Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2016-02-11 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Siechnice  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej dla budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach jako budynku pasywnego


Zamawiający:
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 12/302, 55-011 Siechnice, woj. dolnośląskie, tel. 71 786 09 70.
Adres strony internetowej zamawiającego:http://sisk-siechnice.nowybip.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. I etap walory przestrzenno - architektoniczne (pkt 50), funkcjonalność (pkt 50) - 1
2. II etap walory przestrzenno - architektoniczne (pkt 40), funkcjonalność (pkt 40) koszt inwestycji (pkt 20), pasywność (warunek konieczny) - 1

Terminy:
2016-02-11 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2016-04-27 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda: 20 000,00 zł;
II nagroda: 13 000,00 zł;
III nagroda: 6 000,00 zł.
Laureatom IV i V miejsca Organizator konkursu zwróci zryczałtowany koszt wykonania koncepcji architektonicznych po 5000,00 zł.

  • 2016-02-19 - Składanie prac konkursowych
Bydgoszcz  
Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej i wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku wielorodzinnego przy ulicy Czerwonego Krzyża 13 w Bydgoszczy


Zamawiający:
„EBUD–Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Sp. z o.o. Bydgoszcz, ul. Sokola 3/31

Terminy:
2016-02-19 Termin złożenie prac konkursowych
2016-03-18 Ogłoszenie wyników konkursów

Kryteriami, którymi będzie kierował się Sąd Konkursowy są:
a) Oryginalność i estetyka
b) Funkcjonalność i atrakcyjność
c) Uzyskana powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM)
d) Przewidywane koszty budowy i koszty eksploatacji przedmiotu konkursu.
e) Wysokość wynagrodzenia za wykonanie prac projektowych obiektu finalnego za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkań oraz termin realizacji prac projektowych
f) Spełnienie wymagań Regulaminu
Wszystkie w/w kryteria oceny prac są równoważne.

Sąd Konkursowy składa się z trzech osób:
- Przewodniączego – mgr inż. Andrzeja Wosika - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „EBUD ”- Przemysłówka Sp. z o.o.,
- Sędziego Referenta – mgr Doroty Leśniewskiej - Prezesa Zarządu „EBUD-Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Sp. z o.o.,
- Członka – mgr inż. arch. Jacka Lenarta - Oddział SARP Szczecin.

Nagrody:
I Nagroda w kwocie 12 000,00 złotych netto wraz z zaproszeniem do negocjacji i podpisania umowy na opracowanie projektowe
Nagród II i III oraz ewentualnych wyróżnień, przy czym łączna wysokość sumy nagród przyznanych za II i III miejsce oraz wyróżnień nie może przekroczyć kwoty 9 000,00

Regulamin i załączniki dostępne są na stronie:
https://www.dropbox.com/sh/jref9sklveaqap7/AACTpkrnT3stnm_DVNb-K2rVa?dl=0

  • 2016-02-29 - Składanie prac konkursowych
Gdynia  
Konkurs studialno-ideowy na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną Kampusu Akademii Morskiej w Gdyni


Zamawiający:
Gmina Miasta Gdyni 81-341 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
oraz Akademia Morska w Gdyni 81-225 Gdynia, ul. Morska 81-87
Sekretarzem Organizacyjnym Konkursu jest dr inż. arch. Roman Ruczyński. Kontakt z Sekretarzem
możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem: sekretarz_konkursu_amg@gdynia.pl

Terminy:
2016-02-29 Termin składania prac konkursowych
2016-03-14 Termin ogłoszenia wyników Konkursu i dyskusja pokonkursowa

Sąd Konkursowy:
1) Przewodniczący Sądu Konkursowego: mgr inż. arch. Narcyz Sienkiewicz
2) Sędzia Konkursowy: mgr Dariusz Chmielewski Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
3) Sędzia Konkursowy: dr hab. inż. Mirosław Czechowski prof. nadzw. AMG, Prorektor ds. kształcenia Akademii Morskiej w Gdyni
4) Sędzia Konkursowy: dr inż. arch. Bazyli Domsta
5) Sędzia Konkursowy: mgr inż. arch. Marek Karzyński, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
6) Sędzia Konkursowy: mgr Sławomir Polański Kanclerz Akademii Morskiej w Gdyni
7) Sędzia Konkursowy: dr inż. arch. Marek Stępa Wiceprezydent Gdyni

Nagrody:
Organizatorzy Konkursu ustanowili pulę nagród o wysokości 100 000 zł, którą postanowili podzielić następująco:
I Nagroda: 50 000,- zł
II Nagroda: 30 000,- zł
III Nagroda: 20 000,- zł

Szczegóły:
http://www.gdynia.pl/bip/konkursy/6092_107937.html

  • 2016-03-04 - Składanie prac konkursowych
Poznań  
Konkurs architektoniczny na projekt budynku usługowego z zielenią urządzoną na obszarze tzw. Gospody Targowej w Poznaniu (ulica Grunwaldzka – Sowińskiego – Księżycowa).


Zamawiający:
Organizatorem konkursu jest: Fundacja Familijny Poznań, ul. Staszica 15, 60-526 Poznań
Sekretarz konkursu: Marta Madońska, kom: 505 116 137, e-mail: m.madonska@familijny.pl


Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu działki, a w tym: projektu budynku, projektu publicznego placu wraz z zielenią, układu komunikacyjnego i małej infrastruktury. W ramach zadania przewiduje się projekt, który zmieni obecny charakter i rangę miejsca, jego atrakcyjność oraz umożliwi wielofunkcyjne użytkowanie.

Celem konkursu jest uzyskanie wysokiej jakości przestrzeni, w której budynek miałby spełniać rolę zaplecza administracyjnego dla Zamawiającego (biura), zaplecza dla usług społecznych (pokoje na działalność poradniczą z recepcją, poczekalnią, salami szkoleniowymi i sanitariatami) i zaplecza dla placówki wychowawczo-opiekuńczej (żłobek dla 30 dzieci). Plac przylegający do budynku stałby się miejscem spotkań i spacerów, jak również rekreacji dla dzieci i dorosłych.

Konkurs zorganizowany jest w formie ogólnopolskiego konkursu architektonicznego, otwartego, jednoetapowego, koncepcyjnego.

Terminy:
2016-03-04 Składanie prac konkursowych
2016-03-31 Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej

Nagrody:
I nagroda – 15 000 złotych brutto
I wyróżnienie – 1000 zł brutto
II wyróżnienie – 1000 zł brutto
III wyróżnienie – 1000 zł brutto
IV wyróżnienie – 1000 zł brutto
V wyróżnienie – 1000 zł brutto

Szczegóły:
http://familijny.pl/poznan/aktualnosci/aktualnosc/12013

  • 2016-03-14 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
  • 2016-03-14 - Składanie prac konkursowych
Ełk  
Konkurs na opracowanie koncepcji modernizacji Ełckiego Centrum Kultury w Ełku


Zamawiający:
Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 621 52 50, faks 087 621 52 50.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.eck.elk.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. przydatność i rozwiązania funkcjonalne - 50
2. cena przygotowania dokumentacji - 30
3. szacunkowa wartość inwestycji wykonanej na podstawie koncepcji - 20

Terminy:
2016-03-14 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2016-03-14 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
Nagrodą będzie zawarcie umowy z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

  • 2016-03-21 - Składanie prac konkursowych
Ustka  
Lokalny węzeł integracyjny w Ustce


Zamawiający:
Gmina Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

Organizator:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Słupsku, ul. J. Tuwima 3a/3, 76-200 Słupsk
Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest:
Sekretarz Sądu Konkursowego
Mieczysława Sawczuk, kontakt: konkurs.ustka@sarp.org.pl, tel.: 59 8154 323

Forma oraz podstawa prawna konkursu:
Konkurs otwarty, jednoetapowy, studialny

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania pn. "Lokalny węzeł integracyjny w Ustce".

Regulamin:
Regulamin konkursu oraz szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej konkursu pod adresem:http://www.architektsarp.pl/ustka


Kryteria oceny prac konkursowych:
• jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem – stworzenie spójnej całości,
• jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych zabudowy i zagospodarowania,
• elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości),
• potencjalna elastyczność realizacji – możliwość etapowania,
• ekonomika.
Wszystkie powyższe kryteria są równoważne i rozpatrywane będą łącznie.

Terminy:
8.01.2016 r. – Ogłoszenie konkursu
do 25.01.2016 r. - Nadsyłanie pytań (odpowiedzi będą udzielane na bieżąco)
do 21.03.2016 r. godz. 14:00 - Termin składania prac konkursowych
31.03.2016 r. - Ogłoszenie wyników konkursu

Rodzaj i wysokość nagród:
I nagroda: 20 000 zł,
II nagroda: 10 000 zł,
III nagroda: 5 000 zł.
Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.

Skład Sądu Konkursowego:
arch. Marek Perepeczo - Przewodniczący Sądu
arch. Andrzej Poźniak - Sędzia referent
arch. Małgorzata Bugajewska - Sędzia
Anna Dadel - Sędzia
Bartosz Gwóźdź-Sproketowski - Sędzia
arch. Janusz Kaczmarek - Sędzia
arch. Bartosz Szubski - Sędzia
arch. Mirosław Zwolski - Sędzia
Jacek Graczyk - Zastępca sędziego
arch. Marek Perkowski - Zastępca sędziego

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl