Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2015-06-02 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Dzierżoniów  
Konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalno-przestrzennej modernizacji staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą


Zamawsający:
Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, tel. 74 6450800, faks 74 6450801.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzierzoniow.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Rozwiązania architektoniczno-funkcjonalno-przestrzenne. - 70
2. Cena za prace projektowe. - 30

Terminy:
2015-06-02 Termin wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2015-10-20 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
Główną nagrodą w konkursie jest zaproszenie zwycięzcy konkursu do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej
II miejsce 6 000,00 zł brutto
III miejsca 4 500,00 zł brutto

  • 2015-06-05 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Sopot  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby schroniska dla zwierząt bezdomnych w Sopocie przy ul. Malczewskiego


Gmina Miasta Sopotu, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, woj. pomorskie, tel. 058 5213750, faks 058 5510133.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sopot.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. walory inowacyjno-funkcjonalne - 50
2. walory estetyczne rozwiązań przestrzennych - 20
3. walory ekonomiczne - 30

Terminy:
2015-06-05 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2015-08-12 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda pieniężna w wysokości 7.000,00 zł. oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II nagroda pieniężna w wysokości 5.000,00 zł.
III nagroda pieniężna w wysokości 3.000,00 zł.

  • 2015-06-10 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Polanica-Zdrój  
Konkurs urbanistyczno-architektonicznego na opracowania Koncepcji zagospodarowania placu centralnego w Polanicy-Zdroju tzw. Małego Rynku


Zamawiający:
Gmina Miejska Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8680600, faks 0-74 86 810 46.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanica.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. cechy jakościowe - 40
2. cechy użytkowe - 40
3. cechy ekonomiczne - 20

Terminy:
2015-06-10 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2015-08-14 Termin i miejsce składania prac konkursowych

Nagrody:
I Nagroda: 12.000,- zł + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania szczegółowej dokumentacji projektowej na podstawie nagrodzonej pracy konkursowej;
II Nagroda: 8.000,- zł;
III Nagroda: 6.000,- zł.

  • 2015-06-15 - Składanie prac konkursowych
Zieleń  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalno-przestrzennej dla Domu Seniora w Zieleniu koło Uniejowa


Zamawiający:
PM Pilarski, Miśkiewicz Sp. z o.o. al. Piłsudskiego 135 lok. 127, 92-318 Łódź
Tel.: 042 278 22 63, Fax: 042 278 22 69 , e-mail: biuro@pilamis.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest Sekretarz Organizacyjny Konkursu:
Anna Staszewska , Tel. 602 615 250 , e-mail: anna.staszewska@pilamis.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
- zgodność koncepcji z założeniami i celami konkursu(określone w regulaminie konkursu) 20
- funkcjonalność pod kątem braku barier architektonicznych 20
- zastosowanie nowych technologii energooszczędnych i rozwiązań proekologicznych oraz uwzględnienie ekonomiki rozwiązań 10
- realność zaproponowanych rozwiązań na dzień złożenia pracy konkursowej 10
- atrakcyjność i trafność proponowanych rozwiązań architektonicznych obiektu oraz zagospodarowania terenu, 10
- walory estetyczne rozwiązań przestrzennych 10

Terminy
2015-06-15 Składania prac konkursowych
2015-06-22 Rozstrzygnięcia konkursu

W skład Sądu Konkursowego, powołanego przez Organizatora wchodzą następujące osoby:
- Jakub Pilarski,
- Andrzej Miśkiewicz,
- Anna Staszewska.

Nagrody:
Główną nagrodą w konkursie jest zaproszenie zwycięzcy konkursu do negocjacji na wykonanie dokumentacji projektowej
I miejsca w wysokości 3.000,00 zł netto;
II miejsca w wysokości 2.000,00 zł netto.

Więcej informacji na:http://www.pilamis.pl

  • 2015-06-26 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Jędrzejów  
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przywrócenia historycznego charakteru XIII - wiecznego zabytkowego Rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego (Przebudowa Rynku w Jędrzejowie)


Zamawiający:
Gmina Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3861010, faks 41 3861267.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.umjedrzejow.pl , www.jedrzejow.eobip.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Trafność zaproponowanych rozwiązań przestrzennych realizujących założenia programowe - 50
2. Funkcjonalność proponowanych rozwiązań - 35
3. Ekonomia rozwiązań technicznych, materiałowych oraz związane z tym koszty realizacji inwestycji oraz koszty eksploatacyjne - 15

Terminy:
2015-06-26 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2015-09-30 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I Nagroda - 25 000,00 zł, zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, polegającego na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego objętego konkursem.
II Nagroda - 15 000,00 zł.
Wyróżnienie - 10 000,00 zł.

  • 2015-07-06 - Składanie prac konkursowych
Słupsk  
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Bulwarów Rzeki Słupi w Słupsku


Zamawiający:
Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

Organizator:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Słupsku, ul. J. Tuwima 3a/3, 76-200 Słupsk
Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest sekretarz sądu konkursowego
mgr inż. arch. Joanna Wolska kontakt: konkurs.bulwary [at] sarp. org. pl, tel.: 504 474 987

Kryteria oceny prac konkursowych:
- jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem – stworzenie spójnej całości bulwarów i sąsiadującej z nimi tkanki miejskiej;
- jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych zabudowy;
- elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości);
- potencjalna elastyczność realizacji – możliwość etapowania;
Wszystkie powyższe kryteria są równoważne i rozpatrywane będą łącznie.

Terminy:
2015-07-07 Termin składania prac konkursowych
2015-07-17 Ogłoszenie wyników konkursu

Nagrody:
I nagroda 60 000 zł - nagroda współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013,
II nagroda 6 000 zł - nagroda sfinansowana przez niezależnych fundatorów
3 wyróżnienia - w postaci publikacji portfolia Uczestnika konkursu w czasopiśmie Arch.

Skład Sądu Konkursowego:
mgr inż. arch. Andrzej Kwieciński - Przewodniczący Sądu
mgr inż. arch. Janusz Kaczmarek - Sędzia referent
mgr inż. arch. Marek Perepeczo - Sędzia
mgr inż. arch. Marek Perkowski - Sędzia
mgr Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Sędzia
mgr inż. arch. Piotr Daczkowski - Sędzia
mgr inż. Paweł Krzemień - Sędzia
mgr Robert Linkiewicz - Sędzia
mgr inż. arch. Mirosław Zwolski - Zastępca sędziego
mgr inż. arch. Beata Samborska - Zastępca sędziego

Szczegóły:
http://www.architektsarp.pl/bulwary/

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl