Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2015-08-31 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
  • 2015-08-31 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Świnoujście  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistyczna budowy kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu oraz rozbudowy budynku szkoły.


Zamawiający:
Prezydent Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3212780, 3212309, faks (091) 321 59 95.
Adres strony internetowej zamawiającego:http://www.swinoujscie.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Cena opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej i specyfikacji technicznych przedsięwzięcia. - 10
2. Szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia. - 10
3. Wysoka jakość i funkcjonalność rozwiązań projektowych. - 60
4. Powiązanie inwestycji z otoczeniem. - 20

Terminy:
2015-08-31 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2015-11-30 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I NAGRODA: dla zwycięzcy konkursu Zamawiający przeznacza następujące nagrody:
a)nagrodę pieniężną w kwocie 15 000,00 zł oraz
b)zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki, w którym przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego.

II NAGRODA: za zajęcie drugiego miejsca w konkursie Zamawiający przeznacza nagrodę pieniężną w kwocie 10 000,00 zł.

III NAGRODA: za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie Zamawiający przeznacza nagrodę pieniężną w kwocie 5 000,00 zł

  • 2015-09-11 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Sosnowiec  
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu.


Zamawiający:
Gmina Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec

Punkt kontaktowy:
SARP Oddział Katowice, ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice
Sekretarz Organizacyjny Konkursu, Tel.: +48 322539774, E-mail: sarpkonkurs-zps@wp.pl

Adresy internetowe:
http://www.um.sosnowiec.pl
http://www.sarp.katowice.pl

Kryteria oceny prac konkursowych::
A) walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych – 80%;
B) walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 20%.

Terminy:
2015-09-11 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Nagrody:
a) I nagroda – 20 000 PLN brutto oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki;
b) 4 kolejne nagrody – po 10 000 PLN brutto każda – dla każdej z 4 prac konkursowych, które zostały zakwalifikowane do udziału w drugiej części konkursu i nie zostały uznane za najlepszą pracę konkursową, pod warunkiem oddania – w drugiej części konkursu – pracy konkursowej, która spełniać będzie warunki Regulaminu.

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Tomasz Studniarek
2. Arkadiusz Chęciński
3. Jakub Owczarek
4. Dariusz Pieczka
5. Kazimierz Łatak
6. Piotr Średniawa
7. Danuta Fredowicz

  • 2015-09-15 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Świnoujście  
Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenów publicznych w Dzielnicy Nadmorskiej „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej"


Zamawiający:
Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
Osoba do kontaktów: Edyta Kwiecień
Tel.: +48 913278607, Faks: +48 913270629, E-mail: wim@um.swinoujscie.pl
Adresy internetowe:http://bip.um.swinoujscie.pl

Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
1. Cena opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych przedsięwzięcia – 10%.
2. Szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia – 10%.
3. Nowa jakość i atrakcyjność przestrzeni publicznej – 60%.
4. Powiązanie przestrzeni publicznej z otoczeniem – 20%

Terminy:
2015-09-15 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Nagrody:
I Nagroda:
dla zwycięzcy konkursu Zamawiający przeznacza następujące nagrody:
a) nagrodę pieniężną w kwocie 15 000 PLN oraz
b) zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki, w którym przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego zgodnie ze zwycięską koncepcją
II Nagroda: 10 000 PLN.
III Nagroda: 5 000 PLN

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. mgr inż. arch. Paweł Pelc – przewodniczący sądu
2. mgr inż. arch. Mariusz Olszewski – sędzia referent
3. mgr niż. arch. Małgorzata Helińska-Grodź – sędzia
4. mgr inż. arch. Aleksandra Bogdał –sędzia
5. mgr inż arch. Joanna Dąbrowska – sędzia
6. mgr inż. Eliza Pater – sędzia
7. mgr inż. Aleksandra Stankiewicz – sędzia
8. mgr inż. Dariusz Śliwiński – sędzia

  • 2015-09-30 - Składanie prac konkursowych
Łuków  
Konkurs architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy Placu Narutowicza w Łukowie


Zamawiający:
Burmistrz Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17,
21-400 Łuków, tel. 25 798 30 01, fax. 25 798 27 01, email: sekretariat@um.lukow.pl, www.lukow.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Oryginalność idei projektowej – max. 30 pkt.
2. Atrakcyjność przyjętych rozwiązań funkcjonalnych - max. 30 pkt.
3. Wartości architektoniczne obiektów małej architektury i architektury krajobrazu – max. 30 pkt.

Terminy:
2015-09-30 Składanie prac konkursowych

Nagrody:
Ustala się kwotę nagrody pieniężnej w wysokości 5 000 zł

Regulamin konkursu i załączniki:
http://www.lukow.pl/index.php/aktualnosci/19-aktualnosci/2362-konkurs-architektoniczno-urbanistyczny

Kraków  
MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARCHITEKTURY KRAKÓW 2015


15-16 października 2015 • Centrum Kongresowe ICE Kraków

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSÓW BIENNALE UPŁYWA 16 SIERPNIA 2015

TEMAT BIENNALE:
Znawca procesów humanizacji miast profesor Jan Gehl jest przekonany, że poprawa jakości naszego życia w miastach, jest pochodną wyglądu publicznych przestrzeni. To w nich, w prze­strze­niach publicznych, spotykają się ludzie „by wymieniać się pomysłami, handlować lub po prostu odpoczywać. Strefa publiczna miasta – ulice, place i parki – jest jednocześnie sceną i kata­lizatorem tych aktywności”.
Od dziesięcioleci humanistyczny wymiar w budowaniu miast jest pomijany, zapominany i wyci­szany. Samochody wtargnęły do miast w ogromnej ilości ograniczając przestrzeń dla ludzi, przestrzeń niezbędną do uczestniczenia mieszkańców i turystów w życiu miast. Pomimo wielu przeciwności, rozwój miast następuje. Pojawiło się wiele interesujących pomysłów oddalających się od modernistycznej koncepcji rozwoju miast, niejednokrotnie sięgających do arysto­telesowskich źródeł dla nowego klasycyzmu.
Architektoniczne potrzeby Krakowa jutra wymagają troskliwego obejścia się z jego niepowta­rzalną wyjątkową historią i bogatym architektonicznym dziedzictwem.
Krajowi i zagraniczni uczestnicy dają nadzieję na wymianę doświadczeń służących wzbogaceniu doświadczenia i eliminowaniu, trudnych do naprawy, przestrzennych pomyłek.
Tegoroczna edycja MBA, poświęcona zostanie problematyce miejskich przestrzeni i ich przystępności dla mieszkańców. Stanowi okazję do rozwinięcia publicznego dyskursu, dotyczącego architektonicznych potrzeb Krakowa, uwzględniających także troskliwe obejście się z jego niepowtarzalną, wyjątkową historią i bogatym architektonicznym dziedzictwem. Hasłem tegorocznej edycji jest LUDZKI WYMIAR MIEJSKICH PRZESTRZENI.

Od uczestników Biennale oczekuje się różnych form wypowiedzi, osadzonych w głównym temacie dyskusji, uwzględniającej poniższe zagadnienia:
Nowy wymiar projektowania miasta
Miasto pełne życia
Miasto bezpieczne
Miasto zrównoważone
Miasto zdrowe
Miasto przyjazne dla pieszych
Miasto lepszych przestrzeni miejskich
Miasto lepszej Architektury


Oczekiwany od Biennale rezultat, to także większa aktywność społeczności na rzecz tworzenia lepszej jakości przestrzeni publicznych, oddziaływających nie tylko poprzez praktyczne walory, ale także w kategoriach estetycznych i emocjonalnych doznań, niejednokrotnie decydujących o akceptacji przestrzeni miejskiej jako przyjaznej człowiekowi.
Wspomniane emocjonalne i estetyczne przeżycia przestrzeni, jej pozytywne oddziaływanie na jakość życia, fizyczny i intelektualny rozwój człowieka, są ściśle związane również z jakością architektury definiującej publiczne przestrzenie.
Nowa edycja Biennale i towarzysząca jej architektoniczna wystawa ma inspirować do refleksji, medytacji i poruszenia naszej wyobraźni w procesie kreacji piękniejszych miast.

KONKURSY BIENNALE:
MBA Kraków 2015 przeprowadzone będzie w trzech konkurencjach, których myślą przewodnią i głównym tematem jest „Ludzki wymiar miejskich przestrzeni”.

A. konkurs – wystawa projektów zrealizowanych
W tej konkurencji oceniane będą, zaprezentowane na wystawie, prace uczestników Biennale, tj. zrealizowane bądź przeznaczone do realizacji projekty, których problematyka jest zgodna z głównym tematem Biennale, tj. LUDZKI WYMIAR MIEJSKICH PRZESTRZENI. Konkurs kierowany jest do czynnych zawodowo architektów.
Pobierz wniosek o zgłoszenie do konkursu A
http://mba2015.sarp.krakow.pl/dist/2dwnl/zgloszenie-A.doc

B. konkurs – wystawa projektów koncepcyjnych
W tej konkurencji oceniane będą, zaprezentowane na wystawie, prace uczestników Biennale, będące projektami koncepcyjnymi, wizjami, lub studialnymi opracowaniami, których myśl przewodnia jest zgodna z głównym tematem Biennale, tj. LUDZKI WYMIAR MIEJSKICH PRZESTRZENI. Konkurs kierowany jest zarówno do absolwentów szkół wyższych o profilu architektonicznym bądź artystycznym jak i czynnych zawodowo architektów.
Pobierz wniosek o zgłoszenie do konkursu B
http://mba2015.sarp.krakow.pl/dist/2dwnl/zgloszenie-B.doc

C. konkurs – seminarium
W tej konkurencji oceniane będą referaty/prezentacje, stanowiące wkład w teoretyczną myśl służącą rozwojowi praktyki w kształtowaniu przyjaznego człowiekowi środowiska miejskiego.
Pobierz wniosek o zgłoszenie do konkursu C
http://mba2015.sarp.krakow.pl/dist/2dwnl/zgloszenie-C.doc

Oficjalnymi językami Biennale są język polski i angielski. Wszystkie konkursy są jawne. Nie obowiązują zasady anonimowości. Konkursy przeprowadzone zostaną w oparciu o ogólne zasady konkursów architektonicznych, opracowane przez SARP. Szczegółowe informacje dot. konkursów zawarte są w regulaminie konkursowym udostępnionym do pobrania poniżej.
Pobierz Regulamin MBA Kraków 2015
http://www.mba2015.sarp.krakow.pl/dist/2dwnl/Regulamin-2-PL.pdf

JURY:
Prace konkursowe oceniane będą przez 7 osobowe jury, składające się z architektów i urbanistów.
1. Romuald Loegler – przewodniczący jury
2. Marta A. Urbańska – sędzia referent seminarium
3. Piotr Lewicki – sędzia referent wystaw
4. Peter Butenschøn (Norwegia)
5. Giovanni Multari (Włochy)
6. Claudio Nardi (Włochy)
7. Christopher Sharples (USA)

NAGRODY:
1. Ogłoszenie wyników odbędzie 16 października w godzinach wieczornych, podczas uroczystego zakończenia Biennale.
2. Nagrody przyznane zostaną uczestnikom, których prace wybrane zostaną przez Jury.
3. Nagrody pieniężne w konkursie projektów zrealizowanych, zostaną przyznane w wysokości:
• I nagroda – 12 000 PLN • II nagroda – 8 000 PLN • III nagroda – 5 000 PLN
4. Nagrody pieniężne w konkursie projektów koncepcyjnych, zostaną przyznane w wysokości:
• I nagroda – 12 000 PLN • II nagroda – 8 000 PLN • III nagroda – 5 000 PLN
5. Nagrody pieniężne w konkursie – seminarium, zostaną przyznane w następujących wysokości:
• I nagroda – 10 000 PLN • II nagroda – 6 000 PLN • III nagroda – 4 000 PLN
6. Organizatorzy w porozumieniu z Jury, zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród pieniężnych oraz przyznania, w uzasadnionych przypadkach, honorowych wyróżnień.
7. Nagrody pieniężne mogą zostać wręczone podczas ogłoszenia wyników lub zostaną przesłane na konta laureatów, jednak nie później, niż 2 tygodnie po ogłoszeniu wyników konkursu. Kwoty podane w punkcie 2., 3. i 4. są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.
8. Jury przyznaje również pojedynczą, specjalną nagrodę Grand Prix MBA Kraków 2015 jednej spośród 3 zwycięskich prac w wyżej wymienionych konkurencjach biennalowskich konkursów.

KONTAKT:
mba-office@sarp.krakow.pl
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków
Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków
tel.: +48 12 4227540

W sprawach dotyczących udziału w:
A. konkurs – wystawa projektów zrealizowanych
B. konkurs – wystawa projektów koncepcyjnych
prosimy o kontakt pod adresem: mba-competition@sarp.krakow.pl

W sprawach dotyczących udziału w:
C. konkurs – seminarium
prosimy o kontakt pod adresem: mba-seminar@sarp.krakow.pl

Więcej informacji na:http://www.mba2015.sarp.krakow.pl/index_pl.html
Wydarzenie na Facebook SARP Krakow:http://www.facebook.com/events/1616781245261520

  • 2015-11-02 - Składanie prac konkursowych
Mława  
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania Placu 3 Maja w Mławie


Zamawiający:
Miasto Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława
Osoba upoważniona do kontaktów z Uczestnikami jest Sekretarz Sądu Konkursowego Aneta Drybczewska, tel: +48 23 654 32 53 w. 402, aneta.drybczewska@mlawa.pl

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja wraz z jego otoczeniem, pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym. Inwestycja jest okazją do uporządkowania i wykonania nowej aranżacji przestrzeni. Skutkować powinna podniesieniem atrakcyjności terenu i możliwością ewentualnego powstania na jego obszarze miejsca spotkań oraz codziennego odpoczynku i rekreacji zarówno mieszkańców Mławy jak i osób ją odwiedzających, przy uwzględnieniu ustaleń wynikających z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Kryteria oceny prac konkursowych
a) Komunikatywność idei: czytelność i nośność pomysłu w stosunku do zadanego zamierzenia realizacyjnego, konsekwencja w jego przeprowadzeniu, jakość rozwiązań skali urbanistycznej, kompozycja elementów terenu, ich powiązanie i swoboda poruszania się w terenie oraz inne innowacyjne rozwiązania.
b) Jakość rozwiązań skali architektonicznej, rozwiązania architektury jako użytecznej, trwałej i estetycznej, jak też możliwość nadania miejscu nowej funkcjonalności.
c) Aspekty realizacyjne: realność proponowanych rozwiązań przestrzennych i technicznych, technologicznych i materiałowych, walory ekonomiczne i eksploatacyjne oraz trwałość zaproponowanych rozwiązań, możliwość sprawnej realizacji zadania.
d) Poziom warsztatowy: zgodność z warunkami i jasność opisu zamierzeń autorskich, rzetelność i wiarygodność przekazanych informacji, estetyka pracy.

Terminy:
2015-11-02 Termin złożenia prac konkursowych
2015-11-18 Ogłoszenie wyników konkursu

Nagrody:
Za najlepsze prace wybrane przez Sąd Konkursowy zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości:
I NAGRODA 15 000 zł
II NAGRODA 7 000 zł
III NAGRODA 3 000 zł

Regulamin konkursy oraz materiały do pobrania:
http://www.mlawa.pl/informacje-biezace-ogloszenia/ogloszenie-o-konkursie-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-zagospodarowania-placu-3-maja-w-mlawie.html

  • 2015-11-16 - Składanie prac konkursowych
Wrocław  
Konkurs „ZIELONE TĘTNICE WROCŁAWIA - Legnicka” na opracowanie koncepcji ukształtowania zieleni wzdłuż ulic Legnickiej, Lotniczej i Kosmonautów we Wrocławiu


Zamawiający:
Prezydent Miasta Wrocławia
Siedziba Organizatora Konkursu mieści się w pok. 306, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, +48 71-777-78-76, e-mail: Marta.Klier@um.wroc.pl

Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego, studialnego, jednoetapowego, bez kwalifikacji wstępnych.

Terminy:
2015-11-16 Składanie prac konkursowych, ostatni termin nadejścia prac wysłanych pocztą

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. walory krajobrazowe przedstawionej koncepcji;
2. prospołeczność - atrakcyjność przestrzeni publicznej dla przebywania ludzi;
3. walory przyrodnicze zieleni;
4. utrzymanie istniejącej zieleni;
5. łagodzenie negatywnych skutków ruchu ulicznego;
6. korzystne warunki dla rozwoju różnego rodzaju działalności w otoczeniu obszaru objętego konkursem;
7. wpisanie w układ urbanistyczny i funkcjonalny miasta;
8. oryginalność, kreatywność i innowacyjność rozwiązań.

Wszystkie kryteria wymienione powyżej są równoznaczne i rozpatrywane będą łącznie.

Nagrody:
I nagroda – 30 000,- zł
II nagroda – 20 000,- zł
III nagroda – 15 000,- zł

Regulamin konkursu wraz z załącznikami:
http://bip.um.wroc.pl/tenders/content/18430

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl