Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zabudowy zachodniej pierzei wraz z koncepcją zagospodarowania płyty Starego Rynku w Bydgoszczy.
Wyróżnienie równorzędne

<<< powrót
  • OSTROWSCY ARCHITEKCI - Pracownia Architektoniczna
Skład zespołu:
1. Założenia autorskie projektu.


Celem autorów projektu, jest uzyskanie przestrzeni Starego Rynku oraz zabudowy zachodniej pierzei o współczesnym wyrazie, respektującej charakter miejsca, uwidaczniającej zapis historii zawarty w tkance starego miasta.

Założeniem było przetransponowanie kompozycji historycznej, wyburzonej zabudowy zachodniej pierzei na współczesne środki wyrazu, z uwzględnieniem przeznaczenia i rangi projektowanego obiektu czyli jednocześnie stworzenie zabudowy komplementarnej dla istniejącego budynku Urzędu Miasta.

Płyta rynku w swoim zamierzeniu stanowi ogólnodostępną, uniwersalną i wielofunkcyjną przestrzeń, pozwalającą na elastyczne jej aranżowanie i różnorodne użytkowanie. Jest więc ona prosta, czytelna w wyrazie i uporządkowana w pewnym odniesieniu do szczególnie istotnej dla tej przestrzeni, projektowanej zabudowy zachodniej pierzei.

2. Zabudowa zachodniej pierzei rynku
Projektowana zabudowa odnosi się do historycznej zabudowy wyburzonej pierzei , poprzez nawiązanie skalą, zaakcentowanie lokalizacji najważniejszej dominanty architektonicznej – kościoła oraz odzwierciedlenie zasadniczych podziałów historycznej fasady wraz z przybliżoną skalą i stopniem perforacji.

Zabudowa stanowi przy tym współczesną w wyrazie kontynuację zabudowy obecnego budynku Urzędu Miasta, z którym utworzy zwarty kwartał. Rozwiązanie elewacji projektowanych budynków stanowi współczesną interpretację oprawy porządkowej istniejącego budynku. Kontynuacja przez odzwierciedlenie wybranych poziomów gzymsów i użycie podobnego w odbiorze materiału stanowi silną, celową sugestię, że projektowana zabudowa jest kontynuacją istniejącego budynku i stanowi z nim ściśle powiązaną całość.

Projektowany zabudowę zachodniej pierzei podzielono więc czytelnie na trzy części. Zaakcentowaną, wyróżnioną część środkową stanowi otwarta, zapraszająca i ogólnodostępna, lekko i transparentnie obudowana przestrzeń dziedzińca. Zasadnicze funkcje, umieszczono w dwóch, czytelnie wyodrębnionych, bryłach budynków – Urzędu Miasta oraz Muzeum Okręgowego. Nadano im postać prostych, statecznych, materialnych brył o perforowanej powierzchni.

2.1. Część centralna - dziedziniec
Centralną część zabudowy zachodniej pierzei stanowi dziedziniec-hall. Jest to wnętrze o charakterze przestrzeni publicznej, otwarte na pełną wysokość budynku, o posadzce kontynuującej nawierzchnię płyty rynku, wydzielone z otoczenia jedynie za pomocą przeszklenia.

Znalazła się w niej ekspozycja reliktu fundamentów kościoła, lobby (lady - biura podawcze UM), oraz pochylnia widokowa opleciona wokół centralnie zlokalizowanego drzewa.

Drzewo wyrastające z ruin kościoła stanowi symbol upamiętniający ofiarę II Wojny Światowej, wrażając odradzanie się ze zniszczeń w warunkach wolności i niepodległości.

Pochylnia mieści elementy ekspozycji dydaktycznej traktujące o historii rynku i miasta, zapewniając jednocześnie widoczność fundamentów i płyty rynku z różnych perspektyw. Trasa zwiedzania kończy się tarasem widokowym wraz z lokalem gastronomicznym, na ostatniej, otwartej kondygnacji budynku, zaproponowanym jako uzupełnienie programu użytkowego budynku.

2.2. Część południowa - strefa Urzędu Miasta
Południowa część budynku to bryła Urzędu Miasta Wraz z Galerią Promocji Miasta. Masywna forma uzyskała podcięcie od strony ul. Niedźwiedziej. Podkreśla ono otwarcie ul. Niedźwiedziej, komunikującej rynek z Wyspą Młyńską, zwiększa szerokość przejścia oraz tworzy pasaż wzdłuż przeszklonej witryny Galerii Promocji Miasta.

Rozmieszczając funkcje w budynku, przyjęto zasadę umieszczania funkcji najbardziej dostępnych, o największej liczbie użytkowników na kondygnacjach niższych, natomiast na kolejnych kondygnacjach funkcji o coraz mniejszej liczbie użytkowników stałych lub gości, oraz większym ograniczeniu dostępu.

Całość parteru stanowi przestrzeń wspomnianej galerii, pozwalająca na elastyczne aranżacje, różnorodne podziały – w zależności od aktualnych potrzeb.

Kondygnację pierwszego piętra wypełniają sale konferencyjne i audytoryjne wraz z zapleczami, w układzie, pozwalającym na różnorodną aranżację i podział pomieszczeń, umożliwiając jednoczesną, bezkolizyjną organizację kilku imprez.

Kolejne dwie kondygnacje stanowią pomieszczenia biurowe Rady Miasta oraz kolejnych wydziałów Urzędu Miasta. Pomieszczenia rozmieszczono wzdłuż okrężnie przebiegającego korytarza. W centralnej części utworzono wewnętrzne otwarcie zapewniające dostęp światła dziennego dla pomieszczeń biurowych, a także górne doświetlenie wybranych sal konferencyjnych.

Najwyżej zlokalizowana kondygnacja, strefa prezydencka, mieszcząca gabinety prezydenta i wiceprezydentów, a także wybrane wydziały Urzędu Miasta.

Wycofanie lica i przeszklenia ścian tej kondygnacji uzasadnione jest dostosowaniem skali budynku do otaczającej zabudowy. Dzięki temu budynek jest odczytywany jako posiadający lico fasady o wysokości zbliżonej do tej w otaczających budynkach, natomiast ostatnia kondygnacja odpowiada poziomowi dachów.

Wszystkie kolejne kondygnacje obsługiwane są przez powtarzalny blok, mieszczący dwie wydzielone klatki schodowe wraz z dźwigami, sanitariaty oraz zaplecza.

2.3. Część północna – budynek Muzeum Historii Miasta
Bryła budynku po północnej stronie mieści Muzeum Historii Miasta.

Kolejne trzy kondygnacje nadziemne zawierają przestrzeń ekspozycyjną, pozwalającą się dowolnie aranżować, a także niezbędne zaplecza. Dodatkowo, na parterze wydzielono pomieszczenia techniczno- magazynowe, natomiast ekspozycji na trzeciej kondygnacji została nadana podwójna wysokość pomieszczenia.

Najwyższa kondygnacja – wycofana i przeszklona – mieści niewielki lokal gastronomiczny (kawiarnia), wraz z tarasem widokowym. Lokal ten obsługuje ruch zwiedzających związanych z działalnością muzeum, jak także jest ogólnodostępny – za pośrednictwem opisanej wyżej pochylni.

Budynek obsługiwany jest przez powtarzany na kolejnych kondygnacjach blok, mieszczący jedną ogólnodostępną klatkę wraz z dźwigiem osobowym, klatkę ewakuacyjną, dźwig towarowy, sanitariaty oraz zaplecza.

3. Płyta rynku
Porządkujący podział zabudowy, odzwierciedlony zostaje także w płycie rynku; w posadzce a także w sposobie kształtowania wewnątrz poszczególnych stref. Na niego nałożony został kolejny podział – na strefy funkcjonalne - wynikający z uwarunkowań poszczególnych obszarów rynku.

Zasadnicza strefa - centralna część płyty rynku to uniwersalna, wielofunkcyjna przestrzeń, wolna od przeszkód architektonicznych, pozwalająca na różnorodną aranżacje, w tym organizację imprez masowych, festynów miejskich, lokalizację czasowych ekspozycji i działań w przestrzeni, lokalizację urządzeń jak lodowiska, karuzele itp.

Środkowy pas uzyskał nawierzchnię z ciętych, piaskowanych, prostokątnych płyt granitowych. Pasy boczne o nawierzchni z łamanej kostki granitowej.

Na płycie głównej zaprojektowano oprawy oświetleniowe w posadzce, rozmieszczone na regularnej, prostokątnej siatce. W środkowym pasie przewidziano rozmieszczenie wodotrysków, wprowadzających element ruchu oraz poprawiających mikroklimat w rejonie rynku w upalne dni.

Strefa wypoczynkowo-rekreacyjna - W wschodniej części rynku zaprojektowano strefę rekreacyjno-wypoczynkową. Zostaje ona ukształtowana za pomocą mebli miejskich – granitowych oraz drewnianych ławek i podestów, a także geometrycznie kształtowanych elementów przyrodniczych, tj. boskietów, trawników i sadzawek.

Strefa komunikacji - Wokół wymienionych stref zaprojektowano dyskretnie wyodrębnioną strefę komunikacji. Jest to pas zaznaczony w posadzce, powiązany z uliczkami wychodzącymi z rynku.

W ramach tej strefy zasugerowana zostaje możliwość obejścia rynku wzdłuż jego pierzei, czyli jednocześnie dojścia do budynków i zlokalizowanych w parterach lokali, z właściwą ekspozycją witryn. W obrębie tej strefy odbywa się także konieczny, ograniczony ruch kołowy (dostawy, dojazd do budynków), oparty na zasadzie ciągu pieszojezdnego, czyli braku wyodrębnionej jezdni przy pełnym uprzywilejowaniu ruchu pieszego.

Pas ten został poszerzony wzdłuż południowej pierzei rynku, zapewniając w ramach niego możliwość lokalizacji ogródków kawiarni i restauracji.

Jednolita nawierzchnia z łamanej kostki granitowej kontynuowana jest w uliczkach wychodzących z rynku.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl