Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji zabytkowego centrum Opoczna
II nagroda

<<< powrót
  • Pracownia Projektowa M.W. Piech
Skład zespołu:
  • architekt Andrzej Piech  
  •  
  • oraz studenci architektury V roku:  
  • Krzysztof Rospędek,  
  • Tomasz Rospędek,  
  • Michał Piech. 

Rewitalizacja obszaru starego miasta Opoczna obejmuje także zmianę układu komunikacyjnego mającą na celu znaczne ograniczenie dostępności ruchu kołowego w rejon starego miasta. Projekt przewiduje wprowadzenie, na terenie objętym rewitalizacją, układu dróg jednokierunkowych zapewniających stopniową gradację dostępności. (patrz plansza 1: Wytyczne dotyczące komunikacji kołowej).
Jako główne drogi obsługujące komunikację tranzytowa ustala się ulicę 17-ego stycznia – będąca drogą krajowa nr. 12 – oraz ulice Moniuszki – pełniącą funkcję drogi powiatowej.

Projekt zakłada zrównoważenie dostępności do układu urbanistycznego objętego opracowaniem, poprzez zmianę organizacji wjazdu i wyjazdu z obszaru starego centrum Opoczna. Uniemożliwienie dostępu do Placu Kościuszki z drogi krajowej przez ulicę Kazimierza Wielkiego ma na celu ograniczenie ilości samochodów przybywających z tego kierunku bezpośrednio w rejon rynku staromiejskiego oraz stworzenie placu publicznego przed Zamkiem.

Główny dostęp, z drogi tranzytowej wyznaczony został przez jednokierunkową ulicę Szewską. Na jej zakończeniu znajduje się parking wielostanowiskowy dla ok. 150 pojazdów, przewidziany w drugim etapie do modernizacji. Ma on stanowić główne miejsce postojowe dla samochodów wjeżdżających na obszar objęty rewitalizacją. Dostęp do parkingu możliwy jest także od strony północnej - z ulicy Moniuszki przez ulicę Garncarską - a także przez prowadzącą od strony wschodniej ulicą Staromiejską. Z tego miejsca, będzie można będzie pieszo, w łatwy sposób dojść do Placu Kościuszki, Placu Zamkowego lub w dowolne inne miejsce na starym mieście.

Ruch kołowy na Placu Kościuszki został poprowadzony po obwodzie rynku w postaci ciągów pieszo-jezdnych wydzielonych z powierzchni placu rodzajem i barwą zastosowanych materiałów. W obrębie placu przewidziano parkingi dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca postojowe dla samochodów dostawczych i obsługujących posesje.


Część uliczek starego miasta zaprojektowano jako drogi jednokierunkowe z wyznaczonym pasem z miejscami parkingowymi przeznaczonymi na postój krótkoterminowy. Dla komunikacji autobusowej zaproponowano rozmieszczenie przystanków, obsługujących ruch w jednym kierunku, w obrębie dróg położnych na obwodzie obszaru objętego opracowaniem: na ulicy Szewskiej (między parkingiem a terenem należącym do kościoła), na ulicy Moniuszki przy skrzyżowaniu z ulicą Inowłodzką oraz Garncarską. Obwodowe położenie przystanków wyklucza ruch autobusów w centrum obszaru starego miasta, a także umożliwia wykorzystanie przestrzeni publicznych dla ruchu pieszego i turystycznego.
Projekt rewitalizacji zabytkowego centrum Opoczna zakłada powstanie zespołu dróg rowerowych i tras pieszych, o charakterze turystyczno-krajoznawczym, prowadzących z historycznego centrum do terenów sportowych i rekreacyjnych oraz miejsc pracy w pobliskich zakładach przemysłowych. (patrz plansza 1. Wytyczne dotyczące komunikacji pieszej i rowerowej). Przewiduje się również wyznaczenie miejsc na stojaki rowerowe głównie w rejonie Placu Kościuszki, Placu Zamkowego, Kościoła św. Bartłomieja, na chodnikach sąsiadujących uliczek.

Poszukiwanie stylu charakterystycznego w budownictwie miasta Opoczna – naszym zdaniem - jest obecnie niemożliwe z uwagi na istnienie różnych form zabudowy oraz brak wykształconego jednorodnego historycznego stylu. A zatem właściwe jest stosowanie form architektonicznych odpowiadającym współczesnym wymogom, które mogłyby harmonizować z zaproponowanym układem przestrzeni publicznych.

Dlatego też autorzy świadomie rezygnują z opracowania szczegółowego rozwiązania nowoprojektowanych form zabudowy i pozostawiają to w gestii przyszłych projektantów. Sugeruje się natomiast konsekwentne utrzymanie linii zabudowy oraz gabarytu frontów obiektów dopasowanych do istniejących przestrzeni publicznych oraz istniejących obiektów przedstawionych w formie graficznej na planszach konkursowych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl