Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2016-10-28 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Bielsko-Biała  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania „Interaktywne centrum bajki i animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”


Zamawiający:
Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 24, 43-300 Bielsko-Biała
Osoba do kontaktów: Krzysztof Mondzielewski, tel.: +48 338125056, e-mail: sekretariat@sfr.com.pl, faks: +48 338151806,http://www.sfr.com.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Stowarzyszenie Architektów Polskich – SARP Oddział Katowice
ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice
Osoba do kontaktów: Paulina Adamczyk, tel.: +48 322539774, e-mail: sarpkonkurs-centrum@wp.pl, faks: +48 322539774, www.sarp.katowice.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:
a) walory architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej, walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych – 40 %;
b) walory szczegółowych propozycji scenariusza ekspozycji – 40 %;
c) walory ekonomiczne projektu z punktu widzenia realizacji i kosztów przyszłej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 20 %.
Każda z prac konkursowych, która spełniać będzie warunki Regulaminu, zostanie oceniona przez Sąd Konkursowy na podstawie powyższych kryteriów.
Przyjmuje się, że 1 % = 1 punkt i w taki sposób zostanie przeliczona liczba punktów w każdym z kryteriów.

Terminy:
2016-10-28 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Nagrody:
I Nagroda – 35 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki – dla Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą,
II Nagroda – 20 000 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
III Nagroda – 15 000 PLN brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
dr inż. arch. Piotr Lewicki (SARP Kraków, IARP) - przewodniczący Sądu Konkursowego

  • 2016-10-28 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Warszawa  
Dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji nowej siedziby oraz kampusu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Regułach


Zamawiający:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa
Osoba do kontaktów: Rafał Mroczkowski, E-mail: biuro@sarp.warszawa.pl
Główny adres: www.pansa.pl

Więcej informacji można uzyskać:
Oddział Warszawski Stowarzyszenie Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
E-mail: biuro@sarp.warszawa.pl ,http://www.sarp.warszawa.org.pl

Kryteria oceny projektów:
1. Kryteria oceny opracowań studialnych Etapu I Konkursu:
1.1. Kryteria o znaczeniu pierwszorzędowym:
a) atrakcyjność rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych siedziby i zagospodarowania terenu kampusu PAŻP;
b) funkcjonalność przyjętych rozwiązań obiektów siedziby oraz zagospodarowania terenu kampusu PAŻP, a w szczególności rozwiązań komunikacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych w kontekście wymogów programowo-funkcjonalnych i użytkowych nowej siedziby PAŻP;
c) realność przyjętych rozwiązań;
1.2. Kryteria o znaczeniu drugorzędowym:
d) ekonomika rozwiązań;
e) energooszczędność i proekologiczny charakter rozwiązań.
2.Kryteria oceny prac konkursowych Etapu II Konkursu:
2.1. Kryteria o znaczeniu pierwszorzędowym:
a) atrakcyjność rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych siedziby i zagospodarowania terenu kampusu;
b) funkcjonalność przyjętych rozwiązań wnętrz obiektów siedziby oraz zagospodarowania terenu kampusu, w szczególności rozwiązań komunikacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych w kontekście wymogów programowo-użytkowych nowej siedziby PAŻP;
c) walory eksploatacyjne przyjętych rozwiązań;
d) realność przyjętych rozwiązań.
2.2. Kryteria o znaczeniu drugorzędowym:
e) ekonomika przyjętych rozwiązań, w relacji kosztów realizacji i kosztów użytkowania;
f) energooszczędność i proekologiczny charakter rozwiązań.

Terminy:
2016-10-28 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
2017-01-30 Termin składania opracowań studialnych Etapu I
2017-04-27 Termin składania opracowań studialnych Etapu II

Nagrody:
I Nagroda
— kwota pieniężna w wysokości 80 000 PLN netto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł),
— zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej,będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej;
II Nagroda
— kwota pieniężna w wysokości 50 000 PLN netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł);
III Nagroda
— kwota pieniężna w wysokości 30 000 PLN netto (słownie: trzydzieści tysięcy zł).
Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie dwóch wyróżnień.
Łączna kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi nie mniej niż 40 000 PLN netto.

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Krzysztof Domaradzki - Przewodniczący
Maria Saloni-Sadowska - Sędzia referent
Krzysztof Chwalibóg - Członek Sądu Konkursowego
Grzegorz Buczek - Członek Sądu Konkursowego
Tadeusz Grocholski - Członek Sądu Konkursowego
Marek Górecki - Członek Sądu Konkursowego
Maciej Sosnowski - Członek Sądu Konkursowego
Paweł Czaplicki - Zastępca Sędziego Konkursowego
Maciej Czajkowski - Zastępca Sędziego Konkursowego

  • 2016-11-10 - Składanie prac konkursowych
Wrocław  
Konkurs studialny na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej kościoła rzymsko - katolickiego na osiedlu Europejskiej Stolicy Kultury Nowe Żerniki we Wrocławiu


Zamawiający:
Organizatorem Konkursu Studialnego jest Zarząd Główny SARP we współpracy SARP O/Wrocław
Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław, www.wroclaw.sarp.org.pl, e - mail: wroclaw@sarp.org.pl
Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest:
Sekretarz Organizacyjny Konkursu: arch. Daria Kieżun, e-mail: daria.kiezun@sarp.org.pl
Konkurs realizowany jest przez SARP ZG oraz SARP O/Wrocław na zamówienie Biura Festiwalowego Impart
2016 (Zamawiający).

Kryteria oceny prac konkursowych:
(1) oryginalność koncepcji, spójność charakteru przestrzeni,
(2) dyspozycja funkcjonalna, przestrzenna i materiałowa,
(3) spójność charakteru przestrzeni kościoła i otoczenia
(4) elastyczność przestrzeni sacrum i profanum,
(5) elastyczność przestrzeni dla lokalnej wspólnoty,
(6) możliwość etapowania realizacji.

Terminy:
2016-11-10 Termin składania prac konkursowych
2016-11-15 Ogłoszenie wyników konkursu

Nagrody:
I Nagroda: 70 000,-zł
II Nagroda: 40 000,-zł
III Nagroda: 20 000,-zł
Wyróżnienia (łącznie) 20 000,-zł

Szczegóły:
http://www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/konkurs-na-kosciol-nowe-zerniki-odpowiedzi-na-pytania-oraz-regul

  • 2011-06-06 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
  • 2016-11-29 - Składanie prac konkursowych
Limanowa  
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku w Limanowej


Zamawiający:
Organizatorem konkursu (zwanym dalej Organizatorem) jest Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34 – 600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 3372-054, fax. 0048 18 337-10-41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl adres strony internetowej: www.miasto.limanowa.pl
Osobą upoważnioną z ramienia Organizatora do kontaktu w sprawie konkursu jest pani Justyna Szewczyk, e-mali: jszewczyk@miasto.limanowa.pl

Terminy:
2016-11-29 Termin złożenia prac konkursowych
2016-12-09 Ogłoszenie wyników konkursu

W skład Zespołu Konkursowego będą wchodzić następujące osoby:
1. Pan Władysław Bieda – Burmistrz Miasta Limanowa;
2. Pan Wacław Zoń – Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa;
3. Pani Justyna Szewczyk – architekt;
4. Pan Aleksander Jonarski – Inspektor ds. gospodarki przestrzennej
5. Pani Jolanta Juszkiewicz – przewodnicząca Rady Miasta Limanowa
6. Pan Wojciech Struzik – architekt
7. Pan Walenty Rusin – radny

Nagrody:
I nagroda w wysokości 5.000,00 zł,
II nagroda w wysokości 3.000,00 zł,
III nagroda w wysokości 2.000,00 zł,
I wyróżnienie w wysokości 1.000,00 zł,
II wyróżnienie w wysokości 1.000,00 zł,

Szczegóły:
http://www.miasto.limanowa.pl/pl/4906/13507/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-zagospodarowania-rynku-w-limanowej.html

Rybnik  
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny w Rybniku


Zamawiający:
Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44–200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 32 439 20 00,
fax. 32 422 41 24, e-mail: rybnik@um.rybnik.pl adres strony internetowej: www.rybnik.eu

Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu prowadzi Towarzystwo Urbanistów Polskich, 00–660 Warszawa, ul. Lwowska 5/100.
Osobą upoważnioną z ramienia Organizatora do kontaktu w sprawie konkursu jest pani Anna Pyziak, e-mali: annapyziak@urbanworkshop.eu

W skład Zespołu Konkursowego będą wchodzić następujące osoby:
1. Pan Wojciech Student – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki
Przestrzennej;
2. Pani Agnieszka Skupień – Asystent Prezydenta Miasta Rybnika;
3. Pan Janusz Orzeł – Naczelnik Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rybnika;
4. Pan Jan Fiałkowski – Podinspektor w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Rybnika;
5. Pani Agnieszka Kaczmarska;
6. Pan Bartłomiej Nawrocki;
7. Pani Katarzyna Ujma – Wąsowicz;
8. Pani Katarzyna Mazur – Belzyt;
9. Pani Monika Gitner – Młodszy Referent w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Rybnika – Sekretarz Zespołu Konkursowego.

Kryteria oceny prac konkursowych:
1) walory urbanistyczno-architektoniczne w tym, w szczególności kompozycja założenia przestrzennego i przyjęte rozwiązania funkcjonalne – waga kryterium 80%;
2) walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – waga kryterium 20%.

Terminy:
2016-10-28 Termin do którego można składać zapytania dotyczące Regulaminu Konkursu
2016-12-02 Temin składania prac konkursowych
2016-12-12 Rozstrzygnięcie konkursu

Nagrody:
I nagroda w wysokości 10.000,00 zł;
II nagroda w wysokości 7.000,00 zł;
III nagroda w wysokości 3.000,00 zł.

Regulamin i załączniki do pobrania:
http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=31&Id=32475

  • 2016-12-05 - Składanie prac konkursowych
Łódź  
Konkurs architektoniczny na opracowanie projektu studialnego współczesnej metamorfozy szczytowych ścian kamienic jako integralnej części przestrzeni miejskiej


Zamawiający:
Miasto Łódź, Departament Architektury i Rozwoju, Biuro Architekta Miasta, 90–430 Łódź, ul. Piotrkowska 113, tel.: 042 638 43 84 tel./ fax: 042 638 54 41, e-mail: bam@uml.lodz.pl

Sekretariat Konkursu:
Urząd Miasta Łodzi, Departament Architektury i Rozwoju, Biuro Architekta Miasta, 90–430 Łódź, ul. Piotrkowska 113, tel.: 042 638 57 83
Sekretarz Sądu Konkursowego:
Joanna Marchwicka, e-mail: j.marchwicka@uml.lodz.pl

Terminy:
2016-12-05 Termin składania prac konkursowych
2016-12-08 Ogłoszenie wyników Konkursu i dyskusja pokonkursowa

Kryteria oceny prac konkursowych:
1)kreatywność, oryginalność i atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań plastyczno architektonicznych szczytowych elewacji budynku – od 0 pkt. do 70 pkt;
2)rozwiązania programowo – funkcjonalne dla budynku wraz z zagospodarowaniem terenu od 0 pkt. do 30 pkt.

Nagrody:
W Konkursie przewiduje się następujące nagrody i wyróżnienia (pula nagród : 50 000 zł)
I nagroda – 15 000 zł
II nagroda – 10 000 zł
III nagroda – 5 000 zł
3 wyróżnienia po 4 000 zł każde
Honorowa Nagroda Architekta Miasta – 8 000 zł

Szczegóły:
http://www.uml.lodz.pl/kultura/konkursy_stypendia_nagrody/lodzkie_sciany/

  • 2017-01-09 - Składanie prac konkursowych
Gdańsk  
Wodne źródła Gdańska


Organizatorem oraz fundatorem nagród w konkursie „Wodne źródła Gdańska” zwanego dalej "Konkursem jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy
Kartuskiej 201

Terminy:
2017-01-09 Termin składania prac konkursowych
styczeń/luty 2017 obrady jury i ogłoszenie wyników w Konkursie

Skład Sądu Konkursowego:
• JACEK SKARBEK, Prezes Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. – Przewodniczący Jury
• MAŁGORZATA KOLESIŃSKA, Kierownik Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku;
• GRZEGORZ SULIKOWSKI, Miejski Konserwator Zabytków, Urząd Miejski w Gdańsku.
• Prof. dr hab. LUCYNA NYKA, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
• Prof. dr hab. TADEUSZ PIETRZKIEWICZ, Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
• Prof. dr hab. WALDEMAR OSSOWSKI, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Kryteria oceny prac konkursowych
- Walory estetyczne - waga 40 %
- Nawiązanie historyczne – waga 20 %
- Funkcjonalność - waga 40 %

Nagrody:
nagroda w wysokości 8 000,00 zł - dla zwycięzcy każdej kategorii
nagroda w wysokości 5 000,00 zł - dla autora pracy, która zajęła II miejsce (w każdej kategorii)

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Anna Nawała, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna Sp. z o.o.,
Tel. (058) 321 97 59; 609 627 705; e-mail: anawala@giwk.pl

Kontakt w kwestiach technicznych:
Izabela Bielawska, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp.z o.o.
Tel. (058) 326 67 30; 609 096 100; e-mail: ibielawska@giwk.pl

Regulamin konkursu do pobrania na stronie:http://www.giwk.pl/article/74726_KONKURS_WODNE_ZRODLA_GDANSKA.htm

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl