Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2014-11-07 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Kraków  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–użytkowej budynku, nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie


Zamawiający:
Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Sienna 16, 30-960 Kraków
Punkt kontaktowy: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o, 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 10/5
Osoba do kontaktów: Włodzimierz Dzierżanowski
tel.: +48 226547741 ,faks: +48 2265431-31, e-mail: grupasienna@grupasienna.pl
http://www.ank.gov.pl

Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
1. ekonomika rozwiązań w trakcie użytkowania budynku – 20 %;
2. planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej – 20 %;
3. wartości konstrukcyjne i materiałowe projektowanych rozwiązań – 15 %;
4. rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku – 20 %;
5. atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i powiązanie przestrzenne z otoczeniem – 20 %;
6. koszty projektowe – 5 %.

Terminy:
2014-11-07 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-11-30 Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów

Nagrody:
a) 1 nagroda – zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia i 40 000 PLN;
b) 2 i 3 nagroda – zaproszenie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia i 25 000 PLN;
c) 4-6 nagroda – 10 000 PLN.

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Andrzej Wyżykowski
2. Michał Szymanowski
3. Jacek Purchla
4. Janusz Sepioł
5. Aleksader Böhm
6. Maciej Wilamowski
7. Anna Czajka
8. Janusz Barnaś
9. Marcin Sieja

  • 2014-11-20 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Częstochowa  
Konkurs SARP Nr 956. Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania i zabudowy Starego Rynku w Częstochowie wraz z odcinkami ulic: Mirowskiej, Senatorskiej i Stary Rynek


Zamawiający:
Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

Organizator konkursu:
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie, ul. Kopernika 11/11, 42-217 Częstochowa, tel.: 34/3246935, 731744168, e-mail: czestochowa@sarp.org.pl

Forma oraz podstawa prawna konkursu:
Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny, o wartości poniżej 207.000 euro, przeprowadzany na podstawie ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późniejszymi zmianami).

Terminy:
2014-10-23 Ogłoszenie konkursu
2014-11-20 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-12-04 Wysłanie do uczestników konkursu informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych
2014-12-11 Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu
2014-12-18 Wysłanie odpowiedzi na pytania
2015-02-12 Składanie prac konkursowych
2015-02-26 Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu

Nagrody:
I nagroda – 15.000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, dla uczestnika konkursu - autora najlepszej pracy konkursowej, dotyczących wykonania zamówienia publicznego dotyczącego dokumentacji projektowo – kosztorysowej obiektów objętych konkursem.
II nagroda – 10.000 zł brutto.
III nagroda – 5.000 zł brutto.
Sąd konkursowy może przyznać wyróżnienia honorowe.

Regulamin konkursu - na stronie organizatora:
http://czestochowa.sarp.org.pl/1067/oglaszamy-konkurs-stary-rynek-w-czestochowie

  • 2014-10-08 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
  • 2014-10-22 - Nowy termin - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
  • 2014-12-18 - Nowy termin - Składanie prac konkursowych
Warszawa  
„RATUJĄCYM – OCALENI” - konkurs na koncepcję Upamiętnienia Polaków ratujących Żydów


Adresaci konkursu:
Artyści , architekci, architekci krajobrazu, designerzy polscy i zagraniczni. Zarówno doświadczeni jak i młodzi twórcy (studenci).

Lokalizacja Upamiętnienia:
Otoczenie Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie (Polska). Teren ograniczony ulicami: Anielewicza, Zamenhofa, Karmelicką i Lewartowskiego. Możliwość lokalizacji upamiętnienia po zachodnie stronie muzeum lub w północno-wschodnim narożniku terenu. Precyzyjny wybór miejsca Upamiętnienia należy do uczestników konkursu.

Zadanie konkursowe - ogólne założenia:
Upamiętnienie poświęcone jest Polakom, którzy podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 ratowali Żydów. Stanowi wyraz wdzięczności uratowanych, ich rodzin, bliskich i społeczności żydowskiej. Upamiętnienie wymaga specjalnego rozwiązania przestrzennego, nowatorskiej formuły wpisującej się w zastaną przestrzeń, a także nawiązującej z nią specyficzny dialog. Powinno ono wyrażać wdzięczność wszystkim ratującym, także tym, którzy z różnych powodów nie są znani z imienia i nazwiska. Organizator postrzega Upamiętnienie jako rozwijające się centrum nowych interpretacji i - na ile to możliwe - inspiracji dla następnych pokoleń.

Forma Upamiętnienia:
Twórcy mają możliwość wyboru dowolnych środków plastycznego wyrazu i ekspresji, unikając jednak dosłowności i figuratywności. Upamiętnieniu może towarzyszyć dodatkowy program performatywny, aktywizujący i edukacyjny.

Fazy konkursu:
• Faza I: Opracowanie i przesłanie do organizatorów artystycznej wizji Upamiętnienia (anonimowa)
• Faza II: Przygotowanie koncepcji Upamiętnienia przez 5. uczestników/zespołów wybranych przez Sąd konkursowy w I fazie konkursu. W trakcie negocjacji rozważone zostaną uwagi Urzędu miasta i wskazania Sądu konkursowego (nie anonimowa).

Zasady udziału w konkursie:
Twórcy mogą wziąć udział w konkursie korzystając z dwóch ścieżek:
• Ścieżka REALIZACJA: ścieżka przeznaczona dla uczestników, którzy (zgodnie z Warunkami konkursu) mogą podjąć się realizacji Upamiętnienia i ubiegają się o udział w II fazie konkursu. Obowiązuje ich dopuszczenie do udziału w konkursie na podstawie m.in. cv i portfolio zawierającego co najmniej jedną zrealizowaną pracę..
• Ścieżka DYSKUSJA: ścieżka przeznaczona dla uczestników (także studentów), którzy nie ubiegają się o kwalifikację do II fazy konkursu i realizację, chcą jednak przedstawić swoją artystyczną wizję Upamiętnienia, biorąc tym samym udział w otwartej, twórczej dyskusji na jego temat. Nie obowiązuje procedura dopuszczenia do udziału w konkursie.

Sąd konkursowy:
• Sędziowie konkursu: Michael Berkowicz, Michael Crosbie, Jarosław Kozakiewicz, Rainer Mahlamaki, Marek Mikos, Maciej Miłobędzki, Oren Sagiv, Jakub Szczęsny, Hanna Szmalenberg, Milada Ślizińska (przewodnicząca Jury).


Nagrody:
Pula nagród w I fazie konkursu wynosi 42 000 USD. Nagrodą główną w II fazie konkursu jest podpisanie ze zwycięzcą umowy na realizację Upamiętnienia, inwestycji o łącznej wartości 800 000 USD. W I fazie konkursu Organizator przewidział do pięciu równorzędnych nagród (po 7000 USD) równoznacznych z zaproszeniem do II fazy konkursu (ścieżka REALIZACJA) i wyróżnienia o łącznej wartości 7000 USD (również dla uczestników biorących udział w ścieżce DYSKUSJA).

Ramowy harmonogram konkursu:
I faza konkursu: 8 września 2014 – 15 stycznia 2015
• 8 września 2014 – ogłoszenie konkursu
• 22 październik 2014 – ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (ścieżka REALIZACJA)
• 18 grudnia 2014 – ostateczny termin składania prac w I fazie konkursu (artystyczna wizja Upamiętnienia)
• 15 stycznia 2015 - ogłoszenie wyników I fazy konkursu, wybór pięciu prac finałowych
II faza konkursu: 15 stycznia 2015- kwiecień 2015
• styczeń- kwiecień 2015 – negocjacje projektowe i przygotowanie projektu - koncepcji Upamiętnienia.
• kwiecień 2015 - ogłoszenie wyników II fazy konkursu, wybór zwycięzcy konkursu
Jesień 2015 roku: odsłonięcie Upamiętnienia Ratującym-Ocaleni

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się na stronie:
http://www.raff.org.pl

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl