Konkurs architektoniczny na koncepcję architektoniczną budynku Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Wyróżnienie honorowe równorzędne

<<< powrót
 • MTWW Architekci
Skład zespołu:
 • Autorzy:  
 • Mariusz Twardowski  
 • Wojciech Wokan  
 • Mariusz Pers  
 •  
 • Współpraca autorska:  
 • Agnieszka Lamot  
 • Anna Fusiara  
 • Klaudiusz Konarski  
 •  
 • Współpraca:  
 • Ludmiła Więckowska  
 • Wiktor Szczypka  
 • Marta Dul  
 • Paweł Michalski  
 • Marta Mikulik  
 • Tomasz Żmigrodzki  
 • Paweł Syposz  
 •  
 • http://www.mtww.eu 
I PRZEDMIOT KONKURSU


Przedmiotem opracowania jest obszar obejmujący teren zlokalizowany w Częstochowie, u zbiegu ulic Chłopickiego i Dembińskiego oraz Al. Armii Krajowej. Zakres opracowania konkursu został podzielony przez zamawiającego na część realizacyjną i część studialną.

Przedmiotem opracowania części realizacyjnej jest koncepcja architektoniczna budynku dydaktycznego Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i części obszaru opracowania związanej bezpośrednio z projektowanym budynkiem, wykonana zgodnie z programem funkcjonalnym zawartym w regulaminie konkursu.

Część studialna wg wytycznych obejmuje zagospodarowanie obszaru, który nie został ujęty w części realizacyjnej.
Program funkcjonalny części studialnej, jako przestrzeni publicznej, związanej z zespołem istniejących i projektowanych obiektów akademickich, obejmuje:
1) układ komunikacyjny, stanowiący kontynuację ulic Chłopickiego i Dembińskiego;
2) miejsca postojowe dla samochodów;
3) miejsce organizacji imprez masowych;
4) miejsca wypoczynku i spotkań;
5) miejsce na lokalizację budynku dydaktycznego (różnego od budynku przewidzianego
w części realizacyjnej projektu), Akademii im. Jana Długosza, o powierzchni użytkowej około 4.000 m²;
6) ewentualnie inne, proponowane przez projektanta funkcje.

II ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Celem prac projektowych było uzyskanie jak najlepszych rozwiązań architektonicznych, mogących spełnić założenia, jakie przed uczestnikami konkursu postawił organizator - stworzenie miejsca wpisującego się w istniejącą zabudowę, przyjaznego dla użytkowników, miejsca, które w znaczący sposób podniosłoby atrakcyjność istniejącego campusu.

III CZĘŚĆ REALIZACYJNA


Część realizacyjna, zawiera w swym zakresie koncepcję architektoniczną budynku Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i obszar znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego budynku z uwzględnieniem możliwości realizacji zakresu opracowania wchodzącego w skład części studialnej.

ARCHITEKTURA

FUNKCJA:

Zaproponowany obiekt, nawiązujący układem do otaczającej zabudowy, składa się z dwóch budynków połączonych ze sobą czytelnym, klarownym układem komunikacyjnym.

Niższy z budynków (budynek A), czterokondygnacyjny mieści w swym wnętrzu sale audytoryjną, sale wykładowe, sale ćwiczeń, bibliotekę. W wyższym, pięciokondygnacyjnym budynku (budynek B) zlokalizowane zostały zespoły pomieszczeń biurowych poszczególnych instytutów, dziekanat i zespół pomieszczeń gastronomii.

Elementami, łączącymi dwa budynki w jeden sprawnie funkcjonujący organizm są wspólny hall, kładki na wyższych kondygnacjach, oraz kondygnacja podziemna mieszcząca stanowiska postojowe dla 64 samochodów osobowych, oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe.

Główne wejścia do budynku zlokalizowano po stronie południowej - od ulicy Dembińskiego, oraz po stronie północnej, od której to strony odbywają się także dostawy zaopatrzenia dla gastronomii.

Ze względu na reprezentacyjny charakter hallu możliwe jest wykorzystywanie jego powierzchni do organizowania wystaw czasowych. Doświetlenie hallu światłem dziennym realizowane jest przez przeszklenia zlokalizowane przy wejściach do budynku, a także za pośrednictwem świetlików rozmieszczonych w stropodachu.

Z hallu, w sąsiedztwie którego zlokalizowano szatnię, mamy dostęp do sali audytoryjnej przewidzianej dla 300 osób. Sala, do której prowadzą dwa wejścia, została ukształtowana w sposób schodkowy, aby zapewnić optymalną widoczność z każdego miejsca widowni.
W skład pomieszczeń audytorium wchodzą dwa pokoje przeznaczone dla tłumaczy, pomieszczenie kinooperatora, oraz zaplecze sali.
Szerokości przejść ewakuacyjnych oraz odległości pomiędzy rzędami zgodne są z Warunkami Technicznymi. Z Sali prowadzą 2 wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz budynku.

Na parterze budynku zaprojektowano także największą z wymaganych programem, a przewidzianej dla 100 osób salę wykładową. Lokalizacja i dostępność dwóch największych sal z poziomu parteru, przeznaczonych w sumie dla ponad 400 osób podyktowana była między innymi względami ewakuacyjnymi.

Z poziomu parteru dostępna jest także biblioteka wraz z czytelnią. Założono, że biblioteka będzie umieszczona na dwóch poziomach. Na poziomie parteru zaprojektowano czytelnię i pomieszczenie katalogu książek. Magazyn książek przeniesiono na kondygnacją podziemną i skomunikowano z pozostałymi pomieszczeniami biblioteki za pośrednictwem wewnętrznych schodów oraz niewielkiego dźwigu. Przyjęto, że nie będzie ręcznego wypisywania rewersów, a zamawianie książek odbywać będzie się poprzez internet, po założeniu indywidualnego konta bibliotecznego. Zaprojektowano bramki chroniące przed kradzieżą książek z biblioteki.

W pozostałej części parteru zaprojektowano zespół pomieszczeń dziekanatu oraz pomieszczenia gastronomii – zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalnym.

Na pierwszym piętrze budynku A znajdują się 3 sale ćwiczeń, 2 pracownie komputerowe z zapleczem znajdującym się w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz pomieszczenie administratora sieci wraz z przyległą serwerownią. W budynku B na wyżej wymienionym piętrze znajduje się zespół pomieszczeń biurowych Instytutu Administracji.

Na poziomie pierwszego piętra, między budynkami, nad hallem urządzono taras, który oprócz funkcji komunikacyjnej stanowi także atrakcyjne miejsce wypoczynku i spotkań a także umożliwia organizację wystaw plenerowych.

Drugie piętro projektowanego budynku mieści 5 sal ćwiczeń; sale indywidualnych ćwiczeń muzycznych, których ściany i drzwi odizolowano akustycznie od pozostałych pomieszczeń budynku; magazyn instrumentów; zespół pomieszczeń biurowych Instytutu Zarządzenia i Marketingu.

Na 3 piętrze zaprojektowano 3 sale ćwiczeń; 3 mniejsze, wymagane programem sale wykładowe, w układzie schodkowym przeznaczone dla 64 osób każda; sale prób chóru odizolowaną akustycznie od pozostałej części budynku wraz z magazynem; zespół pomieszczeń biurowych Instytutu Filozofii, Socjologii i Psychologii. Jedno z pomieszczeń biurowych przynależące do wyżej wymienionego Instytutu znajduje się na 4 piętrze.

Ostatnią kondygnację użytkową zajmuje zespół pomieszczeń Instytutu Muzyki. Na tym poziomie przewidziane są także 3 pomieszczenia dodatkowe, które wykorzystane mogą być w razie wystąpienia takiej potrzeby do powiększenia powierzchni biblioteki muzycznej lub mogą stanowić tzw. rezerwę biurową.

Kondygnacje nadziemne skomunikowane są ze sobą za pośrednictwem 4 klatek schodowych oraz wind. Na każdej kondygnacji nadziemnej znajdują się toalety, również przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kondygnację podziemną stanowi parking przeznaczony dl 64 aut osobowych, pomieszczenia techniczne, gospodarcze, magazynowe. Wjazd do garażu zlokalizowany jest w północnej części budynku.

DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Dla projektowanego budynku zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych na wszystkie kondygnacje. Na poziom parteru prowadzą chodniki o nachyleniu <5%. Aby zapewnić dostęp na wyższe kondygnacje oraz na poziom garażu zastosowano dźwigi osobowe, który spełniają parametry określone w Warunkach Technicznych.

PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU:
Wysokość budynków:
- budynek A – 18 m
- budynek B – 21,3 m
Ilość kondygnacji nadziemnych:
- budynek A- 4
- budynek B- 5
Ilość kondygnacji podziemnych: 1 (garaż)
Wysokość kondygnacji: 4,00, (min. 3,00m w świetle pomieszczeń)
Powierzchnia całkowita budynków: 7947 m²
Powierzchnia użytkowa budynków: 6061 m²
Kubatura budynków : 27279,75 m³


FORMA BUDYNKÓW:
Układ przestrzenny WNS jest złożony i stanowią go dwa główne budynki – budynek A o ciekawym nieforemnym kształcie oraz prostopadłościenny, monolityczny budynek B, połączone ze sobą za pomocą 4 kładek oraz w kondygnacji parteru – hall’em głównym. Przeszklenia tych form oraz okładzina w postaci kolorowych wertykalnie usytuowanych paneli nadają „łącznikom” - a tym samym całej kompozycji – niezwykłą lekkość. Takie rozrzeźbienie jednolitej pod względem funkcjonalnym bryły powoduje powstanie na elewacjach budynków interesującego efektu światłocienia.

UKŁAD KONSTRUKCYJNY:
Konstrukcja budynku przewidziana jest w jako żelbetowa, monolityczna z elementami konstrukcji stalowej.
Stropy – żelbetowe, monolityczne.
Schody - żelbetowe, monolityczne.

ROZWIĄZANNIA MATERIAŁOWE:
Budynek A
- okładzina elewacyjna z płyt „Trespa” lub podobnych w kolorze pomarańczowym
RAL 2008.
- przeszklenia ze szkła niskoemisyjnego.
Budynek B
- okładzina elewacyjna z płyt kamiennych granitowych w kolorze czarnym
RAL 9004.
- przeszklenia ze szkła niskoemisyjnego.

SPOSÓB DOSTARCZANIA DO BUDYNKU PODSTAWOWYCH MEDIÓW ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM:
- wg założeń zawartych w wytycznych projektowych,
- Instalacja centralnego ogrzewania, poprzez węzeł cieplny usytuowany w projektowanym budynku, przyłączona do przebiegającej przez obszar opracowania, sieci ciepłowniczej firmy Fortum,
- Instalacja wod. – kan. przyłączona do sieci miejskich przebiegających w ul. Dembińskiego. Kanał sanitarny ø 1000 mm. Wodociąg ø 100 mm o
ciśnieniu dyspozycyjnym 0,39 MPa, zapewniający na potrzeby inwestycji, do celów ppoż, dostawę wody w ilości 5 l/s.
- Zasilanie budynku w energię elektryczną z istniejącej, wolnostojącej w obszarze opracowania, stacji transformatorowej firmy Enion.
- Instalacja kanalizacji deszczowej, podłączona do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, przebiegającej w ul. Dembińskiego.
- Budynek wyposażony w sieć komputerową LAN, zapewniającą przepustowość 1Gb/s, z własną serwerownią. Część łącząca główny punkt dystrybucyjny z kondygnacyjnymi punktami dystrybucyjnymi, zapewniająca przepustowość min. 1 Gb/s (lub 10Gb/s w zależności od przełączników sieciowych) i wykonana w technologii światłowodowej. Zapasowe łącza dające możliwość połączenia w przypadku awarii. Stosowne wyposażenie pomieszczeń w gniazda sieciowe umożliwiające przewodowy dostęp do sieci komputerowej. W całym budynku możliwość korzystania z bezprzewodowego łącza internetowego. Na korytarzach dodatkowe gniazda sieciowe umożliwiające dostęp przewodowy. Budynek połączony łączem światłowodowym (wraz z łączami redundantnymi) z istniejącym budynkiem Akademickiego Centrum Sportowego w celu zapewnienia połączenia z istniejącą siecią komputerową Uczelni, oraz podłączony do sieci światłowodowej projektowanej w ul. Dembińskiego.

IV ZAGOSPODAROWANIE TERENU


W projekcie zagospodarowania terenu objętego częścią realizacyjną zaproponowano atrakcyjnie ukształtowaną zieleń niską, w postaci trawników, rabat a także ciągi piesze i place łączące się z już istniejącymi, szpalery drzew, podkreślające główne kierunki.

W projekcie przewidziano także drogę (biegnącą wzdłuż wschodniej części budynku), która pełniłaby rolę drogi pożarowej, drogi dostaw dla gastronomii, a ruch na niej dla bezpieczeństwa pieszych zostałby ograniczony przy pomocy ruchomych, teleskopowych słupków. Droga ta pełniłaby także do czasu realizacji 3 etapu inwestycji drogi dojazdowej do działek będących własnością osób fizycznych.

W projekcje koncepcyjnym do realizacji przewidziano między innymi:
- boisko do gry w koszykówkę (oznaczone na planie zagospodarowania jako nr 6);
- szachy plenerowe (nr 7);
- miejsce wystaw plenerowych (nr 11);
- fontannę (nr 9).

Koncepcja zakłada również wykorzystanie budynku istniejącej stacji transformatorowej i po odpowiedniej modernizacji, urządzenie na jej dachu tarasu widokowego. Pozostałe prace miałyby na celu uporządkowanie istniejących przestrzeni publicznych, a także podniesienie walorów estetycznych istniejącej zieleni między innymi poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń.
Na działce nr 26 przewiduje się utworzenie parkingu (lub garażu podziemnego pod budynkiem dydaktycznym o powierzchni 4000m² - różnego od budynku objętego częścią realizacyjną) dla 42 samochodów osobowych.

V CZĘŚĆ STUDIALNA

Część studialna obejmuje zagospodarowanie obszaru, który nie został ujęty w części realizacyjnej, z przeznaczeniem na miejsce organizacji imprez masowych, urządzenie miejsc wypoczynku i spotkań, miejsca postojowe.

W części studialnej zaproponowano także dwie lokalizacje dla budynku dydaktycznego (różnego od budynku objętego częścią realizacyjną) o powierzchni użytkowej ok. 4000m².

Pierwsza z zaproponowanych lokalizacji znajduje się przy ulicy Chłopickiego, na działce nr 26 w sąsiedztwie budynku objętego częścią realizacyjną. Druga natomiast, przy Alei Armii Krajowej, stanowiąc dopełnienie kwartału zabudowy tworzonego przez istniejące budynki uczelni.

Projektanci w części studialnej zaproponowali także budynek pełniący funkcję galerii sztuki (opisanej na planie zagospodarowania jako nr 5), która wraz z towarzyszącą jej kawiarnią zostałyby przekryte amfiteatralnie ukształtowanym dachem, nachylonym w stronę zaprojektowanego budynku dydaktycznego przeznaczonego do realizacji. Taka forma budynku wraz z placem i zaprojektowaną przed budynkiem dydaktycznym sceną (opisana na planie zagospodarowania jako nr 3) doskonale spełniałyby funkcję miejsca organizacji imprez masowych, takich jak koncerty, przedstawienia, a także pokazy multimedialne z wykorzystaniem do projekcji obrazów elewacji budynku. Przewidziano także miejsce pod pawilon pełniący funkcje gastronomiczne (nr 16).

Usytuowanie zieleni izolacyjnej planuje się od strony Al. Armii Krajowe. Projekt zakłada także połączenie ulic Dembińskiego i Chłopickiego z Al. Armii Krajowej.

VI ETAPOWANIE INWESTYCJI

Etapowanie inwestycji przedstawione jest na schematach umieszczonych na planszy nr 1 i uwzględnia wymagania zawarte w programie – między innymi - zapewnia możliwość obsługi komunikacyjnej działek będących własnością osób fizycznych, do czasu rozpoczęcia 3 etapu inwestycji.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl