Konkurs architektoniczny na koncepcję architektoniczną budynku Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Wyróżnienie honorowe równorzędne

<<< powrót
  • Autorska Pracownia Architektury 91 arch. Wacław Stefański
Skład zespołu:
  • arch. Wacław Stefański  
  • arch. Agnieszka Petrus  
  • arch. Ireneusz Bagiński  
  • arch. Bogdan Wieczorek  
  • arch. Piotr Bartkiewicz  
  •  
  • http://www.architekci.krakow.pl  
  •  
WYRÓŻNIENIE HONOROWE
OPINIA JURY:
Za udaną propozycję rozwiązania urbanistycznego z wewnętrznym placem- agorą, oraz czytelnym układem przejść pieszych integrujących wszystkie elementy zespołu oraz prawidłowe wskazanie rozwiązania połączenia ulic Chłopickiego, Dembińskiego
ZASADY UKSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENNO – FUNKCJONALNEGO


- kontynuacja istniejącego założenia urbanistycznego kampusu Akademii przez zorientowanie zabudowy na kierunku północ-południe wyznaczonym istniejącymi budynkami i kształtem terenu przeznaczonego dla realizacji 1 etapu

- sytuowanie budynków Wydziału Nauk Społecznych z aulą i planowanego w ramach 3 etapu budynku dydaktycznego jako ram określających i organizujących wnętrze urbanistyczne w postaci ogólnodostępnego placu

- jednoznaczne zdefiniowanie placu jako rozrządu komunikacji pieszej, obszaru po stronie południowej jako terenu imprez plenerowych i rekreacji, obszaru po stronie zachodniej jako strefy komunikacji kołowej

- ukształtowanie zespołu funkcjonalnego auli w postaci wyodrębnionej bryły stanowiącej akcent przestrzenny z transparentną strefą wejściową pozwalającą na uzyskanie perspektywy widokowej

- usytuowanie bryły auli między projektowanym a planowanym budynkiem dla przestrzennego powiązania kompleksu zabudowy i perspektywicznej możliwości wspólnego wykorzystania przez połączenie np. komunikacją w poziomie piwnic

- kształtowanie brył projektowanego i planowanego budynku oraz auli w założeniu stworzenia przestrzennego i funkcjonalnego wyraźnego zakończenia zespołu zabudowy kampusu

- włączenie istniejącej stacji trafo jako elementu przestrzennej kompozycji placu przez przekształcenie jej w formę akcentu plastycznego w postaci zielonej kopuły zbudowanej z zieleni pnącej na lekkiej, trejażowej konstrukcji stalowej z siatką

- wykorzystanie naturalnego spadku terenu w kierunku południowym dla stworzenia ciągu płaszczyzn placów – wnętrz urbanistycznych i dwupoziomowej strefy wejściowej auli

ETAPOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

1 etap – realizacyjny obejmuje działki nr 24/2, 26, 27,28,32 obr. 42b będące własnością Zamawiającego:

Zespół autorski proponuje ograniczenie terenu w niezbędnym zakresie dla potrzeb:
- lokalizacji całości zabudowy (budynek dydaktyczny i aula WNS )
- zagospodarowania zasadniczej części placu przedwejściowego (do uzupełnienia w 3 etapie),
- parkingów o 36 miejscach postojowych przy drodze dojazdowej od strony północnej
- 20 tymczasowych stanowisk postojowych (na okres do 3 etapu) w północnym pasie placu
- 18 stanowisk postojowych po zachodniej stronie projektowanego budynku jako części zawartej w granicach 1 etapu / z przeznaczeniem do rozbudowy w 3 etapie jako parkingu dwupoziomowego /
- zagospodarowania południowego przedpola auli jako części terenów imprez plenerowych i rekreacji do rozbudowy i uzupełnienia w 2 i 3 etapie,

2 etap – studialny obejmuje teren będący własnością gminy:

- częściowa reorganizacja układu drogowego ulic Dembińskiego i Chłopickiego
- realizacja parkingu dla 2-ch autokarów
- zapewnienie dojazdu do działek będących własnością osób fizycznych,
- uporządkowanie części pasa terenu wzdłuż Al. Armii Krajowej z rozbudową parkingów do uzyskania 38 stanowisk postojowych i uzupełnieniem parawanowej zieleni izolacyjnej
- dalsza rozbudowa terenów imprez plenerowych i rekreacji

3 etap – studialny obejmuje teren będący własnością osób fizycznych i działkę Zamawiającego nr 26 obr.76 / po wyburzeniu istniejących budynków / - jest dopełnieniem założenia urbanistycznego kampusu Akademii:

- realizacja planowanego budynku dydaktycznego ( innego od budynku WNS )
- uzupełnienie powierzchni placu przedwejściowego
- docelową rozbudowę i urządzenie terenu imprez plenerowych i rekreacji
- kontynuacja zagospodarowania pasa terenu wzdłuż Al. Armii Krajowej z rozbudową parkingów i zieleni izolacyjnej
- realizacja parkingu dwupoziomowego na południowej części działki 22/5 Uwaga autorów opracowania: Mało efektywny istniejący sposób wykorzystania bezpośrednio przyległego obszaru położonego między Akademickim Centrum Sportowym a ul. Dembińskiego skłania zespół autorski do zaproponowania jego uporządkowania w 1 etapie realizacyjnym. Proponuje się wykorzystanie różnic poziomów terenu dla realizacji całości parkingu dwupoziomowego o 90 miejscach postojowych ( w tym poziom dolny zamknięty dla 45 stanowisk ) i parkingu dla 2-ch autokarów przy ul. Dembińskiego. Rozwiązanie takie utworzy kompleksowy program funkcjonalno- użytkowy mogący funkcjonować niezależnie od otaczającego zagospodarowania i urządzenia terenu. Dwupoziomowy parking i wygospodarowany przy nim plac będzie służył równocześnie istniejącemu Centrum Sportowemu i projektowanemu budynkowi Wydziału Nauk Społecznych.

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU W CZĘŚCI REALIZACYJNEJ

1. Zabudowa kubaturowa

- usytuowana w południowo-zachodniej części terenu 1 etapu w postaci zespołu prostopadłościennej bryły budynku dydaktycznego i wolnostojącej bryły auli z powiązaniem hallami komunikacji wewnętrznej

- umieszczenie strefy wejściowej do budynku od strony wschodniej – ogólnodostępnego placu pieszego, a dojazdu kołowego od strony zachodniej z układu drogowego dwupoziomowego parkingu

- rozmieszczenie zespołu pomieszczeń dziekanatu i biblioteki od strony północnej z możliwością odrębnego dojścia, a zespołu pomieszczeń gastronomii od strony południowej w powiązaniu z terenem rekreacyjnym

2. Komunikacja piesza

- ogólnodostępny plac przedwejściowy jako miejsce rozrządu dojść do stref
wejściowych do projektowanego i planowanego budynku dydaktycznego oraz jako
element ciągu pieszego z tarasowo ukształtowanymi placami łączący zespół
zabudowy kampusu z terenem rekreacyjnym i imprez plenerowych

- bezpośrednie dojścia z obu poziomów parkingu do halli wejściowych budynku dydaktycznego i przez nie do auli

- przedłużenie drogi dojazdowej od strony północnej do połączenia ulic Dembińskiego i Chłopickiego w formie ciągu pieszo-jezdnego wiążącego elementy zaplecza komunikacji kołowej kampusu

3. Komunikacja kołowa
- ciąg pieszo-jezdny łączący północną drogę dojazdową z układem drogowym ulic Dembińskiego i Chłopickiego jako główna oś komunikacji kołowej łączącej istniejące i projektowane parkingi, w tym parking dwupoziomowy do realizacji w 3 etapie lub sugerowany w 1 etapie

- sięgacz kołowy wzdłuż Al. Armii Krajowej proponowany do przedłużenia w 2 i 3 etapie z rozbudową parkingów na całej długości obiektów kampusu

4. Zieleń
- komponowane grupy zieleni ozdobnej związane z zagospodarowaniem placów i elementami małej architektury

- szpalery parawanowej zieleni izolacyjnej od parkingów i dróg komunikacji kołowej

- obudowa istniejącej stacji trafo zielenią pnącą na konstrukcji z siatki zgodnie z zaprojektowaną formą akcentu plastycznego

BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH


1 Forma architektoniczna

Zespół dwóch regularnych brył prostopadłościennych budynku dydaktycznego i auli związanych transparentnym przeszklonym łącznikiem o elewacjach z pionowymi podziałami o nieregularnym rytmie maskującym rzeczywistą strukturę budynku dydaktycznego, nadającym mu konserwatywny, majestatyczny wyraz oraz pełniejsze, jednorodne elewacje auli jako monumentalna obudowa przestrzeni o funkcji audytorium. Strefy wejściowe podkreślone wielkopłaszczyznowymi przeszkleniami umożliwiającymi wzrokowy kontakt między ogólnodostępnymi, reprezentacyjnymi wnętrzami a przestrzenią placu przedwejściowego.

2 Rozwiązanie funkcjonalne
- strefa wejściowa : usytuowana w południowej części parteru budynku, dostępna bezpośrednio z placu ogólnodostępnego, mieszcząca hall wejściowy z szatnią, portiernię, sklep z punktem ksero i zespół sanitariatów, stanowiąca wyjściowy punkt komunikacji wewnętrznej prowadzącej przeszklonym łącznikiem do hallu wejściowego auli, do czytelni biblioteki wydziałowej i do zespołu pomieszczeń
dziekanatu, do którego istnieje możliwość bezpośredniego wejścia z placu z pominięciem przejścia przez hall

- strefy funkcjonalne : w rozwiązaniu funkcjonalnym zastosowano strefowanie przez umieszczenie zespołów pomieszczeń biurowych poszczególnych instytutów w północnych częściach kondygnacji, w pionie dziekanatu, z powiązaniem ich towarzyszącą klatką schodową z dźwigiem i wyposażeniem w odrębne zespoły sanitariatów. W częściach południowych budynku usytuowano zespoły pomieszczeń dydaktycznych z towarzyszącymi sanitariatami obsługiwanych klatką schodową z dźwigiem wyprowadzoną z hallu szatniowego

- piwnice : program użytkowy rozmieszczony z uwzględnieniem istniejącego spadku terenu i projektowanego ukształtowania. W części północnej, poniżej poziomu terenu usytuowano zaplecze techniczno-magazynowe. W części południowej, w poziomie terenu zaprojektowano hall z wejściem z dolnego poziomu dwupozio-mowego parkingu, wejściem do dolnego hallu auli oraz zespół gastronomiczny z zewnętrznym ogródkiem i otwarciem w stronę terenu rekreacyjnego i imprez plenerowych. Przestrzeń pod najwyższą częścią widowni auli wykorzystano na pomieszczenia bezpośrednio związane z funkcjonowaniem auli – pokoje biurowe, pokoje wykładowców przygotowujących się do odczytów i pomieszczenia techniczno- magazynowe. Przestrzeń halli auli i budynku dydaktycznego powiązana z salą bufetu gastronomicznego pełnić będzie rolę dolnego foyer auli.

- parter : zgodnie z przyjętą zasadą strefowania funkcjonalnego w strefie północnej umieszczono zespół pomieszczeń dziekanatu z możliwością odrębnego dojścia z poziomu placu i zespół pomieszczeń biblioteki wydziałowej. Strefę południową zajmują główny hall wejściowy z szatnią z wejściem bezpośrednio z placu, powiązany przestrzennie i funkcjonalnie z hallem – górnym foyer auli oraz funkcje towarzyszące - portiernia, sklep materiałów biurowych z punktem ksero i zespół sanitariatów

- 1-3 piętro : powtarzalne rozwiązanie funkcjonalne oparte na zasadzie usytuowania zespołów pomieszczeń biurowych Instytutów : Administracji (1piętro), Zarządzania i Marketingu (2 piętro), Filozofii, Socjologii i Psychologii (3 piętro) z towarzyszącymi jadalniami i sanitariatami w strefie północnej, a zespołu pomieszczeń dydaktycznych i sanitariatów ogólnych w części południowej

- 4-piętro : przeznaczone dla Instytutu Muzyki rozwiązane na identycznej zasadzie strefowania lecz zgodnie z programem funkcjonalnym o mniejszej ilości pomieszczeń biurowych, co pozwala na usytuowanie w części południowej zespołu sal ćwiczeń muzycznych i prób chóru z pomieszczeniem pomocniczym i magazyn instrumentów

- 5 piętro : w całości przeznaczone na pomieszczenia dydaktyczne – salę wykładową, sale ćwiczeń, pracownie komputerowe z zapleczem sanitarno-higienicznym wielkości wynikającej z bilansu ilości użytkowników

KONSTRUKCJA, TECHNOLOGIA WYKONAWSTWA

1. Budynek dydaktyczny
- posadowienie : stopy i ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne
- konstrukcja nośna : ustrój szkieletowy słupowo-płytowy bezryglowy o słupach i podciągach żelbetowych i ścianach z elementów ceramicznych
- stropy : płyty żelbetowe monolityczne
- ściany zewnętrzne : z pustaków ceramicznych
- stropodach : systemowy odwrócony na stropie żelbetowym
- klatki schodowe, szyby dźwigów : żelbetowe monolityczne

2. Aula
- posadowienie : stopy i ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne
- konstrukcja nośna : ustrój szkieletowy słupowo-ryglowy żelbetowy
- konstrukcja podłogi audytorium : płyta żelbetowa monolityczna
- strop auli : wiązary kratownicowe stalowe
- ściany zewnętrzne : żelbetowe monolityczne
- stropodach : dachowe płyty prefabrykowane

WYKOŃCZENIE WENĘTRZNE

- ścianki działowe : murowane z elementów ceramicznych i systemowe gipsowo-kartonowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej
- tynki: cementowo-wapienne maszynowe kat. IV z gładzią gipsową
- posadzki: wykładziny elastyczne heterogeniczne PCV, płytki ceramiczne
- ślusarka otworowa: systemowa aluminiowa
- stolarka drzwiowa: systemowa drewniana
- wykończenie ścian: okładziny akustyczne z płyt włókno-cementowych, glazura ceramiczna, malowanie emulsyjne

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE, ELEWACJE

- ściany zewnętrzne budynku dydaktycznego : okładzina z płyt elewacyjnych metalizowanych
- ściany zewnętrzne auli : okładzina kamienna na konstrukcji rusztowej
- ściany halli i łącznika auli : systemowa aluminiowa ściana osłonowa
- ślusarka otworowa : systemowa aluminiowa szklona szybami zespolonymi termoizolacyjnymi

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

- co i cwu przez węzeł cieplny z sieci miejskiej
- wody zimnej i kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji opadowej
- wentylacji mechanicznej wszystkich pomieszczeń z odrębnymi wentylatorniami dla budynku dydaktycznego i auli
- klimatyzacji auli
- elektryczne, teletechniczne i teleinformatyczne

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl