Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2016-05-31 - Składanie prac konkursowych
Andrychów  
Konkursu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „zagospodarowanie terenów Pańskiej Góry na cele rekreacyjno-sportowe w Andrychowie”


Zamawiający:
Gmina Andrychów-Urząd Miejski w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów
Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami konkursu i udzielania informacji o konkursie jest Pan Adam Gałosz, tel. 33-842-99-60 w godzinach pracy Urzędu, e-mail: adam.galosz@andrychow.eu.
Materiały konkursowe do pobrania na stronie Zamawiającego: strona konkursu >>>

Terminy:
2016-05-31 Składanie prac konkursowych

Ocena prac konkursowych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o część graficzną i część opisową pracy konkursowej. Przy ocenie prac konkursowych brane będą pod uwagę następujące kryteria i ich znaczenie:
a) jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem – stworzenie spójnej całości - 40 % (1 % - 1 punkt); maksymalna ilość punktów, jaką praca konkursowa może otrzymać za to kryterium – 40 pkt, b) atrakcyjność i jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych zabudowy i zagospodarowania realizujących proponowane założenia programowe - 30 % (1 % - 1 punkt); maksymalna ilość punktów, jaką praca konkursowa może otrzymać za to kryterium – 30 pkt,
c) walory eksploatacyjne (trwałość i jakość proponowanych rozwiązań), elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości), potencjalna elastyczność realizacji (możliwość etapowania) - 20 % (1 % - 1 punkt); maksymalna ilość punktów, jaką praca konkursowa może otrzymać za to kryterium – 20 pkt,
d) ekonomika rozwiązań realizacyjnych i związany z tym koszt realizacji inwestycji, a także koszt dokumentacji projektowej - 10 % (1 % - 1 punkt); maksymalna ilość punktów, jaką praca może otrzymać za to kryterium – 10 pkt.

Nagrody:
a) I nagroda 15.000 zł brutto,
b) II nagroda 10.000 zł brutto,
c) III nagroda w wysokości 5.000 zł brutto
c) Wyróżnienie w wysokości 2.500 zł brutto,

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl