Konkurs architektoniczny na koncepcję architektoniczną budynku Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • Pracownia Architektoniczna Joanna Zębik
Skład zespołu:
  • arch. Joanna Zębik  
  • arch. Maciej Zębik  
  • arch. Maciej Główka  
  • arch. Andrzej Piesyk  
  •  
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. Regulamin Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

1.2. Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie do składania pracy konkursowej

1.3. Odpowiedzi na pytania uczestników Konkursu

2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Opracowanie obejmuje teren zlokalizowany w Częstochowie u zbiegu ulic Chłopickiego i Dębińskiego oraz Al. Armii Krajowej. Przedmiotem opracowania jest część realizacyjna: koncepcja architektoniczna budynku dydaktycznego Wydziału Nauk Społecznych Akademii Jana Długosza w Częstochowie, oraz część studialna obejmująca teren będący własnością Akademii, teren będący własnością gminy oraz teren będący własnością osób fizycznych.

3. PODSTAWOWE DANE INWESTYCJI

Budynek 5 kondygnacji nadziemnych, dach płaski, pogrążony w części dach w konstrukcji odwróconej, kondygnacja -1 garaż podziemny 95 miejsc postojowych, 19 miejsc parkingowych naziemnych w obrębie terenu I etapu

3.1. Dane liczbowe.
- powierzchnia terenu I etap 5 070 m2 , II etap 3 500 m2, III etap 5 300 m2
- powierzchnia zabudowana 1 952 m2,
- powierzchnia użytkowa 9 089,00 m2,
- kubatura 46 480,00 m3
- ilość kondygnacji: 5 kondygnacji nadziemnych,-1 garaż podziemny
- przebywać będzie jednocześnie 700 użytkowników ;
4. OPIS PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA

4.1. Zagospodarowanie terenu.

4.1.1. Stan istniejący.
Teren inwestycji w centrum miasta u zbiegu ulic Chłopickiego i Dembińskiego oraz Al. Armii Krajowej w otoczeniu kompleksu budynków Akademii

4.1.2. Założenia projektowe.
Opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sposób umożliwiający wyeksponowanie budynku w przestrzeni miejskiej, po zrealizowaniu dalszych etapów projektu w obrębie terenu objętego opracowaniem. Założeniem projektowym było zkomunikowanie przedmiotowego terenu z Al. Armii Krajowej i pobliską Al. Jana Pawła II. Projektowany budynek będzie połączony z miejską przestrzenią publiczną i widoczny z jednej z głównych arterii komunikacyjnej miasta. Projektuje się skrzyżowanie typu T na prawoskręty, odcinek będący przedłużeniem Chłopickiego i Dembińskiego szer. 9 m (3 pasy); ul. Chłopickiego ( szer.:5m) ; ul. Dembińskiego (szer.:6m Wjazd z Al. Armii Krajowej projektowaną zatoką (prawoskręt).

I etap- część realizacyjną: teren w granicach działek nr 24/2; 26; 27;28 obr.42b
będący własnością zamawiającego. Realizacja inwestycji w obrębie I- etapu wymaga wyburzenia na działkach 26 i 27 istniejących budynków (stan techniczny przesądza o konieczności wyburzenia)

II etap- uporządkowanie przestrzeni publicznej będącej własnością gminy w obrębie ulic Chłopickiego i Dembińskiego, stworzenie miejsc wypoczynku i spotkań zaprojektowanie odcinka drogi publicznej łączącego opracowywany teren z Al. Armii Krajowej.

III etap- (po wykupieniu terenów będących własnością osób fizycznych oraz terenów będących własnością Akademii) na północ od ul.Dembińskiego budowa amfiteatru- miejsca organizacji imprez masowych, bezpośrednie powiązanie z miejską przestrzenią publiczną budowa budynku dydaktycznego p.u.4000 m2- teren będący własnością Akademii położony poniżej ul.Chłopickiego

Celem opracowania jest rozwiązanie przestrzenne dające współczesny wyraz budynku dydaktycznego projektowanego w zespole istniejących budynków akademickich.

Przyjęto takie usytuowanie obiektu aby w przyszłości po realizacji następnych etapów, budynki Akademii zaistniały w przestrzeni publicznej centrum miasta.

4.1.4. Zasady obsługi komunikacyjnej.
Dojazd istniejącym zjazdem publicznym z ul. Dembińskiego, zjazd do projektowanego garażu podziemnego z istniejącej drogi wewnętrznej, dojazd gospodarczy przewiduje się od strony wschodniej (istniejący dojazd do stacji transformatorowej). Dojście do projektowanego obiektu od południa, plac przedwejściowy. Wzdłuż ul. Dębińskiego przewiduje się miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Połączenie istniejącego układu komunikacyjnego z Al. Armii Krajowej (skrzyżowanie typu T na prawoskręty)

4.2. Obiekt kubaturowy
Bryła budynku zaprojektowana z dwóch przenikających się form w układzie pasmowym o różnej fakturze elewacji. Powodem zróżnicowania są zarówno względy estetyczne jak i funkcjonalne. Podział budynku na dwie bryły dopasowuje budynek do istniejących , kubaturowo mniejszych obiektów. Elewacja południowo- zachodnia ze względu na intensywne nasłonecznienie (aule, sale wykładowe) wymaga zastosowania systemu żaluzyjnego. Zaprojektowano ażurową powłokę ( osłonowy system elewacyjny z blachy perforowanej lub siatki elewacyjnej). Pasma siatki ułożone są w sposób plastyczny, co podkreśla pasmowość i tworzy na elewacji ciekawą grę światłocieni . Funkcja biurowa, zlokalizowana w obrębie tej elewacji posiada charakterystyczne wycięcia i wyposażona jest w odrębny system żaluzyjny.

4.2.1. Układ funkcjonalny
Budynek zaprojektowano jako obiekt 6 kondygnacyjny: 5 kondygnacji nadziemnych, kondygnacja -1 garaż podziemny. Prosty, rozwiązany w obrębie jednoznacznie określonej przestrzeni komunikacyjnej układ funkcjonalny. Przestrzeń komunikacyjna w obiektach akademickich spełnia dodatkową funkcję : miejsce spotkań, dyskusji, gromadzenia się grup studentów, zaprojektowana jest z większym „ rozmachem” niż w innych obiektach użyteczności publicznej.

Parter: hol główny budynku poprzedzony przestrzenią przedwejściową, funkcja administracyjna, dziekanat, instytut administracji: lokalizacja funkcji dodatkowych: gastronomia, usługi towarzyszące (księgarnia wydziałowa, punkt ksero), I,II piętro: funkcja dydaktyczna : aule, sale wykładowe, III,IV piętro: instytuty wydziałowe, obsługa administracyjna, V piętro: instytut muzyki z funkcją towarzyszącą, biblioteki, dodatkowo „dach zielony” z widokiem na atrakcyjne przestrzenie miejskie.

4.2.2. Dostępność dla osób niepełnosprawnych
Obiekt zaprojektowano jako dostępny dla osób niepełnosprawnych:
- dźwigi osobowe ,
- węzły sanitarne dla osób niepełnosprawnych w każdym zespole sanitarnym

4.2.3. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe
- przyjęty system konstrukcyjny - konstrukcja monolityczna żelbetowa wylewana

- stropy: płytowo- żebrowe, monolityczne krzyżowo zbrojone oparte na siatce słupów. ???
- ściany zewnętrzne: murowane trójwarstwowe z systemem żaluzji osłonowych; osłonowe w systemie lekkiej zabudowy
- klatki schodowe, szyby windowe - żelbetowe wylewane stanowiące dodatkowe usztywnienie konstrukcji (sztywność konstrukcji zapewniają podciągi i żebra)
- Konstrukcja dachu – stropodach dwudzielny z przestrzenią wentylowaną, w części tarasowej strpopodach odwrócony
- rodzaj posadowienia dostosowany do warunków gruntowo- wodnych

Wykończenie zewnętrzne ścian:
- bryła „ zachodnia” – okładzina z paneli elewacyjnych z żywic utwardzonych w kolorze grafitowym, w części faktura betonu
- bryła „wschodnia” – okładzina z siatki stalowej architektonicznej, tkanej w kolorze jasnym
nałożona na elewacje z dystansem 30,00 cm.


4.2.4. Walory energetyczne obiektu.
Zaprojektowano obiekt jako budynek energooszczędny, szczelność – 0,6.
Przegrody zewnętrzne.
Ściany zewnętrzne warstwowe o współczynniku 0,1 W/m2/K,
- cegła silikatowa 25 cm,
- styropian 30 cm,
- okładzina zewnętrzna.
Dach o współczynniku 0,09 W/m2/K,
- wełna mineralna 0,035 gr 40 cm.
Podłoga na gruncie o współczynniku 0,14 W/m2/K,
- ocieplenie 25 cm
Stolarka okienna aluminiowa,o współczynniku 0,8 W/m2/K,

4.2.5. Instalacje.
Przewiduje się instalacje:
- wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła,
- węzeł cieplny podłączony do sieci ciepłowniczej
- instalacje elektryczne

Ze względu na rozbudowany zakres instalacji zaprojektowana wysokość kondygnacji pozwala na stworzenie przestrzeni technologicznej o wys. 50cm pod stropami każdej kondygnacji na prowadzenie wszelkich instalacji wewnętrznych, włącznie z wentylacją mechaniczną oraz dodatkową przestrzeń pod posadzką na prowadzenie okablowania.

W projekcie uwzględnia się instalacje elektryczne w zakresie: zasilania ogólnego, oświetlenia i zasilania stanowisk komputerowych, instalacje teleinformatyczne , z możliwością transmisji również sygnału telewizyjnego, systemu wideokonferencji, sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu, telewizji dozorowej, instalacji automatycznego systemu gaszenia.
5. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ BEZPIECZEŃSTWA I EWAKUACJI.

Obiekt zaprojektowanny został w sposób zapewniający w razie pożaru:
- nośność konstrukcji
- ewakuację ludzi
- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie i na sąsiednie zabudowania.

Przejście do dróg ewakuacyjnych z poszczególnych pomieszczeń nie przekracza 40 m. Długość dojść ewakuacyjnych nie przekracza 30 m przy jednym dojściu, 60 m dla dościa najkrótszego przy dwóch. Powinno się przewidzieć sygnalizację świetlną i dźwiękową włączającą się w razie pożaru i wskazującą drogę ewakuacji.

W zakresie zagospodarowania terenu projektowany obiekt ma zapewniony dojazd do wszystkich wyjść ewakuacyjnych. Projektuje się dodatkową drogę wewnętrzną z wjazdami od ul. Centralnej, która oprócz dojazdu do stanowisk postojowych na powierzchni terenu spełnia rolę drogi pożarowej.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl