Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2014-07-24 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Ostrów Wielkopolski  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku hali sportowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ulicach Szkolnej/Komuny Paryskiej.


Zamawiający:
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Aleja Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 5822400, 7366241, faks 062 5918206.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. cena opracowania kompletnej dokumentacji - 10
2. funkcjonalność obiektu i racjonalność wykorzystania powierzchni - 30
3. walory zaproponowanych rozwiązań w relacji z istniejącym obiektem - 25
4. oryginalność wykreowanej idei projektowej i walory architektoniczne - 35

Terminy:
2014-07-24 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Nagrody:
I nagroda 4.000,00 złotych + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji, o której mowa w pkt 5 Regulaminu konkursu,
II nagroda 4.000,00 złotych,
III nagroda 2.000,00 złotych.

  • 2014-08-04 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Gliwice  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu mieszkalno-usługowego CENTRUM 50+dla osób w wieku senioralnym przy ul. Warszawskiej w Gliwicach.


Zamawiający:
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Warszawska 35b, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 3000033, 3000034, 2310395, faks 032 2310395.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs2.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. rozwiązanie programowo- przestrzenne - 30
2. rozwiązanie funkcjonalno-architektoniczne budynków - 30
3. rozwiązania realizacyjne i eksploatacyjne - 10
4. koszt wykonania dokumentacji projektowej - 30

Terminy:
2014-08-04 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-10-24 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
-za zajęcie I miejsca - nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
-za zajęcie II miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 10 000,00 zł - netto
-za zajęcie III miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 5 000,00 zł - netto

  • 2014-08-05 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Warszawa  
Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego budowy budynku Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach przy ulicy Żelaznej, a następnie opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie w/w budynku


Zamawiający:
Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5722100, faks 022 5722388.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.udt.gov.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. walory użytkowe - 50
2. technologia wykonania inwestycji - 20
3. cena realizacji projektu - 25
4. wartość zadania inwestycyjnego - 5

2014-08-05 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-09-26 Termin i miejsce składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda w wysokości 8 000,00 zł
II nagroda w wysokości 5 000,00 zł

  • 2014-08-14 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Warszawa  
Konkurs jednoetapowy urbanistyczno- architektoniczny na koncepcję zagospodarowania terenu centralnego Politechniki Warszawskiej


Zamawiający:
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 2346206, 2346630, faks 022 2346217, 6286075.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.edu.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. wartość architektoniczno-urbanistyczna - 100

Terminy:
2014-08-14 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-10-17 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda - 70.000 PLN,
II nagroda - 45.000 PLN,
III nagroda - 25.000 PLN,
dwa wyróżnienia w wysokości brutto po 10.000,00 PLN każde.

  • 2014-08-18 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Toruń  
KONKURS p.n. „architektoniczno-urbanistycznego pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu”


Zamawiający:
GMINA MIASTA TORUŃ, URZĄD MIASTA TORUNIA, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Uprawniony do kontaktów z Uczestnikami konkursu jest Wydział Inwestycji i Remontów, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń, tel +48 (56) 6118840, fax +48 (56) 6118842, email: wiir@um.torun.pl w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Kryteria oceny prac konkursowych:
a) nowatorstwo i atrakcyjność idei programu oraz koncepcji zagospodarowania terenu oraz uwzględnienie historii i tradycji miejsca – 20%,
b) funkcjonalność, spójność i walory estetyczne kompozycji zieleni, rozwiązań przestrzennych i architektonicznych 50%,
c) powiązanie zaprojektowanego zagospodarowania terenów zieleni ze zrealizowanymi, będącymi w realizacji i planowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi – 30%.

Terminy:
2014-08-18 Termin złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-10-15 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda – 12.000 zł PLN
II nagroda – 8.000 zł PLN
III nagroda – 5.000 zł PLNRegulamin Konkursu wraz z załącznikami jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora Konkursu pod adresem
http://www.bip.torun.pl

  • 2014-10-30 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Gdańsk:  
Konkurs urbanistyczny na opracowanie koncepcji osiedla mieszkaniowego


Zamawiający:
Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, faks +48 58 347 29 13.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl

Terminy:
2014-10-30 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-10-30 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda - 50.000,-PLN,
II nagroda - 30.000,-PLN,
III nagroda - 20.000,-PLN.

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl