Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2014-09-19 - Składanie prac konkursowych
Rzeszów  
Konkurs studialny SARP na zagospodarowanie ulic: Grunwaldzkiej, Kościuszki i 3 Maja w Rzeszowie


Zamawiający:
Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

Organizator:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie, Rynek 8, 35-064
Sekretarz Organizacyjny konkursu mgr inż. arch. Jarosław Łukasiewicz - SARP O/Rzeszów

Kryteria oceny prac konkursowych:
1) poprawność rozwiązań komunikacji pieszej i kołowej, zapewniającej niezbędną dostępność obiektów i lokali - 30%
2) atrakcyjność rozwiązań architektoniczno-przestrzennych w dostosowaniu do zmiennych funkcji ulic - 40%
3) spełnienie programu zalecanego przez organizatora i jego właściwe rozwinięcie - 10%
4) spełnienie zasad ochrony konserwatorskiej 10%
5) aspekty ekonomiczne realizacji i użytkowania w konfrontacji z uzyskanymi efektami kompozycyjnymi i funkcjonalnymi - 10%

Skład sądu konkursowego:
Przewodniczący:
1. mgr inż. arch. Jerzy Grochulski - SARP O/Warszawa
Sędzia referent:
2. mgr inż. arch. Stanisław Wiercioch - SARP O/Rzeszów
Członkowie:
3. mgr inż. arch. Tomasz Kudła - SARP O/Rzeszów
4. mgr inż. Urszula Kukulska - Wydział Inwestycji Miejskich Miasta Rzeszowa
5. mgr inż. arch. Andrzej Skotnicki - Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa
6. mgr inż. Andrzej Sowa - Miejski Zarząd Dróg Rzeszów
7. mgr inż. Aleksandra Wąsowicz- Duch - Zarząd Zieleni Miejskiej Rzeszów
8. dr Grażyna Stojak - Wojewódzki Konserwator Zabytków Przemyśl
Zastępca członka:
9. mgr inż. arch. Alicja Strojny SARP O/Rzeszów

Nagrody:
I nagroda 20 000 PLN netto
II nagroda 10 000 PLN netto
III nagroda 5 000 PLN netto
Wyróżnienie 5 000 PLN netto

Terminy:
2014-09-19 Termin składania prac konkursowych
2014-09-29 Rozstrzygnięcie konkursu

Szczegóły:
http://rzeszow.sarp.org.pl/wydarzenia0.html

  • 2014-09-23 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Poznań  
Konkurs - Przestrzeń wspólna - opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic Taczaka i Garncarskiej w Poznaniu jako przestrzeni zamieszkania, usług, ruchu i spotkań


Zamawiający:
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. +48 - 61 - 647 72 00, fax. +48 - 61 – 820 17 09
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zdm.poznan.pl

Konkurs przygotowuje i przeprowadza Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział w Poznaniu, 61-772 Poznań, Stary Rynek 56, tel./fax +48 – 61 - 8520020

Kryteria oceny prac konkursowych:
- oryginalność i spójność koncepcji przestrzenno-urbanistyczno-architektonicznej,
- uniwersalność i różnorodność przestrzeni publicznych – elastyczność i podatność na zmiany funkcji,
- rozwiązania komunikacyjne w zakresie ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego(łącznie z parkowaniem) realizujące założenia wspólnej przestrzeni („shared space”),
- atrakcyjność elementów architektonicznych – małej architektury itp.,
- kompozycja nawierzchni, zieleni, oświetlenia itp.,
- realność rozwiązań realizacyjnych.
Kryteria będą rozpatrywane całościowo i łącznie decydować będą o ocenie pracy konkursowej.

Terminy:
2014-09-23 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-12-02 Składanie prac konkursowych
2014-12-18 Ogłoszenie wyników oraz wystawa pokonkursowa
2014-12-10 Publiczna prezentacja prac i dyskusja z mieszkańcami i użytkownikami ulic

Skład sądu konkursowego:
Przewodniczący:
- arch. Andrzej Kurzawski - SARP Poznań
Sędzia referent:
- arch. Przemysław Woźny - SARP Poznań
Członkowie:
- Katarzyna Bolimowska – z-ca Dyrektora ZDM w Poznaniu
- Piotr Libicki – koordynator ds. estetyki wizerunku Miasta Poznania
- Mariusz Wiśniewski – Przewodniczący Komisji Rewitalizacji RMP
- Maciej Frąckowiak – socjolog, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- dr Andrzej Rataj – Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto w Poznaniu
- Włodzimierz Marciniak – członek Rady Osiedla Stare Miasto w Poznaniu
- Michał Marcinkowski - przedsiębiorca z ulicy Taczaka
- dr arch. Eugeniusz Skrzypczak - SARP Poznań
- arch. Andrzej Maciej Maleszka - SARP Poznań
Zastępcy sędziego:
- arch. Aleksandra Kornecka - SARP Poznań
- Andrzej Billert – ZDM
Sekretarz konkursu:
- arch. Katarzyna Wrońska - SARP Poznań

Nagrody
I nagroda – kwota brutto 10.000 złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki na opracowanie projektu architektoniczno–drogowego zagospodarowania przestrzeni ulicy Taczaka i ulicy Garncarskiej
II nagroda - kwota brutto 7.000 złotych
III nagroda - kwota brutto 4.000 złotych

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania – dostępny na stronie
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-ulica-taczaka

  • 2014-09-23 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Gdańsk  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Planetarium wraz z przebudową współczesnej przybudówki do Kaponiery Południowej i rekonstrukcją odcinka muru Carnota na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku


"Centrum Hewelianum" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańsk, ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 300 08 42, faks 58 742 15 13.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.hewelianum.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Jakość i poprawność rozwiązań architektonicznych oraz funkcjonalno-przestrzennych - 30
2. Poprawność przyjętych rozwiązań pod kątem planowanej technologii planetarium - 30
3. Optymalizacja rozwiązań technicznych pod kątem lokalizacji obiektu w wysokim nasypie - 20
4. Łączny całkowity koszt wykonania Dokumentacji - 20

Terminy:
2014-09-23 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-11-28 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda - 7000.00 zł. oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie Dokumentacji.
II nagroda - 5000.00 zł.
III nagroda - 3000.00 zł.

  • 2014-09-25 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Piła  
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej fragmentu pl. Zwycięstwa w Pile obejmującego budynek mediateki wraz z zagospodarowaniem otoczenia.


Gmina Piła, pl. Staszica 10, 64-920 Piła
Osoba do kontaktów: Anna Nowacka
Tel.: +48 672104346 , E-mail: bzp@um.pila.pl , Faks: +48 672123566
Adresy internetowe: www.bip.pila.pl

Kryteria oceny prac projektowych
– jakość projektu – waga kryterium 90%
– cena dokumentacji projektowej – waga kryterium 10%

Terminy:
2014-09-25 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Nagrody:
Sąd Konkursowy przyzna I i II nagrodę pieniężną Uczestnikom konkursu, którzy otrzymają kolejno 2 najwyższe oceny za prace konkursowe, a ponadto może przyznać kolejne nagrody i wyróżnienia pieniężne.
Pula nagród i wyróżnień wynosi łącznie 50 000 PLN. O liczbie i wartości poszczególnych nagród i wyróżnień zadecyduje Sąd Konkursowy. Zamawiający gwarantuje wypłatę całej puli nagród i wyróżnień.

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Jerzy Szczepanik - Dzikowski
2. Marek Perepeczo
3. Henryk Gawroński
4. Tomira Łęska - Oleszak
5. Iwona Wojtecka

  • 2014-09-30 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Ząbki  
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania terenu położonego w centrum Miasta Ząbki.


Zamawiający
Miasto Ząbki z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki.
Osoba do kontaktów
- Arkadiusz Powierża – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, tel.; 022 51 09 757; arkadiusz.powierza@zabki.pl
- Arkadiusz Łebek – Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, tel.: 022 51 09 751; arkadiusz.lebek@zabki.pl

Terminy:
2014-09-30 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-10-20 Termin składania prac konkursowych
2014-11-28 Ogłoszenie wyników konkursu

Nagrody:
I nagroda – 15.000 zł,
II nagroda – 10.000 zł,
III nagroda – 4.000 zł,
nagrody za wyróżnienia – 200,00 zł.

Organizator Konkursu może dokonać zmian w Regulaminie konkursu w czasie do upływu terminu składania prac konkursowych.
Informacje o zmianie Regulaminu ukażą się na stronie Zamawiającego:
http://bip.zabki.pl/ oraz na stronie http://www.zabki.pl/.

  • 2014-10-14 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Kielce  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy placu wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego.


Zamawiający:
Gmina Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, 25-384 Kielce, ul. Prendowskiej 7
Osoba do kontaktów: Jadwiga Miernik
Tel.: +48 413402802 / 822 / 832 , E-mail: zampub@mzd.kielce.pl, Faks: +48 413402830
Adres internetowy: www.mzd.kielce.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kielce, ul. Kozia 3 (II piętro), 25-514 Kielce
Osoba do kontaktów: Magdalena Kaleta
Tel.: +48 4133444788 , E-mail: magdalena.frankiewicz@um.kielce.pl, Faks: +48 4133444788
Adres internetowy:http://www.um.kielce.pl/konkurs_plac_wolnosci

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Trafność zaproponowanych rozwiązań przestrzennych realizujących założenia programowe, w tym twórcze nawiązanie do charakteru miejsca i walorów dziedzictwa kulturowego – 50 %;
2. Funkcjonalność proponowanych rozwiązań (rozmieszczenie programu, czytelność jego grupowania, wyodrębnienie funkcji w sposób ograniczający problemy eksploatacyjne związane z działalnością różnych użytkowników) – 35 %;
3. Ekonomika rozwiązań technicznych, materiałowych oraz związane z tym koszty realizacji inwestycji oraz koszty eksploatacyjne – 15 %.

Terminy:
2014-10-14 Termin składania wniosków dopuszczających do udziału w konkursie

Nagrody:
I Nagroda: 30 000 PLN + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej;
II Nagroda: 20 000 PLN
III Nagroda: 10 000 PLN
Wyróżnienie: 5 000 PLN

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Przewodniczacy sądu: mgr inż. arch. Włodzimierz Mucha
2. Sędzia: dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski
3. Sędzia Referent: mgr inż. arch. Artur Hajdarowicz
4. Sędzia: mgr inż arch. Janusz Cedro
5. Sędzia: mgr inż. arch. Janusz Janik
6. Sędzia: dr Jan Główka
7. Sędzia: inż. Piotr Wójcik
8. Zastępca Sędziego: mgr inż. arch. Włodzimierz Markulis
9. Zastępca Sędziego: mgr inż. arch. Wojciech Głowacki

  • 2014-10-15 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Stargard Szczeciński  
Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów w rejonie Osiedla Giżynek w Stargardzie Szczecińskim


Zamawiający:
Gmina Miasto Stargard Szczeciński, ul. Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5784881, faks 091 5784889.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.stargard.pl

Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest Sekretarz Organizacyjny Konkursu: Tomasz Cykalewicz - Sekretarz Organizacyjny Konkursu SARP nr K955/2014. Kontakt z Organizatorem: e-mail: szczecin@sarp.org.pl tel. 00 48 91 4339181

Kryteria oceny prac konkursowych:
- trafność i atrakcyjność idei urbanistycznej,
- sprawność i racjonalność połączeń funkcjonalno przestrzennych osiedla z układem przestrzennym miasta,
- trafność wpisania zagospodarowania osiedla w krajobraz miasta,
- trafność rozwiązań przestrzennych z punktu widzenia jakości życia w mieście,
- walory architektoniczne zabudowy i zagospodarowania terenu,
- ekonomika proponowanego rozwiązania z punktu widzenia kosztów budowy i eksploatacji,
- zgodność z założeniami Konkursu i wytycznymi merytorycznymi.

Terminy:
2014-10-15 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-11-25 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda - 15.000 zł
II nagroda - 15.000 zł
III nagroda - 10.000 zł
3 wyróżnienia po 4.000 zł

Skład Sądu Konkursowego:
Przewodniczący Sądu – Magdalena Staniszkis - SARP o/ Warszawa
Sędzia referent - Michał Bay - SARP o/ Szczecin
Sędzia - Marek Szymański - SARP o/Szczecin
Sędzia - Małgorzata Ruszkiewicz-Kwapień - przedstawiciel Zamawiającego, Architekt Miejski
Sędzia - Krzysztof Fidosz - przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie,
zastępca Sędziego - Wojciech Dunaj - SARP o/ Szczecin
zastępca Sędziego - Dariusz Makowski - SARP o/ Szczecin

Szczegóły:
http://szczecin.sarp.org.pl/stargard/regulamin.php

  • 2014-10-30 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Gdańsk:  
Konkurs urbanistyczny na opracowanie koncepcji osiedla mieszkaniowego


Zamawiający:
Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, faks +48 58 347 29 13.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl

Terminy:
2014-10-30 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-10-30 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda - 50.000,-PLN,
II nagroda - 30.000,-PLN,
III nagroda - 20.000,-PLN.

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl