Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
Kraków  
MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARCHITEKTURY KRAKÓW 2015


15-16 października 2015 • Centrum Kongresowe ICE Kraków

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSÓW BIENNALE UPŁYWA 16 SIERPNIA 2015

TEMAT BIENNALE:
Znawca procesów humanizacji miast profesor Jan Gehl jest przekonany, że poprawa jakości naszego życia w miastach, jest pochodną wyglądu publicznych przestrzeni. To w nich, w prze­strze­niach publicznych, spotykają się ludzie „by wymieniać się pomysłami, handlować lub po prostu odpoczywać. Strefa publiczna miasta – ulice, place i parki – jest jednocześnie sceną i kata­lizatorem tych aktywności”.
Od dziesięcioleci humanistyczny wymiar w budowaniu miast jest pomijany, zapominany i wyci­szany. Samochody wtargnęły do miast w ogromnej ilości ograniczając przestrzeń dla ludzi, przestrzeń niezbędną do uczestniczenia mieszkańców i turystów w życiu miast. Pomimo wielu przeciwności, rozwój miast następuje. Pojawiło się wiele interesujących pomysłów oddalających się od modernistycznej koncepcji rozwoju miast, niejednokrotnie sięgających do arysto­telesowskich źródeł dla nowego klasycyzmu.
Architektoniczne potrzeby Krakowa jutra wymagają troskliwego obejścia się z jego niepowta­rzalną wyjątkową historią i bogatym architektonicznym dziedzictwem.
Krajowi i zagraniczni uczestnicy dają nadzieję na wymianę doświadczeń służących wzbogaceniu doświadczenia i eliminowaniu, trudnych do naprawy, przestrzennych pomyłek.
Tegoroczna edycja MBA, poświęcona zostanie problematyce miejskich przestrzeni i ich przystępności dla mieszkańców. Stanowi okazję do rozwinięcia publicznego dyskursu, dotyczącego architektonicznych potrzeb Krakowa, uwzględniających także troskliwe obejście się z jego niepowtarzalną, wyjątkową historią i bogatym architektonicznym dziedzictwem. Hasłem tegorocznej edycji jest LUDZKI WYMIAR MIEJSKICH PRZESTRZENI.

Od uczestników Biennale oczekuje się różnych form wypowiedzi, osadzonych w głównym temacie dyskusji, uwzględniającej poniższe zagadnienia:
Nowy wymiar projektowania miasta
Miasto pełne życia
Miasto bezpieczne
Miasto zrównoważone
Miasto zdrowe
Miasto przyjazne dla pieszych
Miasto lepszych przestrzeni miejskich
Miasto lepszej Architektury


Oczekiwany od Biennale rezultat, to także większa aktywność społeczności na rzecz tworzenia lepszej jakości przestrzeni publicznych, oddziaływających nie tylko poprzez praktyczne walory, ale także w kategoriach estetycznych i emocjonalnych doznań, niejednokrotnie decydujących o akceptacji przestrzeni miejskiej jako przyjaznej człowiekowi.
Wspomniane emocjonalne i estetyczne przeżycia przestrzeni, jej pozytywne oddziaływanie na jakość życia, fizyczny i intelektualny rozwój człowieka, są ściśle związane również z jakością architektury definiującej publiczne przestrzenie.
Nowa edycja Biennale i towarzysząca jej architektoniczna wystawa ma inspirować do refleksji, medytacji i poruszenia naszej wyobraźni w procesie kreacji piękniejszych miast.

KONKURSY BIENNALE:
MBA Kraków 2015 przeprowadzone będzie w trzech konkurencjach, których myślą przewodnią i głównym tematem jest „Ludzki wymiar miejskich przestrzeni”.

A. konkurs – wystawa projektów zrealizowanych
W tej konkurencji oceniane będą, zaprezentowane na wystawie, prace uczestników Biennale, tj. zrealizowane bądź przeznaczone do realizacji projekty, których problematyka jest zgodna z głównym tematem Biennale, tj. LUDZKI WYMIAR MIEJSKICH PRZESTRZENI. Konkurs kierowany jest do czynnych zawodowo architektów.
Pobierz wniosek o zgłoszenie do konkursu A
http://mba2015.sarp.krakow.pl/dist/2dwnl/zgloszenie-A.doc

B. konkurs – wystawa projektów koncepcyjnych
W tej konkurencji oceniane będą, zaprezentowane na wystawie, prace uczestników Biennale, będące projektami koncepcyjnymi, wizjami, lub studialnymi opracowaniami, których myśl przewodnia jest zgodna z głównym tematem Biennale, tj. LUDZKI WYMIAR MIEJSKICH PRZESTRZENI. Konkurs kierowany jest zarówno do absolwentów szkół wyższych o profilu architektonicznym bądź artystycznym jak i czynnych zawodowo architektów.
Pobierz wniosek o zgłoszenie do konkursu B
http://mba2015.sarp.krakow.pl/dist/2dwnl/zgloszenie-B.doc

C. konkurs – seminarium
W tej konkurencji oceniane będą referaty/prezentacje, stanowiące wkład w teoretyczną myśl służącą rozwojowi praktyki w kształtowaniu przyjaznego człowiekowi środowiska miejskiego.
Pobierz wniosek o zgłoszenie do konkursu C
http://mba2015.sarp.krakow.pl/dist/2dwnl/zgloszenie-C.doc

Oficjalnymi językami Biennale są język polski i angielski. Wszystkie konkursy są jawne. Nie obowiązują zasady anonimowości. Konkursy przeprowadzone zostaną w oparciu o ogólne zasady konkursów architektonicznych, opracowane przez SARP. Szczegółowe informacje dot. konkursów zawarte są w regulaminie konkursowym udostępnionym do pobrania poniżej.
Pobierz Regulamin MBA Kraków 2015
http://www.mba2015.sarp.krakow.pl/dist/2dwnl/Regulamin-2-PL.pdf

JURY:
Prace konkursowe oceniane będą przez 7 osobowe jury, składające się z architektów i urbanistów.
1. Romuald Loegler – przewodniczący jury
2. Marta A. Urbańska – sędzia referent seminarium
3. Piotr Lewicki – sędzia referent wystaw
4. Peter Butenschøn (Norwegia)
5. Giovanni Multari (Włochy)
6. Claudio Nardi (Włochy)
7. Christopher Sharples (USA)

NAGRODY:
1. Ogłoszenie wyników odbędzie 16 października w godzinach wieczornych, podczas uroczystego zakończenia Biennale.
2. Nagrody przyznane zostaną uczestnikom, których prace wybrane zostaną przez Jury.
3. Nagrody pieniężne w konkursie projektów zrealizowanych, zostaną przyznane w wysokości:
• I nagroda – 12 000 PLN • II nagroda – 8 000 PLN • III nagroda – 5 000 PLN
4. Nagrody pieniężne w konkursie projektów koncepcyjnych, zostaną przyznane w wysokości:
• I nagroda – 12 000 PLN • II nagroda – 8 000 PLN • III nagroda – 5 000 PLN
5. Nagrody pieniężne w konkursie – seminarium, zostaną przyznane w następujących wysokości:
• I nagroda – 10 000 PLN • II nagroda – 6 000 PLN • III nagroda – 4 000 PLN
6. Organizatorzy w porozumieniu z Jury, zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród pieniężnych oraz przyznania, w uzasadnionych przypadkach, honorowych wyróżnień.
7. Nagrody pieniężne mogą zostać wręczone podczas ogłoszenia wyników lub zostaną przesłane na konta laureatów, jednak nie później, niż 2 tygodnie po ogłoszeniu wyników konkursu. Kwoty podane w punkcie 2., 3. i 4. są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.
8. Jury przyznaje również pojedynczą, specjalną nagrodę Grand Prix MBA Kraków 2015 jednej spośród 3 zwycięskich prac w wyżej wymienionych konkurencjach biennalowskich konkursów.

KONTAKT:
mba-office@sarp.krakow.pl
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków
Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków
tel.: +48 12 4227540

W sprawach dotyczących udziału w:
A. konkurs – wystawa projektów zrealizowanych
B. konkurs – wystawa projektów koncepcyjnych
prosimy o kontakt pod adresem: mba-competition@sarp.krakow.pl

W sprawach dotyczących udziału w:
C. konkurs – seminarium
prosimy o kontakt pod adresem: mba-seminar@sarp.krakow.pl

Więcej informacji na:http://www.mba2015.sarp.krakow.pl/index_pl.html
Wydarzenie na Facebook SARP Krakow:http://www.facebook.com/events/1616781245261520

  • 2015-08-21 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Białystok  
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku.


Zamawiający:
Zarząd Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7403951, faks 085 7403982.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbialostocki.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. wartości wykreowanej idei projektowej w kontekście spełnienia celu konkursu - 25
2. wartości architektoniczno-urbanistyczne zespołu, w tym rozwiązań kompozycyjnych, komunikacyjnych, małej architektury i zieleni - 25
3. wartości architektoniczno-estetyczne obiektów, w tym prawidłowość przyjętych rozwiązań funkcjonalnych oraz plastyczno-materiałowych - 25
4. realność wykonania oraz ekonomiczność przyjętych rozwiązań projektowych, w kontekście zaplanowanych kosztów realizacji inwestycji - 25

2015-08-21 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2015-11-09 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda: 13.000 zł oraz zaproszenie autora lub autorów nagrodzonej pracy konkursowej do negocjacji, tj. udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki
II nagroda: 10.000 zł,
wyróżnienie: 7.000 zł.

  • 2015-09-30 - Składanie prac konkursowych
Łuków  
Konkurs architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy Placu Narutowicza w Łukowie


Zamawiający:
Burmistrz Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17,
21-400 Łuków, tel. 25 798 30 01, fax. 25 798 27 01, email: sekretariat@um.lukow.pl, www.lukow.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Oryginalność idei projektowej – max. 30 pkt.
2. Atrakcyjność przyjętych rozwiązań funkcjonalnych - max. 30 pkt.
3. Wartości architektoniczne obiektów małej architektury i architektury krajobrazu – max. 30 pkt.

Terminy:
2015-09-30 Składanie prac konkursowych

Nagrody:
Ustala się kwotę nagrody pieniężnej w wysokości 5 000 zł

Regulamin konkursu i załączniki:
http://www.lukow.pl/index.php/aktualnosci/19-aktualnosci/2362-konkurs-architektoniczno-urbanistyczny

  • 2015-11-02 - Składanie prac konkursowych
Mława  
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania Placu 3 Maja w Mławie


Zamawiający:
Miasto Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława
Osoba upoważniona do kontaktów z Uczestnikami jest Sekretarz Sądu Konkursowego Aneta Drybczewska, tel: +48 23 654 32 53 w. 402, aneta.drybczewska@mlawa.pl

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja wraz z jego otoczeniem, pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym. Inwestycja jest okazją do uporządkowania i wykonania nowej aranżacji przestrzeni. Skutkować powinna podniesieniem atrakcyjności terenu i możliwością ewentualnego powstania na jego obszarze miejsca spotkań oraz codziennego odpoczynku i rekreacji zarówno mieszkańców Mławy jak i osób ją odwiedzających, przy uwzględnieniu ustaleń wynikających z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Kryteria oceny prac konkursowych
a) Komunikatywność idei: czytelność i nośność pomysłu w stosunku do zadanego zamierzenia realizacyjnego, konsekwencja w jego przeprowadzeniu, jakość rozwiązań skali urbanistycznej, kompozycja elementów terenu, ich powiązanie i swoboda poruszania się w terenie oraz inne innowacyjne rozwiązania.
b) Jakość rozwiązań skali architektonicznej, rozwiązania architektury jako użytecznej, trwałej i estetycznej, jak też możliwość nadania miejscu nowej funkcjonalności.
c) Aspekty realizacyjne: realność proponowanych rozwiązań przestrzennych i technicznych, technologicznych i materiałowych, walory ekonomiczne i eksploatacyjne oraz trwałość zaproponowanych rozwiązań, możliwość sprawnej realizacji zadania.
d) Poziom warsztatowy: zgodność z warunkami i jasność opisu zamierzeń autorskich, rzetelność i wiarygodność przekazanych informacji, estetyka pracy.

Terminy:
2015-11-02 Termin złożenia prac konkursowych
2015-11-18 Ogłoszenie wyników konkursu

Nagrody:
Za najlepsze prace wybrane przez Sąd Konkursowy zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości:
I NAGRODA 15 000 zł
II NAGRODA 7 000 zł
III NAGRODA 3 000 zł

Regulamin konkursy oraz materiały do pobrania:
http://www.mlawa.pl/informacje-biezace-ogloszenia/ogloszenie-o-konkursie-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-zagospodarowania-placu-3-maja-w-mlawie.html

  • 2015-11-16 - Składanie prac konkursowych
Wrocław  
Konkurs „ZIELONE TĘTNICE WROCŁAWIA - Legnicka” na opracowanie koncepcji ukształtowania zieleni wzdłuż ulic Legnickiej, Lotniczej i Kosmonautów we Wrocławiu


Zamawiający:
Prezydent Miasta Wrocławia
Siedziba Organizatora Konkursu mieści się w pok. 306, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, +48 71-777-78-76, e-mail: Marta.Klier@um.wroc.pl

Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego, studialnego, jednoetapowego, bez kwalifikacji wstępnych.

Terminy:
2015-11-16 Składanie prac konkursowych, ostatni termin nadejścia prac wysłanych pocztą

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. walory krajobrazowe przedstawionej koncepcji;
2. prospołeczność - atrakcyjność przestrzeni publicznej dla przebywania ludzi;
3. walory przyrodnicze zieleni;
4. utrzymanie istniejącej zieleni;
5. łagodzenie negatywnych skutków ruchu ulicznego;
6. korzystne warunki dla rozwoju różnego rodzaju działalności w otoczeniu obszaru objętego konkursem;
7. wpisanie w układ urbanistyczny i funkcjonalny miasta;
8. oryginalność, kreatywność i innowacyjność rozwiązań.

Wszystkie kryteria wymienione powyżej są równoznaczne i rozpatrywane będą łącznie.

Nagrody:
I nagroda – 30 000,- zł
II nagroda – 20 000,- zł
III nagroda – 15 000,- zł

Regulamin konkursu wraz z załącznikami:
http://bip.um.wroc.pl/tenders/content/18430

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl