Konkurs architektoniczny na koncepcję architektoniczną budynku Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Projekt konkursowy

<<< powrót
 • Kostrzewski Projekt
 • MWA Architekci - Maciej Wysoczański
Skład zespołu:
 • Autorzy:  
 • Sławomir Kostrzewski  
 • Maciej Wysoczański  
 • http://www.mwa.com.pl  
 •  
 •  
 • Współpraca:  
 • Krzysztof Leśniewski - renderingi  
 • Arkadiusz Szałyga - opracowanie graficzne - elewacje, przekroje  
 • Patryk Rosiński - opracowanie graficzne plansz  
 • Julitta Składanowska - kosztorys  
2. Koncepcja zagospodarowania terenu

2.1 Etap I- część realizacyjna

Zgodnie z wytycznymi organizatora konkursu, część realizacyjną inwestycji zlokalizowano na terenach będących własnością Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zdecydowano się użyć działek nr 26, 27, 28 w całości oraz na fragmencie działki nr 24/2. W celu optymalnego wykorzystania terenu zlokalizowano projektowany budynek na działkach nr 26 i 27 w całości. Główne wejście do niego umiejscowiono od strony południowej, czyli od istniejącej, nie utwardzonej, gruntowej ulicy Dębińskiego. Także z tej ulicy, przy granicy z działką nr 22/5 zaprojektowano wjazd do parkingu podziemnego. W celu zapewnienia drogi pożarowej oraz dostaw na działce nr 28 zlokalizowano dodatkową drogę wewnętrzną (w śladzie istniejącego dojazdu) do południowej części projektowanego budynku połączoną z ulicą Dembińskiego. W przyszłości nowoprojektowana droga umożliwi dalsze skomunikowanie terenów etapu III kampusu. Przy drodze tej zlokalizowano także 4 miejsca parkingowe w układzie podłużnym. W południowo-wschodnim narożniku działki nr 27 zlokalizowano miejsce spotkań i rekreacji, które będzie powiększone w dalszych etapach inwestycji. Zaprojektowana forma przestrzenna budynku jest wynikiem analizy dominujących kierunków wyznaczonych przez istniejące budynki kampusu oraz układ komunikacyjny i geodezyjny na projektowanym terenie. W wyniku analiz, wyznaczono główną oś kompozycyjną budynku wzdłuż której zaprojektowano korytarz - kręgosłup komunikacyjny. Rozdziela on bryłę budynku na dwie części – niższą trzykondygnacyjną i wyższą – pięciokondygnacyjną. Etap I zaprojektowano w sposób umożliwiający samodzielne funkcjonowanie, niezależne od pozostałych etapów inwestycji.

2.2 Etap II- część studialna, tereny gminy
W ramach prac projektowych w tym etapie postanowiono dokonać uporządkowania układu komunikacyjnego kampusu poprzez połączenie ulic Dembińskiego i Chłopickiego oraz zaprojektowanie terenów przeznaczonych dla imprez masowych organizowanych przez uczelnię. W wyniku połączenia ulic Dembińskiego i Chłopickiego wzdłuż granicy działki nr 11 uzyskano odpowiedniej wielkości, ortogonalny plac wielofunkcyjny dla około 2000 osób. Postanowiono również nie zabudowywać działki nr 26 przy ul. Chłopickiego obiektem kubaturowym. Przestrzeń ta, pełni funkcję pasa buforowego pomiędzy zabudową jednorodzinną a kampusem akademii. W ten sposób uniknięto drażliwego styku obiektów o różnej skali i funkcji. Plac imprez masowych w północno-wschodnim narożniku jest zakończony nieznacznie wyniesioną sceną przeznaczoną na występy i przedstawienia. Przestrzeń ta jest otwarta i dostępna dla osób z poza uczelni. Plac jest odizolowany zielenią wysoką od terenów zabudowy mieszkaniowej. Zieleń pełni tutaj podwójną rolę, jest elementem tła dla odbywających się wydarzeń, a także pełni rolę naturalnego ekranu akustycznego wytłumiającego dźwięki podczas odbywających się tutaj imprez na świeżym powietrzu.

Na wysokości połączenia ulic Dembińskiego i Chłopickiego zaprojektowano nowa drogę, która umożliwi dalsze skomunikowanie działek należących do osób fizycznych do czasu rozpoczęcia prac etapu III. Jednocześnie nowoprojektowana droga połączy się z drogą wewnętrzną wykonaną w I etapie. Powstały w ten sposób układ komunikacyjny będzie miał charakter ciągu pieszo – jezdnego. Dzięki temu zabiegowi, budynek wydziału otrzyma większe przedpole na plac wejściowy, na którym zaprojektowano elementy zieleni i małej architektury. Wzdłuż nowoprojektowanego ciągu pieszo-jezdnego zaprojektowano kilkanaście miejsc parkingowych.

2.3 Etap III- część studialna, teren osób fizycznych.

Uwolnienie terenów prywatnych, pozwoliło na umiejscowienie kolejnego, wymaganego przez warunki konkursu budynku dydaktycznego wzdłuż al. Armii Krajowej, jako kontynuacji linii zabudowy wyznaczonej przez istniejący budynek akademii. Będzie to pięciokondygnacyjny obiekt o powierzchni użytkowej około 4000m2 i o formie, która jest dopełnieniem formy budynku z etapu I. Podobnie jak budynek zrealizowany w I etapie obiekt został zaprojektowany jako dynamiczna forma zakończona trójkątnym, ‘’ostrym dziobem’’ w postaci dachu nadwieszonego nad strefą wejściową. Skomunikowanie tej części opracowania zapewni kontynuowanie drogi wewnętrznej z etapu I. Wzdłuż tej drogi organizowane są miejsca parkingowe, doprowadzające do wejścia od strony al. Armii Krajowej. W etapie tym uporządkowano również połączenia ciągami pieszymi układu urbanistycznego zaprojektowanego w etapie I i II. Uważamy, że zaprojektowane przez nas rozwiązanie urbanistyczno-przestrzenne z opisaną powyżej kolejnością etapów spowoduje najbardziej optymalne zagospodarowanie terenu w tej części kampusu uczelni. Wybierając powyższe rozwiązanie kierowaliśmy się spełnieniem wszystkich wymagań konkursowych, a także ekonomiką rozwiązań projektowych ( brak istotnych zmian w infrastrukturze technicznej).
3. Opis koncepcji architektonicznego proponowanego rozwiązania części realizacyjnej- Etap I

3.1 Opis idei architektonicznej

Ideą projektowanego kompleksu jest kompozycją dwóch brył - niższej trzykondygnacyjnej i wyższej pięciokondygnacyjnej, zaprojektowanych wzdłuż osi kompozycyjnej zespołu. Oś tą wyznacza szklany łącznik zorientowany wzdłuż osi urbanistycznej wyznaczonej w wyniku analizy kierunków znajdujących się wokół układu ulic, ciągów pieszych i sąsiadującej zabudowy. Podział budynku na dwie części odpowiada odmiennej funkcji budynków: w niższej części zlokalizowano zespół 4 sal wykładowych i głównej auli zaprojektowanej w układzie schodkowym. Wyższa część zespołu jest przeznaczona na pozostałe funkcje budynku jak sale ćwiczeń, dziekanat, pracownie komputerowe, zespół sal prób muzycznych z pomieszczeniem prób chóru, zespołem pomieszczeń biblioteki wydziałowej oraz pomieszczenia biurowe 4 instytutów wydziału. W celu łatwiejszej identyfikacji przez przyszłych użytkowników, na każdej kondygnacji powyżej parteru zlokalizowano inny instytut wydziału i tak od dołu znajdują się: - Instytut Administracji, - Instytut Zarządzania i Marketingu, - Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii oraz na najwyższej Instytut Muzyki.

Pomieszczenia biurowe instytutów zlokalizowano w tylnej części budynku, odsuwając je od części frontowej budynku, gdzie zaprojektowano sale ćwiczeń i innego rodzaju funkcje przeznaczone dla grup studentów. Pośrodku przestrzeni biurowej instytutów zaprojektowano patio, które pełni funkcję doświetlenia pomieszczeń biurowych i pomieszczeń gastronomi na parterze. Biegnie ono przez 4 kondygnacje. Drugie patio znajduje się w części sal audytoryjnych. Ma ona dać wrażenia kontaktu z otoczeniem osobom znajdującym się wewnątrz sali podczas wykładu, a także umożliwić doświetlenie sal przez 2 kondygnacje. W celu uatrakcyjnienia budynku dla studentów zaprojektowano też taras na dachu budynku przy dużej auli.

3.2 Opis poszczególnych stref funkcjonalnych obiektu

W etapie I zaprojektowano budynek wydziału nauk społecznych. Jest to obiekt o 5 kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Na kondygnacji podziemnej zlokalizowano parking dla 96 samochodów osobowych z 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych. Działka posiada naturalną różnicę poziomów, którą postanowiono wykorzystać organizując strefę magazynów w tylnej części parteru pogrążonej poniżej poziomu terenu. Na parterze budynku zaprojektowano strefę wejściową z pomieszczeniami ochrony, serwerownię, strefę szatni wydziału, sale konsumpcyjną z zapleczem kuchennym oraz strefę magazynową. Strefa posiada pion sanitarny m.in. z toaletą dla osoby niepełnosprawnej. Na parterze znajduję się także główną aula wydziału dla 300 osób. Zasadniczo pełni ona funkcję obsługującą część dydaktyczną obiektu ale może także działać niezależnie od pracy wydziału. Posiada ona swoje niezależne wejście, foyer oraz szatnię i możliwość odseparowania się od innych funkcji budynku. Pod wznoszącą się schodkowo aulą zlokalizowano przestrzeń techniczną budynku - wentylatornię oraz wymiennikownię łączącą z miejską siecią centralnego ogrzewania. Na piętrze budynku zlokalizowano zespół dziekanatu, dwie sale wykładowe o układzie schodkowym dla 61 i 101 osób, trzy sale ćwiczeń dla 35 i jedną dla 21 osób oraz pomieszczenia biurowe Instytutu Administracji. Na drugim piętrze zaprojektowano dwie kolejne sale wykładowe dla 61 osób każda, cztery sale ćwiczeń dla 35 osób i jedną dla 25 osób. Poza tym zespół toalet i pomieszczenia gospodarcze. W północnej części budynku zaprojektowano pomieszczenia biurowe dla Instytutu Zarządzania i Marketingu. Piętro trzecie składa się z zespołu biblioteki wydziałowej (magazyn, czytelnia i katalog książek), dwóch sal ćwiczeń dla 25 osób każda oraz z zespołu toalet. Na tym piętrze zlokalizowano pomieszczenia biurowe Instytutu Filozofii, Socjologii i Psychologii. Na najwyższej kondygnacji budynku zaprojektowano salę prób chóru z zapleczem, 7 sal prób muzycznych z magazynem podręcznym, 2 pracownie komputerowe dla 21 osób każda ze wspólnym pokojem pomocniczym. Zespól toalet i pomieszczenia gospodarcze oraz Instytut Muzyki z pomieszczeniami biurowymi. Wszystkie kondygnacje budynku skomunikowane są za pomocą dwóch wind o pojemności 17 osób każda, reprezentacyjnej klatki schodowej oraz dwóch klatek ewakuacyjnych. Ewakuacja z sal wykładowych wspomagana jest dodatkową klatką schodową prowadzącą na zewnątrz budynku. Każda kondygnacja posiada także miejsca spotkań i relaksu pozwalające na przebywanie tam większej grupy studentów.

3.3 Opis rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych

Konstrukcja budynku Konstrukcja projektowanego budynku jest konstrukcją szkieletową, żelbetową, płytowo-słupową, z ukrytymi podciągami i żebrami w stropach, a dla pomieszczeń wymagających większych rozpiętości (główna aula), stalowo-żelbetową ze stropem żebrowym. Konstrukcja bazuje na układzie 2 siatek słupów 8m x 8m z konstrukcji parkingu, który jest powtórzony na pozostałych kondygnacjach budynku.

Instalacje Budynek znajduje się w zasięgu infrastruktury miejskiej i będzie do niej podłączony. Będzie wyposażony w standardowe instalacje: wod-kan i cwu, hydrantową, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, w wybranych obszarach – klimatyzacyjną oraz elektryczne wysoko i nisko prądowe oraz internet kablowy i radiowy. W głównym auli i salach wykładowych, dla zapewnienia odpowiednich parametrów komfortu cieplnego, przewiduje się instalację klimatyzacyjną ze zmienną ilością powietrza w obiegu oraz obwodowe centralne ogrzewanie z grzejnikami płytowymi ustawionymi wzdłuż ścian zewnętrznych. Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wyciągowa będzie zainstalowana w przestrzeni pod skosem auli. Główne przewody wentylacyjne będą przebiegały w kanałach podposadzkowych. Przewody dystrybucyjne i nawiewniki – pod stropem. Instalacja wyposażona w odzysk ciepła. Chłód będzie generowany przez agregat wody lodowej zlokalizowany na dachu budynku zespołu aulii. Rozwiązania materiałowe. Wykończenie zewnętrzne: W projektowanym obiekcie przyjęto rozwiązania materiałowe, które podkreślą zaprojektowaną kompozycję brył. Przy projektowaniu brano pod uwagę zarówno ekonomikę jak i trwałość w czasie użytych materiałów. Jako materiał dominujący na elewacjach zastosowano beton architektoniczny, szkło zespolone dwuwarstwowe oraz okładziny elewacyjne typu Trespa. W celu ograniczenia kosztów inwestycji zdecydowano się użyć okładziny jedynie na elewacji wschodniej wyższej bryły zespołu oraz na niższej części na fragmencie elewacji frontowej a także na ścianie wschodniej przy tarasie na piętrze. Parter całego kompleksu zaprojektowano z ciemnoszarego Amerbloku z widocznym kruszywem. Proponowane rozwiązania mają wysoką odporność na warunki atmosferyczne oraz wandalizm. W kolorystyce budynku przeważa kolor szary z ciemnoszarym cokołem skontrastowany z elementami o kolorze czerwono-ceglastym okładzin. Całość dopełnia ściana kurtynowa szklana części biurowej oraz szklany łącznik. W budynku zaprojektowano też dachy zielone w dwóch patiach w części biurowej i na pierwszym piętrze przy salach audytoryjnych oraz tarasu przy dużej auli. Dach zielony wykonany jest ściśle według wytycznych technologicznych producenta dachów zielonych. Wykończenia wewnętrzne: Przewiduje się kontynuację przyjętych rozwiązań materiałowych wewnątrz budynku w postaci wykończenia betonem architektonicznym. W celu ocieplenia nieco surowego wyrazu wnętrz przewiduje się użycie sklejki i elementów drewnianych. W salach audytoryjnych przewiduje się panele perforowane, które mająca zadanie poprawienie walorów akustycznych sal. W tych pomieszczeniach zastosowano sufity akustyczne.

W pozostałych pomieszczeniach przewiduje się sufity z płyt g.k. Przewiduje się zróżnicowanie posadzek w zależności od funkcji: - w pomieszczeniach mokrych ( zaplecze kuchenne, łazienki) planuje się użycie płytek ceramicznych - pomieszczeniach biurowych - wykładziny dywanowe - przestrzenie korytarzy – linoleum.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl