Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2016-12-06 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Mikołajki  
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania nabrzeża Jeziora Mikołajskiego


Zamawiający:
Gmina Mikołajki, ul. ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, e-mail alicja.lepczynska@mikolajki.pl.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.mikolajki.pl

Organizator:
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Olsztynie, 10-034 Olsztyn ul. Kołłątaja 14

Kryteria oceny prac konkursowych:
- atrakcyjność i realność rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych - 50
- atrakcyjność i realność rozwiązań funkcjonalno – użytkowych - 30
- rozwiązania dotyczące kosztów eksploatacji, komfortu użytkowania, efektywności ekonomicznej i energetyczne - 20

Terminy:
2016-12-06 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2017-02-28 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda - kwota brutto 20 000,00 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie pokonkursowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
II nagroda - kwota brutto 15 000,00 zł,
III nagroda - kwota brutto 10 000,00 zł,
wyróżnienie - kwota brutto 5 000,00 zł.

  • 2016-12-14 - Składanie prac konkursowych
Wrocław  
Konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania obszaru Wzgórze Andersa - teren ograniczony ulicami Borowską, Kamienną, Ślężną i Dyrekcyjną we Wrocławiu


Zamawiający:
Organizatorem Konkursu studialnego jest SARP O/Wrocław we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia.
Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław, www.wroclaw.sarp.org.pl, e-mail: wroclaw@sarp.org.pl
Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest:
Sekretarz Organizacyjny Konkursu: arch. Sylwia Sikora, e-mail: sylwia.sikora@sarp.org.pl.
Konkurs realizowany jest przez SARP O/Wrocław w ramach porozumienia z miastem Wrocław.

Kryteria oceny prac konkursowych:
Każda z prac konkursowych zostanie oceniona pod kątem spełniania następujących wymagań
Organizatora:
(1) Oryginalność koncepcji, spójność charakteru przestrzeni
(2) Dyspozycja funkcjonalna, przestrzenna i materiałowa
(3) Zaproponowane „umeblowanie urbanistyczne” na „górnym’ I „dolnym” tarasie
(4) Rozwiązanie ruchu pieszego, rowerowego i kołowego
(5) Elastyczność przestrzeni dla różnych aktywności
(6) Możliwość etapowania realizacji.
Każdy z sędziów podejmuje decyzje w sprawie przyznania nagród i wyróżnień na podstawie oceny
stopnia spełnienia określonych powyżej kryteriów.

Skład sądu konkursowego:
W skład Sądu Konkursowego powołanego przez Organizatora wchodzą następujące osoby:
- Marlena Happach Architekt Miasta Warszawy - Przewodnicząca
- Piotr Fokczyński Architekt Miasta Wrocławia
- Maciej Hawrylak SARP O/Wrocław - Sędzia Referent
- Katarzyna Kajdanek Instytut Socjologii UWr
- Mikołaj Smoleński SARP O/Wrocław
- Katarzyna Szymczak-Pomianowska Biuro Partycypacji Społecznej Wrocławia
- Anna Sroczyńska Biuro Rozwoju Wrocławia
- Beata Urbanowicz Koordynator Projektu Wystroju Plastycznego Miasta Wrocławia,
SARP O/Wrocław

Terminy:
2016-12-14 Termin składania prac konkursowych
2016-12-16 Rozstrzygnięcie konkursu

Nagrody:
I Nagroda: 12 000,-zł
II Nagroda: 8 000,-zł
III Nagroda: 5 000,-zł
Wyróżnienia (łącznie) 5 000,-zł

Szzegóły:
http://www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/konkurs-aku-ura-miasta-wzgorze-andersa-wroclaw

  • 2017-01-09 - Składanie prac konkursowych
Gdańsk  
Wodne źródła Gdańska


Organizatorem oraz fundatorem nagród w konkursie „Wodne źródła Gdańska” zwanego dalej "Konkursem jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy
Kartuskiej 201

Terminy:
2017-01-09 Termin składania prac konkursowych
styczeń/luty 2017 obrady jury i ogłoszenie wyników w Konkursie

Skład Sądu Konkursowego:
• JACEK SKARBEK, Prezes Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. – Przewodniczący Jury
• MAŁGORZATA KOLESIŃSKA, Kierownik Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku;
• GRZEGORZ SULIKOWSKI, Miejski Konserwator Zabytków, Urząd Miejski w Gdańsku.
• Prof. dr hab. LUCYNA NYKA, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
• Prof. dr hab. TADEUSZ PIETRZKIEWICZ, Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
• Prof. dr hab. WALDEMAR OSSOWSKI, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Kryteria oceny prac konkursowych
- Walory estetyczne - waga 40 %
- Nawiązanie historyczne – waga 20 %
- Funkcjonalność - waga 40 %

Nagrody:
nagroda w wysokości 8 000,00 zł - dla zwycięzcy każdej kategorii
nagroda w wysokości 5 000,00 zł - dla autora pracy, która zajęła II miejsce (w każdej kategorii)

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Anna Nawała, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna Sp. z o.o.,
Tel. (058) 321 97 59; 609 627 705; e-mail: anawala@giwk.pl

Kontakt w kwestiach technicznych:
Izabela Bielawska, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp.z o.o.
Tel. (058) 326 67 30; 609 096 100; e-mail: ibielawska@giwk.pl

Regulamin konkursu do pobrania na stronie:http://www.giwk.pl/article/74726_KONKURS_WODNE_ZRODLA_GDANSKA.htm

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl