Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2014-09-02 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Opoczno  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej przebudowy z rozbudową budynku administracyjnego Nadleśnictwa Opoczno w Sitowej 15 wraz z zagospodarowaniem terenu


Zamawiający:
Nadleśnictwo Opoczno, ul. Sitowa 15, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7551870, faks 7551870.
www.lodz.lasy.gov.pl/web/opoczno

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. SZACOWANY KOSZT BRUTTO REALIZACJI PRACY KONKURSOWEJ - 30
2. WALORY UŻYTKOWE INWESTYCJI - 50
3. WALORY ARCHITEKTONICZNE I ESTETYCZNE OBIEKTU - 20

Terminy:
2014-09-02 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-11-18 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I miejsce - 4 000,00 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
II miejsce - 3 000,00 zł,
III miejsce - 2 000,00 zł.

  • 2014-09-05 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Warszawa  
Konkurs na wykonanie projektu koncepcyjnego w zakresie architektury zadaszeń nad schodami przy wyjściach ze stacji I linii metra w Warszawie


Zamawiający:
Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8268211 w. 224, faks 22 8267006, 8272552.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.waw.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Architektura pracy konkursowej - 50
2. Fukcjonalność i prawidłowość proponowanych rozwiązań technicznych - 25
3. Optymalizacja proponowanych rozwiązań technicznych - 25

Terminy:
2014-09-05 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-10-06 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda w wysokości 25.000 PLN
II nagroda w wysokości 15.000,00 PLN;
III nagroda w wysokości 10.000,00 PLN;

  • 2014-09-19 - Składanie prac konkursowych
Rzeszów  
Konkurs studialny SARP na zagospodarowanie ulic: Grunwaldzkiej, Kościuszki i 3 Maja w Rzeszowie


Zamawiający:
Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

Organizator:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie, Rynek 8, 35-064
Sekretarz Organizacyjny konkursu mgr inż. arch. Jarosław Łukasiewicz - SARP O/Rzeszów

Kryteria oceny prac konkursowych:
1) poprawność rozwiązań komunikacji pieszej i kołowej, zapewniającej niezbędną dostępność obiektów i lokali - 30%
2) atrakcyjność rozwiązań architektoniczno-przestrzennych w dostosowaniu do zmiennych funkcji ulic - 40%
3) spełnienie programu zalecanego przez organizatora i jego właściwe rozwinięcie - 10%
4) spełnienie zasad ochrony konserwatorskiej 10%
5) aspekty ekonomiczne realizacji i użytkowania w konfrontacji z uzyskanymi efektami kompozycyjnymi i funkcjonalnymi - 10%

Skład sądu konkursowego:
Przewodniczący:
1. mgr inż. arch. Jerzy Grochulski - SARP O/Warszawa
Sędzia referent:
2. mgr inż. arch. Stanisław Wiercioch - SARP O/Rzeszów
Członkowie:
3. mgr inż. arch. Tomasz Kudła - SARP O/Rzeszów
4. mgr inż. Urszula Kukulska - Wydział Inwestycji Miejskich Miasta Rzeszowa
5. mgr inż. arch. Andrzej Skotnicki - Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa
6. mgr inż. Andrzej Sowa - Miejski Zarząd Dróg Rzeszów
7. mgr inż. Aleksandra Wąsowicz- Duch - Zarząd Zieleni Miejskiej Rzeszów
8. dr Grażyna Stojak - Wojewódzki Konserwator Zabytków Przemyśl
Zastępca członka:
9. mgr inż. arch. Alicja Strojny SARP O/Rzeszów

Nagrody:
I nagroda 20 000 PLN netto
II nagroda 10 000 PLN netto
III nagroda 5 000 PLN netto
Wyróżnienie 5 000 PLN netto

Terminy:
2014-09-19 Termin składania prac konkursowych
2014-09-29 Rozstrzygnięcie konkursu

Szczegóły:
http://rzeszow.sarp.org.pl/wydarzenia0.html

  • 2014-09-23 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Poznań  
Konkurs - Przestrzeń wspólna - opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic Taczaka i Garncarskiej w Poznaniu jako przestrzeni zamieszkania, usług, ruchu i spotkań


Zamawiający:
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. +48 - 61 - 647 72 00, fax. +48 - 61 – 820 17 09
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zdm.poznan.pl

Konkurs przygotowuje i przeprowadza Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział w Poznaniu, 61-772 Poznań, Stary Rynek 56, tel./fax +48 – 61 - 8520020

Kryteria oceny prac konkursowych:
- oryginalność i spójność koncepcji przestrzenno-urbanistyczno-architektonicznej,
- uniwersalność i różnorodność przestrzeni publicznych – elastyczność i podatność na zmiany funkcji,
- rozwiązania komunikacyjne w zakresie ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego(łącznie z parkowaniem) realizujące założenia wspólnej przestrzeni („shared space”),
- atrakcyjność elementów architektonicznych – małej architektury itp.,
- kompozycja nawierzchni, zieleni, oświetlenia itp.,
- realność rozwiązań realizacyjnych.
Kryteria będą rozpatrywane całościowo i łącznie decydować będą o ocenie pracy konkursowej.

Terminy:
2014-09-23 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-12-02 Składanie prac konkursowych
2014-12-18 Ogłoszenie wyników oraz wystawa pokonkursowa
2014-12-10 Publiczna prezentacja prac i dyskusja z mieszkańcami i użytkownikami ulic

Skład sądu konkursowego:
Przewodniczący:
- arch. Andrzej Kurzawski - SARP Poznań
Sędzia referent:
- arch. Przemysław Woźny - SARP Poznań
Członkowie:
- Katarzyna Bolimowska – z-ca Dyrektora ZDM w Poznaniu
- Piotr Libicki – koordynator ds. estetyki wizerunku Miasta Poznania
- Mariusz Wiśniewski – Przewodniczący Komisji Rewitalizacji RMP
- Maciej Frąckowiak – socjolog, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- dr Andrzej Rataj – Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto w Poznaniu
- Włodzimierz Marciniak – członek Rady Osiedla Stare Miasto w Poznaniu
- Michał Marcinkowski - przedsiębiorca z ulicy Taczaka
- dr arch. Eugeniusz Skrzypczak - SARP Poznań
- arch. Andrzej Maciej Maleszka - SARP Poznań
Zastępcy sędziego:
- arch. Aleksandra Kornecka - SARP Poznań
- Andrzej Billert – ZDM
Sekretarz konkursu:
- arch. Katarzyna Wrońska - SARP Poznań

Nagrody
I nagroda – kwota brutto 10.000 złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki na opracowanie projektu architektoniczno–drogowego zagospodarowania przestrzeni ulicy Taczaka i ulicy Garncarskiej
II nagroda - kwota brutto 7.000 złotych
III nagroda - kwota brutto 4.000 złotych

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania – dostępny na stronie
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-ulica-taczaka

  • 2014-09-30 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Ząbki  
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania terenu położonego w centrum Miasta Ząbki.


Zamawiający
Miasto Ząbki z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki.
Osoba do kontaktów
- Arkadiusz Powierża – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, tel.; 022 51 09 757; arkadiusz.powierza@zabki.pl
- Arkadiusz Łebek – Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, tel.: 022 51 09 751; arkadiusz.lebek@zabki.pl

Terminy:
2014-09-30 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-10-20 Termin składania prac konkursowych
2014-11-28 Ogłoszenie wyników konkursu

Nagrody:
I nagroda – 15.000 zł,
II nagroda – 10.000 zł,
III nagroda – 4.000 zł,
nagrody za wyróżnienia – 200,00 zł.

Organizator Konkursu może dokonać zmian w Regulaminie konkursu w czasie do upływu terminu składania prac konkursowych.
Informacje o zmianie Regulaminu ukażą się na stronie Zamawiającego:
http://bip.zabki.pl/ oraz na stronie http://www.zabki.pl/.

  • 2014-10-30 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Gdańsk:  
Konkurs urbanistyczny na opracowanie koncepcji osiedla mieszkaniowego


Zamawiający:
Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, faks +48 58 347 29 13.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl

Terminy:
2014-10-30 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-10-30 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda - 50.000,-PLN,
II nagroda - 30.000,-PLN,
III nagroda - 20.000,-PLN.

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl