Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2014-09-02 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Opoczno  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej przebudowy z rozbudową budynku administracyjnego Nadleśnictwa Opoczno w Sitowej 15 wraz z zagospodarowaniem terenu


Zamawiający:
Nadleśnictwo Opoczno, ul. Sitowa 15, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7551870, faks 7551870.
www.lodz.lasy.gov.pl/web/opoczno

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. SZACOWANY KOSZT BRUTTO REALIZACJI PRACY KONKURSOWEJ - 30
2. WALORY UŻYTKOWE INWESTYCJI - 50
3. WALORY ARCHITEKTONICZNE I ESTETYCZNE OBIEKTU - 20

Terminy:
2014-09-02 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-11-18 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I miejsce - 4 000,00 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
II miejsce - 3 000,00 zł,
III miejsce - 2 000,00 zł.

  • 2014-09-05 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Warszawa  
Konkurs na wykonanie projektu koncepcyjnego w zakresie architektury zadaszeń nad schodami przy wyjściach ze stacji I linii metra w Warszawie


Zamawiający:
Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8268211 w. 224, faks 22 8267006, 8272552.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.waw.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Architektura pracy konkursowej - 50
2. Fukcjonalność i prawidłowość proponowanych rozwiązań technicznych - 25
3. Optymalizacja proponowanych rozwiązań technicznych - 25

Terminy:
2014-09-05 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-10-06 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda w wysokości 25.000 PLN
II nagroda w wysokości 15.000,00 PLN;
III nagroda w wysokości 10.000,00 PLN;

  • 2014-09-18 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Wrocław  
Konkurs jednoetapowy na opracowanie koncepcji architektonicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przy ul. J. Piłsudskiego, T. Zielińskiego, Kolejowej.


Zamawiający:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław
Osoba do kontaktów: Janusz Pirogowicz
Tel.: +48 717987906 , E-mail: janusz.pirogowicz@wroclaw.sa.gov.pl
Adresy internetowe: www.wroclaw.sa.gov.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu, Rynek – Ratusz 25
Punkt kontaktowy: SARP O/Wrocław, Michał Goncerzewicz
Tel.: +48 3431928 , E-mail: wroclaw@sarp.org.pl
Adres internetowy:http://www.wroclaw.sarp.org.pl

Kryteria oceny prac projektowych:
a) jakość funkcjonalno-użytkowa programowych rozwiązań: K1 - 45 %,
b) jakość i atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych: K2 - 25 %,
c) cena dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego: K3 - 15 %.
d) walory eksploatacyjne proponowanych rozwiązań: K4 - 15 %.

Terminy:
2014-09-18 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Nagrody:
— I nagroda – zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym z wolnej reki na opracowanie projektu.
— II nagroda – 30 tysięcy zł,
— III nagroda – 20 tysięcy zł,
— jedno wyróżnienie w wysokości 5 tysięcy zł.

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Bogusław Stelmach
2. Andrzej Niedużak
3. Bogumiła Kiełbowicz
4. Janusz Pirogowicz
5. Janusz Semp
6. Zbigniew Maćków
7. Piotr Fokczyński
8. Stanisław Lose
9. Joachim Wala

  • 2014-09-19 - Składanie prac konkursowych
Rzeszów  
Konkurs studialny SARP na zagospodarowanie ulic: Grunwaldzkiej, Kościuszki i 3 Maja w Rzeszowie


Zamawiający:
Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

Organizator:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie, Rynek 8, 35-064
Sekretarz Organizacyjny konkursu mgr inż. arch. Jarosław Łukasiewicz - SARP O/Rzeszów

Kryteria oceny prac konkursowych:
1) poprawność rozwiązań komunikacji pieszej i kołowej, zapewniającej niezbędną dostępność obiektów i lokali - 30%
2) atrakcyjność rozwiązań architektoniczno-przestrzennych w dostosowaniu do zmiennych funkcji ulic - 40%
3) spełnienie programu zalecanego przez organizatora i jego właściwe rozwinięcie - 10%
4) spełnienie zasad ochrony konserwatorskiej 10%
5) aspekty ekonomiczne realizacji i użytkowania w konfrontacji z uzyskanymi efektami kompozycyjnymi i funkcjonalnymi - 10%

Skład sądu konkursowego:
Przewodniczący:
1. mgr inż. arch. Jerzy Grochulski - SARP O/Warszawa
Sędzia referent:
2. mgr inż. arch. Stanisław Wiercioch - SARP O/Rzeszów
Członkowie:
3. mgr inż. arch. Tomasz Kudła - SARP O/Rzeszów
4. mgr inż. Urszula Kukulska - Wydział Inwestycji Miejskich Miasta Rzeszowa
5. mgr inż. arch. Andrzej Skotnicki - Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa
6. mgr inż. Andrzej Sowa - Miejski Zarząd Dróg Rzeszów
7. mgr inż. Aleksandra Wąsowicz- Duch - Zarząd Zieleni Miejskiej Rzeszów
8. dr Grażyna Stojak - Wojewódzki Konserwator Zabytków Przemyśl
Zastępca członka:
9. mgr inż. arch. Alicja Strojny SARP O/Rzeszów

Nagrody:
I nagroda 20 000 PLN netto
II nagroda 10 000 PLN netto
III nagroda 5 000 PLN netto
Wyróżnienie 5 000 PLN netto

Terminy:
2014-09-19 Termin składania prac konkursowych
2014-09-29 Rozstrzygnięcie konkursu

Szczegóły:
http://rzeszow.sarp.org.pl/wydarzenia0.html

  • 2014-09-23 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Poznań  
Konkurs - Przestrzeń wspólna - opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic Taczaka i Garncarskiej w Poznaniu jako przestrzeni zamieszkania, usług, ruchu i spotkań


Zamawiający:
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. +48 - 61 - 647 72 00, fax. +48 - 61 – 820 17 09
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zdm.poznan.pl

Konkurs przygotowuje i przeprowadza Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział w Poznaniu, 61-772 Poznań, Stary Rynek 56, tel./fax +48 – 61 - 8520020

Kryteria oceny prac konkursowych:
- oryginalność i spójność koncepcji przestrzenno-urbanistyczno-architektonicznej,
- uniwersalność i różnorodność przestrzeni publicznych – elastyczność i podatność na zmiany funkcji,
- rozwiązania komunikacyjne w zakresie ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego(łącznie z parkowaniem) realizujące założenia wspólnej przestrzeni („shared space”),
- atrakcyjność elementów architektonicznych – małej architektury itp.,
- kompozycja nawierzchni, zieleni, oświetlenia itp.,
- realność rozwiązań realizacyjnych.
Kryteria będą rozpatrywane całościowo i łącznie decydować będą o ocenie pracy konkursowej.

Terminy:
2014-09-23 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-12-02 Składanie prac konkursowych
2014-12-18 Ogłoszenie wyników oraz wystawa pokonkursowa
2014-12-10 Publiczna prezentacja prac i dyskusja z mieszkańcami i użytkownikami ulic

Skład sądu konkursowego:
Przewodniczący:
- arch. Andrzej Kurzawski - SARP Poznań
Sędzia referent:
- arch. Przemysław Woźny - SARP Poznań
Członkowie:
- Katarzyna Bolimowska – z-ca Dyrektora ZDM w Poznaniu
- Piotr Libicki – koordynator ds. estetyki wizerunku Miasta Poznania
- Mariusz Wiśniewski – Przewodniczący Komisji Rewitalizacji RMP
- Maciej Frąckowiak – socjolog, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- dr Andrzej Rataj – Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto w Poznaniu
- Włodzimierz Marciniak – członek Rady Osiedla Stare Miasto w Poznaniu
- Michał Marcinkowski - przedsiębiorca z ulicy Taczaka
- dr arch. Eugeniusz Skrzypczak - SARP Poznań
- arch. Andrzej Maciej Maleszka - SARP Poznań
Zastępcy sędziego:
- arch. Aleksandra Kornecka - SARP Poznań
- Andrzej Billert – ZDM
Sekretarz konkursu:
- arch. Katarzyna Wrońska - SARP Poznań

Nagrody
I nagroda – kwota brutto 10.000 złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki na opracowanie projektu architektoniczno–drogowego zagospodarowania przestrzeni ulicy Taczaka i ulicy Garncarskiej
II nagroda - kwota brutto 7.000 złotych
III nagroda - kwota brutto 4.000 złotych

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania – dostępny na stronie
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-ulica-taczaka

  • 2014-09-30 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Ząbki  
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania terenu położonego w centrum Miasta Ząbki.


Zamawiający
Miasto Ząbki z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki.
Osoba do kontaktów
- Arkadiusz Powierża – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, tel.; 022 51 09 757; arkadiusz.powierza@zabki.pl
- Arkadiusz Łebek – Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, tel.: 022 51 09 751; arkadiusz.lebek@zabki.pl

Terminy:
2014-09-30 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-10-20 Termin składania prac konkursowych
2014-11-28 Ogłoszenie wyników konkursu

Nagrody:
I nagroda – 15.000 zł,
II nagroda – 10.000 zł,
III nagroda – 4.000 zł,
nagrody za wyróżnienia – 200,00 zł.

Organizator Konkursu może dokonać zmian w Regulaminie konkursu w czasie do upływu terminu składania prac konkursowych.
Informacje o zmianie Regulaminu ukażą się na stronie Zamawiającego:
http://bip.zabki.pl/ oraz na stronie http://www.zabki.pl/.

  • 2014-10-15 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Stargard Szczeciński  
Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów w rejonie Osiedla Giżynek w Stargardzie Szczecińskim


Zamawiający:
Gmina Miasto Stargard Szczeciński, ul. Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5784881, faks 091 5784889.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.stargard.pl

Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest Sekretarz Organizacyjny Konkursu: Tomasz Cykalewicz - Sekretarz Organizacyjny Konkursu SARP nr K955/2014. Kontakt z Organizatorem: e-mail: szczecin@sarp.org.pl tel. 00 48 91 4339181

Kryteria oceny prac konkursowych:
- trafność i atrakcyjność idei urbanistycznej,
- sprawność i racjonalność połączeń funkcjonalno przestrzennych osiedla z układem przestrzennym miasta,
- trafność wpisania zagospodarowania osiedla w krajobraz miasta,
- trafność rozwiązań przestrzennych z punktu widzenia jakości życia w mieście,
- walory architektoniczne zabudowy i zagospodarowania terenu,
- ekonomika proponowanego rozwiązania z punktu widzenia kosztów budowy i eksploatacji,
- zgodność z założeniami Konkursu i wytycznymi merytorycznymi.

Terminy:
2014-10-15 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-11-25 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda - 15.000 zł
II nagroda - 15.000 zł
III nagroda - 10.000 zł
3 wyróżnienia po 4.000 zł

Skład Sądu Konkursowego:
Przewodniczący Sądu – Magdalena Staniszkis - SARP o/ Warszawa
Sędzia referent - Michał Bay - SARP o/ Szczecin
Sędzia - Marek Szymański - SARP o/Szczecin
Sędzia - Małgorzata Ruszkiewicz-Kwapień - przedstawiciel Zamawiającego, Architekt Miejski
Sędzia - Krzysztof Fidosz - przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie,
zastępca Sędziego - Wojciech Dunaj - SARP o/ Szczecin
zastępca Sędziego - Dariusz Makowski - SARP o/ Szczecin

Szczegóły:
http://szczecin.sarp.org.pl/stargard/regulamin.php

  • 2014-10-30 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Gdańsk:  
Konkurs urbanistyczny na opracowanie koncepcji osiedla mieszkaniowego


Zamawiający:
Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, faks +48 58 347 29 13.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl

Terminy:
2014-10-30 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-10-30 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda - 50.000,-PLN,
II nagroda - 30.000,-PLN,
III nagroda - 20.000,-PLN.

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl