Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2014-08-04 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Gliwice  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu mieszkalno-usługowego CENTRUM 50+dla osób w wieku senioralnym przy ul. Warszawskiej w Gliwicach.


Zamawiający:
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Warszawska 35b, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 3000033, 3000034, 2310395, faks 032 2310395.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs2.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. rozwiązanie programowo- przestrzenne - 30
2. rozwiązanie funkcjonalno-architektoniczne budynków - 30
3. rozwiązania realizacyjne i eksploatacyjne - 10
4. koszt wykonania dokumentacji projektowej - 30

Terminy:
2014-08-04 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-10-24 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
-za zajęcie I miejsca - nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
-za zajęcie II miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 10 000,00 zł - netto
-za zajęcie III miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 5 000,00 zł - netto

  • 2014-08-04 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Jaworzno  
Konkurs na projekt przebudowy Hali Sportowo-Widowiskowej w Jaworznie


Zamawiający:
Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 032 6181500, 6181586, faks 032 6181501.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaworzno.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Walory architektoniczne i funkcjonalne pracy konkursowej - 80
2. Walory ekonomiczne pracy konkursowej - 20

Terminy:
2014-08-04 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-09-15 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda - 8000 zł oraz zaproszenie autora zwycięskiej pracy konkursowej do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II nagroda i/lub wyróżnienia o łącznej wartości 7000 zł brutto.

  • 2014-08-05 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Warszawa  
Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego budowy budynku Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach przy ulicy Żelaznej, a następnie opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie w/w budynku


Zamawiający:
Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5722100, faks 022 5722388.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.udt.gov.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. walory użytkowe - 50
2. technologia wykonania inwestycji - 20
3. cena realizacji projektu - 25
4. wartość zadania inwestycyjnego - 5

2014-08-05 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-09-26 Termin i miejsce składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda w wysokości 8 000,00 zł
II nagroda w wysokości 5 000,00 zł

  • 2014-08-11 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Gdańsk  
Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Szpitala-Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


Zamawiający:
Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 A, 80-210 Gdańsk
Osoba do kontaktów: Marzena Żarnowska
Tel.: +48 583491223, E-mail: zp@gumed.edu.pl, www.gumed.edu.pl

Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
— zgodność projektu z warunkami konkursu (kwalifikacja prac do grupy „0”) – spełnia / nie spełnia;
— zgodność z programem i obowiązującym prawem – spełnia /nie spełnia;
— prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych i technologii – max. 5 pkt.;
— oryginalność idei projektu i rozwiązań architektonicznych – max. 2 pkt.;
— spełnienie wymogów urbanistycznych – max. 1 pkt.;
— koszty realizacji i walory eksploatacyjne – max. 2 pkt.

Terminy:
2014-08-11 - Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Nagrody:
Nagrodą w konkursie jest zaproszenie autora najlepszej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) oraz materiałów przetargowych (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Marek Dunikowski
2. Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska
3. Stanisław Dopierała
4. Andrzej Basiński
5. Marek Langowski
6. Arkadiusz Lendzion
7. Marcin Gruchała
8. Wojciech Sobiczewski
9. Andrzej Rożeński.
10. Mariusz Grych

  • 2014-08-14 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Warszawa  
Konkurs jednoetapowy urbanistyczno- architektoniczny na koncepcję zagospodarowania terenu centralnego Politechniki Warszawskiej


Zamawiający:
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 2346206, 2346630, faks 022 2346217, 6286075.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.edu.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. wartość architektoniczno-urbanistyczna - 100

Terminy:
2014-08-14 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-10-17 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda - 70.000 PLN,
II nagroda - 45.000 PLN,
III nagroda - 25.000 PLN,
dwa wyróżnienia w wysokości brutto po 10.000,00 PLN każde.

  • 2014-08-18 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Toruń  
KONKURS p.n. „architektoniczno-urbanistycznego pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu”


Zamawiający:
GMINA MIASTA TORUŃ, URZĄD MIASTA TORUNIA, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Uprawniony do kontaktów z Uczestnikami konkursu jest Wydział Inwestycji i Remontów, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń, tel +48 (56) 6118840, fax +48 (56) 6118842, email: wiir@um.torun.pl w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Kryteria oceny prac konkursowych:
a) nowatorstwo i atrakcyjność idei programu oraz koncepcji zagospodarowania terenu oraz uwzględnienie historii i tradycji miejsca – 20%,
b) funkcjonalność, spójność i walory estetyczne kompozycji zieleni, rozwiązań przestrzennych i architektonicznych 50%,
c) powiązanie zaprojektowanego zagospodarowania terenów zieleni ze zrealizowanymi, będącymi w realizacji i planowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi – 30%.

Terminy:
2014-08-18 Termin złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-10-15 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda – 12.000 zł PLN
II nagroda – 8.000 zł PLN
III nagroda – 5.000 zł PLNRegulamin Konkursu wraz z załącznikami jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora Konkursu pod adresem
http://www.bip.torun.pl

  • 2014-08-20 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Piła  
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej fragmentu pl. Zwycięstwa w Pile – mediateka z otoczeniem.


Zamawiający:
Gmina Piła, pl. Staszica 10, 64-920 Piła
Osoba do kontaktów: Anna Nowacka
Tel.: +48 672104346, E-mail: bzp@um.pila.pl , Faks: +48 672123566
Adresy internetowe: www.um.pila.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
Kryterium K1 – jakość projektu
Kryterium K2 – cena dokumentacji projektowej

Terminy:
2014-08-20 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Nagrody:
1. Sąd Konkursowy przyzna I i II nagrodę pieniężną Uczestnikom konkursu, którzy otrzymają kolejno dwie najwyższe oceny za prace konkursowe, a ponadto może przyznać kolejne nagrody i wyróżnienia pieniężne.

2. Pula nagród i wyróżnień wynosi łącznie 50 000 zł. O liczbie i wartości poszczególnych nagród i wyróżnień zadecyduje Sąd Konkursowy. Zamawiający gwarantuje wypłatę całej puli nagród i wyróżnień.

3. Uczestnikowi konkursu, którego praca konkursowa w wyniku oceny Sądu Konkursowego uzyska największą liczbę punktów, oprócz I nagrody pieniężnej zostanie przyznana nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (w tym projektów budowlanych i wykonawczych) - niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót.

  • 2014-08-21 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Rawa Mazowiecka  
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej.


Zamawiający:
Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
Osoba do kontaktów: Tomasz Brzeziński
Tel.: +48 468144711, Faks: +48 468144323, E-mail: tbrzezinski@rawamazowiecka.pl
Adresy internetowe:http://www.bip.rawamazowiecka.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
- Czytelność, oryginalność idei- 35%
- Dyspozycja funkcjonalno-przestrzenna- 15%
- Realność, ekonomia rozwiązań- 10%
- Rozwiązania architektoniczne- 20%
- Aspekty realizacyjne: układ funkcji, etapowanie- 10%
- Koszty eksploatacji przyjętych rozwiązań- 10%

Terminy:
2014-08-21 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Nagrody:
a) I nagroda – 20.000 tysięcy złotych brutto oraz zaproszenie autora lub autorów nagrodzonej pracy konkursowej do negocjacji w trybie postępowania z wolnej ręki w sprawie udzielenia zmówienia polegającego na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej zgodnie z ustaleniami zawartymi w Regulaminie konkursu ( rozdz. IX ust.2).
Zamawiający wykupi od autora pracy konkursowej nagrodzonej I nagrodą prawa autorskie za kwotę 10.000 złotych.
b) II nagroda – 17.000 tysięcy złotych brutto
c) III nagroda - 10.000 tysięcy złotych brutto,
d) Równorzędne wyróżnienia w liczbie nie większej niż 2 w wysokości łącznej 8.000 tysięcy zł brutto.

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Roman Wieszczek
2. Danuta Lipińska
3. Andrzej Bargieła
4. Piotr Irla
5. Lidia Lamcha
6. Paweł Piątkiewicz
7. Jan Salm
8. Anna Śniegucka
9. Henryk Woźniak

  • 2014-10-30 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Gdańsk:  
Konkurs urbanistyczny na opracowanie koncepcji osiedla mieszkaniowego


Zamawiający:
Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, faks +48 58 347 29 13.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl

Terminy:
2014-10-30 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2014-10-30 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda - 50.000,-PLN,
II nagroda - 30.000,-PLN,
III nagroda - 20.000,-PLN.

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl