Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2016-05-04 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Łeba  
Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego urbanistyczno-architektonicznego budynku dla nowego oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku - oddziału Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie


Zamawiający:
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3018611, faks 58 3018453.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.nmm.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. jakość rozwiązań zewnętrznych projektowanego budynku i powiązanie z istniejącym otoczeniem - 30
2. jakość rozwiązań funkcjonalno-użytkowych wnętrza - 30
3. jakość rozwiązań pod kątem niskich kosztów utrzymania budynku w czasie jego eksploatacji - 20
4. jakość rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych projektu oraz innowacyjność materiałów i rozwiązań - 10
5. niski łączny koszt budowy projektowanego budynku wynikający z opracowania pracy konkursowej - 10

Terminy:
2016-05-04 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2016-07-07 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda 20.000 zł. oraz zaproszenie autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
II nagroda 8.000 zł;
III nagroda 4.000 zł;
Inne wybrane prace konkursowe mogą otrzymać wyróżnienia honorowe.

  • 2016-05-09 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Rawicz  
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej rewitalizacji Rynku wraz z przylegającymi do niego deptakami w Rawiczu


Zamawiający:
Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie, tel. 065 5465400, faks 065 5464167.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawicz.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. jakość przestrzeni publicznej:ocena 4 parametrów: dostępność i połączenia, komfort i wizerunek, funkcja i działanie, wartość społeczna - 40
2. jakość komp.przestrz. i wartość prop. form architekt., oraz funkcjonalność prop. rozw., czytelność rozmieszcz. programu i jego grupowania - 20
3. powiązania ze strukturą centrum i całego miasta, ukł. komunikacyjny i zasada parkowania - 20
4. realność koncepcji przekształceń ekonomia rozwiązań techn., materiałowych oraz związane z tym koszty realizacji inwestycji oraz koszty ekspl. - 20

Terminy:
2016-05-09 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2016-07-19 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda: 23 000,00 zł,
II nagroda: 12 000,00 zł,
III nagroda: 5 000,00 zł.

Obrzycko  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Centrum Administracyjno - kulturalnego dla Gminy Obrzycko


Zamawiający:
Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.obrzycko.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Innowacyjność i atrakcyjność rozwiązań przestrzennych obszaru opracowania - 30
2. Walory kompozycyjne, architektoniczne i estetyczne oraz dostosowanie do otoczenia - 30
3. Funkcjonalność i użyteczność - 20
4. Realia technologiczne realizacji koncepcji - 20

Terminy:
2016-05-09 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2016-06-27 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
Pierwszą nagrodą w Konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przedmiotem, którego będzie opracowanie projektu budowlanego (w tym wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych oraz prowadzenie nadzorów autorskich nad realizacją zadania inwestycyjnego) na podstawie zwycięskiej koncepcji, oraz nagroda pieniężna w wysokości 8.000 zł brutto.

Drugą i trzecią nagrodą w Konkursie są nagrody pieniężne w wysokości: 4.000 zł brutto - druga nagroda i 2.000 zł brutto - trzecia nagroda.

Sąd Konkursowy zastrzega sobie możliwość nie przyznania pierwszej nagrody w przypadku, gdy żaden z projektów konkursowych nie uzyska min. 55 pkt. Dodatkowo Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo nie przyznania drugiej i trzeciej nagrody. W sytuacji nie przyznania nagród Sąd Konkursowy ma prawo do rozdysponowania kwoty 14.000 zł na wyróżnienia..

  • 2016-05-10 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Chorzów  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.


Zamawiający:
Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
Punkt kontaktowy:
SARP Oddział Katowice ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice
Osoba do kontaktów: Sekretarz Organizacyjny Konkursu – Henryk Piątek
Tel.: +48 322539774, E-mail: sarpkonkurs-planetarium@wp.pl
Adresy internetowe: www.slaskie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: SARP Oddział Katowice www.sarp.katowice.pl

Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
A) walory architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej, walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych – 40 %;
B) walory szczegółowych rozwiązań funkcjonalnych z punktu widzenia możliwie najszerszego uwzględnienia adaptacji istniejących obiektów – 35 %;
C) walory ekonomiczne projektu z punktu widzenia realizacji i kosztów przyszłej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 25 %.

Terminy:
2016-05-10 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Nagrody:
I nagroda – 15 000 PLN brutto oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki – dla Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą,
II nagroda – 11 000 PLN brutto;
III nagroda – 9 000 PLN brutto.

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Piotr Buśko
2. Andrzej Bulanda
3. Henryk Mercik
4. Lech Motyka
5. Stefan Janta
6. Mariusz Cup
7. Piotr Średniawa
8. Andrzej Grzybowski

  • 2016-05-30 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Suwałki  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy hali sportowo - widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Zarzecze 26 oraz parkingiem przy ulicy Grunwaldzkiej w Suwałkach


Zamawiający:
Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628000, faks 087 5628098.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Walory rozwiązań architektonicznych - 60
2. Funkcjonalność proponowanych rozwiązań - 10
3. Ekonomika rozwiązań technicznych, materiałowych oraz związane z tym koszty realizacji inwestycji oraz koszty eksploatacyjne - 20
4. Powiązanie projektowanego budynku z istniejącym układem funkcjonalno-przestrzennym, w tym istniejącym budynkiem zaplecza stadionu - 10

Terminy:
2016-05-30 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2016-06-30 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
pierwsza nagroda - 12 000,00 zł brutto,
druga nagroda - 5 000,00 zł brutto,
trzecia nagroda - 3 000,00 zł brutto.

  • 2016-05-30 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Lublin  
Konkurs na opracowanie i zaprezentowanie przez uczestników projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 SP ZOZ w Lublinie w zakresie wyznaczonym na części terenu zlokalizowanego przy ul. Stanisława Staszica 16 i 11 w Lublinie na części działek o nr 11/2, 41/1, 41/2, 41/3, 14 oraz części działek o nr ew. 11/3, 11/1 w pasie drogowym ul. Stanisława Staszica.


Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
Osoba do kontaktów: Paulina Osetek, Tel.: +48 815344610
Adresy internetowe:http://www.spsk1.lublin.pl/

Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
Kryterium I – Rozwiązania urbanistyczne
— zagospodarowanie terenu – zgodność z wytycznymi zawartymi w warunkach konkursowych,
— zagospodarowanie terenu – skala zabudowy, wpisanie w teren oraz relacja do zastanego kontekstu przestrzennego i obiektów szpitala,
— zagospodarowanie terenu – rozwiązania integrujące obiekty z miastem w obszarze ul. Stanisława Staszica,
— zagospodarowanie terenu – rozwiązania dotyczące obsługi komunikacyjnej i bilansów stanowisk parkingowych,
— zagospodarowanie terenu – rozwiązania terenów zielonych, ochrona skarpy i istniejącego drzewostanu.
Kryterium II – Rozwiązania architektoniczne
— klarowność kompozycji architektonicznej i wartość estetyczna przyjętych rozwiązań przestrzennych,
— logika i przejrzystość rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych projektowanej inwestycji,
— ukształtowanie pierzei ul. Stanisława Staszica,
— sposób spełnienia wytycznych konkursowych w odniesieniu do budynków zabytkowych.
Kryterium III – Rozwiązania technologiczne
— sposób spełnienia wymogów opisu programu funkcjonalno użytkowego i tabeli powierzchniowej,
— sposób połączenia komunikacją wewnętrzną jednostek organizacyjnych / budynków szpitala,
— ekonomika rozwiązań projektowych.

Terminy:
2016-05-30 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Nagrody:
I nagroda – 50 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
II nagroda – 40 000 PLN
III nagroda – 30 000 PLN
Wyróżnienie – 10 000 PLN
Kwoty podane powyżej są kwotami brutto.

  • 2016-05-31 - Składanie prac konkursowych
Andrychów  
Konkursu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „zagospodarowanie terenów Pańskiej Góry na cele rekreacyjno-sportowe w Andrychowie”


Zamawiający:
Gmina Andrychów-Urząd Miejski w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów
Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami konkursu i udzielania informacji o konkursie jest Pan Adam Gałosz, tel. 33-842-99-60 w godzinach pracy Urzędu, e-mail: adam.galosz@andrychow.eu.
Materiały konkursowe do pobrania na stronie Zamawiającego: strona konkursu >>>

Terminy:
2016-05-31 Składanie prac konkursowych

Ocena prac konkursowych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o część graficzną i część opisową pracy konkursowej. Przy ocenie prac konkursowych brane będą pod uwagę następujące kryteria i ich znaczenie:
a) jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem – stworzenie spójnej całości - 40 % (1 % - 1 punkt); maksymalna ilość punktów, jaką praca konkursowa może otrzymać za to kryterium – 40 pkt, b) atrakcyjność i jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych zabudowy i zagospodarowania realizujących proponowane założenia programowe - 30 % (1 % - 1 punkt); maksymalna ilość punktów, jaką praca konkursowa może otrzymać za to kryterium – 30 pkt,
c) walory eksploatacyjne (trwałość i jakość proponowanych rozwiązań), elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości), potencjalna elastyczność realizacji (możliwość etapowania) - 20 % (1 % - 1 punkt); maksymalna ilość punktów, jaką praca konkursowa może otrzymać za to kryterium – 20 pkt,
d) ekonomika rozwiązań realizacyjnych i związany z tym koszt realizacji inwestycji, a także koszt dokumentacji projektowej - 10 % (1 % - 1 punkt); maksymalna ilość punktów, jaką praca może otrzymać za to kryterium – 10 pkt.

Nagrody:
a) I nagroda 15.000 zł brutto,
b) II nagroda 10.000 zł brutto,
c) III nagroda w wysokości 5.000 zł brutto
c) Wyróżnienie w wysokości 2.500 zł brutto,

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl