Konkurs architektoniczny na koncepcję architektoniczną budynku Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Wyróżnienie honorowe równorzędne

<<< powrót
  • Pracownia Architektury Forma Sp. z o.o.
  • toprojekt
Skład zespołu:
  • arch. Marek Wawrzyniak  
  • arch. Marek Lis  
  • arch. Katarzyna Mazurek  
  • arch. Ewa Woszczyna  
  • arch. Marek Witkowski  
  •  
  • http://www.toprojekt.com 
IDEA

Na obszarze będącym przedmiotem opracowania znajduję się chaotyczna zabudowa pochodząca z różnych lat i reprezentująca różny poziom architektoniczny. Pomijając obiekty dydaktyczne uczelni pozostałe budynki w całości przeznaczono do rozbiórki. Patrząc na szerszy kontekst urbanistyczny trudno odnaleźć w nim jakieś jasne założenia przestrzenne. Nie znaczy to, że nie ma tam wartościowych obiektów. Nie sposób jednak oprzeć się wrażeniu, że przy realizacji poszczególnych budynków najczęściej nie uwzględniano kontekstu otoczenia. Stosunkowo najlepiej prezentuje się ciąg ulicy Armii Krajowej od skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II w kierunku północnym. Znacznie gorzej wygląda to przy ulicach Chłopickiego i Jan Pawła II.

W tak chaotycznej przestrzeni formy nadmiernie rozdrobnione pogłębiałyby wrażenie nieładu. W tej sytuacji autorzy projektu zdecydowali się na układ dwóch wyrazistych i spójnych brył, które flankują proste, urbanistyczne wnętrze. Ma to być agora dla całego miasteczka akademickiego. Oś podłużna placu odchylona jest na północny wschód w kierunku budynku rektoratu. Od strony ruchliwej al. Armii Krajowej teren nieco wyniesiono tak, aby zneutralizować uliczny hałas, a jednocześnie całkowicie nie zamykać wnętrza. Dodatkowo umieszczono tu mały budyneczek, który w założeniu mógłby pełnić kilka funkcji np. estrady, klubu studenckiego czy dyskoteki. Naprzeciwko sceny plac wznosi się amfiteatralnie, dzięki czemu zasłonięty jest wgląd w ulicę Chłopickiego. Miejsce to ma pełnić funkcję punktu spotkań dla studentów. Szpaler drzew usytuowanych kondygnację niżej na poziomie wjazdu do parkingu domyka pierzeję zachodnią, ogranicza wgląd w ul. Chłopickiego i osłania miejsca do siedzenia przed nadmiernym nasłonecznieniem.

U stóp „widowni” od strony centrum Częstochowy w kierunku północnym przebiega ciąg pieszy, który łączyć ma agorę z pozostałymi obiektami uczelnianymi. Autorzy proponują przedłużenie go równolegle do al. Armii Krajowej, w drugiej linii zabudowy przez cały obszar campusu. Taki „trakt studencki”, stanowić mógłby atrakcyjną alternatywę dla dotychczasowego ciągu pieszego wzdłuż al. Armii Krajowej. W miejscach, gdzie przebiega on pod projektowanymi obiektami znajdować mają się wejścia do nowych wydziałów.

Obydwa budynki oparto na wyrastających z materii bazaltowego placu podporach, a partery w całości przeszklono. Dzięki temu zaciera się granica pomiędzy przestrzenią publiczną a wewnętrzną. Zakrzywienie powierzchni na „podbrzuszach” obiektów potęguje wrażenie unoszenia się brył nad powierzchnią placu, a dodatkowo wzmacnia zaskoczenie, które następuje w momencie kiedy osoba przechodząca pod budynkiem wkracza w przestrzeń szklanego „tubusa” znajdującego się w centrum obiektu.

Wykorzystując możliwości jakie dają tarcze konstrukcyjnych, żelbetowych ścian zewnętrznych, otwory okienne potraktowano „organicznie” projektując je niejako od wnętrza i płynnie dostosowując ich wielkość i usytuowanie do różnorodnych funkcji pomieszczeń.
Docelowy układ kompleksu zakłada likwidację miejsc parkingowych w rejonie opracowania i budowę parkingu podziemnego na 240 miejsc postojowych pod całą powierzchnią agory i pod budynkami. Do tego czasu oprócz 74 miejsc pod budynkiem funkcjonować ma również 50 stanowisk na parkingach naziemnych. W tej liczbie bilansują się również miejsca przy obiekcie sportowym, które ze względu na odległość od nowego obiektu muszą zostać zlikwidowane.
Zasilanie parkingów odbywać ma się z dolnego poziomu od strony ul. Chłopickiego, a wyjazd w stronę ul. Dembickiego.

W pracy konkursowej zapewniono możliwość etapowania : z zachowaniem następującej kolejności:
1 etap- obejmujący realizację budynku dydaktycznego Wydziału Nauk Społecznych AJD, parking podziemny, fragment palcu akademickiego
2 etap - obejmujący powiązanie ulicy Chłopickiego i Dembińskiego na terenie będącym własnością gminy,
3 etap- obejmujący budowę kolejnego budynku dydaktycznego , realizacje docelowego zakresu placu akademickiego, wraz podziemnymi parkingami

Zachowano następujące przesądzenia:
Istniejące budynki dydaktyczne nie ulegają zmianie
Zapewniono obsługę komunikacyjną działek będących własnością osób fizycznych do rozpoczęcia 3 etapu
Określenie rozwiązań konstrukcyjnych

Ideą rozwiązania konstrukcyjnego budynku jest utworzenie zwartej i sztywnej bryły budynku wspartej na filarach ażurowej konstrukcji parteru .

Ustrój budynku – o tarczowym układzie ścian i stropów nadziemnych pięter związany z gęstym rusztem żebrowym stropu pierwszej kondygnacji nadziemnej umożliwia swobodne podparcie bryły budynku.
Jednorodne filary parteru przenoszą obciążenia całego budynku na kondygnację podziemną, umożliwiając jednocześnie dowolną zabudowę fragmentu tej kondygnacji.

Kondygnacja podziemna zwieńczona żelbetowym rusztem żebrowo-belkowym o geometrii pokrywającej się z rozwiązaniem nośnej części podstawowej bryły budynku – dla umożliwienia swobodnego sposobu podpierania na poziomie parteru.

Podstawowym materiałem konstrukcyjnym całego budynku będzie żelbet, jedynie doświetlająca część wewnętrzna obudowy komunikacji będzie wspomagana ażurową konstrukcją stalową zapewniającą dobre warunki oświetlenia i wyśmienitą orientację przestrzenną użytkownikom.

Określenie rozwiązań wykończeniowych
Materiały wykończeniowe zewnętrznych przegród muszą uwzględnić zasadę kompozycji kolorystycznej budynku - jasnej bryły budynku opartej na wyrastających z bazaltowej posadzki ciemnych filarach.
Prosta i elegancka bryła głównych kondygnacji użytkowych przy zastosowaniu konstrukcyjnego żelbetu wymaga zastosowania warstwowych przegród zewnętrznych. Na zewnątrz zastosowano okładzinę z betonu prasowanego na osnowie z włókien szklanych ukrywającą ocieplenie i nadającą budynkowi estetyczny i trwały wygląd.

Materiał ten posłuży również do wykonania „przekrycia” parteru, ujednolicając w ten sposób wykończenie podstawowej bryły budynku.

Filary parteru w kolorystyce ciemnej kamiennej posadzki budynku i placu studenckiego.
Wszystkie przegrody parteru poza zapleczem bufetu z wykorzystaniem stalowej ślusarki termo-izolowanej . Zaplecze bufetu o ścianach nie na całą wysokość parteru, o własnym stropie wewnętrznym. Zewnętrzne okna o dwojakim sposobie rozwiązań. W ścianach zewnętrznej obudowy bryły budynku – ślusarka otworowa. Wewnętrzne doświetlenie komunikacji bezszprosowa ślusarka fasadowa o jak najmniejszym przesłanianiu wnętrza wykorzystująca do zamocowania szkła uzupełniającą konstrukcję stalową.

Wykończenia wewnętrznego o wysokim standardzie będzie wymagać ogólnodostępny parter budynku i sala audytoryjna. Efekt ten przewiduje się uzyskać za pomocą przeszklonych przegród


Określenie rozwiązań instalacyjnych

- Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
Instalacja c.o. zasilana z sieci ciepłowniczej FORTUM poprzez węzeł cieplny zlokalizowany w podpiwniczeniu projektowanego budynku. W instalacji proponuje się zastosowanie ogrzewania podłogowego i ściennego wykorzystującego możliwości akumulacyjne betonu. Utrzymywanie odpowiedniej temperatury w budynku zapewnić ma system rur PE przeprowadzonych w ścianach, posadzkach i stropach. Żelbetowa konstrukcja budynku kumulować będzie energię w godzinach nocnych i oddawać w czasie dnia.
Wentylacja pomieszczeń dydaktycznych i audytorium nawiewno-wywiewna z kilkoma odrębnymi układami. Pomieszczenia biurowe z wentylacją nawiewną w układzie nadciśnienia, przepływem powietrza do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, w których funkcjonować będą mechaniczne układy wywiewne. Rozprowadzenie powietrza przewiduje się w szachtach instalacyjnych przy pionach komunikacyjnych, niezależnych szachtach i w przestrzeniach międzystropowych. Układy z odzyskiem ciepła .
Proponuje się w docelowym zagospodarowaniu dwoma budynkami dydaktycznymi uzupełnić ten sposób ogrzewania o wymiennik gruntowy wspomagający pozyskiwanie energii dla układów wentylacji i klimatyzacji.

- Inne instalacje sanitarne
Instalacje wodno-kanalizacyjne zaprojektowano w oparciu o zwarte i powtarzające się na kondygnacjach zespoły higieniczno-sanitarne. Inne instalacje sanitarne, przeciwpożarowa wodna, oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych.

- Instalacje energetyczne i elektryczne
Zasilanie - przewiduje się zasilanie z istniejącej w obszarze opracowania stacji transformatorowej .
Przewiduje się instalacje oświetleniowe, gniazd wtykowych, alarmowa i sygnalizacji, RTV, tablice rozdzielcze , montaż zespołów energetycznych, instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa. Niezależnie instalacje słaboprądowe i technologiczne wg wymagań inwestora.

Proponowane rozwiązania materiałowe i instalacyjne mogą być zmieniane na etapie analizy ekonomicznej obiektu uwzględniającej jednak podstawowe pomysły kompozycyjne i estetyczne.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl