Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej przy ul. 1-go Maja 4 w Łodzi
I Nagroda

<<< powrót
  • Techniczna Obsługa Inwestycji Janusz Gradomski
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch. Anita Gradomska  
  • mgr inż. arch. Paweł Krymarys  
  • mgr inż. arch. Małgorzata Knapek  
  • mgr inż. arch. Paulina Krakowiak  
  •  
  • http://www.gradomscy.pl 
1. Założenia projektowe.

Sąsiedztwo jednego z najcenniejszych zabytków architektury Łodzi stawia wysokie wymagania Inwestorowi i Projektantom. Szczególnie zewnętrzna postać nowego budynku pozostaje w wymagających relacjach z kontekstem istniejącego zagospodarowania. Powinna ona być unikalna i charakterystyczna z jednej strony oraz dyskretna z drugiej. Projekt realizuje wskazane w warunkach założenia dotyczące poszanowania zabytkowej treści i ducha historycznego otoczenia, parku i pałacu. Idea kompozycji oparta została o następujące założenia:
- minimalizację powierzchni zabudowy dla poszanowania obszaru parku; z czego wynika wysoka intensywność zabudowy działki Nr przy ul. 1-go Maja 4;
- pełne zachowanie drzew w parku, oraz maksymalne zachowanie również tych, rosnących przy granicy pomiędzy zabudowywanymi nieruchomościami; ideę tę odzwierciedla kluczowa dla kompozycji falująca, szklana fasada, której przebieg i kształt dostosowany jest do układu istniejących drzew; jej płynna, manieryczna forma i szklana powierzchnia mają zwielokrotniać odbicia drzew i nieba oraz zacierać granice pomiędzy wnętrzem obiektu i parkiem.
- zintegrowanie wewnętrznych funkcji nowego obiektu z parkiem; przezroczysta fasada łączy wewnętrzne funkcje budynku z przestrzenią parkową; naturalnym przedłużeniem parku jest rozpięta na kolejnych poziomach galerii komunikacyjnych zieleń oraz wewnętrzna oranżeria umieszczona na wyższych kondygnacjach dobudowanej części obiektu; nawiązuje ona do wspaniałej oranżerii mieszczącej się w południowej części pałacu;
- zachowanie i przebudowę frontowej części kamienicy; otworzenie nowego frontu kamienicy w miejscu jej eksponowanej zachodniej, ślepej ściany, która jest tłem dla kordegardy;
- zabudowę ślepych ścian oficyn przyległych posesji, widokowe zamknięcie głębi parku i stworzenie możliwie neutralnego architektonicznie tła dla zieleni parkowej;
- ograniczenie wymuszonej warunkami ingerencji komunikacji kołowej w park;
- nadanie wewnętrznemu dziedzińcowi pałacu charakteru sali koncertowej na otwartym powietrzu; dziedziniec pałacu, odsłonięty jego ramionami od hałasu miasta, w naturalny sposób tworzy wspaniałą scenerię dla organizacji imprez i koncertów na wolnym powietrzu;
- kompozycyjne przedłużenie osi oranżerii pałacu w układzie detalu alejek parkowych (możliwe do wykonania o ile nie ma przeciwwskazań konserwatorskich;
- założenie przyszłościowej możliwości połączenia trzech obiektów Akademii: pałacu, kordegardy i nowego budynku ROKEiDM podziemnym łącznikiem umożliwiającym wewnętrzną komunikację niezależną od warunków atmosferycznych;

2. Opis zagospodarowania terenu.
- projekt przewiduje pozostawienie budynku frontowego i wyburzenie oficyn kamienicy przy ul. 1-go Maja 4;
- zaprojektowano na uwolnionym terenie nowy budynek, który wraz z istniejącą kamienicą frontową tworzy nowy obiekt. Obiekt ten całkowicie wypełnia działkę 1-go Maja 4 zasłaniając jednocześnie ślepe ściany sąsiednich nieruchomości.

Lokalizacja budynku i jego ukształtowanie pozwala zachować istniejące wartościowe drzewa.
Wjazd na teren nieruchomości możliwy będzie poprzez istniejącą bramę, obok portierni w kordegardzie. Zgodnie z warunkami konkursu zaprojektowano miejsca parkingowe dla 40 pojazdów wzdłuż wijącej się zamkniętej w okrąg alei. Miejsca parkingowe i dojazdy zaprojektowano również z zachowaniem istniejącego drzewostanu. U wejść do budynków zlokalizowano stanowiska parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

- wnętrze dziedzińca pałacu przebudowano, kształtując nawierzchnię w sposób umożliwiający organizację sceny i widownię dla ok. 200 osób. Scena amfiteatru będzie wyniesiona ponad teren na około 60cm. Bezpośrednio pod nią możliwe będzie przechowanie elementów wyposażenia dla amfiteatralnie ukształtowanego przedpola, na którym przygotowana może być widownia. Najniżej położona rzędna widowni wynosi około -60cm.
- od strony południowej pałacu zaprojektowano nowy układ alejek spacerowych, w tym kształtowanych manierycznie w swobodne motywy muzycznego zapisu nutowego.
- przewiduje się sanację zieleni i nowe nasadzenia pozostające w duchu zabytkowego założenia pałacu.
3. Opis projektowanego budynku.

- projektowany obiekt składa się z istniejącej, przebudowanej kamienicy frontowej i nowej części zajmującej głębszą część działki. Centralnym elementem budynku łączącym cześć istniejącą i projektowaną jest czterokondygnacyjny hall główny, w którym zlokalizowano główne, otwarte schody i zespól, wind. Hall ten otwiera się na park poprzez fasadę szklaną. Hall główny jak i dziedziniec kamienicy frontowej przekryte są szklanym dachem opartym na kratownicach stalowych tworzących dach szedowy, którego pokrycie stanowią przeszklenia oraz kolektory słoneczne chroniące również częściowo wnętrze przed nadmiernym nasłonecznieniem.
- przebudowa istniejącej kamienicy obejmuje, rozbiórkę oficyn wraz z ich klatkami schodowymi, rozbiórkę poddasza i nadbudowę kondygnacji przy zachowaniu istniejącego poziomu górnego gzymsu, wymianę stropów i generalny remont z wymianą wszystkich elementów instalacyjnych. W miarę pomyślnego orzeczenia o stanie budynku dopuszcza się rozwiązanie uwzględniające adaptacje istniejących piwnic na przyłącza.
- nowoprojektowany budynek – obiekt pięciokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony wykonany w technologii monolitycznej i stalowej. Wysokości poszczególnych kondygnacji i wysokość całego budynku odpowiadają wysokości budynku istniejącego.
- układ funkcjonalny
zasadą układu przestrzennego jest strefowanie funkcji:
- parter – strefa wejściowa – wielofunkcyjny hall główny, hall szatniowy, pomieszczenia dozoru i recepcji. W tym kompleksie zaproponowano również bufet – stołówkę studencką.
Strefa dydaktyczna – Instytut Muzyki Eksperymentalnej – sala audytoryjna, pracownia muzyki kreatywnej z pomieszczeniami pomocniczymi, oraz sale dydaktyczne wzdłuż zachodnie fasady budynku.
- 1 piętro – biblioteka i czytelnia;
- 2 piętro – fonoteka i biblioteka,
- 3 piętro – laboratorium językowe, laboratorium informatyczne, pracowania kształcenia słuchu i badań nad percepcją słuchową dzieła muzycznego, sale dydaktyczne,
- 4 piętro – sale do ćwiczeń muzycznych, sale dydaktyczne, oranżeria – zielone tarasy.
- podpiwniczenie – magazyn sprzętu sali audytoryjnej ( wraz z zapadnią transportową), pomieszczenia techniczne – rozdzielnia elektryczna, wentylatorni i klimatyzatornie, warsztat podręczny. Zgodnie z warunki konkursu program funkcjonalny powiększono o elementy, które naszym zdaniem poprawiają jego funkcjonalność: bufet studencki, pomieszczenia dydaktyczne, zaplecza sal dydaktycznych. Ze względu na rozległość obiektu zwiększono również ilość pomieszczeń sanitarnych.
- forma projektowanego budynku – budynek otacza istniejącą kamienicę od południa i zachodu wypełniając zabudowany wzdłuż granic północno- wschodni narożnik terenu opracowania. Od strony zachodniej budynek zamyka swobodnie wijąca się fasada szklana. Dla ochrony termicznej budynku i uwydatnienia pięknego drzewostanu zastosowano szkło niskoemisyjne i refleksyjne o zielonkawej barwie. W okresie letnim drzewa te w istotny sposób ograniczają penetrację promieni słonecznych do wnętrza chroniąc je częściowo przed nadmiernym nagrzewaniem. Wejścia do budynku zaprojektowano, jako betonowe prostopadłościenne portale kontrastujące z miękką linią fasady. Przechodzą one w kładki nad fosą wypełnioną żwirem płukanym, która oddziela samą taflę fasady od trawników parku.
- konstrukcja nowej części będzie monolityczna. Konstrukcję zasadniczą budynku odsunięto od sąsiednich nieruchomości stojących w granicach dla uniknięcia konieczności stosowania ścian szczelinowych i obniżenia kosztów realizacji. Ściany na styku z sąsiednimi budynkami oparte na wspornikach. Konstrukcja szybów dźwigowych stalowa. Dźwigi panoramiczne.
- dach – w konstrukcji stalowej z świetlikami szedowymi skierowanymi tak, aby możliwe było zainstalowanie kolektorów słonecznych na ich południowych płaszczyznach. Dach - poza przestrzenią hallu i oranżerii na 4 kondygnacji – konstrukcja monolityczna.
- instalacje. Budynek będzie wyposażony w instalacje elektryczne, sieć strukturalną, inne instalacje niskonapięciowe, w tym IT, CCTV, kontroli dostępu, a także instalacje wodno – kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Zasilanie budynku zgodnie z warunkami technicznymi gestorów uzbrojenia.
- przewiduje się iluminację budynku, która zostanie ściśle skorelowana z iluminacją pałacu, kordegardy i zieleni parkowej. Nowy budynek powinien emanować słabą, zielonkawą poświatę będącą tłem dla oświetlanych zabytków.
- ochrona środowiska. Dla zapewnienia optymalnych warunków eksploatacyjnych i ekonomicznych proponuje się:
- w oknach i fasadach zainstalować niskoemisyjne szkło o podwyższonych własnościach akustycznych;
- zainstalować kolektory słoneczne dla ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody;
- zastosować odzysk energii z powietrza wentylacyjnego,
- wprowadzić do wnętrz przestrzeni wspólnych dużą ilość naturalnej zieleni.

4. Założenia konstrukcyjno-materiałowe
Kamienica – część poddana adaptacji
- V kondyknacyjny budynek wejściowy, biblioteka i dydaktyka; częściowo podpiwniczony, z dachem płaskim, konstrukcja żelbetowo – murowa; przebudowane poddasze;
- konstrukcja - fundamenty (ławy, stopy) – żelbetowe; słupy, ściany piwnic, stropy, nowe schody – żelbetowe; ściany kondygnacji – murowane, ścianki działowe – murowane i gipsowe, oraz systemowe szklane; sufity podwieszane – systemowe i gipsowe; szklane zadaszenie dziedzińca;
- instalacje - zasilanie gniazd, oświetlenie, oświetlenie ewakuacyjne; instalacje niskoprądowe; wentylacja mechaniczna; klimatyzacja w bibliotece; woda i kanalizacja; woda d.c. gaśniczych; centralne ogrzewanie; przyłącza mediów;
- wykończenia - tynki oraz okładziny kamienne na fragmentach elewacji frontowej; okładziny z blach aluminiowych na poziomie poddasza; tynki cienkowarstwowe; okna drewniane; drzwi szklane, aluminiowo – szklane i drewniane; posadzki komunikacja – gresy, pomieszczenia – parkiet przemysłowy, wykładziny elastyczne; pomieszczenia sanitarne – gresy, szkło;
- wyposażenie - windy x2; wejściowe drzwi rozsuwane; dźwiękochłonne okładziny ścian i sufitów (dla niektórych pomieszczeń);
Nowy budynek
- Konstrukcja żelbetowa, szkieletowa i monolityczna, wypełnienia murowane; częściowo podpiwniczona, słupy odsunięte od granic sąsiednich nieruchomości; szyby wind i część galerii – szkielet stalowy; ostatnie dostępne kondygnacje zakończone zielonymi tarasami pod szklanym dachem; dach o konstrukcji stalowej;
- ścianki działowe – murowane i gipsowe, systemowe, szklane; sufity podwieszane – systemowe i gipsowe;
- fasada szklana – systemowa, strukturalna lub na konstrukcji aluminiowej; szkło niskoemisyjne, dźwiękochłonne; fasad utworzona z powierzchni prostokreślnych;
- wykończenia - powierzchnie szklane i okładziny kamienne w parterze; tynki cienkowarstwowe; okna aluminiowe; drzwi aluminiowo – szklane i drewniane; posadzki – komunikacja w poziomie parteru – płytki granitowe, powyżej – parkiet lub gresy; pomieszczenia – parkiet przemysłowy i wykładziny dywanowe; wykładziny elastyczne; ścianki akustyczne; pomieszczenia sanitarne – gresy; ściany wewnętrzne – tynki gipsowe z fragmentami okładzin szklanych, granitowych i drewnianych; ścianki akustyczne; pomieszczenia sanitarne – gresy i szkło;
- instalacje - zasilanie gniazd, oświetlenie, oświetlenie ewakuacyjne; instalacje niskoprądowe; woda i kanalizacja; woda d.c. gaśniczych; centralne ogrzewanie; wentylacja i klimatyzacja;
- wyposażenie – winda-zapadnia auli; wyposażenie związane ze specyfiką obiektu; systemy oddymiania i wentylacji przestrzeni hallu.
Rozwiązania projektowe elementów zagospodarowania
- działka przy ul. 1 Maja – rozbiórki istniejących obiektów; działka przy ul. Gdańskiej – przebudowa fragmentu ogrodzenia; wykonanie amfiteatru w wewnętrznym dziedzińcu pałacu;
- ogrodzenie – murowane i kute;
- amfiteatr – rozwiązania unikalne, umożliwiające różne aranżacje estrady i widowni; nawierzchnie z granitu i piaskowca; stylizowane detale kutej ślusarki;
- oświetlenie zewnętrzne - stylizowane, iluminacja budynków i zieleni;
- likwidacja szczelin przeciwlotniczych; nowe uprofilowanie tereny z wykorzystaniem jego istniejącego zróżnicowania oraz wzniesienia-kopca w środku kręgu parkingu;
- wykonanie drogi parkingowej – żwirowa wzmacniana krawężnikami, torami ruchu pojazdów i korytami odwodnień z kostki granitowej;
- alejki żwirowe na podłożu betonowym, fragmentami płyty i kostka granitowa; detale wyposażenia – stylizowane ławki, latarnie, kosze, niskie płotki ograniczające stanowiska parkingowe.

5. Bilans budynku
- powierzchnia użytkowa 5.912,4 m2
- powierzchnia zabudowy budynek projektowany i istniejący 1.761,0 m2
- kubatura 33.810,0 m3
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl