Konkurs architektoniczny na koncepcję architektoniczną budynku Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Wyróżnienie honorowe równorzędne

<<< powrót
  • Maćków Pracownia Projektowa
Skład zespołu:
  • Zbigniew Maćków  
  • Maciej Kowaluk  
  • Katarzyna Pielak  
  • Michał Zawadzki  
  • Anna Kołodzińska  
  • Eliasz Matuła  
  •  
  • http://www.mackow.pl  
  •  
Opis koncepcji zagospodarowania terenu

Idea

W dużych miastach można wyróżnić różnorodne typy przestrzeni publicznych; jeden z najbardziej wartościowych tworzą zespoły uniwersyteckie. Demokratyczna przestrzeń kampusu, jest zawsze namiastką współczesnej agory, miejscem spotkania, wymiany myśli i szeroko pojętej integracji użytkowników.

Znalezienie nowej formuły dla całości terenu opracowania, pozwalającej na wygenerowanie opisanego wyżej typu przestrzeni, definiujemy jako podstawowe zadanie konkursu, a projekt budynku Wydziału Nauk Społecznych, ma stanowić pierwszy krok na drodze do realizacji tego założenia.
Założenia projektowe

W aspekcie przestrzennym, podstawowymi założeniami były: stworzenie czytelnej zasady kształtowania układu urbanistycznego oraz rewitalizacja chaotycznych przestrzeni publicznych na terenie opracowania. Stanowczym postulatem jest znaczne ograniczenie indywidualnego ruchu kołowego w
obrębie zespołu.

Zagospodarowanie terenu i obsługa komunikacyjna
Zaprojektowano schemat przestrzenny z centralnym, podłużnym placem, stanowiącym ‘kręgosłup’ całego założenia, wokół którego lokowane są nowe budynki dydaktyczne. Takie posunięcie projektowe pozwala na klarowne wyznaczenie centrum kampusu o jasno postawionej hierarchii. Założono maksymalne wykorzystanie potencjału terenu, co pozwala na uniknięcie powstawania przestrzeni niekontrolowanych, umożliwia pełne wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej oraz daje

Zamawiającemu swobodę planowania dalszego rozwoju Uczelni.
Obsługę komunikacyjną dla pierwszego etapu przewidziano od strony ul. Dembińskiego. Przewiduje się etapową lokalizację garaży podziemnych pod wszystkimi obiektami nowopowstającymi oraz pod placem centralnym.

Etapowanie
Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, zaprojektowany układ urbanistyczny umożliwia etapową realizację całości inwestycji. Wskazana lokalizacja dodatkowego obiektu kubaturowego umożliwia przyszłą realizację nieplanowanych dzisiaj inwestycji.

STAN ISTNIEJĄCY
Chaotyczna struktura zespołu, brak przestrzeni wspólnych, wyraźne luki w pierzejach otaczających ulic.

ETAP 1.
Realizacja budynku Wydziału Nauk Społecznych, części zagospodarowania terenu z fragmentem placu centralnego. Dopełnienie pd - zach narożnika kampusu, uzupełnienie pierzei ul. Dembińskiego.

ETAP 2.
Realizacja obiektu kubaturowego wraz z zagospodarowaniem terenu i garażem podziemnym. Dopełnienie pn - wsch narożnika kampusu, uzupełnienie pierzei Al. Armii Krajowej.

ETAP 3.
Realizacja dwóch obiektów kubaturowych, kompleksowe zagospodarowanie terenu z drogami dojazdowymi i pozostałą częścią placu centralnego. Dopełnienie pd - wsch narożnika kampusu, kolejne uzupełnienie pierzei Al. Armii Krajowej.
Opis projektowanych rozwiązań architektonicznych i materiałowych

Rozwiązania architektoniczne

Podstawowym założeniem projektowym było zaprojektowanie współczesnego, ‘otwartego’ budynku dydaktycznego dobrze wpisującego się w zadany układ urbanistyczny.

Nietypowy, trójkątny kształt rzutu, umożliwia wytworzenie wyrazistych ścian, stanowiących obudowę placu centralnego oraz pierzei ul. Dembińskiego, przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu terenu w pobliżu zespołu sportowego. Rozwiązanie planów poszczególnych kondygnacji zapewnia interakcję obiektu z przestrzenią placu centralnego. Lokalizacja wewnętrznego, przeszklonego atrium oraz powierzchni rekreacyjnych powiązanych z aulą umożliwia komfortowe użytkowanie budynku.

Poszczególne zespoły funkcjonalne rozlokowano w sposób czytelny, z uwzględnieniem intensywności ich wykorzystania.

Rozwiązania materiałowe
Koncepcja projektowa przewiduje zastosowanie współczesnych i prostych materiałów wykończeniowych. Naturalna kolorystyka fakturowanego betonu, blachy miedzianej w odcieniu złotym, ślusarki aluminiowej, tworzy współczesny charakter obiektu oraz wyrazistą obudowę placu.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl