który ukrywa dodatkową szóstą kondygnację - mocno cofnięta, przez co niewidoczną dla perspektywy obserwatora z poziomu terenu. Wjazdy do garaży podziemnych zostały zaprojektowane w skrajnych bokach obu działek oznaczonych C - G. Bezpośrednie sąsiedztwo obu wjazdów pozwala na ograniczenie do minimum kolizji ruchu pieszego z ograniczonym ruchem kołowym. Wejścia do budynków zostały zaprojektowane prostopadle do ulicy w centralnych częściach obu obiektów. W przypadku LCK taka lokalizacja wejścia ma swoje uzasadnienie względami otwarcia na plac Teatralny w bezpośrednim sąsiedztwie, a dla Urzędu Marszałkowskiego pozwala na optymalne rozwiązanie komunikacji wewnętrznej. Obydwa budynki otrzymały wewnętrzne dziedzińce zagospodarowane zielenią. Projektowany obiekt LCK w ten sposób wypełnia wymóg przesłaniania obiektu sąsiedniego a zdwojony dziedziniec Urzędu Marszałkowskiego pozwala na uzyskanie doświetlonych bezpośrednim światłem dziennym, wewnętrznych pomieszczeń biurowych. Dodatkowo dziedzińce wykorzystano jako rekreacje dla restauracji LCK a UM jako otwartą przestrzeń wspólną dostępną dla Pracowników jak i Gości. Dodatkowo wymóg odsunięcia ścian budynku UM od granic działki pozwolił na uzyskanie pasa zieleni zaprojektowanego jako rekreacji dla pracowników, gdzie cofnięcie parteru umożliwia użytkowanie zadaszonego podcienia niezależenie od warunków pogodowych. Dodatkowy wjazd na działkę nr. 7/5 UM jest wjazdem technicznym dla zaopatrzenia, obsługi itp. Dodatkowe wejście dla obsługi czy zaopatrzenia dla obu budynków zostało zaprojektowane w bezpośrednim sąsiedztwie wjazdów do garaży na działce nr.7/5 jako bezpośrednie wejście do łącznika, z którego można niezależnie obsługiwać budynek LCK lub UM.
W pasie ulicy A. Grottgera zaprojektowano 2 postoje dla autobusów przy LCK oraz 3 miejsca parkingowe, parking dla rowerów, miejsce parkingowe dla obsługi i zaopatrzenia lub serwisu przy budynku UM.

Lubelskie Centrum Konferencyjne:


Projektowany Budynek LCK rozpoczyna w parterze przestronny hall zlokalizowany na osi przyszłego Placu Teatralnego z informacją oraz otwarciem ciągu komunikacji pionowej w postaci szpaleru wind. Na prawo od hallu zlokalizowano wymaganą część prasową rozsuwając budynek do granicy działki. Na lewo od hallu wpisano budynek w krzywiznę określonej linii zabudowy tworząc płynne połączenie przyszłego placu z Aleją Racławickich. Komunikacja budynku obsługiwana jest poprzez trzon 4 wind, 2 klatek ewakuacyjnych oraz technicznej windy zapleczowej.

Funkcje komercyjne zlokalizowano tak na poszczególnych kondygnacjach, aby ograniczyć ilość osób przebywających jednocześnie na piętrach, co podyktowane jest względami bezpieczeństwa użytkowania jak i ewakuacji. Przy tym samy założeniu zaprojektowano funkcje komercyjne i wystawiennicze niżej jako imprezy przyciągające największą liczbę uczestników. Z tak podyktowanych względów bezpieczeństwa funkcję administracyjną zlokalizowano na ostatniej kondygnacji. Funkcję wystawiennicza zaprojektowano w formie open space tak, aby mogła zostać wykorzystana jako rekreacja sal konferencyjnych. Sale konferencyjne zostały zaprojektowane jako zamknięte bryły wykończone panelami fornirowymi wewnątrz budynku. Wewnętrzna lokalizacja sal konferencyjnych pozwala na uzyskanie 2 niezależnych komunikacji dla Gości oraz Prowadzących lub Gości Specjalnych. Dodatkową zaleta takiego rozwiązania jest brak ślepych ścian budynku. Komunikacja została doświetlona bezpośrednio z zewnątrz poprzez pełne przeszklenia gdzie podwójna fasada stanowi regulację nasłonecznienia komunikacji jak i funkcji wystawienniczych. Takie rozwiązanie zapewnia jednocześnie pełny kontakt wizualny z przyszłym Placem Teatralnym oraz otwiera, niepodzielnie, wnętrze projektowanego budynku dla użytkowników przestrzeni publicznej przy przyszłym Teatrze. Ostatnia kondygnacja została cofnięta z powodów opisanych w punkcie Plan Zagospodarowania uzyskując w ten sposób taras widokowy dla zlokalizowanej tam restauracji. Na dachu ostatniej kondygnacji zlokalizowano urządzenia techniczne, które zostaną przesłonięte ekranami dźwiękochłonnymi do wysokości sąsiedniego budynku, tworząc naturalne powiązanie kubaturowe z zaprojektowanym budynkiem biurowym zaprezentowanym w materiałach konkursowych.

Parking podziemny zaprojektowano tak, aby była możliwość połączenia go z parkingiem Urzędu Marszałkowskiego. Projekt zakłada takie rozwiązanie jako dodatkowa opcję przy pełnej obsłudze komunikacyjnej przy rozdzielnym funkcjonowaniu parkingu.

Prezentowana koncepcja zakłada wyposażenie budynku w następujące elementy:
- pełną wentylację mechaniczną z systemem odzysku ciepła
- zbiorczą klimatyzację
- chłód technologiczny dla kawiarni i restauracji
- system ogrzewanie powietrza poprzez cyrkulację z nagrzewnic powietrznych wzdłuż fasad szklanych oraz punktowych podejść do sal konferencyjnych.
- instalacje oddymiania oraz tryskaczy
- SMS,CCTV,ACS,SSWN,BMS
- wyposażenie drzwi w system masterkey oraz kontroli dostępu; zamków magnetycznych
-instalacje wod-kan
-instalacje gaz dla zapleczy kawiarni i restauracji

Wszystkie urządzenia techniczne zaprojektowano na dachu w ekranowanej przestrzeni oraz pomieszczeniach technicznych na poziomie -3.

Budynek został zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej monolitycznej wraz z elementami dźwigarów z betonu sprężonego z dachami w postaci stropodachu i stropodachu odwróconego.

Siedziba Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie:


Budynek Urzędu Marszałkowskiego został zaprojektowany jako dwutraktowy budynek biurowy z centralnie zlokalizowanym hallem na wszystkich kondygnacjach. Obsługa komunikacji pionowej została zapewniona poprzez 2 windy panoramiczne oraz otwartą klatkę schodową jako komunikacja ogólnie dostępna z dodatkową klatką ewakuacyjną zlokalizowaną w przeciwległym boku hallu. Takie rozwiązanie komunikacji pozwala na szybkie skierowanie Gości na wskazaną kondygnację oraz bezpośredni dostęp do konkretnego wydziału. Dodatkowa komunikacja wydzielona dla pracowników została zaprojektowana w skrzydle zachodnim jak zdwojony układ klatka ewakuacyjna wraz z windą towarową. Czwarta klatka ewakuacyjna zlokalizowana w skrzydle południowym pozwala na dodatkową niezależną komunikację dla personelu serwisowego, dostaw itp. Hall poziomu parteru otwarty jest poprzez 2 kondygnację gdzie wykrojona galeria stanowi dodatkową rekreację Sali Obrad. Z hallu parteru dostępne są dwa wewnętrzne dziedzińce zielone opisane w pkt. Plan Zagospodarowania. Budynek został tak zaprojektowany, aby w 4 narożnikach na każdej kondygnacji zlokalizować gabinet z bezpośrednim połączeniem z sekretariatem, który dodatkowo połączony jest z gabinetami zastępców. Przestrzeń pomiędzy zespołami gabinetowymi wypełniona jest pokojami biurowymi 2-osobowymi. W skrzydle zachodnim /wychodzącym na zieleń rekreacji pracowników/ zlokalizowano po 2 zespoły pomieszczeń socjalnych, gdzie ściana wewnętrzna pomieszczeń w formie przeszklenia, szkłem matowym stanowi pośrednie doświetlenie korytarzy przy węzłach komunikacji pionowej. Ciemne wewnętrzne narożniki skrzydła zachodniego wykorzystano pod lokalizację węzłów sanitarnych a przeciwległe wykorzystano dla pomieszczeń xero. Oprócz pokoi 2 osobowych zaprojektowano pomieszczenia open space dla większej ilości pracowników w części centralnej kondygnacji wyższych oraz w parterze w skrzydle zachodnim otwartym bezpośrednio korytarzem obsługi petentów na ul. A. Grottgera. Na poziomie parteru oraz 1piętra zlokalizowano funkcję Kancelarii Sejmiku wraz z Kancelarią Ogólną, Departament Organizacyjno – Prawny w rozbiciu przewidzianym w zadanym programie funkcjonalnym Warunków Konkursu, chociaż istnieje możliwość zlokalizowanie tych funkcji na wyższych piętrach np. poziomie 4piętra, które zostało wyposażone w taras użytkowy dostępny bezpośrednio z pokoi biurowych wraz z częścią dachu zielonego. Archiwum zostało zaprojektowane wraz z magazynem mebli w części podziemnej parkingu na poziomie -2 jako strefa wydzielona z dostępem bezpośrednim do windy towarowej. Parking został tak zaprojektowany, aby uzyskać maksymalna ilość miejsc postojowych oraz możliwość połączenia go z parkingiem Lubelskiego Centrum Konferencyjnego. Połączenie dwóch parkingów jest rozwiązaniem dodatkowym i nie wpływa na samodzielne, oddzielne funkcjonowania garażu. Kondygnacja pięter 4 i 5 została cofnięta zgodnie z założeniami opisanymi w Planie Zagospodarowania uzyskując tym samym tarasy użytkowe, cofnięte względem krawędzi dachu. Znaczne cofnięcie ostatniej kondygnacji daje możliwość wyposażenia dachu w system statycznych paneli słonecznych.

Budynek Siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie połączony jest na każdej kondygnacji z równorzędnym poziomem Lubelskiego Centrum Konferencyjnego poprzez przeszklone łączniku w lekkiej konstrukcji stalowej.

Prezentowana koncepcja zakłada wyposażenie budynku w następujące elementy:
- pełną wentylację mechaniczną z systemem odzysku ciepła
- zbiorczą klimatyzację
- standardowy system CO oraz grzejniki mocowane w niszach podłogowych
- instalacje oddymiania
- SMS,CCTV,ACS,SSWN,BMS
- wyposażenie drzwi w system masterkey oraz kontroli dostępu; zamków magnetycznych
-instalacje wod-kan
-system ciśnieniowego gaszenia pożaru Argonem w archiwum

Budynek został zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej monolitycznej opartej na słupach oraz konstrukcji stalowej /ostania kondygnacja/ opartej na stropie żelbetowym

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl