Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2015-04-22 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Skierniewice  
Konkurs na opracowanie koncepcji dla realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64J pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach


Zamawiający:
Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8345100, faks 046 8345151.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.skierniewice.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Oryginalność i czytelność idei, atrakcyjność wizualna, ponadczasowość proponowanych rozwiązań - 20
2. Funkcjonalność i trafność zaproponowanych rozwiązań przestrzennych (zagospodarowanie terenu / wnętrza) - 25
3. Jakość detalu, sposób ekspozycji - 20
4. Nawiązanie do zabytkowego charakteru obiektu / historii miasta - 10
5. Ergonomiczność i trwałość zastosowanych rozwiązań, możliwość adaptacji pod inne ekspozycje - 15
6. Koszty wykonania (roboty budowlane) i eksploatacji - 10

Terminy:
2015-04-22 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2015-06-26 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda 10 000,00 zł brutto oraz zaproszenie autora lub autorów nagrodzonej pracy konkursowej do negocjacji w trybie postępowania z wolnej ręki
II nagroda 6 000,00 zł brutto
III nagroda 4 000,00 zł brutto

  • 2015-04-27 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Kielce  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy obiektu zabytkowego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach w celu zmiany sposobu użytkowania na potrzeby Teatru Lalki i Aktora Kubuś.


Zamawiający:
Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce
Osoba do kontaktów: Bernard Oziębły, Justyna Kręcik
Tel.: +48 413676606/668 , Faks: +48 413676611
Adresy internetowe: www.um.kielce.pl

Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
1. Walory funkcjonalno – użytkowe – 45 %
2. Walory formalne, kompozycyjne i konserwatorskie – 40 %
3. Walory techniczno-materiałowe – 15 %

Terminy:
2015-04-27 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Nagrody:
I nagroda - 20 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki
II nagroda - 10 000 PLN
III nagroda - 5 000 PLN

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Przewodniczący Sądu mgr inż. arch. Włodzimierz Mucha
2. Zastępca Przewodniczącego Sądu prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm
3. Sędzia mgr inż. arch Wojciech Gwizdak
4. Sędzia Referent mgr inż. arch. Artur Hajdorowicz
5. Sędzia mgr inż arch. Janusz Cedro
6. Sędzia mgr inż Bernard Oziębły
7. Sędzia mgr Robert Drobniuch

  • 2015-05-04 - Przedłużony termin składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Kraków  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i/lub nadbudowy Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie


Zamawiający:
Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
tel.: +48 12 433 55 00, fax: +48 12 433 55 55
strona internetowa: http://mnk.pl/konkurs-na-modernizacje-gmachu-glownego-mnk
kontakt przez Sekretarzy konkursu:
Adrianna Gębala-Pietras; Anna Wdzięczny, Marcin Belon; dane do kontaktu:
e-mail: agebala@muzeum.krakow.pl

Konkurs prowadzony jest przy udziale Stowarzyszenia Architektów w Polsce (SARP) Oddział Kraków.

Kryteria oceny prac konkursowych
- Architektura - 80 pkt.
- Energooszczędność - 10 pkt.
- Wynagrodzenie - 10 pkt.

Terminy:
2015-05-04 Przedłużony termin składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2015-04-20 Termin składania wniosków dopuszczających do udziału w konkursie
2015-07-30 Przedłużony termin składanie prac konkursowych
2015-06-30 Składanie prac konkursowych
2015-09-07 Przedłużony termin ogłoszenie wyników konkursu
2015-07-31 Ogłoszenie wyników konkursu

Skład Sądu Konkursowego:
1) arch. Tomasz Bobrowski – Główny Architekt Miasta Krakowa,
2) arch. Ryszard Jurkowski – sędzia referent,
3) prof. dr hab. arch. Marek Pabich,
4) prof. Joseph Rykwert,
5) senator Janusz Sepioł,
6) arch. Mariusz Ścisło – przewodniczący,
7) prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk.

Ze strony Muzeum w pracach Sądu uczestniczyć będą:
1) Wicedyrektor ds. Technicznych Leszek Bednarz,
2) Wicedyrektor ds. Konserwacji i Przechowywania Zbiorów Janusz Czop.

Nagrody:
I miejsce nagroda pieniężna w wysokości 70 tys. zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie szczegółowego opracowania Pracy Konkursowej dla etapu I,
II miejsce nagroda pieniężna w wysokości 40 tys. zł brutto.
III miejsce jest nagroda pieniężna w wysokości 20 tys. zł brutto.

Regulamin konkursu oraz pliki do pobrania:
http://tiny.pl/xhwt5

  • 2015-05-05 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Warszawa  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku/zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie.


Zamawiający:
Telewizja Polska S.A. ul. J.P. Woronicza 17
Punkt kontaktowy:
Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
Osoba do kontaktów: Rafał Mroczkowski
Tel.: +48 504088203 , E-mail: zg@sarp.org.pl
Adresy internetowe:http://www.tvp.pl

Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
Etap I – opracowania studialne:
Kryteria pierwszorzędowe:
a) atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych;
b) sprawność i realność funkcjonalno-użytkowa zaproponowanych rozwiązań;
Kryteria drugorzędowe:
c) realność i ekonomika przyjętych rozwiązań szczególnie w kontekście kosztów budowy oraz kosztów użytkowania obiektu;
Etap II – prace konkursowe
Kryteria pierwszorzędowe:
a) atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań architektonicznych;
b) trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych obiektu kubaturowego i zagospodarowania;
Kryteria drugorzędowe:
c) ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów budowy oraz eksploatacji obiektów przy uwzględnieniu rozwiązań proekologicznych.

Terminy:
2015-05-05 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Nagrody:
I nagroda – kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 70 000 PLN brutto,
— zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowanie pracy konkursowej.
II nagroda – kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 50 000 PLN brutto,
III nagroda – kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 40 000 PLN brutto.

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Mariusz Ścisło
2. Krzysztof Chwalibóg
3. Tomasz Konior
4. Andrzej Lasocki
5. Wiesław Łodzikowski
6. Tomasz Sandak
7. Zbigniew Adamkiewicz
8. Guy Pelham
9. Marta Sękulska-Wrońska

  • 2015-05-07 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Poznań  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu


Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. wielkopolskie,
tel. 061 8410500, faks 061 8480556.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.poznan.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. rozwiązania funkcjonalno-użytkowe - 40
2. walory architektoniczne i estetyczne - 25
3. powiązania projektowe budynku z istniejącym układem przestrzennym - 15
4. rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe projektu oraz jego innowacyjny charakter - 10
5. realność realizacji inwestycji w relacji do planowanego łącznego kosztu inwestycji - 10

Terminy
2015-05-07 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2015-07-23 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda - 30.000,00 zł,
II nagroda - 20.000,00 zł,
III nagroda - 10.000,00 zł

  • 2015-05-11 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Lublin  
Konkurs urbanistyczno - architektoniczny, otwarty, jednoetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej p.n. Koncepcja parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem na tle zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych


Zamawiający:
Gmina Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 4663000, faks 81 4663001.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lublin.eu

Kryteria oceny prac konkursowych:
Architektoniczna, urbanistyczna i krajobrazowa wartość - 100

Terminy:
2015-05-11 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2015-09-21 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
Nagroda I - 50 000 zł oraz zaproszenie laureata do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia mu zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, tj.: projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiarów robót, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich parku i pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją
Nagroda II - 40 000 zł
Nagroda III - 30 000 zł
Wyróżnienia - 10 wyróżnień po 10 000 zł

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl