Wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach
I Nagroda

<<< powrót
  • Atelier ZETTA
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch. Zenon Zabagło  
  • mgr inż. arch Urszula Bednarz  
  • mgr inż. arch. Krzysztof Gawełko  
  • mgr inż. arch. Monika Kuliś  
  • mgr inz. arch. Justyna Małyszko 
LOKALIZACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej NOWEGO RYNKU im. M. KONOPNICKIEJ /zgodnie z nazewnictwem w SIWZ: placu Marii Konopnickiej/ w Suwałkach.

Plac jest przestrzenią miasta stanowiącą układ historyczny zachowany w dobrym stanie. Obecnie Plac M.Konponickiej otoczony jest z czterech stron ulicami o nawierzchni asfaltowej. Jest zagospodarowany głównie zielenią parkową z ścieżkami spacerowymi z ławkami i oświetleniem. Zlokalizowany jest tu pomnik Marii Konopnickiej, nieczynna fontanna, przystanek autobusowy, kiosk z biletami komunikacji miejskiej, kiosk z prasą, pawilon handlowy, budynek stacji transformatorowej, tymczasowy szalet ogólnodostępny, postój taksówek, zatoki postojowe i pętla autobusowa wzdłuż okalających ulic oraz infrastruktura techniczna.

W decyzjach projektowych kierowano się wykreowaniem placu miejskiego jako reprezentacyjnej przestrzeni miasta dla oficjalnych obchodów, dla imprez rozrywkowych, wprowadzeniem funkcji na otwartym powietrzu i miejsca spotkań mieszkańców.

W koncepcji zachowany został kształt założenia oraz główne osie kompozycyjne i widokowe. Przestrzeń placu i ciągu ulicy Chłodnej potraktowana została jako kompozycyjna całość głównego traktu miejskiego. Zaproponowano przebudowę posadzki z zastosowaniem materiałów szlachetnych i naturalnych, wprowadzenie elementów małej architektury.

Pomnik Marii Konopnickiej przenosi się w nowe miejsce, na którym rzeźba zostanie wyeksponowana i stworzy oś widokową po przekątnej placu. Pomnik wraz z nową aranżacją przestrzeni wokół niego kreuje się jako element dominujący placu. Pomnik winien być wyeksponowany i oświetlony.
Istniejąca fontanna jak i wszystkie obiekty kubaturowe zostaną rozebrane. Zakłada się budowę nowej fontanny wraz z jej podświetleniem jako element posadzki placu. Na osi przekątnej placu proponuje się podświetloną formę fontanny ze strugą wodną z ukrytymi postaciami krasnoludków. Na placu od strony ulic wprowadza się formy wodne z dyszami w posadzce zmieniające poziom wypływającej wody oraz kształt strumienia. Fontanna będzie pracować z indywidualnie opracowanym sterowaniem kierującym pracą dysz współgrających z oświetleniem i muzyką.

Przyjmuje się utrzymanie wartościowej zieleni wysokiej jako szpalerów uporządkowanych drzew.
Przyjmuje się jedną nawierzchnię placu wraz z ul. Krótką oraz odcinkiem ul. M.Konopnickiej przyległymi do placu. Istniejące jezdnie ul. Noniewicza jak i ul. Sejneńskiej jak również skrzyżowania ulic Noniewicza- Sejneńska i Sejneńska –Konopnicka wraz z przejściami dla pieszych pozostają bez zmian w wariancie podstawowym, natomiast w preferowanym wariancie rozszerzonym przeznacza się do przebudowy.

W opracowaniu zaproponowano rozszerzony wariant realizacji inwestycji budowy placu jako wizję łączącą 2 główne place miejskie z możliwością bezkolizyjnego przejścia przez ulicę Noniewicza z uzupełnieniem kubaturą usługową w pasażu podziemnym. Jednocześnie pod posadzką placu wprowadza się garaż podziemny wielostanowiskowy.

Poprzez ulicę Chłodną zostaną połączone rynki Stary i Nowy – dlatego proponuje się powrót do historycznej nazwy placu; zamiast Placu Konopnickiej nazwanie go; Nowy Rynek im. M. Konopnickiej.

Wariant podstawowy – budowa nawierzchni placu, infrastruktura techniczna jako Etap I inwestycji.
Wariant rozszerzony – budowa nawierzchni placu, , garaż podziemny, przejście podziemne z usługami, infrastruktura techniczna jako Etap I + Etap II inwestycji.

Rozwiązanie projektowe umożliwia etapowanie realizacji inwestycji i samodzielne funkcjonowanie obiektów bez konieczności realizacji całego przedsięwzięcia objętego rozszerzonym projektem.
Wskazuje się również konieczność remontu i przebudowy trzeciego wymiaru rynku poprzez rewaloryzację pierzei. Należy poprawić stan techniczny istniejących elewacji, partery wypełnić funkcją użyteczną i godną placu w mieście. Otwarcie się usług w parterze na przestrzeń rynku z możliwością wyjścia na zewnątrz. Zamierzenia inwestycyjne uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na podstawie jego wytycznych.

Planuje się zmianę układu drogowego poprzez przebudowę ruchu komunikacji kołowej i pieszej.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl