Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2015-03-30 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Dąbrowa Górnicza  
Konkurs na opracowanie Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Zagłębiowskiego Parku Linearnego


Zamawiający:
Gmina Dąbrowa Górnicza Urząd Miejski, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Osoba do kontaktów: Inga Gurak
Tel.: +48 322956839, Faks: +48 322959615, E-mail: mligenza@dabrowa-gornicza.pl
Adresy internetowe:http://bip.dabrowa-gornicza.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. innowacyjność harmonijnego łączenia walorów przyrodniczych Parku z sąsiadująca tkanką miejską w duchu zrównoważonego rozwoju – waga kryterium w łącznej ocenie 40 %
2. zachowanie różnorodności biologicznej obszaru - waga kryterium w łącznej ocenie 30 %
3. rozwiązania programowo-funkcjonalne sprzyjające aktywności społecznej – waga kryterium w łącznej ocenie 10 %
4. jakość (atrakcyjność i realność) zaproponowanych rozwiązań architektonicznych – waga kryterium w łącznej ocenie 10 %
5. atrakcyjność i czytelność systemu identyfikacji i informacji przestrzennej – waga kryterium w łącznej ocenie 10 %

Terminy:
2015-03-30 Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Nagrody:
I nagroda (zwycięzca konkursu) - 22 000 PLN brutto
II nagroda - 15 000 PLN brutto
III nagroda - 7 000 PLN brutto

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Szymon Opania
2. Henryk Zaguła
3. Krzysztof Gasidło
4. Beata Gawryszewska
5. Rafał Adamczyk
6. Waldemar Szendera
7. Beata Kwapisz
8. Agnieszka Dobrowolska
9. Tomasz Sadłoń

  • 2015-03-30 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Gdańsk  
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu składającego się z projektowanego budynku Centrum Eko-Innowacji wraz z garażem podziemnym oraz remontowanych budynków WILiŚ-Hydro i WILiŚ-Żelbet, zlokalizowanego pomiędzy ulicami Siedlicką i Traugutta w Gdańsku.


Zamawiający:
Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Punkt kontaktowy: Dział Zamówien Publicznych
Osoba do kontaktów: Jan Kreft
Tel.: +48 583486216, Faks: +48 583472913, E-mail: krejan@pg.gda.pl
Adresy internetowe:http://www.pg.gda.pl

Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
a. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i techniczne budynku projektowanego Centrum Eko-innowacji – 20 %;
b. rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i techniczne budynku remontowanego i przebudowywanego WILiŚ-Hydro – 10 %;
c. rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i techniczne budynku remontowanego i przebudowywanego WILiŚ-Żelbet – 10 %;
d. walory kompozycji urbanistycznej i architektonicznej tworzące specyficzną atmosferę miejsca – 50 %;
e. cena brutto za wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego –10 %.

Terminy:
2015-03-30 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2015-04-20 Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów

Nagrody:
— I nagroda – pieniężna w wysokości 50 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienie z wolnej ręki,
— II nagroda – pieniężna w wysokości 40 000 PLN,
— III nagroda – pieniężna w wysokości 30 000 PLN.

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
1. Antoni Domicz
2. Jacek Lenart
3. Rafał Mysiak
4. Jacek Mąkinia
5. Ireneusz Kreja
6. Piotr Iwańczak
7. Katarzyna Grzybkowska
8. Mariusz Miler
9. Dariusz Chmielewski
10. Wiesław Bielawski

  • 2015-03-31 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Poznań  
Konkurs na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów Wolnych Torów w Poznaniu


Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8785210, faks 61 878 50 85.
Adres strony internetowej zamawiającego:http://bip.um.poznan.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Jakość ogólnej dyspozycji funkcjonalno-przestrzennej (koncepcji) - 40
2. Właściwe powiązanie z otoczeniem - 15
3. Jakość projektowanych przestrzeni publicznych - 15
4. Prawidłowość układu komunikacyjnego - 15
5. Walory ekonomiczno-realizacyjne - 15

Terminy:
2015-03-31 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
2015-06-30 Termin składania prac konkursowych I Etapu
2015-10-15 Termin składania prac konkursowych II Etapu

Nagrody:
I nagroda 171 000 złotych (brutto),
II nagroda 111 000 złotych (brutto),
III nagroda 71 000 złotych (brutto),
trzy wyróżnienia po 31 000 złotych (brutto).

  • 2015-04-07 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Łódź  
Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji przebudowy budynków pofabrycznych zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61a i 63 wraz z otoczeniem, uwzględniającej wykonanie ZIELONYCH DACHÓW


Urząd Miasta w Łodzi, Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta, ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 57 58, faks 42 638 57 29.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.uml.lodz.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. poprawność rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych i technicznych budynków - 40
2. kreatywność, oryginalność oraz atrakcyjność zaproponow rozw arch, funkcjonalnych stanowiących o indywidualnym charakterze mie - 30
3. optymalność zastosowanych rozwiązań pod względem realizacyjnym i eksploatacyjnym - 20
4. aspekty ekonomiczne realizacji i użytkowania w zestawieniu z uzyskanymi efektami kompozycyjnymi i funkcjonalnymi - 10

Terminy:
2015-04-07 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2015-05-20 Termin składania prac konkursowych

I nagroda - zaproszenie autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowy
II nagroda - 15 tys. zł brutto
III nagroda - 10 tys. zł brutto.

  • 2015-04-09 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Busko-Zdrój  
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy kładki pieszo-rowerowej łączącej tereny parku przy szpitalu dziecięcym *Górka* z terenami parkowymi w centralnej części uzdrowiska


Zamawiający:
Burmistrz Miasta i Gminy, ul. Adama Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3705200, faks 041 3705290.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.busko.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Za twórcze rozwiązania obiektu inżynierskiego dostosowanego do zabytkowego otoczenia urban. oraz krajobrazu otwartego - 40
2. Za racjonalne i wpisujące się w teren parku leśnego przeprowadzenie trasy - 30
3. Kryteria techniczno-ekonomiczne określające realność wykonania, jakość rozwiązań tech. i materiałowych. Walory ekonomiczne - 30

Terminy:
2015-04-09 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2015-06-30 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I Nagroda: 25.000,-zł +zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, polegającego na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego objętego konkursem.
II Nagroda: 15.000,-zł
Wyróżnienie: 10.000,- zł.

  • 2015-04-09 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Busko-Zdrój  
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna)


Zamawiający:
Burmistrz Miasta i Gminy, ul. Adama Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3705200, faks 041 3705290.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.busko.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Propozycja współczesnych (twórczych) rozwiązań formalnych dostosowanych do zabytkowego otoczenia urbanistycznego oraz krajobrazu otwartego - 40
2. Nowatorska, oryginalna propozycja programu użytkowego obiektów kubaturowych oparta na indywidualnym scenariuszu, funkcjonalność rozwiązań - 30
3. Kryteria tech-ekonomiczne określające realność wykonania, jakość rozwiązań technicznych i materiałowych. Walory ekonomiczne - 30

Terminy:
2015-04-09 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2015-06-30 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I Nagroda: 25.000,-zł +zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, polegającego na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego objętego konkursem.
II Nagroda: 15.000,-zł
Wyróżnienie: 10.000,- zł.

  • 2015-04-14 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Goleniów  
Konkurs na opracowanie koncepcji Zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie powiązanego z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej na terenie przy pl. Piłsudskiego w Goleniowie.


Gmina Goleniów, pl. Lotników 1, 72-100 Goleniów
Punkt kontaktowy: SARP Oddział Szczecin, ul. Mariacka 10, 70-546 Szczecin
Osoba do kontaktów: Sławomir Wunsch
Tel.: +48 602583388, Faks: +48 914698298 , E-mail: slawomir@wunsch.pl
Adresy internetowe:http://www.goleniow.pl
Dostęp elektroniczny do informacji:http://szczecin.sarp.org.pl/goleniow

Prace konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów:
— racjonalne etapowanie inwestycji umożliwiające komfortowe funkcjonowanie części wykonywanych w pierwszym etapie inwestycji, tj. węzła przesiadkowego z dworcem kolejowo - autobusowym
— funkcjonalność całości założenia jak i jego części
— integralność kompozycji
— sprzyjanie tworzeniu więzi społecznych
— możliwość łatwej adaptacji do zmiennych potrzeb
— wpisanie w strukturę miasta
— niskie koszty eksploatacji
— koszty realizacji inwestycji
— możliwość wyodrębnienia niezależnych zadań inwestycyjnych
— możliwość kontynuacji inwestycji w dalszych etapach bez istotnej ingerencji w część zrealizowaną w I etapie inwestycji
Kryteria wymienione powyżej są równoważne, rozpatrywane całościowo przez każdego z sędziów indywidualnie i decydują łącznie o ocenie w 100 %, dokonywanej przez głosowanie.

Terminy:
2015-04-14 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2015-04-17 Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów

Nagrody:
Suma nagród pieniężnych i zwrotów kosztów prac II etapu wynosi 70 000 PLN netto,
— 1 nagroda: 10.000 PLN brutto, oraz zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki o prace projektowe obejmujące zakres konkursu,
— 2 nagroda: 10 000 PLN brutto,
— 3 nagroda: 5 000 PLN brutto.

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. arch. Włodzimierz Mucha – przewodniczący Sądu SARP o/Warszawa
2. arch. Marek Szymański – sędzia referent SARP o/Szczecin
3. arch. Tomasz Samborski – sędzia SARP o/Koszalin
4. Tomasz Banach – UMiG Goleniów
5. arch. Marek Orłowski - zastępca sędziego

  • 2015-05-07 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Poznań  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu


Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. wielkopolskie,
tel. 061 8410500, faks 061 8480556.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.poznan.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. rozwiązania funkcjonalno-użytkowe - 40
2. walory architektoniczne i estetyczne - 25
3. powiązania projektowe budynku z istniejącym układem przestrzennym - 15
4. rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe projektu oraz jego innowacyjny charakter - 10
5. realność realizacji inwestycji w relacji do planowanego łącznego kosztu inwestycji - 10

Terminy
2015-05-07 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2015-07-23 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda - 30.000,00 zł,
II nagroda - 20.000,00 zł,
III nagroda - 10.000,00 zł

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl